EnumerateCollection, element — ExpressionBinding, CustomControl, View (format)EnumerateCollection Element for ExpressionBinding for CustomControl for View (Format)

Określa, że są wyświetlane elementy kolekcji.Specifies that the elements of collections are displayed. Ten element jest używany podczas definiowania widoku kontrolki niestandardowej.This element is used when defining a custom control view.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) obiektu CustomControl element (format) CustomEntries elementu obiektu CustomControl for View (format) CustomEntry dla elementu CustomEntries do View (format) CustomItem dla elementu CustomEntry for View (format) ExpressionBinding elementu dla CustomItem for obiektu CustomControl for for View (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) CustomControl Element (Format) CustomEntries Element for CustomControl for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for View (Format) CustomItem Element for CustomEntry for View (Format) ExpressionBinding Element for CustomItem for CustomControl for View (Format) EnumerateCollection Element for Expression Binding for CustomControl for View (Format)

SkładniaSyntax

<EnumerateCollection/>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny EnumerateCollection elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the EnumerateCollection element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
ExpressionBinding — element dla CustomItem (format)ExpressionBinding Element for CustomItem (Format) Definiuje dane, które są wyświetlane przez formant.Defines the data that is displayed by the control.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

ExpressionBinding — element dla CustomItem (format)ExpressionBinding Element for CustomItem (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File