Co nowego w programie Windows PowerShell 5.0What's New in Windows PowerShell 5.0

Windows PowerShell 5.0 zawiera istotne nowe funkcje, które rozszerzają zakres jego zastosowań, zwiększyć jego użyteczność i umożliwiają kontrolowanie i zarządzanie komputerami z systemem Windows, łatwiejsze i bardziej kompleksowe.Windows PowerShell 5.0 includes significant new features that extend its use, improve its usability, and allow you to control and manage Windows-based environments more easily and comprehensively.

Windows PowerShell 5.0 jest zgodne z poprzednimi wersjami.Windows PowerShell 5.0 is backward-compatible. Polecenia cmdlet, dostawców, moduły, przystawki, skrypty, funkcje i profile, które zostały zaprojektowane dla programu Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 3.0 i Windows PowerShell 2.0 jest ogólnie pracy w programie Windows PowerShell 5.0, bez konieczności wprowadzania zmian.Cmdlets, providers, modules, snap-ins, scripts, functions, and profiles that were designed for Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 3.0, and Windows PowerShell 2.0 generally work in Windows PowerShell 5.0 without changes.

Instalowanie programu Windows PowerShellInstalling Windows PowerShell

Windows PowerShell 5.0 jest instalowany domyślnie w systemie Windows Server 2016 Technical Preview i Windows 10.Windows PowerShell 5.0 is installed by default on Windows Server 2016 Technical Preview and Windows 10 .

Aby zainstalować program Windows PowerShell 5.0 w systemie Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 Enterprise lub Windows 8.1 Pro, Pobierz i zainstaluj Windows Management Framework 5.0.To install Windows PowerShell 5.0 on Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 Enterprise, or Windows 8.1 Pro, download and install Windows Management Framework 5.0. Pamiętaj odczytać szczegółów pobierania i spełniać wszystkie wymagania systemowe, przed zainstalowaniem programu Windows Management Framework 5.0.Be sure to read the download details, and meet all system requirements, before you install Windows Management Framework 5.0.

W tym temacieIn this topic

Aktualizacje programu Windows PowerShell 4.0 w listopadzie 2014 r. pakiet zbiorczy (KB 3000850)Windows PowerShell 4.0 updates in November 2014 update rollup (KB 3000850)

Wiele aktualizacji i ulepszeń do Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) w wersji 4.0 programu Windows PowerShell są dostępne w listopada 2014 r. pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB 3000850 ).Many updates and improvements to Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) in Windows PowerShell 4.0 are available in the November 2014 update rollup for Windows RT 8.1, Windows 8.1, and Windows Server 2012 R2 (KB 3000850). Można określić, jeśli KB 3000850 jest zainstalowany w systemie, uruchamiając Get-Hotfix -Id KB3000850 w programie Windows PowerShell.You can determine if KB 3000850 is installed on your system by running Get-Hotfix -Id KB3000850 in Windows PowerShell.

 • Aktualizacje istniejących poleceń cmdlet w PSDesiredStateConfiguration modułuUpdates to existing cmdlets in the PSDesiredStateConfiguration module

 • Nowe polecenia cmdlet w PSDesiredStateConfiguration modułuNew cmdlets in the PSDesiredStateConfiguration module

 • Ulepszenia językaLanguage enhancements

  • DependsOn obsługuje teraz zasoby złożone.DependsOn now supports composite resources.

  • DependsOn obsługuje teraz liczb w polu nazwy wystąpienia zasobu.DependsOn now supports numbers in resource instance names.

  • Wyrażenia węzła, które dają puste nie są już zgłaszać błędy.Node expressions that evaluate to empty no longer throw errors.

  • Błąd, który występuje, gdy węzeł wynikiem wyrażenia jest pusty, został rozwiązany.An error that occurs if a node expression evaluates to empty has been fixed.

  • Konfiguracje wywoływania współpracują teraz konfiguracje w konsoli programu Windows PowerShell.Configurations calling configurations now work in the Windows PowerShell console.

