Instalowanie programu PowerShell w systemie WindowsInstalling PowerShell on Windows

Istnieje wiele sposobów instalowania programu PowerShell w systemie Windows.There are multiple ways to install PowerShell in Windows.

Wymagania wstępnePrerequisites

Najnowsza wersja programu PowerShell jest obsługiwana w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1, Server 2008 R2 i nowszych.The latest release of PowerShell is supported on Windows 7 SP1, Server 2008 R2, and later versions.

Aby włączyć obsługę zdalną programu PowerShell za pośrednictwem usługi WSMan, należy spełnić następujące wymagania wstępne:To enable PowerShell remoting over WSMan, the following prerequisites need to be met:

 • Zainstaluj środowisko uruchomieniowe uniwersalnego języka C w wersjach systemu Windows predating Windows 10.Install the Universal C Runtime on Windows versions predating Windows 10. Jest on dostępny za pośrednictwem bezpośredniego pobierania lub Windows Update.It's available via direct download or Windows Update. W pełni zainstalowane systemy mają już zainstalowany ten pakiet.Fully patched systems already have this package installed.
 • Zainstaluj program Windows Management Framework (WMF) 4,0 lub nowszy w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2.Install the Windows Management Framework (WMF) 4.0 or newer on Windows 7 and Windows Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi WMF, zobacz WMF — Omówienie.For more information about WMF, see WMF Overview.

Pobierz pakiet InstalatoraDownload the installer package

Aby zainstalować program PowerShell w systemie Windows, Pobierz pakiet instalacyjny z naszej strony z wersjami usługi GitHub.To install PowerShell on Windows, download the install package from our GitHub releases page. Przewiń w dół do sekcji składniki na stronie wydanie.Scroll down to the Assets section of the Release page. Sekcja elementy zawartości może być zwinięty, więc może być konieczne jej kliknięcie, aby ją rozwinąć.The Assets section may be collapsed, so you may need to click to expand it.

Instalowanie pakietu MSIInstalling the MSI package

Plik MSI wygląda podobnie PowerShell-<version>-win-<os-arch>.msi .The MSI file looks like PowerShell-<version>-win-<os-arch>.msi. Przykład:For example:

 • PowerShell-7.0.1-win-x64.msi
 • PowerShell-7.0.1-win-x86.msi

Po pobraniu kliknij dwukrotnie Instalatora i postępuj zgodnie z monitami.Once downloaded, double-click the installer and follow the prompts.

Instalator tworzy skrót w menu Start systemu Windows.The installer creates a shortcut in the Windows Start Menu.

 • Domyślnie pakiet jest instalowany na$env:ProgramFiles\PowerShell\<version>By default the package is installed to $env:ProgramFiles\PowerShell\<version>
 • Program PowerShell można uruchomić za pomocą menu Start lub$env:ProgramFiles\PowerShell\<version>\pwsh.exeYou can launch PowerShell via the Start Menu or $env:ProgramFiles\PowerShell\<version>\pwsh.exe

Uwaga

Program PowerShell 7 jest instalowany w nowym katalogu i uruchamiany obok siebie przy użyciu programu Windows PowerShell 5,1.PowerShell 7 installs to a new directory and runs side-by-side with Windows PowerShell 5.1. W przypadku programu PowerShell Core 6. x program PowerShell 7 to uaktualnienie w miejscu, które usuwa program PowerShell Core 6. x.For PowerShell Core 6.x, PowerShell 7 is an in-place upgrade that removes PowerShell Core 6.x.

 • Program PowerShell 7 jest zainstalowany w programie$env:ProgramFiles\PowerShell\7PowerShell 7 is installed to $env:ProgramFiles\PowerShell\7
 • $env:ProgramFiles\PowerShell\7Folder zostanie dodany do$env:PATHThe $env:ProgramFiles\PowerShell\7 folder is added to $env:PATH
 • $env:ProgramFiles\PowerShell\6Folder zostanie usuniętyThe $env:ProgramFiles\PowerShell\6 folder is deleted

Jeśli konieczne jest uruchomienie programu PowerShell 6 obok siebie przy użyciu programu PowerShell 7, należy ponownie zainstalować program PowerShell 6 przy użyciu metody instalacji zip .If you need to run PowerShell 6 side-by-side with PowerShell 7, reinstall PowerShell 6 using the ZIP install method.

