SendConfigurationApplyAsync — metodaSendConfigurationApplyAsync method

Program wysyła dokument konfiguracji asynchronicznie do zarządzanego węzła i używa agenta konfiguracji do zastosowania konfiguracji.Sends the configuration document asynchronously to the managed node and uses the Configuration Agent to apply the configuration.

SkładniaSyntax

uint32 SendConfigurationApplyAsync(
  [in] uint8   ConfigurationData[],
  [in] boolean force,
  [in] string  jobId
);

ParametryParameters

ConfigurationData [ w ] danych środowiska konfiguracji.ConfigurationData [in] The environment data for the configuration.

Wymuś [ w przypadku ] wartości true należy wymusić zatrzymanie konfiguracji.force [in] true to force the configuration to stop.

Identyfikator zadania [ ]Identyfikator zadania, dla którego ma zostać wysłana konfiguracja.jobId [in] The ID of the job for which to send the configuration.

Wartość zwracanaReturn value

Zwraca zero dla sukcesu; w przeciwnym razie zwraca kod błędu.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

UwagiRemarks

Jest to metoda statyczna.This is a static method.

WymaganiaRequirements

Plik MOF: DscCore. MOFMOF: DscCore.mof

Przestrzeń nazw: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zobacz takżeSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager