Inne przydatne obiekty skryptoweOther Useful Scripting Objects

Poniższe obiekty oferują dodatkowe funkcje skryptów w Windows PowerShell ISE.The following objects provide additional scripting functionality in Windows PowerShell ISE. Nie są one częścią hierarchii $psISE .They are not part of the $psISE hierarchy.

Przydatne obiekty skryptówUseful Scripting objects

$psUnsupportedConsoleApplications$psUnsupportedConsoleApplications

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące sposobu, w jaki Windows PowerShell ISE współdziałania z aplikacjami konsolowymi.There are some limitations on how Windows PowerShell ISE interacts with console applications. Polecenie lub skrypt automatyzacji wymagający interwencji użytkownika może nie działać w sposób, w jaki działa z konsoli programu Windows PowerShell.A command or an automation script that requires user intervention might not work the way it works from the Windows PowerShell console. Możesz chcieć zablokować uruchamianie tych poleceń lub skryptów w okienku poleceń Windows PowerShell ISE.You might want to block these commands or scripts from running in the Windows PowerShell ISE Command pane. Obiekt $psUnsupportedConsoleApplications przechowuje listę takich poleceń.The $psUnsupportedConsoleApplications object keeps a list of such commands. Jeśli spróbujesz uruchomić polecenia na tej liście, otrzymasz komunikat informujący, że nie są one obsługiwane.If you try to run the commands in this list, you get a message that they are not supported. Poniższy skrypt dodaje wpis do listy.The following script adds an entry to the list.

# List the unsupported commands
$psUnsupportedConsoleApplications

# Add a command to this list
$psUnsupportedConsoleApplications.Add('Mycommand')

# Show the augmented list of commands
$psUnsupportedConsoleApplications

$psLocalHelp$psLocalHelp

Jest to obiekt słownika, który zachowuje mapowanie kontekstowe między tematami pomocy i skojarzonymi z nimi łączami w lokalnym skompilowanym pliku pomocy HTML.This is a dictionary object that maintains a context-sensitive mapping between Help topics and their associated links in the local compiled HTML Help file. Służy do lokalizowania lokalnej pomocy dla określonego tematu.It is used to locate the local Help for a particular topic. Możesz dodawać lub usuwać tematy z tej listy.You can add or delete topics from this list. Poniższy przykład kodu pokazuje kilka przykładowych par klucz-wartość, które są zawarte w $psLocalHelp .The following code example shows some example key-value pairs that are contained in $psLocalHelp.

# See the local help map
$psLocalHelp | Format-List
Key   : Add-Computer
Value : WindowsPowerShellHelp.chm::/html/093f660c-b8d5-43cf-aa0c-54e5e54e76f9.htm

Key   : Add-Content
Value : WindowsPowerShellHelp.chm::/html/0c836a1b-f389-4e9a-9325-0f415686d194.htm

Poniższy skrypt dodaje wpis do listy.The following script adds an entry to the list.

$psLocalHelp.Add("get-myNoun", "c:\MyFolder\MyHelpChm.chm::/html/0198854a-1298-57ae-aa0c-87b5e5a84712.htm")

$psOnlineHelp$psOnlineHelp

Jest to obiekt słownika, który zachowuje mapowanie kontekstowe między tytułami tematów tematów pomocy i skojarzonych z nimi zewnętrznych adresów URL.This is a dictionary object that maintains a context-sensitive mapping between topic titles of Help topics and their associated external URLs. Służy do lokalizowania pomocy dla określonego tematu w sieci Web.It is used to locate the Help for a particular topic on the web. Możesz dodawać lub usuwać tematy z tej listy.You can add or delete topics from this list.

$psOnlineHelp | Format-List
Key   : Add-Computer
Value : https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=135194

Key   : Add-Content
Value : https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113278

Poniższy skrypt dodaje wpis do listy.The following script adds an entry to the list.

$psOnlineHelp.Add("get-myNoun", "https://www.mydomain.com/MyNoun.html")

Zobacz teżSee Also

Cel modelu obiektów skryptowych środowiska Windows PowerShell ISEPurpose of the Windows PowerShell ISE Scripting Object Model