Przykład StopProcessSample02StopProcessSample02 Sample

Ten przykład pokazuje, jak napisać polecenie cmdlet, które zapisuje komunikaty debug (WriteDebug), verbose (WriteVerbose) i Warning (WriteWarning) podczas zatrzymywania procesów na komputerze lokalnym.This sample shows how to write a cmdlet that writes debug (WriteDebug), verbose (WriteVerbose), and warning (WriteWarning) messages while stopping processes on the local computer. To polecenie cmdlet jest podobne do Stop-Process polecenia cmdlet dostarczonego przez program Windows PowerShell 2,0.This cmdlet is similar to the Stop-Process cmdlet provided by Windows PowerShell 2.0.

Jak skompilować przykład za pomocą programu Visual Studio.How to build the sample by using Visual Studio.

 1. Otwórz program Windows Internet Explorer i przejdź do katalogu StopProcessSample02 w katalogu Samples.Open Windows Internet Explorer and navigate to the StopProcessSample02 directory under the Samples directory.

  Po zainstalowaniu zestawu Windows PowerShell 2,0 SDK przejdź do folderu StopProcessSample02.With the Windows PowerShell 2.0 SDK installed, navigate to the StopProcessSample02 folder. Domyślna lokalizacja to C:\Program Files (x86) \Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Samples\sysmgmt\WindowsPowerShell\csharp\StopProcessSample02.The default location is C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Samples\sysmgmt\WindowsPowerShell\csharp\StopProcessSample02.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę pliku rozwiązania (. sln).Double-click the icon for the solution (.sln) file. Spowoduje to otwarcie przykładowego projektu w Microsoft Visual Studio.This opens the sample project in Microsoft Visual Studio.

 3. W menu kompilacja wybierz opcję Kompiluj rozwiązanie.In the Build menu, select Build Solution.

  Biblioteka dla przykładu zostanie skompilowana w domyślnych folderach \Bin lub \bin\debug.The library for the sample will be built in the default \bin or \bin\debug folders.

Jak uruchomić przykładHow to run the sample

 1. Utwórz następujący folder modułu:Create the following module folder:

  [user]/documents/windowspowershell/modules/StopProcessSample02

 2. Skopiuj przykładowy zestaw do folderu module.Copy the sample assembly to the module folder.

 3. Uruchom program Windows PowerShell.Start Windows PowerShell.

 4. Uruchom następujące polecenie, aby załadować zestaw do programu Windows PowerShell:Run the following command to load the assembly into Windows PowerShell:

  import-module stopprossessample02

 5. Uruchom następujące polecenie, aby uruchomić polecenie cmdlet:Run the following command to run the cmdlet:

  stop-proc

WymaganiaRequirements

Ten przykład wymaga środowiska Windows PowerShell 2,0.This sample requires Windows PowerShell 2.0.

DemonstracjeDemonstrates

Ten przykład ilustruje następujące kwestie.This sample demonstrates the following.

PrzykładExample

Ten przykład przedstawia sposób pisania komunikatów debugowania, pełnych i ostrzeżeń przy użyciu WriteDebug WriteVerbose metod, i WriteWarning .This sample shows how to write debug, verbose, and warning messages by using the WriteDebug, WriteVerbose, and WriteWarning methods.

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Collections;
using Win32Exception = System.ComponentModel.Win32Exception;
using System.Management.Automation;       //Windows PowerShell namespace
using System.Globalization;

namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Commands
{
  #region StopProcCommand

  /// <summary>
  /// This class implements the stop-proc cmdlet.
  /// </summary>
  [Cmdlet(VerbsLifecycle.Stop, "Proc",
    SupportsShouldProcess = true)]
  public class StopProcCommand : Cmdlet
  {
    #region Parameters

   /// <summary>
   /// This parameter provides the list of process names on
   /// which the Stop-Proc cmdlet will work.
   /// </summary>
    [Parameter(
     Position = 0,
     Mandatory = true,
     ValueFromPipeline = true,
     ValueFromPipelineByPropertyName = true
    )]
    public string[] Name
    {
     get { return processNames; }
     set { processNames = value; }
    }
    private string[] processNames;

    /// <summary>
    /// This parameter overrides the ShouldContinue call to force
    /// the cmdlet to stop its operation. This parameter should always
    /// be used with caution.
    /// </summary>
    [Parameter]
    public SwitchParameter Force
    {
      get { return force; }
      set { force = value; }
    }
    private bool force;

    /// <summary>
    /// This parameter indicates that the cmdlet should return
    /// an object to the pipeline after the processing has been
    /// completed.
    /// </summary>
    [Parameter]
    public SwitchParameter PassThru
    {
      get { return passThru; }
      set { passThru = value; }
    }
    private bool passThru;

    #endregion Parameters

    #region Cmdlet Overrides

    /// <summary>
    /// The ProcessRecord method does the following for each of the
    /// requested process names:
    /// 1) Check that the process is not a critical process.
    /// 2) Attempt to stop that process.
    /// If no process is requested then nothing occurs.
    /// </summary>
    protected override void ProcessRecord()
    {
      foreach (string name in processNames)
      {
        string message = null;

        // For every process name passed to the cmdlet, get the associated
        // processes.
        // Write a nonterminating error for failure to retrieve
        // a process.

