Instalowanie programu PowerShell w systemie Linux

Wszystkie pakiety są dostępne na naszej GitHub wydaniach. Po zainstalowaniu pakietu uruchom go pwsh z terminalu. Uruchom pwsh-preview program , jeśli zainstalowano wersję zapoznawczą.

Uwaga

Program PowerShell 7 to uaktualnienie w miejscu, które usuwa PowerShell Core 6.x.

Folder /usr/local/microsoft/powershell/6 został zastąpiony przez /usr/local/microsoft/powershell/7 .

Jeśli musisz uruchomić program PowerShell 6 obok programu PowerShell 7, zainstaluj ponownie program PowerShell 6 przy użyciu metody archiwum binarnego.

W przypadku dystrybucji systemu Linux, które nie są oficjalnie obsługiwane, możesz spróbować zainstalować program PowerShell przy użyciu pakietu przystawki programu PowerShell. Możesz również spróbować wdrożyć pliki binarne programu PowerShell bezpośrednio przy użyciu archiwum tar.gz systemuLinux, ale konieczne będzie skonfigurowanie niezbędnych zależności opartych na systemie operacyjnym w oddzielnych krokach.

Oficjalnie obsługiwane wersje platformy dla programu PowerShell 7.1

 • Ubuntu 16.04/18.04/20.04 (w tym ARM64)
 • Ubuntu 19.10 (za pośrednictwem pakietu przystawki)
 • Debian 9/10
 • CentOS i RHEL 7/8
 • Fedora 30
 • Alpine 3.11+ (w tym ARM64)

Oficjalnie obsługiwane wersje platformy dla programu PowerShell 7.0

 • Ubuntu 16.04
 • Ubuntu 18.04 i 20.04
 • Debian 8
 • Debian 9
 • Debian 10
 • Alpine 3.9 i 3.10
 • CentOS 7
 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7
 • Fedora 28
 • Fedora 29
 • Fedora 30
 • openSUSE 42.3
 • openSUSE Przestępny 15

Community obsługiwanych wersji

 • Ubuntu 18.10
 • Ubuntu 19.10 i 20.10
 • Arch Linux
 • Kali
 • Raspbian (eksperymentalne)

Alternatywne metody instalacji

 • Przyciąganie pakietu
 • Archiwa binarne
 • Narzędzie globalne .NET

Ubuntu 16.04

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów — Ubuntu 16.04

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w repozytoriach pakietów w celu łatwego instalowania i aktualizacji.

Preferowana metoda jest następująca:

# Update the list of packages
sudo apt-get update
# Install pre-requisite packages.
sudo apt-get install -y wget apt-transport-https software-properties-common
# Download the Microsoft repository GPG keys
wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/packages-microsoft-prod.deb
# Register the Microsoft repository GPG keys
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
# Update the list of packages after we added packages.microsoft.com
sudo apt-get update
# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell
# Start PowerShell
pwsh

Jako administrator zarejestruj repozytorium firmy Microsoft raz. Po rejestracji możesz zaktualizować program PowerShell za pomocą polecenia sudo apt-get install powershell .

Instalacja za pośrednictwem pobierania bezpośredniego — Ubuntu 16.04

Pobierz pakiet Debian powershell_7.1.4-1.ubuntu.16.04_amd64.deb ze strony wydań na maszynę z systemem Ubuntu.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

sudo dpkg -i powershell_7.1.4-1.ubuntu.16.04_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Uwaga

Polecenie dpkg -i kończy się niepowodzeniem z niezakońc innymi zależnościami. Następne polecenie rozwiązuje te problemy, a następnie kończy konfigurowanie apt-get install -f pakietu programu PowerShell.

Dezinstalacja — Ubuntu 16.04

sudo apt-get remove powershell

Ubuntu 18.04

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów — Ubuntu 18.04

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w repozytoriach pakietów w celu łatwego instalowania i aktualizacji.

Preferowana metoda jest następująca:

# Update the list of packages
sudo apt-get update
# Install pre-requisite packages.
sudo apt-get install -y wget apt-transport-https software-properties-common
# Download the Microsoft repository GPG keys
wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb
# Register the Microsoft repository GPG keys
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
# Update the list of products
sudo apt-get update
# Enable the "universe" repositories
sudo add-apt-repository universe
# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell
# Start PowerShell
pwsh

Jako administrator zarejestruj repozytorium firmy Microsoft raz. Po rejestracji możesz zaktualizować program PowerShell za pomocą polecenia sudo apt-get install powershell .

Instalacja za pośrednictwem pobierania bezpośredniego — Ubuntu 18.04

Pobierz pakiet Debian powershell_7.1.4-1.ubuntu.18.04_amd64.deb ze strony wydań na maszynę z systemem Ubuntu.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

sudo dpkg -i powershell_7.1.4-1.ubuntu.18.04_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Uwaga

Polecenie dpkg -i kończy się niepowodzeniem z niezakońc innymi zależnościami. Następne polecenie rozwiązuje te problemy, a następnie kończy konfigurowanie apt-get install -f pakietu programu PowerShell.

Dezinstalacja — Ubuntu 18.04

sudo apt-get remove powershell

Ubuntu 20.04

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów — Ubuntu 20.04

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w repozytoriach pakietów w celu łatwego instalowania i aktualizacji.

Preferowana metoda jest następująca:

# Update the list of packages
sudo apt-get update
# Install pre-requisite packages.
sudo apt-get install -y wget apt-transport-https software-properties-common
# Download the Microsoft repository GPG keys
wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/packages-microsoft-prod.deb
# Register the Microsoft repository GPG keys
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
# Update the list of products
sudo apt-get update
# Enable the "universe" repositories
sudo add-apt-repository universe
# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell
# Start PowerShell
pwsh

Jako administrator zarejestruj repozytorium firmy Microsoft raz. Po rejestracji możesz zaktualizować program PowerShell za pomocą polecenia sudo apt-get install powershell .

Instalacja za pośrednictwem pobierania bezpośredniego — Ubuntu 20.04

Pobierz pakiet Debian powershell_7.1.4-1.ubuntu.20.04_amd64.deb ze strony wydań na maszynę z systemem Ubuntu.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

sudo dpkg -i powershell_7.1.4-1.ubuntu.20.04_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Uwaga

Polecenie dpkg -i kończy się niepowodzeniem z niezakońc innymi zależnościami. Następne polecenie rozwiązuje te problemy, a następnie kończy konfigurowanie apt-get install -f pakietu programu PowerShell.

Dezinstalacja — Ubuntu 20.04

sudo apt-get remove powershell

Ubuntu 18.10

Instalacja jest obsługiwana za pośrednictwem programu snapd . Aby uzyskać instrukcje, zobacz Przystawka pakietu.

Uwaga

Ubuntu 18.10 to wersja tymczasowa, która jest obsługiwana przez społeczność.

Ubuntu 19.10 i 20.10

Instalacja jest obsługiwana za pośrednictwem programu snapd . Aby uzyskać instrukcje, zobacz Przystawka pakietu.

Uwaga

Ubuntu 19.10 to wersja tymczasowa, która jest obsługiwana przez społeczność.

Debian 8

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów — Debian 8

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w repozytoriach pakietów w celu łatwego instalowania i aktualizacji.

Preferowana metoda jest następująca:

# Install system components
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y curl apt-transport-https

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Product feed
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-jessie-prod jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list'

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako administrator zarejestruj repozytorium firmy Microsoft raz. Po rejestracji możesz zaktualizować program PowerShell za pomocą polecenia sudo apt-get install powershell .

Debian 9

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów — Debian 9

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w repozytoriach pakietów w celu łatwego instalowania i aktualizacji.

