Frame, element dla CustomItem, GroupBy

Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesuwanie danych w lewo lub w prawo. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • GroupBy, element
 • CustomControl, element
 • CustomEntries, element
 • CustomEntry, element
 • CustomItem, element
 • Frame, element

Składnia

<Frame>
 <LeftIndent>NumberOfCharactersToShift</LeftIndent>
 <RightIndent>NumberOfCharactersToShift</RightIndent>
 <FirstLineHanging>NumberOfCharactersToShift</FirstLineHanging>
 <FirstLineIndent>NumberOfCharactersToShift</FirstLineIndent>
 <CustomItem>...</CustomItem>
</Frame>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny Frame elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
CustomItem Element Required, element
FirstLineHanging, element dla Frame, GroupBy Element opcjonalny.

Określa liczbę znaków, po których pierwszy wiersz danych jest przesuwany w lewo.
FirstLineIndent, element : Frame, GroupBy Element opcjonalny.

Określa liczbę znaków, po których pierwszy wiersz danych jest przesuwany w prawo.
LeftIndent, element : Frame, GroupBy Element opcjonalny.

Określa, ile znaków dane są przesunięte w lewo od lewego marginesu.
RightIndent, element : Frame, GroupBy RightIndent, element Element opcjonalny.

Określa, ile znaków dane są przesunięte w kierunku prawego marginesu.

Elementy nadrzędne

Element Opis
CustomItem, element : CustomEntry, GroupBy Definiuje, jakie dane są wyświetlane przez kontrolkę i jak są wyświetlane.

Uwagi

Nie można określić elementów FirstLineHanging i FirstLineIndent w tym samym Frame elemencie.

Zobacz też

FirstLineHanging, element dla Frame, GroupBy

FirstLineIndent, element : Frame, GroupBy

LeftIndent, element : Frame, GroupBy

RightIndent, element : Frame, GroupBy

CustomItem, element : CustomEntry, GroupBy

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell