Pisanie pomocy programu Windows PowerShellWriting Windows PowerShell Help

Ten dokument został napisany dla każdej osoby, która zapisuje zawartość pomocy dla poleceń cmdlet programu PowerShell, dostawców i koncepcji dotyczących tematów, które mogą być wyświetlane w wierszu polecenia przy użyciu Get-Help polecenia cmdlet.This document is written for anyone writing Help content for PowerShell cmdlets, providers, and conceptual About topics that can be viewed at the command line using the Get-Help cmdlet.

Pomoc polecenia cmdletCmdlet Help

Pomoc dla dostawcyProvider Help

Pomoc — informacjeAbout Help

Schemat PSMAMLPSMAML Schema

Program Windows PowerShell używa schematu PSMAML do definiowania elementów plików XML dla poleceń cmdlet i plików pomocy dostawcy.Windows PowerShell uses the PSMAML schema to define the elements of the XML files for cmdlet and provider Help files.

Zobacz teżSee Also