TypeName, element — ViewSelectedBy (format)TypeName Element for ViewSelectedBy (Format)

Określa obiekt .NET, który jest wyświetlany w widoku.Specifies a .NET object that is displayed by the view.

Configuration — element (format) ViewDefinitions (format) element widoku (format) ViewSelectedBy elementu (format) elementu TypeName dla ViewSelectedBy (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) ViewSelectedBy Element (Format) TypeName Element for ViewSelectedBy (Format)

SkładniaSyntax

<TypeName>FullyQualifiedTypeName</TypeName>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne TypeName elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent elements of the TypeName element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
ViewSelectedBy, element (format)ViewSelectedBy Element (Format) Definiuje obiekty .NET, które są wyświetlane w widoku.Defines the .NET objects that are displayed by the view.

Wartość tekstowaText Value

Określ w pełni kwalifikowaną nazwę typu .NET, na przykład System.IO.DirectoryInfo .Specify the fully qualified name of the .NET type, such as System.IO.DirectoryInfo.

UwagiRemarks

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu użycia tego elementu w różnych widokach, zobacz Tworzenie widoku tabeli, Tworzenie widoku listy, Tworzenie widoku szerokiegoi składniki widoku niestandardowego.For more information about how this element is used in different views, see Creating a Table View, Creating a List View, Creating a Wide View, and Custom View Components.

PrzykładExample

Poniższy przykład pokazuje, jak określić obiekt System. ServiceProcess. ServiceController dla widoku listy.The following example shows how to specify the System.Serviceprocess.Servicecontroller object for a list view. Ten sam schemat jest używany w widokach tabeli, szerokiej i niestandardowej.The same schema is used for table, wide, and custom views.

<View>
  <Name>System.ServiceProcess.ServiceController</Name>
  <ViewSelectedBy>
    <TypeName>System.ServiceProcess.ServiceController</TypeName>
  </ViewSelectedBy>
  <ListControl>...</ListControl>
</View>

Zobacz teżSee Also

Tworzenie widoku listyCreating a List View

Tworzenie widoku tabeliCreating a Table View

Tworzenie widoku szerokiegoCreating a Wide View

Tworzenie kontrolek niestandardowychCreating Custom Controls

ViewSelectedBy, element (format)ViewSelectedBy Element (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File