 • Ulepszenia tryb ściąganiaPull mode enhancements

  • Tryb ściągania obsługuje teraz wszystkie pliki ZIP.Pull mode now supports all ZIP files.

  • AllowModuleOverwrite teraz działa prawidłowo.AllowModuleOverwrite now works correctly.

 • Ulepszenia odpornościResiliency improvements

  • Nowe element DebugMode umożliwia ponowne ładowanie modułów zasobów.New DebugMode lets you reload resource modules.

  • Jeśli wystąpi błąd konfiguracji, plik pending.mof nie został usunięty.If a configuration failure occurs, the pending.mof file is not deleted.

  • Lokalne Configuration Manager (LCM) jest teraz bardziej odporne na błędy, w przypadku ustawienia metaconfiguration zostały uszkodzone.The Local Configuration Manager (LCM) is now more resilient when metaconfiguration settings have become corrupted.

 • Ulepszenia diagnostykiDiagnostic improvements

  • Ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy LCM ustawia zegar inne ustawienia niż określono.A warning is displayed when the LCM sets the timer to different settings than you have specified.

  • Pliki dziennika błędów zawierają teraz stos wywołań dla zasobów programu Windows PowerShell.Error log files now contain the call stack for Windows PowerShell resources.

 • Ulepszenia elastycznośćFlexibility improvements

  • Zasób LocalConfigurationManager ma nową właściwość ActionAfterReboot.The LocalConfigurationManager resource has a new property, ActionAfterReboot.

   • ContinueConfiguration (wartość domyślna): zostanie automatycznie przywrócona konfiguracja po ponownym uruchomieniu węzła docelowego.ContinueConfiguration (default value): Automatically resumes a configuration after a target node restarts.

   • StopConfiguration: Nie automatycznie wznowić konfigurację, po ponownym uruchomieniu węzła.StopConfiguration: Do not automatically resume a configuration after a node restarts.

  • Uruchom spójności może teraz częściej niż operacja ŚCIĄGNIĘCIA lub na odwrót.A consistency run can now occur more often than a PULL operation, or vice-versa.

  • Obsługa wersjonowania: DSC można teraz rozpoznania dokumentu, który został wygenerowany nowszego klienta (dołączone do WMF 5.0).Versioning support: DSC can now recognize a document that was generated on a newer client (included with WMF 5.0).

 • Ulepszenia zapobiegania błądError prevention improvements

  • Wersja modułu jest teraz wymuszane przed zastosowaniem konfiguracji.Module version is now enforced before a configuration is applied.

  • DebugPreference teraz jest ustawione prawidłowo dla Get-, Set- lub TargetResource testu połączenia.DebugPreference is now set correctly for Get-, Set-, or Test-TargetResource calls.

 • Ulepszenia obsługi poświadczeńCredential handling improvements

  • Certyfikat jest używany teraz, jeśli obie certyfikatu i PSDscAllowPlainTextPassword zostały określone.A certificate is now used, if both Certificate and PSDscAllowPlainTextPassword are specified.

  • Poświadczenia są odszyfrowywane, nawet w przypadku Get TargetResource.Credentials are decrypted, even for Get-TargetResource.

  • Metaconfiguration poświadczenia są szyfrowane i odszyfrowywane.Metaconfiguration credentials are encrypted and decrypted.

  • PSCredentials teraz są odszyfrowywane, gdy są one osadzonego obiektu.PSCredentials are now decrypted when they are in an embedded object.

 • Ulepszenia wbudowanych zasobówBuilt-in resource improvements

  • Zasób pakietuThe Package resource

   • Nie instaluje już nieprawidłowy pakiet (z lokalnej lub sieci web źródła).No longer installs the wrong package (either from local or web sources).

   • Teraz obsługuje protokół HTTPS.Now supports HTTPS.

