ScriptBlock, element — ItemSelectionCondition, ListControl

Określa skrypt, który wyzwala warunek. Gdy ten skrypt zostanie oceniony na true wartość , warunek zostanie spełniony i zostanie użyty element listy. Ten element jest używany podczas definiowania widoku listy.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • ListControl, element
  • ListEntries, element , ListControl
  • ListEntry, element : ListEntries, ListControl
  • ListItems, element : ListEntry, ListControl
  • ListItem, element dla ListItems, kontrolka listy
  • ItemSelectionCondition, element , ListItem, ListControl
  • ScriptBlock, element — ItemSelectionCondition, ListControl

Składnia

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne ScriptBlock elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
ItemSelectionCondition, element , ListItem, ListControl Definiuje warunek, który musi istnieć, aby ten element listy był używany.

Wartość tekstowa

Określ oceniany skrypt.

Uwagi

Jeśli ten element jest używany, nie można określić PropertyName elementu podczas definiowania warunku wyboru.

Zobacz też

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell