ItemSelectionCondition, element — ListItem, ListControl (format)ItemSelectionCondition Element for ListItem for ListControl (Format)

Definiuje warunek, który musi istnieć dla tego elementu listy, który ma być używany.Defines the condition that must exist for this list item to be used.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) ListControl zostanie zmieniona element (format) ListEntries elementu dla ListControl zostanie zmieniona (format) ListEntry element dla ListEntries for ListControl zostanie zmieniona (format) element ListItems dla ListEntry dla ListControl zostanie zmieniona (format) element ListItem dla elementów ListItem dla ListControl zostanie zmieniona (format) ItemSelectionCondition element dla elementu ListItem dla ListControl zostanie zmieniona (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) ListControl Element (Format) ListEntries Element for ListControl (Format) ListEntry Element for ListEntries for ListControl (Format) ListItems Element for ListEntry for ListControl (Format) ListItem Element for ListItems for ListControl (Format) ItemSelectionCondition Element for ListItem for ListControl (Format)

SkładniaSyntax

<ItemSelectionCondition>
  <PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>
  <ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>
</ItemSelectionCondition>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ItemSelectionCondition elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the ItemSelectionCondition element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
PropertyName, element — ItemSelectionCondition, ListControl (format)PropertyName Element for ItemSelectionCondition for ListControl (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Określa właściwość platformy .NET, która wyzwala warunek.Specifies the .NET property that triggers the condition.
ScriptBlock, element — ItemSelectionCondition, ListControl (format)ScriptBlock Element for ItemSelectionCondition for ListControl (Format) Element opcjonalny.Optional element.

Określa skrypt wyzwalający warunek.Specifies the script that triggers the condition.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
ListItem, element — ListItems, ListControl (format)ListItem Element for ListItems for ListControl (Format) Definiuje właściwość lub skrypt, którego wartość jest wyświetlana w wierszu widoku listy.Defines the property or script whose value is displayed in a row of the list view.

UwagiRemarks

Dla tego warunku można określić jedną nazwę właściwości lub skrypt, ale nie można określić obu tych wartości.You can specify one property name or a script for this condition but cannot specify both.

Zobacz teżSee Also

ListItem, element — ListItems, ListControl (format)ListItem Element for ListItems for ListControl (Format)

PropertyName, element — ItemSelectionCondition, ListControl (format)PropertyName Element for ItemSelectionCondition for ListControl (Format)

ScriptBlock, element — ItemSelectionCondition, ListControl (format)ScriptBlock Element for ItemSelectionCondition for ListControl (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File