  • Obsługiwane jest teraz do obsługi protokołu HTTPS w pakietu zasobów.There is now support for HTTPS in the Package resource.

  • Zasób archiwum obsługuje teraz poświadczeń.Archive resource now supports credentials.

Nowe funkcje programu Windows PowerShell 5.0New features in Windows PowerShell 5.0

Nowe funkcje w programie Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell

 • Począwszy od programu Windows PowerShell 5.0, można tworzyć przy użyciu klas, za pomocą formalne składnia i semantyka, które są podobne do innych języków programowania obiektowego.Starting in Windows PowerShell 5.0, you can develop by using classes, by using formal syntax and semantics that are similar to other object-oriented programming languages. Klasa, wyliczenia, i dodano innych słów kluczowych języka programu Windows PowerShell do obsługi nowych funkcji.Class, Enum, and other keywords have been added to the Windows PowerShell language to support the new feature. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z klasami Zobacz about_Classes.For more information about working with classes, see about_Classes.

 • Windows PowerShell 5.0 wprowadzono strumień informacji o nowej, ze strukturą, który służy do przesyłania danych ze strukturą między skryptu i jego obiektów wywołujących (lub środowisko hostingu).Windows PowerShell 5.0 introduces a new, structured information stream that you can use to transmit structured data between a script and its callers (or hosting environment). Host zapisu umożliwia teraz wyemituj dane wyjściowe do strumienia informacji.You can now use Write-Host to emit output to the information stream. Strumienie informacji działa również w przypadku PowerShell.Streams, zadania, zaplanowanych zadań i przepływów pracy.Information streams also work for PowerShell.Streams, jobs, scheduled jobs, and workflows. Następujące funkcje obsługuje strumień informacji.The following features support the information stream.

  • Nowe informacje o zapisu polecenie cmdlet umożliwiający określenie, jak środowiska Windows PowerShell obsługuje dane strumienia informacji dla polecenia.A new Write-Information cmdlet that lets you specify how Windows PowerShell handles information stream data for a command. Write-Host jest otoką zapisuj informacji.Write-Host is a wrapper for Write-Information. Do działania przepływu pracy obsługiwane są także informacje zapisu.Write-Information is also a supported workflow activity.

  • Dwa nowe wspólne parametry InformationVariable i InformationAction, umożliwiają określają sposób wyświetlania informacji strumieni z poleceniem.Two new common parameters, InformationVariable and InformationAction, let you determine how information streams from a command are displayed. Prawidłowe wartości dla InformationAction są SilentlyContinue, Stop, Kontynuuj, Inquire, Ignoruj lub wstrzymania z SilentlyContinue domyślna.Valid values for InformationAction are SilentlyContinue, Stop, Continue, Inquire, Ignore, or Suspend, with SilentlyContinue being the default. InformationVariable Określa ciąg jako nazwę zmiennej, do którego chcesz, aby dane Write-Host z poleceniem, który został zapisany.InformationVariable specifies a string as the name of a variable to which you want the Write-Host data from a command saved.

  • Nową zmienną preferencji InformationPreference, określa preferencje domyślne dla informacji o przesyłanie strumieniowe danych w sesji programu Windows PowerShell.A new preference variable, InformationPreference, specifies your default preference for information stream data in a Windows PowerShell session. Wartość domyślna to SilentlyContinue.The default value is SilentlyContinue.

  • Dodano dwa nowe wspólnych parametrów przepływów pracy, PSInformation i InformationAction.Two new workflow common parameters, PSInformation and InformationAction, have been added.

  • Polecenie Format-Table kolumn tabeli teraz są automatycznie formatowane poprzez ocenę pierwszy 300ms danych, które przechodzą przez strumień.When you use the Format-Table command, table columns are now automatically formatted by evaluating the first 300ms of data that passes through the stream.

