Jak zweryfikować zakres argumentówHow to Validate an Argument Range

Ten przykład pokazuje, jak określić regułę walidacji, której może użyć środowisko uruchomieniowe programu Windows PowerShell, aby sprawdzić minimalną i maksymalną wartość argumentu parametru przed uruchomieniem polecenia cmdlet.This example shows how to specify a validation rule that the Windows PowerShell runtime can use to check the minimum and maximum values of the parameter argument before the cmdlet is run. Tę regułę walidacji ustawia się, deklarując atrybut ValidateRange.You set this validation rule by declaring the ValidateRange attribute.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat klasy, która definiuje ten atrybut, zobacz System. Management. Automation. Validaterangeattribute.For more information about the class that defines this attribute, see System.Management.Automation.Validaterangeattribute.

Aby sprawdzić poprawność zakresu argumentówTo validate an argument range

 • Dodaj atrybut ValidateRange, jak pokazano w poniższym kodzie.Add the ValidateRange attribute as shown in the following code. Ten przykład określa zakres od 0 do 5 dla InputData parametru.This example specifies a range of 0 to 5 for the InputData parameter.

  [ValidateRange(0, 5)]
  [Parameter(Position = 0, Mandatory = true)]
  public int InputData
  {
   get { return inputData; }
   set { inputData = value; }
  }
  private int inputData;
  

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zadeklarować ten atrybut, zobacz ValidateRange Attribute deklaracji.For more information about how to declare this attribute, see ValidateRange Attribute Declaration.

Zobacz teżSee Also

ValidateRange, deklaracja atrybutuValidateRange Attribute Declaration

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShellWriting a Windows PowerShell Cmdlet