Frame, element — CustomItem, GroupBy (format)Frame Element for CustomItem for GroupBy (Format)

Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesunięcie danych w lewo lub w prawo.Defines how the data is displayed, such as shifting the data to the left or right. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.This element is used when defining how a new group of objects is displayed.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) element GroupBy dla widoku (format) obiektu CustomControl element dla GroupBy (format) element CustomEntries dla obiektu CustomControl for GroupBy (format) CustomEntry element dla obiektu CustomControl dla GroupBy (format) CustomItem elementu dla CustomEntry for GroupBy (format) element ramki dla CustomItem (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) GroupBy Element for View (Format) CustomControl Element for GroupBy (Format) CustomEntries Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomEntry Element for CustomControl for GroupBy (Format) CustomItem Element for CustomEntry for GroupBy (Format) Frame Element for CustomItem for GroupBy (Format)

SkładniaSyntax

<Frame>
  <LeftIndent>NumberOfCharactersToShift</LeftIndent>
  <RightIndent>NumberOfCharactersToShift</RightIndent>
  <FirstLineHanging>NumberOfCharactersToShift</FirstLineHanging>
  <FirstLineIndent>NumberOfCharactersToShift</FirstLineIndent>
  <CustomItem>...</CustomItem>
</Frame>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny Frame elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the Frame element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
CustomItem Element Wymagany elementRequired Element
FirstLineHanging, element — Frame, GroupBy (format)FirstLineHanging Element for Frame for GroupBy (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Określa liczbę znaków, po których pierwszy wiersz danych jest przesuwany po lewej stronie.Specifies how many characters the first line of data is shifted to the left.
FirstLineIndent, element — Frame, GroupBy (format)FirstLineIndent Element for Frame for GroupBy (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Określa liczbę znaków, po których pierwszy wiersz danych jest przesuwany w prawo.Specifies how many characters the first line of data is shifted to the right.
LeftIndent, element — Frame, GroupBy (format)LeftIndent Element for Frame for GroupBy (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Określa liczbę znaków, z których dane są przesuwane od lewego marginesu.Specifies how many characters the data is shifted away from the left margin.
Element RightIndent dla ramki for GroupBy (format) RightIndent, elementRightIndent Element for Frame for GroupBy (Format)RightIndent Element Element opcjonalny.Optional element.

Określa liczbę znaków, z których dane są przesunięte od prawego marginesu.Specifies how many characters the data is shifted away from the right margin.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
CustomItem, element — CustomEntry, GroupBy (format)CustomItem Element for CustomEntry for GroupBy (Format) Definiuje, jakie dane są wyświetlane przez formant i jak są wyświetlane.Defines what data is displayed by the control and how it is displayed.

UwagiRemarks

Nie można określić elementów FirstLineHanging i FirstLineIndent w tym samym Frame elemencie.You cannot specify the FirstLineHanging and the FirstLineIndent elements in the same Frame element.

Zobacz teżSee Also

FirstLineHanging, element — Frame, GroupBy (format)FirstLineHanging Element for Frame for GroupBy (Format)

FirstLineIndent, element — Frame, GroupBy (format)FirstLineIndent Element for Frame for GroupBy (Format)

LeftIndent, element — Frame, GroupBy (format)LeftIndent Element for Frame for GroupBy (Format)

RightIndent, element — Frame, GroupBy (format)RightIndent Element for Frame for GroupBy (Format)

CustomItem, element — CustomEntry, GroupBy (format)CustomItem Element for CustomEntry for GroupBy (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File