Instalacja administracyjna z wiersza poleceniaAdministrative install from the command line

Pakiety MSI można zainstalować z wiersza polecenia, co umożliwia administratorom wdrażanie pakietów bez interakcji z użytkownikiem.MSI packages can be installed from the command line allowing administrators to deploy packages without user interaction. Pakiet MSI zawiera następujące właściwości umożliwiające sterowanie opcjami instalacji:The MSI package includes the following properties to control the installation options:

 • ADD_EXPLORER_CONTEXT_MENU_OPENPOWERSHELL — ta właściwość kontroluje opcję dodawania otwartego elementu programu PowerShell do menu kontekstowego w Eksploratorze Windows.ADD_EXPLORER_CONTEXT_MENU_OPENPOWERSHELL - This property controls the option for adding the Open PowerShell item to the context menu in Windows Explorer.
 • ENABLE_PSREMOTING — ta właściwość kontroluje opcję włączania komunikacji zdalnej programu PowerShell podczas instalacji.ENABLE_PSREMOTING - This property controls the option for enabling PowerShell remoting during installation.
 • REGISTER_MANIFEST — ta właściwość kontroluje opcję rejestrowania manifestu rejestrowania zdarzeń systemu Windows.REGISTER_MANIFEST - This property controls the option for registering the Windows Event Logging manifest.

Poniższy przykład pokazuje, jak dyskretnie instalować program PowerShell z włączonymi wszystkimi opcjami instalacji.The following example shows how to silently install PowerShell with all the install options enabled.

msiexec.exe /package PowerShell-7.0.1-win-x64.msi /quiet ADD_EXPLORER_CONTEXT_MENU_OPENPOWERSHELL=1 ENABLE_PSREMOTING=1 REGISTER_MANIFEST=1

Aby uzyskać pełną listę opcji wiersza polecenia dla programu Msiexec.exe , zobacz Opcje wiersza polecenia.For a full list of command-line options for Msiexec.exe, see Command line options.

Instalowanie pakietu MSIXInstalling the MSIX package

Aby ręcznie zainstalować pakiet MSIX na kliencie systemu Windows 10, Pobierz pakiet MSIX z naszej strony z wersjami usługi GitHub.To manually install the MSIX package on a Windows 10 client, download the MSIX package from our GitHub releases page. Przewiń w dół do sekcji składniki wersji, którą chcesz zainstalować.Scroll down to the Assets section of the Release you want to install. Sekcja elementy zawartości może być zwinięty, więc może być konieczne jej kliknięcie, aby ją rozwinąć.The Assets section may be collapsed, so you may need to click to expand it.

Plik MSIX wygląda następująco —PowerShell-<version>-win-<os-arch>.msixThe MSIX file looks like this - PowerShell-<version>-win-<os-arch>.msix

Aby zainstalować pakiet, należy użyć Add-AppxPackage polecenia cmdlet.To install the package, you must use the Add-AppxPackage cmdlet.

Add-AppxPackage PowerShell-<version>-win-<os-arch>.msix

Uwaga

Pakiet MSIX nie został jeszcze opublikowany.The MSIX package has not been released yet. Po wydaniu pakiet będzie dostępny w Microsoft Store i na stronie wydań usługi GitHub.When released, the package will be available in the Microsoft Store and from the GitHub releases page.

Instalowanie pakietu ZIPInstalling the ZIP package

Archiwa binarnego kodu ZIP programu PowerShell zapewniają zaawansowane scenariusze wdrażania.PowerShell binary ZIP archives are provided to enable advanced deployment scenarios. Zainstalowanie archiwum ZIP nie sprawdza wymagań wstępnych, takich jak pakiety MSI.Installing the ZIP archive doesn't check the prerequisites like the MSI packages do. Pobierz archiwum ZIP ze strony wersji .Download the ZIP archive from the releases page. W zależności od sposobu pobierania pliku może być konieczne odblokowanie pliku przy użyciu Unblock-File polecenia cmdlet.Depending on how you download the file you may need to unblock the file using the Unblock-File cmdlet. Rozpakuj zawartość do wybranej lokalizacji i uruchom ją pwsh.exe stamtąd.Unzip the contents to the location of your choice and run pwsh.exe from there. Aby komunikacja zdalna za pośrednictwem usługi WSMan działała prawidłowo, upewnij się, że spełniono wymagania wstępne.For remoting over WSMan to work properly, ensure that you've met the prerequisites.

