Żądanie potwierdzeniaRequesting Confirmation

W tej sekcji omówiono komunikaty potwierdzające, które mogą być wyświetlane przed wykonaniem akcji przez polecenie cmdlet, funkcję lub dostawcę.This section discusses confirmation messages that can be displayed before a cmdlet, function, or provider performs an action.

W tej sekcjiIn This Section

Żądanie potwierdzenia procesu dla poleceń W tym artykule omówiono proces, w którym polecenia cmdlet, funkcje i dostawcy muszą być zgodne, aby zażądać potwierdzenia przed wprowadzeniem zmiany w systemie.Requesting Confirmation Process for Commands Discusses the process that cmdlets, functions, and providers must follow to request a confirmation before they make a change to the system.

Użytkownicy żądający potwierdzenia Omawia sposób, w jaki użytkownicy mogą wykonywać polecenie cmdlet, funkcję lub potwierdzenie żądania dostawcy, gdy wywoływana jest metoda System. Management. Automation. cmdlet. ShouldProcess .Users Requesting Confirmation Discusses how users can make a cmdlet, function, or provider request confirmation when the System.Management.Automation.Cmdlet.ShouldProcess method is called.

Komunikaty potwierdzenia Zawiera przykłady różnych komunikatów potwierdzających, które mogą być wyświetlane.Confirmation Messages Provides samples of the different confirmation messages that can be displayed.

Zobacz teżSee Also

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShellWriting a Windows PowerShell Cmdlet