Uruchamianie aparatu programu Windows PowerShell 2.0Starting the Windows PowerShell 2.0 Engine

W tej sekcji wyjaśniono, jak uruchomić aparat Windows PowerShell 2.0 na Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 i Windows Server 2012 w tym aparat Windows PowerShell 2.0, a w innych systemach, w których program Windows PowerShell 2.0, środowiska Windows PowerShell 3.0 i 4.0 programu PowerShell systemu Windows są zainstalowane.This section explains how to start the Windows PowerShell 2.0 Engine on Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, and Windows Server 2012, which include the Windows PowerShell 2.0 Engine, and on other systems on which Windows PowerShell 2.0, Windows PowerShell 3.0, and Windows PowerShell 4.0 are installed.

Windows PowerShell 4.0 i programu Windows PowerShell 3.0 są zaprojektowane jako wstecznie zgodne z programu Windows PowerShell 2.0.Windows PowerShell 4.0 and Windows PowerShell 3.0 are designed to be backwards compatible with Windows PowerShell 2.0. Polecenia cmdlet, dostawców przystawki, moduły i skrypty napisane dla systemu Windows PowerShell 2.0 uruchom niezmienione w programie Windows PowerShell 4.0 i programu Windows PowerShell 3.0.Cmdlets, providers, snap-ins, modules, and scripts written for Windows PowerShell 2.0 run unchanged in Windows PowerShell 4.0 and Windows PowerShell 3.0. Jednak ze względu na zmiany w zasadach aktywacji środowiska wykonawczego Microsoft .NET Framework 4, programy hosta programu Windows PowerShell, które zostały napisane dla systemu Windows PowerShell 2.0 i skompilować z Common Language Runtime (CLR) 2.0 nie można uruchomić bez żadnych modyfikacji w systemie Windows PowerShell 3.0 lub programu Windows PowerShell 4.0, które są kompilowane przy użyciu CLR 4.0.However, due to a change in the runtime activation policy in Microsoft .NET Framework 4, Windows PowerShell host programs that were written for Windows PowerShell 2.0 and compiled with Common Language Runtime (CLR) 2.0 cannot run without modification in Windows PowerShell 3.0 or Windows PowerShell 4.0, which are compiled with CLR 4.0. Aparat Windows PowerShell 2.0 jest przeznaczona do użycia tylko w przypadku istniejącego skryptu lub nie można uruchomić programu host, ponieważ nie jest zgodny z programu Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 3.0 lub Microsoft .NET Framework 4.The Windows PowerShell 2.0 Engine is intended to be used only when an existing script or host program cannot run because it is incompatible with Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 3.0, or Microsoft .NET Framework 4. Takiej sytuacji powinny być rzadko.Such cases are expected to be rare.

Wiele programów, które wymagają aparat Windows PowerShell 2.0 rozpoczynaj automatycznie.Many programs that require the Windows PowerShell 2.0 Engine start it automatically. Te instrukcje są uwzględnione w rzadkich sytuacji, w których należy ręcznie uruchomić aparatu.These instructions are included for the rare situations in which you need to start the engine manually.

Zainstalowanie i włączenie wymaganych programówInstalling and Enabling Required Programs

Przed rozpoczęciem aparat Windows PowerShell 2.0, należy włączyć aparat programu Windows PowerShell 2.0 i programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1.Before starting the Windows PowerShell 2.0 Engine, enable the Windows PowerShell 2.0 Engine and Microsoft .NET Framework 3.5 with Service Pack 1. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Instalowanie programu Windows PowerShell.For instructions, see Installing Windows PowerShell.

Systemy, w którym Windows Management Framework 4.0 lub Windows Management Framework 3.0 są zainstalowane wszystkie wymagane składniki.Systems on which Windows Management Framework 4.0 or Windows Management Framework 3.0 are installed have all of the required components. Niezbędne jest żadna dalsza konfiguracja.No further configuration is necessary. Informacje o instalowaniu Windows Management Framework 4.0 lub Windows Management Framework 3.0, zobacz Instalowanie programu Windows PowerShell.For information about installing Windows Management Framework 4.0 or Windows Management Framework 3.0, see Installing Windows PowerShell.

Jak uruchomić aparat Windows PowerShell 2.0How to start the Windows PowerShell 2.0 Engine

Po uruchomieniu programu Windows PowerShell to najnowsza wersja uruchamia się domyślnie.When you start Windows PowerShell the newest version starts by default. Aby uruchomić środowisko Windows PowerShell z aparatem Windows PowerShell 2.0, należy użyć parametru wersji PowerShell.exe.To start Windows PowerShell with the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the Version parameter of PowerShell.exe. Polecenie można uruchomić dowolnego wiersza polecenia, w tym programu Windows PowerShell i Cmd.exe.You can run the command at any command prompt, including Windows PowerShell and Cmd.exe.