 • We współpracy z Microsoft Research, dodano nowe polecenie cmdlet ConvertFrom-ciąg.In collaboration with Microsoft Research, a new cmdlet, ConvertFrom-String, has been added. Ciąg ConvertFrom umożliwia wyodrębnianie i analizowanie obiektów ze strukturą z zawartości ciągów tekstowych.ConvertFrom-String lets you extract and parse structured objects from the content of text strings. Aby uzyskać więcej informacji zobacz ConvertFrom-ciąg.For more information, see ConvertFrom-String.

 • Nowe polecenie cmdlet Convert-String automatycznie formatuje tekst oparty na przykład, w którym należy podać parametr - przykład.A new Convert-String cmdlet automatically formats text based on an example that you provide in an -Example parameter.

 • Nowy moduł Microsoft.PowerShell.Archive, zawiera polecenia cmdlet, które umożliwiają Kompresuj pliki i foldery w pliki z archiwum (określana także jako pliku ZIP), Wyodrębnij pliki z istniejących plików ZIP i aktualizować pliki ZIP z nowszymi wersjami pliki skompresowane w nich.A new module, Microsoft.PowerShell.Archive, includes cmdlets that let you compress files and folders into archive (also known as ZIP) files, extract files from existing ZIP files, and update ZIP files with newer versions of files compressed within them.

 • Nowego modułu PackageManagement, umożliwia odnajdywanie i instalowanie pakietów oprogramowania w Internecie.A new module, PackageManagement, lets you discover and install software packages on the Internet. Modułu PackageManagement (wcześniej znane jako OneGet) jest Menedżer lub multiplekser istniejących menedżerów pakietów (nazywane również pakietu dostawców) ujednolicenie zarządzania pakietu Windows przy użyciu pojedynczego interfejsu programu Windows PowerShell.The PackageManagement (formerly known as OneGet) module is a manager or multiplexer of existing package managers (also called package providers) to unify Windows package management with a single Windows PowerShell interface.

 • Nowy moduł PowerShellGet, umożliwia znajdowanie, instalowanie, publikowanie i aktualizowanie modułów i zasobów DSC na galerii programu PowerShell, lub na repozytorium moduł wewnętrzny, który można skonfigurować, uruchamiając polecenie cmdlet Register-PSRepository.A new module, PowerShellGet, lets you find, install, publish, and update modules and DSC resources on the PowerShell Gallery, or on an internal module repository that you can set up by running the Register-PSRepository cmdlet.

 • Nowe słowo kluczowe języka ukryty, dodano do określenia, czy członek (właściwość lub metoda) nie jest wyświetlana domyślnie w wynikach Get-Member (chyba że dodasz parametru - Force).A new language keyword, Hidden, has been added to specify that a member (a property or a method) is not shown by default in Get-Member results (unless you add the -Force parameter). Właściwości lub metody, które zostały oznaczone jako ukryte również nie są wyświetlane w wynikach funkcji IntelliSense, chyba że jesteś w kontekście, w którym element członkowski powinny być widoczne; na przykład automatyczne $ zmiennej to powinny pokazywać ukryte elementy członkowskie w przypadku metody klasy.Properties or methods that have been marked hidden also do not show up in IntelliSense results, unless you are in a context where the member should be visible; for example, the automatic variable $This should show hidden members when in the class method.

 • Nowy element, Usuń element i Get-ChildItem zostały rozszerzone i obsługuje tworzenie i zarządzanie nimi łącza symbolicznego.New-Item, Remove-Item, and Get-ChildItem have been enhanced to support creating and managing symbolic links. - ItemType parametru dla elementu New akceptuje nową wartość SymbolicLink.The -ItemType parameter for New-Item accepts a new value, SymbolicLink. Teraz można tworzyć łącza symbolicznego w jednym wierszu, uruchamiając polecenie cmdlet New-Item.Now you can create symbolic links in a single line by running the New-Item cmdlet.

