Wyświetlanie informacji o błędachDisplaying Error Information

W tym temacie omówiono sposoby wyświetlania informacji o błędach.This topic discusses the ways in which users can display error information.

Gdy polecenie cmdlet napotka błąd, prezentacja informacji o błędzie będzie domyślnie podobna do poniższego błędu.When your cmdlet encounters an error, the presentation of the error information will, by default, resemble the following error output.

$ stop-service lanmanworkstation
You do not have sufficient permissions to stop the service Workstation.

Jednak użytkownicy mogą wyświetlać błędy według kategorii, ustawiając $ErrorView zmienną na "CategoryView" .However, users can view errors by category by setting the $ErrorView variable to "CategoryView". W widoku kategorii są wyświetlane określone informacje z rekordu błędu, a nie opis dowolnego tekstu.Category view displays specific information from the error record rather than a free-text description of the error. Ten widok może być przydatny, jeśli masz długą listę błędów do skanowania.This view can be useful if you have a long list of errors to scan. W widoku kategorii zostanie wyświetlony poprzedni komunikat o błędzie w następujący sposób.In category view, the previous error message is displayed as follows.

$ $ErrorView = "CategoryView"
$ stop-service lanmanworkstation
CloseError: (System.ServiceProcess.ServiceController:ServiceController) [stop-service], ServiceCommandException

Aby uzyskać więcej informacji o kategoriach błędów, zobacz rekordy błędów programu Windows PowerShell.For more information about error categories, see Windows PowerShell Error Records.

Zobacz teżSee Also

Rekordy błędów programu Windows PowerShellWindows PowerShell Error Records

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShellWriting a Windows PowerShell Cmdlet