Galeria programu PowerShell zgodność RodoPowerShell Gallery GDPR compliance

OmówienieOverview

W maju 2018 obowiązywały europejskie prawo ochrony prywatności Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rodo).In May 2018, a European privacy law, the General Data Protection Regulation (GDPR), took effect. Rodo nakładają nowe zasady dotyczące firm, instytucji rządowych, niedochodowych i innych organizacji, które oferują towary i usługi dla osób w Unii Europejskiej (UE) lub zbierają i analizują dane powiązane z rezydentami UE.The GDPR imposes new rules on companies, government agencies, non-profits, and other organizations that offer goods and services to people in the European Union (EU), or that collect and analyze data tied to EU residents. Przepisy RODO stosuje się niezależnie od miejsca pobytu.The GDPR applies no matter where you are located.

Uwaga

W tym artykule przedstawiono procedurę usuwania danych osobowych z Galeria programu PowerShell i można jej użyć do obsługi zobowiązań w ramach Rodo.This article provides steps for how to delete personal data from the PowerShell Gallery and can be used to support your obligations under the GDPR. Jeśli szukasz ogólnych informacji o Rodo, zobacz sekcję Rodo w portalu zaufania usługi.If you’re looking for general info about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Dane osobowePersonally identifiable data

Galeria programu PowerShell przechowuje następujące informacje, które mogą być udostępniane przez użytkowników, które mogą zawierać informacje osobiste:The PowerShell Gallery stores the following information that may be provided by users, which may contain personal information:

 • Konto Galeria programu PowerShellPowerShell Gallery account
 • Pakiety opublikowane w Galeria programu PowerShellPackages published to the PowerShell Gallery
 • Korespondencja e-mail z zespołem Galeria programu PowerShellEmail correspondence with the PowerShell Gallery team

Większość użytkowników nie tworzy konta Galeria programu PowerShell.Most users do not create a PowerShell Gallery account. Konto nie jest wymagane, chyba że zamierzasz opublikować pakiet lub użyć funkcji "Skontaktuj się z właścicielem" w Galeria programu PowerShell.An account is not required unless you are going to publish a package or use the "Contact Owner" feature in the PowerShell Gallery. Oprócz zgodności wiadomości e-mail zainicjowanej przez użytkownika Galeria programu PowerShell nie przechowuje danych osobistych użytkownikom, którzy nie utworzyli konta.Other than email correspondence initiated by the user, the PowerShell Gallery does not store personally identifiable data for users who have not created an account.

Użytkownicy, którzy tworzą konto Galeria programu PowerShell mogą publikować pakiety do Galeria programu PowerShell.Users who create a PowerShell Gallery account can publish packages to the PowerShell Gallery. Te pakiety powinny być kodem programu PowerShell, ale mogą zawierać inne informacje, w tym informacje osobiste.Those packages are expected to be PowerShell code, but may contain other information including personal information. Poniższe informacje pokazują, jak można uzyskać wszystkie pakiety opublikowane w Galeria programu PowerShell.The information below will show how you can get all the packages you have published to the PowerShell Gallery.

W poniższych sekcjach opisano sposób, w jaki Galeria programu PowerShell obsługuje żądania podmiotu danych (DSR), wyjaśniając, jak wyeksportować informacje przechowywane w Galeria programu PowerShell i jak zażądać usunięcia tych informacji.The following sections describe how the PowerShell Gallery supports data subject requests (DSR), by explaining how to export information stored in the PowerShell Gallery, and how to request deletion of this information.

Poczta e-mailEmail

Korespondencja e-mail może obejmować następujące elementy:Email correspondence may include any of the following:

 • Wiadomość e-mail wysłana do właścicieli pakietów Galeria programu PowerShell, jeśli podczas skanowania analizy kodu wykryto problem z dowolnym pakietem opublikowanym w Galeria programu PowerShellEmail sent to the owners of PowerShell Gallery packages if the code analysis scans detected an issue with any package they have published to the PowerShell Gallery
 • Wiadomość e-mail wysłana przez każdego do zespołu Galeria programu PowerShell przy użyciu adresu e-mail na stronie "kontakt z nami"cgadmin@microsoft.comEmail sent by anyone to the PowerShell Gallery team using the email address in the "Contact Us" page cgadmin@microsoft.com
 • Zarejestrowani użytkownicy korzystający z funkcji "Skontaktuj się z właścicielem" w Galeria programu PowerShell do wysyłania wiadomości e-mail do właściciela pakietu w Galeria programu PowerShellRegistered users who use the "Contact Owner" feature in the PowerShell Gallery to send email to the owner of a package in the PowerShell Gallery

Wiadomości e-mail wysyłane przez lub do Galeria programu PowerShell mają zasady przechowywania wynoszące 90 dni, aby umożliwić obsługę możliwych dochodzeń w zakresie zabezpieczeń, na Galeria programu PowerShell odnalezienie złośliwego kodu.Emails sent by or to the PowerShell Gallery have a retention policy of 90 days to support possible security investigations should malicious code be discovered on the PowerShell Gallery. Wiadomości e-mail są usuwane przez zasady po 90 dniach.Emails are deleted by policy after 90 days.

