ScriptBlock, element — ListItem, ListControl (format)ScriptBlock Element for ListItem for ListControl (Format)

Określa skrypt, którego wartość jest wyświetlana w wierszu.Specifies the script whose value is displayed in the row.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) ListControl zostanie zmieniona element (format) ListEntries elementu dla ListControl zostanie zmieniona (format) ListEntry element dla ListEntries for ListControl zostanie zmieniona (format) element ListItems dla ListEntry dla ListControl zostanie zmieniona (format) element ListItem dla elementów ListItem dla ListControl zostanie zmieniona (format) ScriptBlock element dla elementu ListItem dla ListControl zostanie zmieniona (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) ListControl Element (Format) ListEntries Element for ListControl (Format) ListEntry Element for ListEntries for ListControl (Format) ListItems Element for ListEntry for ListControl (Format) ListItem Element for ListItems for ListControl (Format) ScriptBlock Element for ListItem for ListControl (Format)

SkładniaSyntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ScriptBlock elementu.The following sections describe the attributes, child elements, and the parent element of the ScriptBlock element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Element ListItem (format)ListItem Element (Format) Definiuje właściwość lub skrypt, którego wartość jest wyświetlana w wierszu widoku listy.Defines the property or script whose value is displayed in a row of the list view.

Wartość tekstowaText Value

Określ skrypt, którego wartość jest wyświetlana w wierszu.Specify the script whose value is displayed in the row.

UwagiRemarks

Gdy ten element jest określony, nie można określić elementu PropertyName .When this element is specified, you cannot specify the PropertyName element.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określania skryptów w widoku listy, zobacz Widok listy.For more information about specifying scripts in a list view, see List View.

PrzykładExample

Poniższy przykład pokazuje, jak określić właściwość, której wartość jest wyświetlana.The following example shows how to specify the property whose value is displayed.

<ListItem>
  <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
</ListItem>

Zobacz teżSee Also

PropertyName, element — ListItem, ListControl (format)PropertyName Element for ListItem for ListControl (Format)

Tworzenie widoku listyCreating a List View

ListItem, element — ListItems, ListControl (format)ListItem Element for ListItems for ListControl (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File