 • Polecenie GET-ChildItem ma również nowe — głębokość parametr, który umożliwia z parametrem - Recurse limit rekursji.Get-ChildItem also has a new -Depth parameter, which you use with the -Recurse parameter to limit the recursion. Na przykład Get-ChildItem-Recurse - 2 głębokość zwraca wyniki z bieżącego folderu wszystkich folderów podrzędnych w bieżącym folderze oraz wszystkich folderów w ramach elementu podrzędnego folderów.For example, Get-ChildItem -Recurse -Depth 2 returns results from the current folder, all of the child folders within the current folder, and all of the folders within the child folders.

 • Copy-Item teraz umożliwia możesz skopiować pliki lub foldery z jednej sesji programu Windows PowerShell do innego, co oznacza, skopiuj pliki do sesji, które są połączone z komputerami zdalnymi (łącznie z komputerów z systemem serwera Nano Server, i zatem mieć interfejs nie).Copy-Item now lets you copy files or folders from one Windows PowerShell session to another, meaning that you can copy files to sessions that are connected to remote computers, (including computers that are running Nano Server, and thus have no other interface). Do kopiowania plików, określ identyfikatory sesji PSSession jako wartość nowe parametry - FromSession i - ToSession, a następnie dodaj - ścieżka - i docelowym, aby określić ścieżkę źródła i miejsca docelowego, odpowiednio.To copy files, specify PSSession IDs as the value of the new -FromSession and -ToSession parameters, and add -Path and -Destination to specify origin path and destination, respectively. Na przykład Copy-Item-c: ścieżka\mójplik.txt - ToSession $s — d: docelowy\destinationFolder.For example, Copy-Item -Path c:\myFile.txt -ToSession $s -Destination d:\destinationFolder.

 • Transkrypcja programu Windows PowerShell został ulepszony, aby dotyczyć wszystkich aplikacji hostingu (np. Windows PowerShell ISE) oprócz host konsoli (powershell.exe).Windows PowerShell transcription has been improved to apply to all hosting applications (such as Windows PowerShell ISE) in addition to the console host (powershell.exe). Po włączeniu można skonfigurować opcje transkrypcji (w tym włączenie transkrypcji systemowe) włączyć transkrypcji PowerShell znaleziono szablony/Windows w administracyjnej części/Windows ustawienia zasad grupy Program PowerShell.Transcription options (including enabling a system-wide transcript) can be configured by enabling the Turn on PowerShell Transcription Group Policy setting, found in Administrative Templates/Windows Components/Windows PowerShell.

 • Nowa funkcja śledzenia szczegółowy skrypt umożliwia szczegółowe śledzenie i analizy użycia skryptów programu Windows PowerShell w systemie.A new detailed script tracing feature lets you enable detailed tracking and analysis of Windows PowerShell scripting use on a system. Włączenie śledzenia szczegółowy skrypt programu Windows PowerShell dzienników wszystkich blokach skryptu w dzienniku zdarzeń śledzenie zdarzeń dla Windows (ETW) Microsoft-Windows-PowerShell/Operational.After you enable detailed script tracing, Windows PowerShell logs all script blocks to the Event Tracing for Windows (ETW) event log, Microsoft-Windows-PowerShell/Operational.

 • Począwszy od programu Windows PowerShell 5.0, nowe polecenia cmdlet składnię komunikatów kryptograficznych obsługują szyfrowanie i odszyfrowywanie zawartości przy użyciu formatu standardowego IETF kryptograficznie ochrony wiadomości, zgodnie z opisem w RFC5652.Starting in Windows PowerShell 5.0, new Cryptographic Message Syntax cmdlets support encryption and decryption of content by using the IETF standard format for cryptographically protecting messages as documented by RFC5652. Dodano polecenia cmdlet Get-CmsMessage, Chroń CmsMessage i Unprotect CmsMessage Microsoft.PowerShell.Security modułu.The Get-CmsMessage, Protect-CmsMessage, and Unprotect-CmsMessage cmdlets have been added to the Microsoft.PowerShell.Security module.

