WrapTables, element (format)WrapTables Element (Format)

Określa, że dane w komórce tabeli są przenoszone do następnego wiersza, jeśli dane są dłuższe niż szerokość kolumny.Specifies that data in a table cell is moved to the next line if the data is longer than the width of the column.

Configuration — element (format) DefaultSettings element (format) WrapTables elementu (format)Configuration Element (Format) DefaultSettings Element (Format) WrapTables Element (Format)

SkładniaSyntax

<WrapTables/>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny WrapTables elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the WrapTables element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
DefaultSettings, element (format)DefaultSettings Element (Format) Definiuje typowe ustawienia, które mają zastosowanie do wszystkich widoków pliku formatowania.Defines common settings that apply to all the views of the formatting file.

UwagiRemarks

Zobacz teżSee Also

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File