Preferowana metoda jest następująca:

# Install system components
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y curl gnupg apt-transport-https

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Product feed
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-stretch-prod stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list'

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako administrator zarejestruj repozytorium firmy Microsoft raz. Po rejestracji możesz zaktualizować program PowerShell za pomocą polecenia sudo apt-get install powershell .

Instalacja za pośrednictwem pobierania bezpośredniego — Debian 9

Pobierz pakiet Debian powershell_7.1.4-1.debian.9_amd64.deb ze strony wydań na maszynę Debian.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

sudo dpkg -i powershell_7.1.4-1.debian.9_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Dezinstalacja — Debian 9

sudo apt-get remove powershell

Debian 10

Uwaga

Debian 10 jest obsługiwany tylko w programie PowerShell 7.0 i jego nowszej wersji.

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów — Debian 10

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w repozytoriach pakietów w celu łatwej instalacji i aktualizacji.

Preferowana metoda jest następująca:

# Download the Microsoft repository GPG keys
wget https://packages.microsoft.com/config/debian/10/packages-microsoft-prod.deb

# Register the Microsoft repository GPG keys
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Instalacja za pośrednictwem bezpośredniego pobierania — Debian 10

Pobierz pakiet tar.gz powershell-7.1.4-linux-x64.tar.gz ze strony wydań na maszynę Debian.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

sudo apt-get update
# install the requirements
sudo apt-get install -y \
    less \
    locales \
    ca-certificates \
    libicu63 \
    libssl1.1 \
    libc6 \
    libgcc1 \
    libgssapi-krb5-2 \
    liblttng-ust0 \
    libstdc++6 \
    zlib1g \
    curl

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-linux-x64.tar.gz -o /tmp/powershell.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
sudo chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

# Start PowerShell
pwsh

Alpine 3.9 i 3.10

Uwaga

Alpine 3.9 i 3.10 są obsługiwane tylko w programie PowerShell 7.0 i jego nowszej wersjach.

Instalacja za pośrednictwem bezpośredniego pobierania — Alpine 3.9 i 3.10

Pobierz pakiet tar.gz powershell-7.1.4-linux-alpine-x64.tar.gz ze strony wydań na maszynę Alpine.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

# install the requirements
sudo apk add --no-cache \
  ca-certificates \
  less \
  ncurses-terminfo-base \
  krb5-libs \
  libgcc \
  libintl \
  libssl1.1 \
  libstdc++ \
  tzdata \
  userspace-rcu \
  zlib \
  icu-libs \
  curl

sudo apk -X https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/main add --no-cache \
  lttng-ust

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-linux-alpine-x64.tar.gz -o /tmp/powershell.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
sudo chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

# Start PowerShell
pwsh

CentOS 7

Uwaga

Ten pakiet działa w Oracle Linux 7.

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów (preferowane) — CentOS 7

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w oficjalnych repozytoriach firmy Microsoft w celu łatwej instalacji i aktualizacji.

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Install PowerShell
sudo yum install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako administrator zarejestruj repozytorium firmy Microsoft raz. Po rejestracji możesz zaktualizować program PowerShell za pomocą polecenia sudo yum update powershell .

Instalacja za pośrednictwem pobierania bezpośredniego — CentOS 7

Korzystając z systemu CentOS 7,pobierz pakiet RPM ze powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm strony wydań na maszynę z systemem CentOS.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

sudo yum install powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm

Można zainstalować rpm bez pośredniego kroku pobierania go:

sudo yum install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm

Dezinstalacja — CentOS 7

sudo yum remove powershell

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów (preferowane) — Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w oficjalnych repozytoriach firmy Microsoft w celu łatwej instalacji i aktualizacji.

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Install PowerShell
sudo yum install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Jako administrator zarejestruj repozytorium firmy Microsoft raz. Po rejestracji możesz zaktualizować program PowerShell za pomocą polecenia sudo yum update powershell .

