TypeName, element — SelectionCondition, EntrySelectedBy, ListControl (format)TypeName Element for SelectionCondition for EntrySelectedBy for ListControl (Format)

Określa typ .NET, który wyzwala warunek.Specifies a .NET type that triggers the condition. Gdy ten typ jest obecny, zostanie użyty wpis na liście.When this type is present, the list entry is used.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions element (format) element widoku (format) ListControl zostanie zmieniona element (format) ListEntries elementu dla ListControl zostanie zmieniona (format) ListEntry elementu ListEntries for ListControl zostanie zmieniona (format) EntrySelectedBy dla ListEntry (format) ListControl zostanie zmieniona dla SelectionCondition (format) elementuConfiguration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) ListControl Element (Format) ListEntries Element for ListControl (Format) ListEntry Element for ListEntries for ListControl (Format) EntrySelectedBy Element for ListEntry for ListControl (Format) SelectionCondition Element for EntrySelectedBy for ListControl (Format) TypeName Element for SelectionCondition for EntrySelectedBy for ListControl (Format)

SkładniaSyntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny TypeName elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the TypeName element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
SelectionCondition, element — EntrySelectedBy, ListControl (format)SelectionCondition Element for EntrySelectedBy for ListControl (Format) Definiuje warunek, który musi istnieć dla tego wpisu listy, który ma być używany.Defines the condition that must exist for this list entry to be used.

Wartość tekstowaText Value

Określ w pełni kwalifikowaną nazwę typu .NET, na przykład System.IO.DirectoryInfo .Specify the fully qualified name of the .NET type, such as System.IO.DirectoryInfo.

UwagiRemarks

Warunek wyboru może określać dowolną liczbę typów .NET lub zestawów wyboru, ale nie może określać obu.The selection condition can specify any number of .NET types or selection sets, but cannot specify both. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania warunków wyboru, zobacz Definiowanie warunków wyświetlania danych.For more information about how to use selection conditions, see Defining Conditions for when Data is Displayed.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych składników widoku listy, zobacz Tworzenie widoku listy.For more information about other the components of a list view, see Creating a List View.

Zobacz teżSee Also

Tworzenie widoku listyCreating a List View

Definiowanie warunków wyświetlania danychDefining Conditions for When Data Is Displayed

SelectionCondition, element — EntrySelectedBy, ListControl (format)SelectionCondition Element for EntrySelectedBy for ListControl (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File