TypeName, element — EntrySelectedBy, Controls, View (format)TypeName Element for EntrySelectedBy for Controls for View (Format)

Określa typ .NET, który używa tej definicji kontrolki.Specifies a .NET type that uses this definition of the control. Ten element jest używany podczas definiowania formantów, które mogą być używane przez widok.This element is used when defining controls that can be used by a view.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) widok elementu (format) kontrolki element (format) element kontrolki dla formantów do widoku (format) obiektu CustomControl elementu dla kontrolki dla formantów do wyświetlania (format) element CustomEntries dla obiektu CustomControl dla formantów do wyświetlania (format) CustomEntry elementu dla CustomEntries dla formantów dla kontrolki View (format) elementu TypeName dla EntrySelectedBy dla formantów do wyświetlenia (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) Controls Element (Format) Control Element for Controls for View (Format) CustomControl Element for Control for Controls for View (Format) CustomEntries Element for CustomControl for Controls for View (Format) CustomEntry Element for CustomEntries for Controls for View (Format) TypeName Element for EntrySelectedBy for Controls for View (Format)

SkładniaSyntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny TypeName elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the TypeName element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
EntrySelectedBy, element — CustomEntry, Controls, View (format)EntrySelectedBy Element for CustomEntry for Controls for View (Format) Definiuje typy .NET, które używają definicji kontrolki lub warunek, który musi istnieć, aby można było użyć tej definicji.Defines the .NET types that use this control definition or the condition that must exist for this definition to be used.

Wartość tekstowaText Value

Określ w pełni kwalifikowaną nazwę typu .NET, na przykład System.IO.DirectoryInfo .Specify the fully qualified name of the .NET type, such as System.IO.DirectoryInfo.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

EntrySelectedBy, element — CustomEntry, Controls, View (format)EntrySelectedBy Element for CustomEntry for Controls for View (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File