Instalacja za pośrednictwem pobierania bezpośredniego — Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

Pobierz pakiet RPM powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm ze strony wydań na maszynę z systemem Red Hat Enterprise Linux.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

sudo yum install powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm

Można zainstalować rpm bez pośredniego kroku pobierania go:

sudo yum install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm

Dezinstalacja — Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

sudo yum remove powershell

openSUSE

Instalacja — openSUSE 42.3

# Install dependencies
zypper update && zypper --non-interactive install curl tar libicu52_1

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-linux-x64.tar.gz -o /tmp/powershell.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

# Start PowerShell
pwsh

Instalacja — openSUSE Przestępny 15

# Install dependencies
zypper update && zypper --non-interactive install curl tar gzip libopenssl1_0_0 libicu60_2

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-linux-x64.tar.gz -o /tmp/powershell.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

# Start PowerShell
pwsh

Dezinstalacja — openSUSE 42.3, openSUSE Przestępny 15

rm -rf /usr/bin/pwsh /opt/microsoft/powershell

Fedora

Uwaga

Program Fedora 28 jest obsługiwany tylko w programie PowerShell 6.1 i jego nowszej wersjach.

Uwaga

Fedora 29 i 30 są obsługiwane tylko w programie PowerShell 7.0 i jego nowszej wersjach.

Instalacja za pośrednictwem repozytorium pakietów (preferowane) — Fedora 28, 29 i 30

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w oficjalnych repozytoriach firmy Microsoft w celu łatwej instalacji i aktualizacji.

# Register the Microsoft signature key
sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Update the list of products
sudo dnf check-update

# Install a system component
sudo dnf install compat-openssl10

# Install PowerShell
sudo dnf install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Instalacja za pośrednictwem pobierania bezpośredniego — Fedora 28, 29 i 30

Pobierz pakiet RPM powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm ze strony wydań na maszynę Fedora.

Następnie w terminalu wykonaj następujące polecenia:

sudo dnf install compat-openssl10
sudo dnf install powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm

Można zainstalować rpm bez pośredniego kroku pobierania go:

sudo dnf install compat-openssl10
sudo dnf install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-1.rhel.7.x86_64.rpm

Dezinstalacja — Fedora 28, 29 i 30

sudo dnf remove powershell

Arch Linux

Uwaga

Obsługa arch nie jest oficjalnie obsługiwana przez firmę Microsoft i jest obsługiwana przez społeczność.

Program PowerShell jest dostępny w repozytorium użytkownika arch systemu Linux (AUR).

Pakiety w aur są utrzymywane przez społeczność; nie ma oficjalnego wsparcia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania pakietów z witryny AUR, zobacz witrynę typu wiki Arch Linux lub Using PowerShell in Docker (Używanie programu PowerShell na platformie Docker).

Przyciąganie pakietu

Pobieranie przyciągania

snapd Jest wymagany do uruchamiania przyciągań. Użyj tych instrukcji, aby upewnić się, że snapd zainstalowano program .

Instalacja za pomocą przystawki

Program PowerShell dla systemu Linux jest publikowany w magazynie przystawki w celu łatwej instalacji i aktualizacji.

Preferowana metoda jest następująca:

# Install PowerShell
sudo snap install powershell --classic

# Start PowerShell
pwsh

Aby zainstalować wersję zapoznawczą, użyj następującej metody:

# Install PowerShell
sudo snap install powershell-preview --classic

# Start PowerShell
pwsh-preview

Po zakończeniu instalacji przystawka zostanie automatycznie uaktualnina. Uaktualnienie można wyzwolić przy użyciu sudo snap refresh powershell programu lub sudo snap refresh powershell-preview .

Odinstalowywanie

sudo snap remove powershell

lub

sudo snap remove powershell-preview

Kali

Uwaga

Pomoc techniczna nie jest oficjalnie obsługiwana przez firmę Microsoft i jest obsługiwana przez społeczność.

