Windows PowerShellWindows PowerShell

Zaktualizowano: 8 lipca 2013Updated: July 8, 2013

Windows PowerShell ® to oparta na zadaniach powłoka wiersza polecenia i języka skryptowego przeznaczona specjalnie do administrowania systemem.Windows PowerShell® is a task-based command-line shell and scripting language designed especially for system administration. W oparciu o .NET Framework środowisko Windows PowerShell ® pomaga informatykom i formantom użytkowników zaawansowanych oraz automatyzować administrację systemu operacyjnego Windows i aplikacji działających w systemie Windows.Built on the .NET Framework, Windows PowerShell® helps IT professionals and power users control and automate the administration of the Windows operating system and applications that run on Windows.

Dokumenty opublikowane w tym miejscu są zapisywane głównie dla deweloperów poleceń cmdlet, dostawców i aplikacji hosta, które wymagają informacji referencyjnych na temat interfejsów API udostępnianych przez program Windows PowerShell.The documents published here are written primarily for cmdlet, provider, and host application developers who require reference information about the APIs provided by Windows PowerShell. Jednak administratorzy systemu mogą również znaleźć informacje udostępniane przez te dokumenty.However, system administrators might also find the information provided by these documents useful.

Podstawowe informacje konieczne do rozpoczęcia korzystania z programu Windows PowerShell można znaleźć w temacie Wprowadzenie with Windows PowerShell.For the basic information needed to start using Windows PowerShell, see Getting Started with Windows PowerShell .

Dokumenty programu Windows PowerShellWindows PowerShell Documents

  • Instalowanie zestawu SDK programu Windows PowerShell Zawiera informacje dotyczące sposobu instalowania zestawu Windows PowerShell SDK.Installing the Windows PowerShell SDK Provides information about how to install the Windows PowerShell SDK.

  • Pisanie modułu programu Windows PowerShell Zawiera informacje dla administratorów, deweloperów skryptów i deweloperów poleceń cmdlet, którzy muszą spakować i dystrybuować swoje rozwiązania środowiska Windows PowerShell.Writing a Windows PowerShell Module Provides information for administrators, script developers, and cmdlet developers who need to package and distribute their Windows PowerShell solutions.

  • Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell Zawiera informacje dotyczące projektowania i implementowania poleceń cmdlet.Writing a Windows PowerShell Cmdlet Provides information for designing and implementing cmdlets.

  • Pisanie dostawcy środowiska Windows PowerShell Zawiera informacje dotyczące projektowania i implementowania dostawców programu Windows PowerShell.Writing a Windows PowerShell Provider Provides information for designing and implementing Windows PowerShell providers. Pomoże Ci zrozumieć, jak działają dostawcy programu Windows PowerShell, i udostępnia przykładowy kod, którego można użyć do rozpoczęcia projektowania lub pisania własnych dostawców.It will help you understand how Windows PowerShell providers work, and it provides sample code that you can use to start designing or writing your own providers.

  • Pisanie aplikacji hosta programu Windows PowerShell Zawiera informacje, które mogą być używane przez menedżerów programu, którzy opracowują aplikacje hosta i deweloperzy wdrażają je.Writing a Windows PowerShell Host Application Provides information that can be used by program managers who are designing host applications and by developers who are implementing them. Aplikacja hosta może definiować działania, w których są uruchamiane polecenia, otwierać sesje na komputerze lokalnym lub zdalnym i wywoływać polecenia synchronicznie lub asynchronicznie w zależności od potrzeb aplikacji.The host application can, define the runspace where commands are run, open sessions on a local or remote computer, and invoke the commands either synchronously or asynchronously based on the needs of the application.

  • Pisanie pliku formatowania programu PowerShell Zawiera informacje dotyczące tworzenia plików formatowania, które kontrolują format wyświetlania obiektów, które są zwracane przez polecenia (polecenia cmdlet, funkcje i skrypty).Writing a PowerShell Formatting File Provides information for the authoring of formatting files, which control the display format for the objects that are returned by commands (cmdlets, functions, and scripts).

  • Dokumentacja programu Windows PowerShell Zawiera zawartość referencyjną dla interfejsów API służących do pisania poleceń cmdlet, dostawców i aplikacji hosta, a także innych pomocniczych interfejsów API.Windows PowerShell Reference Provides reference content for the APIs used in writing cmdlets, providers, and host applications, as well as other supporting APIs.