ViewDefinitions, element (format)ViewDefinitions Element (Format)

Definiuje widoki używane do wyświetlania obiektów .NET.Defines the views used to display .NET objects. Te widoki mogą wyświetlać właściwości i wartości skryptów obiektu w formacie tabeli, formacie listy, formacie szerokim i formacie formantu niestandardowego.These views can display the properties and script values of an object in a table format, list format, wide format, and custom control format.

Element konfiguracji (format) ViewDefinitions (format XML)Configuration Element (Format) ViewDefinitions (Format XML) Element

SkładniaSyntax


<ViewDefinitions>
 <View>...</View>
</ViewDefinitions>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i elementy nadrzędne ViewDefinitions elementu.The following sections describe the attributes, child elements, and parent element of the ViewDefinitions element. Nie ma żadnego limitu liczby widoków, które można zdefiniować w pliku formatowania i można je dodać w dowolnej kolejności.There is no limit to the number of views that can be defined in a formatting file, and they can be added in any order.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

ElementElement OpisDescription
View, element (format)View Element (Format) Definiuje widok, który jest używany do wyświetlania co najmniej jednego obiektu platformy .NET.Defines a view that is used to display one or more .NET objects.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Configuration, element (format)Configuration Element (Format) Reprezentuje element najwyższego poziomu pliku formatowania.Represents the top-level element of a formatting file.

UwagiRemarks

Więcej informacji o składnikach różnych typów widoków można znaleźć w następujących tematach:For more information about the components of the different types of views, see the following topics:

PrzykładExample

Ten przykład pokazuje ViewDefinitions element, który zawiera elementy nadrzędne dla widoku tabeli i widoku listy.This example shows a ViewDefinitions element that contains the parent elements for a table view and a list view.

<Configuration>
 <ViewDefinitions>
  <View>
   <TableControl>...</TableControl>
  </View>
  <View>
   <ListControl>...</ListControl>
  </View>
 </ViewDefinitions>
</Configuration>

Zobacz teżSee Also

Configuration, element (format)Configuration Element (Format)

View, element (format)View Element (Format)

Tworzenie widoku tabeliCreating a Table View

Tworzenie widoku listyCreating a List View

Tworzenie widoku szerokiegoCreating a Wide View

Formanty niestandardoweCustom Controls

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File