 • Nowe polecenia cmdlet w Microsoft.PowerShell.Utility modułu, obszarem działania Get, obszarem działania debugowania, Get-RunspaceDebug, Enable RunspaceDebug i Disable-RunspaceDebug pozwalają na ustawienie opcji debugowania na obszarze działania i uruchamianie i zatrzymywanie debugowanie w obszarze działania.New cmdlets in the Microsoft.PowerShell.Utility module, Get-Runspace, Debug-Runspace, Get-RunspaceDebug, Enable-RunspaceDebug, and Disable-RunspaceDebug, let you set debug options on a runspace, and start and stop debugging on a runspace. Debugowanie obszary dowolnego działania "oznacza to, że obszary działania nie są obszarem działania domyślne dla konsoli programu Windows PowerShell lub w sesji środowiska Windows PowerShell ISE" "środowiska Windows PowerShell umożliwia ustawianie punktów przerwania w skrypcie i dodać punkty przerwania zatrzymać skrypt z uruchomione, dopóki nie można dołączyć debugera do debugowania skryptu w obszarze działania.For debugging arbitrary runspaces'”that is, runspaces that are not the default runspace for a Windows PowerShell console or Windows PowerShell ISE session'”Windows PowerShell lets you set breakpoints in a script, and have added breakpoints stop the script from running until you can attach a debugger to debug the runspace script. Zagnieżdżone debugowania dla dowolnych obszarach działania dodano obsługę do debugera skryptów programu Windows PowerShell dla obszary działania.Nested debugging support for arbitrary runspaces has been added to the Windows PowerShell script debugger for runspaces.

 • Dodano nowe polecenie cmdlet Format szesnastkowy Microsoft.PowerShell.Utility modułu.A new Format-Hex cmdlet has been added to the Microsoft.PowerShell.Utility module. Format szesnastkowy umożliwia wyświetlanie danych tekstowych lub binarnych w formacie szesnastkowym.Format-Hex lets you view text or binary data in hexadecimal format.

 • Dodano polecenia cmdlet Schowka GET i Set-Schowka Microsoft.PowerShell.Utility modułu; mogą ułatwić transferem zawartości do i z sesji środowiska Windows PowerShell.Get-Clipboard and Set-Clipboard cmdlets have been added to the Microsoft.PowerShell.Utility module; they ease the transfer of content to and from a Windows PowerShell session. Polecenia cmdlet Schowka obsługuje obrazy, pliki audio, listy plików i tekst.The Clipboard cmdlets support images, audio files, file lists, and text.

 • Dodano nowe polecenie cmdlet Clear-RecycleBin Microsoft.PowerShell.Management moduł; pustych elementów tego polecenia cmdlet, Recycle Bin dla stałych dysków zawiera zewnętrzne stacje dysków.A new cmdlet, Clear-RecycleBin, has been added to the Microsoft.PowerShell.Management module; this cmdlet empties the Recycle Bin for a fixed drive, which includes external drives. Domyślnie monit o potwierdzenie polecenia Clear-RecycleBin, ponieważ ConfirmImpact.High ustawiono właściwość ConfirmImpact polecenia cmdlet.By default, you are prompted to confirm a Clear-RecycleBin command, because the ConfirmImpact property of the cmdlet is set to ConfirmImpact.High.

 • Nowe polecenie cmdlet New-TemporaryFile pozwala utworzyć pliku tymczasowego w ramach mechanizmu obsługi skryptów.A new cmdlet, New-TemporaryFile, lets you create a temporary file as part of scripting. Domyślnie nowy plik tymczasowy zostanie utworzony w C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp.By default, the new temporary file is created in C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp.

 • Out-File, Dodaj zawartość i polecenia cmdlet Set-Content powstał nowy parametr - NoNewline, który pomija znakiem nowego wiersza po danych wyjściowych.The Out-File, Add-Content, and Set-Content cmdlets now have a new -NoNewline parameter, which omits a new line after the output.

