Program PowerShell Core w przypadku architektury ARMPowerShell Core on ARM

Obecnie program PowerShell Core działa w przypadku niektórych urządzeń ARM, w tym Windows 10 ARM32/ARM64 i Raspbian.Today, PowerShell Core works on some ARM devices, including Windows 10 ARM32/ARM64 and Raspbian. Program PowerShell Core dla ARM jest eksperymentalnych wersji, które nie są obsługiwane.PowerShell Core for ARM is an experimental release that is unsupported.

Więcej informacji na temat instalowania tych eksperymentalne kompilacji, zobacz instrukcje instalacji systemu Windows 10 IoT i Raspbian.For more information on installing these experimental builds, see the installation instructions for Windows 10 IoT and Raspbian.

Więcej informacji, będą dostępne tutaj w miarę postępów wątku naszej architektury ARM64.More information will be available here as our ARM64 story progresses.

Obserwuj na bieżąco!Stay tuned!