PowerShell.exe -Version 2

Jak uruchomić sesję zdalną z aparatem Windows PowerShell 2.0How to start a remote session with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Aby uruchomić aparat Windows PowerShell 2.0 w sesji zdalnej, należy utworzyć konfigurację sesji (znanej także jako "punkt końcowy") na komputerze zdalnym, który ładuje aparat Windows PowerShell 2.0.To run the Windows PowerShell 2.0 Engine in a remote session, create a session configuration (also known as an "endpoint") on the remote computer that loads the Windows PowerShell 2.0 Engine. Konfiguracja sesji jest zapisywany na komputerze zdalnym i może służyć przez innych użytkowników autoryzowanych do utworzenia sesji, które używają aparatu Windows PowerShell 2.0.The session configuration is saved on the remote computer and can be used by any authorized user to create sessions that use the Windows PowerShell 2.0 Engine.

To jest zaawansowanym zadaniem, które jest zazwyczaj wykonywane przez administratora systemu.This is an advanced task that is typically performed by a system administrator.

W poniższej procedurze użyto PSVersion parametr Register-PSSessionConfiguration polecenia cmdlet, aby utworzyć konfigurację sesji, która używa aparat Windows PowerShell 2.0.The following procedure uses the PSVersion parameter of the Register-PSSessionConfiguration cmdlet to create a session configuration that uses the Windows PowerShell 2.0 Engine. Można również użyć PowerShellVersion parametr PSSessionConfigurationFile nowy polecenia cmdlet, aby utworzyć plik konfiguracji sesji dla sesji, który ładuje aparat Windows PowerShell 2.0 i można użyć PSVersion parametr Set-PSSessionConfiguration parametr, aby zmienić konfigurację sesji, aby korzystać z aparatu Windows PowerShell 2.0.You can also use the PowerShellVersion parameter of the New-PSSessionConfigurationFile cmdlet to create a session configuration file for a session that loads the Windows PowerShell 2.0 Engine and you can use the PSVersion parameter of the Set-PSSessionConfiguration parameter to change a session configuration to use the Windows PowerShell 2.0 Engine.

Aby uzyskać więcej informacji o plikach konfiguracji sesji, zobacz informacje o plikach. Informacje o konfiguracjach sesji, w tym konfiguracji i zabezpieczeń, zobacz informacje o konfiguracjach sesji [4].For more information about session configuration files, see about_Session_Configuration_Files.For information about session configurations, including setup and security, see about_Session_Configurations[v4].

Aby rozpocząć sesję zdalną programu Windows PowerShell 2.0To start a remote Windows PowerShell 2.0 session

 1. Aby utworzyć konfigurację sesji, który wymaga aparatu Windows PowerShell 2.0, należy użyć PSVersion parametr Register-PSSessionConfiguration polecenia cmdlet o wartości "2.0".To create a session configuration that requires the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the PSVersion parameter of the Register-PSSessionConfiguration cmdlet with a value of "2.0". Uruchom to polecenie na komputerze, na "po stronie serwera" lub na końcu odbieranego połączenia.Run this command on the computer at the "server side" or receiving end of the connection.

  Następujące przykładowe polecenie tworzy PS2 konfiguracji sesji na komputerze Serwer01.The following sample command creates the PS2 session configuration on the Server01 computer. Do uruchamiania tego polecenia, uruchom program Windows PowerShell 4.0 lub programu Windows PowerShell 3.0 z Uruchom jako administrator opcji.To run this command, start Windows PowerShell 4.0 or Windows PowerShell 3.0 with the Run as administrator option.

  Register-PSSessionConfiguration -Name PS2 -PSVersion 2.0
  
 2. Aby utworzyć sesję, na komputerze Serwer01, który korzysta z konfiguracji sesji PS2, użyj ConfigurationName parametru polecenia cmdlet, których tworzenie sesji zdalnej, takich jak New-PSSession polecenia cmdlet.To create a session on the Server01 computer that uses the PS2 session configuration, use the ConfigurationName parameter of cmdlets that create a remote session, such as the New-PSSession cmdlet.

  Po uruchomieniu sesji, która korzysta z konfiguracji sesji, aparat Windows PowerShell 2.0 jest ładowane automatycznie do sesji.When a session that uses the session configuration starts, the Windows PowerShell 2.0 Engine is automatically loaded into the session.

  Następujące polecenie uruchamia sesję na komputerze Serwer01, który korzysta z konfiguracji sesji PS2.The following command starts a session on the Server01 computer that uses the PS2 session configuration. Polecenie zapisuje tę sesję w zmiennej $s.The command saves the session in the $s variable.

  $s = New-PSSession -ComputerName Server01 -ConfigurationName PS2
  

Jak uruchomić zadanie w tle z aparatem Windows PowerShell 2.0How to start a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Aby rozpocząć wykonywanie zadania w tle aparat Windows PowerShell 2.0, należy użyć PSVersion parametr zadania rozpoczęcia polecenia cmdlet.To start a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the PSVersion parameter of the Start-Job cmdlet.

Następujące polecenie uruchamia zadanie w tle z aparatem Windows PowerShell 2.0The following command starts a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Start-Job {Get-Process} -PSVersion 2.0

Aby uzyskać więcej informacji na temat zadań w tle, zobacz about_Jobs.For more information about background jobs, see about_Jobs.