Instalacja — Zestaw

# Install PowerShell package
apt update && apt -y install powershell

# Start PowerShell
pwsh

Dezinstalacja — System Windows

# Uninstall PowerShell package
apt -y remove powershell

Obsługa procesorów ARM

Program PowerShell można zainstalować w niektórych dystrybucjach systemu Linux. Program PowerShell jest zależny od obsługi usługi Arm przez program .NET. Program PowerShell jest obsługiwany w następujących dystrybucjach:

 • Alpine Linux v3.11+ — .NET obsługuje procesor Arm64, ale w tej chwili nie ma pakietu instalowalnego dla programu PowerShell
 • Raspbian — zobacz poniższe instrukcje instalacji
 • Debian v9+ — obsługuje procesory Arm32 i Arm64 przy użyciu metody instalacji Archiwum binarne
 • Ubuntu 20.10, 20.04, 18.04, 16.04 — obsługuje procesory Arm32 i Arm64 przy użyciu metody instalacji Archiwum binarne

Raspbian

Uwaga

Obsługa raspbian jest eksperymentalna.

Obecnie program PowerShell jest obsługiwany tylko w raspbian stretch.

Środowiska CoreCLR i PowerShell działają tylko na urządzeniach Pi 2 i Pi 3, ponieważ inne urządzenia, takie jak Pi Zero,mają nieobsługiwany procesor.

Pobierz oprogramowanie Raspbian Stretch i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, aby pobrać go na urządzenie Pi.

Instalacja — Raspbian

###################################
# Prerequisites

# Update package lists
sudo apt-get update

# Install libunwind8 and libssl1.0
# Regex is used to ensure that we do not install libssl1.0-dev, as it is a variant that is not required
sudo apt-get install '^libssl1.0.[0-9]$' libunwind8 -y

###################################
# Download and extract PowerShell

# Grab the latest tar.gz
wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-linux-arm32.tar.gz

# Make folder to put powershell
mkdir ~/powershell

# Unpack the tar.gz file
tar -xvf ./powershell-7.1.4-linux-arm32.tar.gz -C ~/powershell

# Start PowerShell
~/powershell/pwsh

Opcjonalnie możesz utworzyć link symboliczny, aby uruchomić program PowerShell bez określania ścieżki do pliku pwsh binarnego.

# Start PowerShell from bash with sudo to create a symbolic link
sudo ~/powershell/pwsh -command 'New-Item -ItemType SymbolicLink -Path "/usr/bin/pwsh" -Target "$PSHOME/pwsh" -Force'

# alternatively you can run following to create a symbolic link
# sudo ln -s ~/powershell/pwsh /usr/bin/pwsh

# Now to start PowerShell you can just run "pwsh"

Dezinstalacja — Raspbian

rm -rf ~/powershell

Instalowanie wersji zapoznawczych

Podczas instalowania wersji zapoznawczej programu PowerShell dla systemu Linux za pośrednictwem repozytorium pakietów nazwa pakietu zmienia się z powershell na powershell-preview .

Instalowanie za pośrednictwem pobierania bezpośredniego nie zmienia się poza nazwą pliku.

W poniższej tabeli przedstawiono polecenia służące do instalowania pakietów stabilnych i w wersji zapoznawczej przy użyciu różnych menedżerów pakietów:

Dystrybucja Stabilne polecenie Wersja zapoznawcza, polecenie
Ubuntu, Debian sudo apt-get install -y powershell sudo apt-get install -y powershell-preview
CentOS, RedHat sudo yum install -y powershell sudo yum install -y powershell-preview
Fedora sudo dnf install -y powershell sudo dnf install -y powershell-preview

Instalowanie jako narzędzie globalne .NET

Jeśli masz już zainstalowany zestaw .NET Core SDK, możesz łatwo zainstalować program PowerShell jako narzędzie globalne .NET.

dotnet tool install --global PowerShell

Instalator narzędzia dotnet dodaje ~/.dotnet/tools do zmiennej PATH środowiskowej. Jednak aktualnie uruchomiona powłoka nie ma PATH zaktualizowanego . Program PowerShell powinien być w stanie uruchomić z nowej powłoki, wpisując pwsh .

