CustomEntry, element — CustomControl, GroupBy (format)CustomEntry Element for CustomControl for GroupBy (Format)

Zawiera definicję formantu.Provides a definition of the control. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.This element is used when defining how a new group of objects is displayed.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) widok elementu (format) element GroupBy dla widoku (format) obiektu CustomControl element dla GroupBy (format) element CustomEntries dla obiektu CustomControl for GroupBy (format) CustomEntry element dla obiektu CustomControl dla GroupBy (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) GroupBy Element for View (Format) CustomControl Element for GroupBy (Format) CustomEntries Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomEntry Element for CustomControl for GroupBy (Format)

SkładniaSyntax

<CustomEntry>
  <EntrySelectedBy>...</EntrySelectedBy>
  <CustomItem>...</CustomItem>
</CustomEntry>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne CustomEntry elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent elements of the CustomEntry element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
EntrySelectedBy, element — CustomEntry, GroupBy (format)EntrySelectedBy Element for CustomEntry for GroupBy (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Definiuje typy .NET, które używają definicji kontrolki lub warunek, który musi istnieć, aby można było użyć tej definicji.Defines the .NET types that use this control definition or the condition that must exist for this definition to be used.
CustomItem, element — CustomEntry, GroupBy (format)CustomItem Element for CustomEntry for GroupBy (Format) Element wymagany.Required element.

Definiuje sposób wyświetlania danych przez formant.Defines how the control displays the data.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
CustomEntries, element — CustomControl, GroupBy (format)CustomEntries Element for CustomControl for GroupBy (Format) Zawiera definicje dla kontrolki.Provides the definitions for the control.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

EntrySelectedBy, element — CustomEntry, GroupBy (format)EntrySelectedBy Element for CustomEntry for GroupBy (Format)

CustomItem, element — CustomEntry, GroupBy (format)CustomItem Element for CustomEntry for GroupBy (Format)

CustomEntries, element — CustomControl, GroupBy (format)CustomEntries Element for CustomControl for GroupBy (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File