Wdrażanie w systemie Windows 10 IoT EnterpriseDeploying on Windows 10 IoT Enterprise

System Windows 10 IoT Enterprise jest dostarczany z programem Windows PowerShell, którego można użyć do wdrożenia programu PowerShell 7.Windows 10 IoT Enterprise comes with Windows PowerShell, which we can use to deploy PowerShell 7.

 1. Utwórz PSSession na urządzeniu docelowymCreate PSSession to target device

  Set-Item -Path WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts <deviceip>
  $S = New-PSSession -ComputerName <deviceIp> -Credential Administrator
  
 2. Skopiuj pakiet ZIP na urządzenieCopy the ZIP package to the device

  # change the destination to however you had partitioned it with sufficient
  # space for the zip and the unzipped contents
  # the path should be local to the device
  Copy-Item .\PowerShell-<version>-win-<os-arch>.zip -Destination u:\users\administrator\Downloads -ToSession $s
  
 3. Nawiąż połączenie z urządzeniem i rozwiń archiwumConnect to the device and expand the archive

  Enter-PSSession $s
  Set-Location u:\users\administrator\downloads
  Expand-Archive .\PowerShell-<version>-win-<os-arch>.zip
  
 4. Konfigurowanie komunikacji zdalnej z programu PowerShell 7Set up remoting to PowerShell 7

  Set-Location .\PowerShell-<version>-win-<os-arch>
  # Be sure to use the -PowerShellHome parameter otherwise it'll try to create a new
  # endpoint with Windows PowerShell 5.1
  .\Install-PowerShellRemoting.ps1 -PowerShellHome .
  # You'll get an error message and will be disconnected from the device because it has to restart WinRM
  
 5. Nawiązywanie połączenia z punktem końcowym programu PowerShell 7 na urządzeniuConnect to PowerShell 7 endpoint on device

  # Be sure to use the -Configuration parameter. If you omit it, you will connect to Windows PowerShell 5.1
  Enter-PSSession -ComputerName <deviceIp> -Credential Administrator -Configuration powershell.<version>
  

Wdrażanie w systemie Windows 10 IoT CoreDeploying on Windows 10 IoT Core

System Windows 10 IoT Core dodaje program Windows PowerShell podczas dołączania funkcji IOT_POWERSHELL , której można użyć do wdrożenia programu PowerShell 7.Windows 10 IoT Core adds Windows PowerShell when you include IOT_POWERSHELL feature, which we can use to deploy PowerShell 7. Kroki zdefiniowane powyżej dla systemu Windows 10 IoT Enterprise można zastosować również dla usługi IoT Core.The steps defined above for Windows 10 IoT Enterprise can be followed for IoT Core as well.

Aby dodać najnowszy program PowerShell do obrazu do wysyłki, użyj polecenia Import-PSCoreRelease , aby dołączyć pakiet do Workarea, a następnie Dodaj do obrazu funkcję OPENSRC_POWERSHELL .For adding the latest powershell in the shipping image, use Import-PSCoreRelease command to include the package in the workarea and add OPENSRC_POWERSHELL feature to your image.

Uwaga

W przypadku architektury ARM64 program Windows PowerShell nie jest dodawany podczas dołączania IOT_POWERSHELL.For ARM64 architecture, Windows Powershell is not added when you include IOT_POWERSHELL. Dlatego Instalacja oparta na pliku zip nie będzie działała.So the zip based install will not work. Musisz użyć polecenia import-PSCoreRelease, aby dodać je do obrazu.You will need to use Import-PSCoreRelease command to add it in the image.

Wdrażanie na serwerze nano ServerDeploying on Nano Server

W tych instrukcjach przyjęto założenie, że serwer nano jest systemem operacyjnym "samoobsługowym", na którym jest już uruchomiona wersja programu PowerShell.These instructions assume that the Nano Server is a "headless" OS that has a version of PowerShell is already running on it. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację systemu nano Server Image Builder .For more information, see the Nano Server Image Builder documentation.