Możesz zażądać kopii wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych do lub z adresu e-mail oraz Galeria programu PowerShell w ciągu poprzednich 90 dni.You may request copies of all emails sent to or from your email address and the PowerShell Gallery within the previous 90 days. Aby zażądać tej korespondencji, Wyślij wiadomość cgadmin@microsoft.come-mail na adres, z tytułem: "żądanie DSR dla wiadomości e-mail odnoszących się do tego konta".To request this correspondence, send an email to cgadmin@microsoft.com, with the title: "DSR Request for emails relating to this account". W treści wiadomości Określ, jakie informacje są żądane (na przykład: Wyślij wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do lub odebrane z tego adresu e-mail). Wszystkie wiadomości e-mail dotyczące Twojego adresu e-mail w ciągu 90 dni od żądania będą wysyłane w ciągu 7 dni roboczych.In the body of the message, state what information you are requesting (for example: Please send all emails sent to or received from this email address.) All emails involving your email address within 90 days of the request will be sent within 7 business days.

Jeśli utworzono konto Galeria programu PowerShell, możesz znaleźć wszystkie informacje osobiste, które zostały zapisane w Galeria programu PowerShell, wykonując następujące czynności:If you have created a PowerShell Gallery account, you can find all personal information that has been stored in PowerShell Gallery by taking the following steps:

 1. Zaloguj się do Galeria programu PowerShell, a następnie kliknij nazwę użytkownikaSign in to the PowerShell Gallery, then click on your username
 2. Zostanie wyświetlona Następna strona konta, na której wyświetlany jest adres e-mail używany dla konta Galeria programu PowerShellThe next page displayed is the Account page, which shows the email address used for the PowerShell Gallery account

Jeśli w Galeria programu PowerShell utworzono więcej niż jedno konto, należy powtórzyć te kroki dla każdego konta.If you have created more than one account in the PowerShell Gallery, you will need to repeat these steps for each account.

Aby ułatwić eksportowanie pakietów opublikowanych w Galeria programu PowerShell, do Galeria programu PowerShell został opublikowany skrypt "GetPSGalleryItemsForAuthor".To facilitate exporting packages published to the PowerShell Gallery, we have published the script "GetPSGalleryItemsForAuthor" to the PowerShell Gallery. Ten skrypt eksportuje kopię każdej wersji każdego pakietu umieszczanego w Galeria programu PowerShell na podstawie informacji o autorze przechowywanych w pakiecie.This script exports a copy of every version of every package put into the PowerShell Gallery based on the author information stored in the package.

Uwaga

Autor jest przechowywany w manifeście pakietu podczas publikowania pakietu.The Author is stored in the package manifest when you publish your package. Nie ma gwarancji, że autor jest tą samą tożsamością co konto, którego używasz w Galeria programu PowerShell.There is no guarantee that the Author is the same identity as the account you use in the PowerShell Gallery. Jeśli używasz innej wartości w polu Author (autor), musisz podać tę wartość przy użyciu tego skryptu.If you use some other value in the Author field, you will need to supply that value when using this script.

Skrypt można pobrać przy użyciu następującego polecenia programu PowerShell:You may download the script by using the following PowerShell command:

Save-Script Get-repository psgallery

Następnie można uruchomić skrypt bezpośrednio, uruchamiając następujące polecenia programu PowerShell:You can then run the script directly, by running the following PowerShell commands:

# cd <local folder location>
.\GetPSGalleryItemsForAuthor.ps1

Zostanie wyświetlony monit o podanie autora i folderu w systemie, w którym mają zostać zapisane pakiety.You will be prompted to supply the Author and a folder on your system where you want the packages to be saved.

Aby usunąć konto Galeria programu PowerShell lub dowolny pakiet, którego jesteś w Galeria programu PowerShell, Wyślij wiadomość e-mail na cgadmin@microsoft.com adres z tytułem "Rodo Request for Items on the Accounts".To delete your PowerShell Gallery account or any package you own in the PowerShell Gallery, send email to cgadmin@microsoft.com with the title: "GDPR Request for items relating to this account". W treści wiadomości Województwo informacje, które chcesz usunąć.In the body of the message state what information you want deleted. Przykład:For example:

 • Usuń wersję x. y. z mojego pakietu "Nazwa pakietu"Please delete version x.y.z of my package "package name"
 • Usuń wszystkie wersje mojego pakietu "Nazwa pakietu"Please delete all versions of my package "package name"
 • Usuń moje konto Galeria programu PowerShellPlease delete my PowerShell Gallery account

Administratorzy Galeria programu PowerShell będą odpowiadać w ciągu 7 dni roboczych.The PowerShell Gallery administrators will reply within 7 business days. Określone pakiety zostaną usunięte w ciągu 30 dni od wysłania żądania.The packages specified will be deleted within 30 days after the request is sent.