 • Polecenie cmdlet New-Guid korzysta z klasy identyfikator Guid programu .NET Framework, można wygenerować identyfikatora GUID, przydatne podczas pisania skryptów lub zasoby DSC.The New-Guid cmdlet leverages the .NET Framework Guid class to generate a GUID, useful when you are writing scripts or DSC resources.

 • Ponieważ informacje o wersji pliku mogą być może być mylące, szczególnie w przypadku, po pliku jest zastosowana poprawka, nowe właściwości skryptu FileVersionRaw i ProductVersionRaw są dostępne dla obiektów FileInfo.Because file version information can be misleading, particularly after a file is patched, new FileVersionRaw and ProductVersionRaw script properties are available for FileInfo objects. Na przykład uruchomieniem następujące polecenie, aby wyświetlić wartości tych właściwości powershell.exe, gdzie $pid zawiera identyfikator procesu dla uruchomionej sesji programu Windows PowerShell: Get-Process -Id $pid -FileVersionInfo | Format-List *version* -ForceFor example, you can run the following command to display the values of these properties for powershell.exe, where $pid contains the process ID for a running session of Windows PowerShell: Get-Process -Id $pid -FileVersionInfo | Format-List *version* -Force

 • Nowe polecenia cmdlet Enter PSHostProcess i PSHostProcess zakończenia umożliwiają debugowanie skryptów programu Windows PowerShell w procesach, niezależnie od bieżącego procesu, który działa w konsoli programu Windows PowerShell.New cmdlets Enter-PSHostProcess and Exit-PSHostProcess let you debug Windows PowerShell scripts in processes separate from the current process that is running in the Windows PowerShell console. Uruchom PSHostProcess Enter, aby wprowadzić lub dołączyć do określonego procesu o identyfikatorze, a następnie uruchom obszarem działania Get do zwrócenia active obszarach działania w ramach procesu.Run Enter-PSHostProcess to enter, or attach to, a specific process ID, and then run Get-Runspace to return the active runspaces within the process. Uruchom PSHostProcess Zakończ, aby odłączyć od procesu, po zakończeniu debugowania skryptu w ramach procesu.Run Exit-PSHostProcess to detach from the process when you are finished debugging the script within the process.

 • Dodano nowe polecenie cmdlet Wait-debugera Microsoft.PowerShell.Utility modułu.A new Wait-Debugger cmdlet has been added to the Microsoft.PowerShell.Utility module. Możesz uruchomić oczekiwania-debugera, aby zatrzymać skrypt w debugerze Przed uruchomieniem następną instrukcję w skrypcie.You can run Wait-Debugger to stop a script in the debugger before running the next statement in the script.

 • Debuger przepływu pracy środowiska Windows PowerShell obsługuje teraz ukończenie polecenia lub kartę, a następnie można debugować funkcje zagnieżdżony przepływ pracy.The Windows PowerShell Workflow debugger now supports command or tab completion, and you can debug nested workflow functions. Teraz można nacisnąć klawisz Ctrl + Break wprowadzenia debugera, uruchamianie skryptu, lokalne i zdalne sesji i skrypt przepływu pracy.You can now press Ctrl+Break to enter the debugger in a running script, in both local and remote sessions, and in a workflow script.

 • Dodano polecenie cmdlet debugowania zadania Microsoft.PowerShell.Core modułu, aby debugować uruchamianie skryptów zadania przepływu pracy środowiska Windows PowerShell, tła i zadania uruchomione w sesji zdalnej.A Debug-Job cmdlet has been added to the Microsoft.PowerShell.Core module to debug running job scripts for Windows PowerShell Workflow, background, and jobs running in remote sessions.