Pliki binarne programu PowerShell można wdrażać przy użyciu dwóch różnych metod.PowerShell binaries can be deployed using two different methods.

 1. Offline — Zainstaluj dysk VHD serwera nano Server i Rozpakuj zawartość pliku zip do wybranej lokalizacji w zainstalowanym obrazie.Offline - Mount the Nano Server VHD and unzip the contents of the zip file to your chosen location within the mounted image.
 2. Online — Przenieś plik zip za pośrednictwem sesji programu PowerShell i rozpakuj go w wybranej lokalizacji.Online - Transfer the zip file over a PowerShell Session and unzip it in your chosen location.

W obu przypadkach wymagany jest pakiet Release ZIP systemu Windows 10 x64.In both cases, you need the Windows 10 x64 ZIP release package. Uruchom polecenia w wystąpieniu "Administrator" programu PowerShell.Run the commands within an "Administrator" instance of PowerShell.

Wdrażanie programu PowerShell w trybie offlineOffline Deployment of PowerShell

 1. Użyj ulubionego narzędzia zip, aby rozpakować pakiet do katalogu w ramach zainstalowanego obrazu systemu nano Server.Use your favorite zip utility to unzip the package to a directory within the mounted Nano Server image.
 2. Odinstaluj obraz i uruchom go ponownie.Unmount the image and boot it.
 3. Nawiąż połączenie z wystąpieniem skrzynki odbiorczej programu Windows PowerShell.Connect to the inbox instance of Windows PowerShell.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć punkt końcowy komunikacji zdalnej przy użyciu "innej techniki wystąpienia".Follow the instructions to create a remoting endpoint using the "another instance technique".

Wdrażanie w trybie online programu PowerShellOnline Deployment of PowerShell

Wdróż program PowerShell na serwerze nano Server, wykonując poniższe kroki.Deploy PowerShell to Nano Server using the following steps.

 • Nawiązywanie połączenia z wystąpieniem skrzynki odbiorczej programu Windows PowerShellConnect to the inbox instance of Windows PowerShell

  $session = New-PSSession -ComputerName <Nano Server IP address> -Credential <An Administrator account on the system>
  
 • Kopiuj plik do wystąpienia systemu nano ServerCopy the file to the Nano Server instance

  Copy-Item <local PS Core download location>\powershell-<version>-win-x64.zip c:\ -ToSession $session
  
 • Wprowadź sesjęEnter the session

  Enter-PSSession $session
  
 • Wyodrębnij plik ZIPExtract the ZIP file

  # Insert the appropriate version.
  Expand-Archive -Path C:\powershell-<version>-win-x64.zip -DestinationPath "C:\PowerShell_<version>"
  
 • Jeśli chcesz, aby komunikacja zdalna była oparta na usłudze WSMan, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć punkt końcowy komunikacji zdalnej przy użyciu "innej techniki wystąpienia".If you want WSMan-based remoting, follow the instructions to create a remoting endpoint using the "another instance technique".

Zainstaluj jako narzędzie globalne platformy .NETInstall as a .NET Global tool

Jeśli masz już zainstalowaną zestaw .NET Core SDK , można łatwo zainstalować program PowerShell jako Narzędzie globalne platformy .NET.If you already have the .NET Core SDK installed, it's easy to install PowerShell as a .NET Global tool.

dotnet tool install --global PowerShell

Instalator narzędzia dotnet dodaje $env:USERPROFILE\dotnet\tools do $env:PATH zmiennej środowiskowej.The dotnet tool installer adds $env:USERPROFILE\dotnet\tools to your $env:PATH environment variable. Jednak obecnie uruchomiona powłoka nie ma zaktualizowanego $env:PATH .However, the currently running shell doesn't have the updated $env:PATH. Program PowerShell można uruchomić z nowej powłoki, wpisując polecenie pwsh .You can start PowerShell from a new shell by typing pwsh.

Jak utworzyć punkt końcowy komunikacji zdalnejHow to create a remoting endpoint

Program PowerShell obsługuje protokół komunikacji zdalnej programu PowerShell (PSRP) za pośrednictwem usługi WSMan i SSH.PowerShell supports the PowerShell Remoting Protocol (PSRP) over both WSMan and SSH. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:For more information, see: