StopProc — samouczekStopProc Tutorial

Ta sekcja zawiera samouczek dotyczący tworzenia Stop-Proc polecenia cmdlet, które jest bardzo podobne do polecenia cmdlet stop-Process dostarczonego przez program Windows PowerShell.This section provides a tutorial for creating the Stop-Proc cmdlet, which is very similar to the Stop-Process cmdlet provided by Windows PowerShell. Ten samouczek zawiera fragmenty kodu ilustrujące sposób implementacji poleceń cmdlet i Objaśnienie kodu.This tutorial provides fragments of code that illustrate how cmdlets are implemented, and an explanation of the code.

Tematy w tym samouczkuTopics in this Tutorial

Tematy w tym samouczku zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były odczytywane sekwencyjnie, z każdym tematem, który został omówiony w poprzednim temacie.The topics in this tutorial are designed to be read sequentially, with each topic building on what was discussed in the previous topic.

Tworzenie polecenia cmdlet modyfikującego system W tej sekcji opisano sposób tworzenia polecenia cmdlet, które obsługuje modyfikacje systemu, takie jak zatrzymanie procesu uruchomionego na komputerze.Creating a Cmdlet that Modifies the System This section describes how to create a cmdlet that supports system modifications, such as stopping a process running on the computer.

Dodawanie komunikatów użytkowników do polecenia cmdlet W tej sekcji opisano, jak dodać możliwość zapisywania komunikatów użytkowników, debugowania komunikatów, komunikatów ostrzegawczych i informacji o postępie w poleceniu cmdlet.Adding User Messages to Your Cmdlet This section describes how to add the ability to write user messages, debug messages, warning messages, and progress information to your cmdlet.

Dodawanie aliasów, rozwinięcia symboli wieloznacznych i pomoc do parametrów poleceń cmdlet W tej sekcji opisano sposób tworzenia polecenia cmdlet, które obsługuje aliasy parametrów, pomoc i rozszerzanie symboli wieloznacznych.Adding Aliases, Wildcard Expansion, and Help to Cmdlet Parameters This section describes how to create a cmdlet that supports parameter aliases, Help, and wildcard expansion.

Dodawanie zestawów parametrów do poleceń cmdlet W tej sekcji opisano sposób dodawania zestawów parametrów do polecenia cmdlet.Adding Parameter Sets to Cmdlets This section describes how to add parameter sets to a cmdlet. Zestawy parametrów umożliwiają działanie polecenia cmdlet w różny sposób w zależności od parametrów określonych przez użytkownika.Parameter sets allow the cmdlet to operate differently based on what parameters are specified by the user.

Zobacz teżSee Also

Tworzenie polecenia cmdlet, które modyfikuje systemCreating a Cmdlet that Modifies the System

Dodawanie wiadomości użytkownika do polecenia cmdletAdding User Messages to Your Cmdlet

Dodawanie aliasów, rozszerzenia symboli wieloznacznych i pomocy do parametrów polecenia cmdletAdding Aliases, Wildcard Expansion, and Help to Cmdlet Parameters

Dodawanie zestawów parametrów do poleceń cmdletAdding Parameter Sets to Cmdlets

Windows PowerShell SDKWindows PowerShell SDK