        // Write a user-friendly verbose message to the pipeline. These
        // messages are intended to give the user detailed information
        // on the operations performed by the cmdlet. These messages will
        // appear with the -Verbose option.
        message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
               "Attempting to stop process \"{0}\".", name);
        WriteVerbose(message);

        Process[] processes;

        try
        {
          processes = Process.GetProcessesByName(name);
        }
        catch (InvalidOperationException ioe)
        {
          WriteError(new ErrorRecord(ioe,
                   "UnableToAccessProcessByName",
                     ErrorCategory.InvalidOperation,
                       name));
          continue;
        }

        // Try to stop the processes that have been retrieved.
        foreach (Process process in processes)
        {
          string processName;

          try
          {
            processName = process.ProcessName;
          }
          catch (Win32Exception e)
          {
            WriteError(new ErrorRecord(e, "ProcessNameNotFound",
                     ErrorCategory.ObjectNotFound, process));
            continue;
          }

          // Write a debug message to the host that can be used when
          // troubleshooting a problem. All debug messages will appear
          // with the -Debug option.
          message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                 "Acquired name for pid {0} : \"{1}\"",
                    process.Id, processName);
          WriteDebug(message);

          // Confirm the operation first.
          // This is always false if the WhatIf parameter is specified.
          if (!ShouldProcess(string.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                    "{0} ({1})",
                      processName, process.Id)))
          {
            continue;
          }

          // Make sure that the user really wants to stop a critical
          // process that can possibly stop the computer.
          bool criticalProcess = criticalProcessNames.Contains(processName.ToLower(CultureInfo.CurrentCulture));

          if (criticalProcess && !force)
          {
            message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                  "The process \"{0}\" is a critical process and should not be stopped. Are you sure you wish to stop the process?",
                    processName);

            // It is possible that the ProcessRecord method is called
            // multiple times when objects are received as inputs from
            // the pipeline. So to retain YesToAll and NoToAll input that
            // the user may enter across multiple calls to this function,
            // they are stored as private members of the cmdlet.
            if (!ShouldContinue(message, "Warning!",
                  ref yesToAll, ref noToAll))
            {
              continue;
            }
          } // if (criticalProcess...

          // Display a warning message if the cmdlet is stopping a
          // critical process.
          if (criticalProcess)
          {
            message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                   "Stopping the critical process \"{0}\".",
                     processName);
            WriteWarning(message);
          } // if (criticalProcess...

          // Stop the named process.
          try
          {
            process.Kill();
          }
          catch (Exception e)
          {
            if ((e is Win32Exception) || (e is SystemException) ||
              (e is InvalidOperationException))
            {
              // This process could not be stopped so write
              // a nonterminating error.
              WriteError(new ErrorRecord(
                      e,
                      "CouldNotStopProcess",
                      ErrorCategory.CloseError,
                      process)
                   );
              continue;
            } // if ((e is...
              else throw;
          } // catch

          message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                 "Stopped process \"{0}\", pid {1}.",
                    processName, process.Id);

          WriteVerbose(message);

          // If the PassThru parameter is specified,
          // return the terminated process object to the pipeline.
          if (passThru)
          {
            message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                   "Writing process \"{0}\" to pipeline",
                     processName);
            WriteDebug(message);
            WriteObject(process);
          } // if (passThru...
        } // foreach (Process...
      } // foreach (string...
    } // ProcessRecord

    #endregion Cmdlet Overrides

    #region Private Data

    private bool yesToAll, noToAll;

    /// <summary>
    /// Partial list of critical processes that should not be
    /// stopped. Lower case is used for case insensitive matching.
    /// </summary>
    private ArrayList criticalProcessNames = new ArrayList(
     new string[] { "system", "winlogon", "spoolsv" }
    );

    #endregion Private Data

  } // StopProcCommand

  #endregion StopProcCommand
}

Zobacz teżSee Also

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShellWriting a Windows PowerShell Cmdlet