Przykładowe skrypty do administrowania systememSample scripts for system administration

Podstawowym celem programu PowerShell jest zapewnienie łatwego kontroli administracyjnej nad systemów interaktywnie lub ze skryptu.The fundamental goal of PowerShell is providing easy administrative control over systems, either interactively or from script. Ta kolekcja przykładów przeprowadzi scenariusze dotyczące administrowania systemami za pomocą programu PowerShell.This collection of examples walks through scenarios for administering systems with PowerShell. Przykłady może służyć przez skrypty lub jako funkcje później.The examples can be used from scripts or as functions later.

Te przykłady używać różnych poleceń cmdlet i narzędzia zewnętrzne.These examples use a mix of cmdlets and external tools. Korzystanie z narzędzi zewnętrznych, które jest częścią projektu długoterminowym celem programu PowerShell.Use of external tools is part of the long-term design intent of PowerShell. Nawet wraz z rozwojem systemu użytkownicy stale występują sytuacje, w którym dostępne zestawy narzędzi nie robić wszystko, czego potrzebują.Even as the system grows, users continually encounter situations where the available toolsets do not do everything they need. Zamiast zastępczej zależność wyłącznie na implementacji polecenia cmdlet programu PowerShell obsługi zintegrowanie rozwiązań wszystkie dostępne narzędzia.Rather than foster dependency solely on cmdlet implementations, PowerShell support integrating solutions all available tools.