Archiwa binarne

Archiwa binarne programu PowerShell tar.gz są dostępne dla platform Linux w celu włączenia zaawansowanych scenariuszy wdrażania.

Uwaga

Za pomocą tej metody można zainstalować dowolną wersję programu PowerShell, w tym najnowszą:

Zależności

Program PowerShell tworzy przenośne pliki binarne dla wszystkich dystrybucji systemu Linux. Jednak środowisko uruchomieniowe .NET Core wymaga różnych zależności w różnych dystrybucjach, a program PowerShell również to robi.

Na poniższym wykresie przedstawiono zależności .NET Core 2.0, które są oficjalnie obsługiwane w różnych dystrybucjach systemu Linux.

System operacyjny Zależności
Ubuntu 16.04 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu55
Ubuntu 17.10 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu57
Ubuntu 18.04 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0,tsucu60
Debian 8 (Jessie) libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu52
Debian 9 (Stretch) libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.2, libicu57
CentOS 7
Oracle Linux 7
RHEL 7
libunwind, libcurl, openssl-libs, jeden
openSUSE 42.3 libcurl4, libopenssl1_0_0, libicu52_1
openSUSE Przestępny 15 libcurl4, libopenssl1_0_0, libicu60_2
Fedora 27
Fedora 28
libunwind, libcurl, openssl-libs, libicu, compat-openssl10

Aby wdrożyć pliki binarne programu PowerShell w dystrybucjach systemu Linux, które nie są oficjalnie obsługiwane, należy zainstalować niezbędne zależności dla docelowego systemu operacyjnego w oddzielnych krokach. Na przykład nasz plik Dockerfile systemu Amazon Linux najpierw instaluje zależności, a następnie wyodrębnia archiwum systemu tar.gz Linux.

Instalacja — archiwa binarne

W poniższym przykładzie przedstawiono kroki instalowania archiwum binarnego x64. Należy wybrać odpowiednie archiwum binarne, które odpowiada typowi procesora dla twojej platformy.

 • powershell-7.1.4-linux-arm32.tar.gz
 • powershell-7.1.4-linux-arm64.tar.gz
 • powershell-7.1.4-linux-x64.tar.gz

Linux

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L -o /tmp/powershell.tar.gz https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v7.1.4/powershell-7.1.4-linux-x64.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /opt/microsoft/powershell/7

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/7

# Set execute permissions
sudo chmod +x /opt/microsoft/powershell/7/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /opt/microsoft/powershell/7/pwsh /usr/bin/pwsh

Odinstalowywanie archiwów binarnych

sudo rm -rf /usr/bin/pwsh /opt/microsoft/powershell

Ścieżki

 • $PSHOME to /opt/microsoft/powershell/7/
 • Profile użytkowników są odczytywane z ~/.config/powershell/profile.ps1
 • Profile domyślne są odczytywane z $PSHOME/profile.ps1
 • Moduły użytkowników są odczytywane z ~/.local/share/powershell/Modules
 • Moduły udostępnione są odczytywane z /usr/local/share/powershell/Modules
 • Moduły domyślne są odczytywane z $PSHOME/Modules
 • Historia psreadline jest rejestrowana w ~/.local/share/powershell/PSReadLine/ConsoleHost_history.txt

Profile respektują konfigurację programu PowerShell dla poszczególnych hostów, dlatego domyślne profile specyficzne dla hosta istnieją w tej Microsoft.PowerShell_profile.ps1 samej lokalizacji.

Program PowerShell przestrzega specyfikacji katalogu podstawowego XDG w systemie Linux.

Obsługa instalacji

Firma Microsoft obsługuje metody instalacji w tym dokumencie. Mogą być dostępne inne metody instalacji z innych źródeł. Chociaż te narzędzia i metody mogą działać, firma Microsoft nie obsługuje tych metod.