CustomControl, element — Control, Controls, Configuration (format)CustomControl Element for Control for Controls for Configuration (Format)

Definiuje formant.Defines a control. Ten element jest używany podczas definiowania typowej kontrolki, która może być używana przez wszystkie widoki w pliku formatowania.This element is used when defining a common control that can be used by all the views in the formatting file.

Element konfiguracji (format) kontrolki element konfiguracji (format) element sterowania dla kontrolek dla elementu obiektu CustomControl Configuration (format) dla kontrolki Configuration (format)Configuration Element (Format) Controls Element of Configuration (Format) Control Element for Controls for Configuration (Format) CustomControl Element for Control for Configuration (Format)

SkładniaSyntax

<CustomControl>
  <CustomEntries>...</CustomEntries>
</CustomControl>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny CustomControl elementu.The following sections describe the attributes, child elements, and the parent element of the CustomControl element. Ten element musi mieć co najmniej jeden element podrzędny.This element must have at least one child element. Nie ma żadnego maksymalnego limitu liczby elementów podrzędnych, które można określić.There is no maximum limit to the number of child elements that can be specified.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
Element CustomEntries dla obiektu CustomControl dla konfiguracji (format)CustomEntries Element for CustomControl for Configuration (Format) Element wymagany.Required element.

Zawiera definicje kontrolki.Provides the definitions of a control.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Control, element — Controls, Configuration (format)Control Element for Controls for Configuration (Format) Definiuje wspólną kontrolkę, która może być używana przez wszystkie widoki pliku formatowania i nazwę, która jest używana do odwoływania się do formantu.Defines a common control that can be used by all the views of the formatting file and the name that is used to reference the control.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

Control, element — Controls, Configuration (format)Control Element for Controls for Configuration (Format)

Element CustomEntries dla obiektu CustomControl dla konfiguracji (format)CustomEntries Element for CustomControl for Configuration (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File