ViewDefinitions, element

Definiuje widoki używane do wyświetlania obiektów .NET. Te widoki mogą wyświetlać właściwości i wartości skryptu obiektu w formacie tabeli, formacie listy, formacie szerokim i niestandardowym formacie kontrolki.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions

Składnia


<ViewDefinitions>
 <View>...</View>
</ViewDefinitions>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ViewDefinitions elementu . Nie ma żadnego ograniczenia liczby widoków, które można zdefiniować w pliku formatowania i można je dodać w dowolnej kolejności.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
View, element Definiuje widok, który służy do wyświetlania co najmniej jednego obiektu .NET.

Elementy nadrzędne

Element Opis
Configuration, element Reprezentuje element najwyższego poziomu pliku formatowania.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat składników różnych typów widoków, zobacz następujące tematy:

Przykład

W tym przykładzie ViewDefinitions pokazano element, który zawiera elementy nadrzędne dla widoku tabeli i widoku listy.

<Configuration>
 <ViewDefinitions>
  <View>
   <TableControl>...</TableControl>
  </View>
  <View>
   <ListControl>...</ListControl>
  </View>
 </ViewDefinitions>
</Configuration>

Zobacz też

Configuration, element

View, element

Tworzenie widoku tabeli

Tworzenie widoku listy

Tworzenie widoku szerokiego

Kontrolki niestandardowe

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell