Jak dodać wartości zwracane do tematu pomocy dotyczącego polecenia cmdlet

W tej sekcji opisano sposób dodawania sekcji DANE WYJŚCIOWE do tematu pomocy dotyczącej poleceń cmdlet programu PowerShell. Sekcja OUTPUTS zawiera listę klas .NET obiektów, które polecenie cmdlet zwraca lub przekazuje w dół potoku.

Nie ma żadnego ograniczenia liczby klas, które można dodać do sekcji DANE WYJŚCIOWE. Zwracane typy polecenia cmdlet są ujęte w węzeł, a każda <command:returnValues> klasa jest ujęta w <command:returnValue> element .

Jeśli polecenie cmdlet nie generuje żadnych danych wyjściowych, użyj tej sekcji, aby wskazać, że nie ma żadnych danych wyjściowych. Na przykład w miejsce nazwy klasy wpisz Brak i podaj krótkie wyjaśnienie. Jeśli polecenie cmdlet generuje dane wyjściowe warunkowo, użyj tego węzła, aby wyjaśnić warunki i opisać warunkowe dane wyjściowe.

Schemat zawiera dwa elementy <maml:description> w każdym <command:returnValue> elemencie. Jednak polecenie Get-Help cmdlet wyświetla tylko zawartość <command:returnValue>/<maml:description> elementu.

Począwszy od programu PowerShell 3.0, Get-Help polecenie cmdlet wyświetla zawartość <maml:uri> elementu. Ten element umożliwia kierowanie użytkowników do tematów opisujących klasę .NET.

Poniższy kod XML przedstawia <maml:returnValues> węzeł.

<command:returnValues>
 <command:returnValue>
  <dev:type>
   <maml:name> Class Name </maml:name>
   <maml:uri> URI of a topic that describes the class </maml:uri>
   <maml:description/>
  </dev:type>
  <maml:description>
    <maml:para> Brief description <maml:para>

</maml:description>
 </command: returnValue>
</command: returnValues>

Poniższy kod XML przedstawia przykład użycia węzła <maml:returnValues> do udokumentowania typu danych wyjściowych.

<command:returnValues>
 <command:returnValue>
  <dev:type>
   <maml:name> System.DateTime </maml:name>
   <maml:uri> https://docs.microsoft.com/dotnet/api/system.datetime </maml:uri>
   <maml:description/>
  </dev:type>
  <maml:description>
   <maml:para> Get-Date returns a DateTime object. <maml:para>
  </maml:description>
 </command: returnValue>
</command: returnValues>