 • Nowy stan AtBreakpoint, została dodana do zadań programu Windows PowerShell.A new state, AtBreakpoint, has been added for Windows PowerShell jobs. Stan AtBreakpoint ma zastosowanie, gdy zadanie jest uruchomione skryptu, który zawiera Ustawianie punktów przerwania, a skrypt został trafiony punkt przerwania.The AtBreakpoint state applies when a job is running a script that includes set breakpoints, and the script has hit a breakpoint. Jeśli zadanie zostało zatrzymane w punkcie przerwania debugowania, należy debugować zadania, uruchamiając polecenie cmdlet debugowania zadania.When a job is stopped at a debug breakpoint, you must debug the job by running the Debug-Job cmdlet.

 • Windows PowerShell 5.0 implementuje obsługę wielu wersji pojedynczy moduł programu Windows PowerShell, w tym samym folderze, w $PSModulePath.Windows PowerShell 5.0 implements support for multiple versions of a single Windows PowerShell module in the same folder in $PSModulePath. Właściwość RequiredVersion została dodana do klasy ModuleSpecification, aby pomóc uzyskać odpowiednią wersję modułu; Ta właściwość jest wzajemnie wykluczających się przy użyciu właściwości ModuleVersion.A RequiredVersion property has been added to the ModuleSpecification class to help you get the desired version of a module; this property is mutually exclusive with the ModuleVersion property. RequiredVersion jest teraz obsługiwana jako część wartości parametru element FullyQualifiedName Get-Module Import-Module i polecenia cmdlet Remove-Module.RequiredVersion is now supported as part of the value of the FullyQualifiedName parameter of the Get-Module, Import-Module, and Remove-Module cmdlets.

 • Będzie można wykonywać sprawdzanie poprawności wersji modułu, uruchamiając polecenie cmdlet Test-ModuleManifest.You can now perform module version validation by running the Test-ModuleManifest cmdlet.

 • Wyniki polecenia cmdlet Get-Command są teraz wyświetlane kolumny wersji; nowe właściwość wersja została dodana do klasy CommandInfo.Results of the Get-Command cmdlet now display a Version column; a new Version property has been added to the CommandInfo class. Get-Command przedstawiono polecenia z wielu wersji tego samego modułu.Get-Command shows commands from multiple versions of the same module. Właściwości wersji jest również częścią klasy pochodne CmdletInfo: CmdletInfo i ApplicationInfo.The Version property is also part of derived classes of CmdletInfo: CmdletInfo and ApplicationInfo.

 • Get-Command ma nowy parametr - ShowCommandInfo, która zwraca informacje ShowCommand jako PSObjects.Get-Command has a new parameter, -ShowCommandInfo, that returns ShowCommand information as PSObjects. Jest to szczególnie przydatne funkcje podczas uruchamiania polecenia Show w środowisku Windows PowerShell ISE, przy użyciu komunikacji zdalnej programu Windows PowerShell.This is especially useful functionality for when Show-Command is run in Windows PowerShell ISE by using Windows PowerShell remoting. Parametr - ShowCommandInfo zastępuje istniejącą funkcję Get SerializedCommand modułu Microsoft.PowerShell.Utility skryptu Get SerializedCommand jest jednak nadal dostępne do obsługi skryptów niskiego poziomu.The -ShowCommandInfo parameter replaces the existing Get-SerializedCommand function in the Microsoft.PowerShell.Utility module, but the Get-SerializedCommand script is still available to support downlevel scripting.

 • Nowe polecenie cmdlet Get-ItemPropertyValue pozwala uzyskać wartość właściwości bez przy użyciu notacji z kropką.A new Get-ItemPropertyValue cmdlet lets you get the value of a property without using dot notation. Na przykład w starszych wersjach programu Windows PowerShell, można uruchomić następujące polecenie, aby pobrać wartości właściwości podstawy aplikacji PowerShellEngine klucza rejestru: (Get-zmieniona właściwość elementu-HKLM ścieżki:\oprogramowania\ Microsoft\PowerShell\3\PowerShellEngine — nazwa ApplicationBase). ApplicationBase.For example, in older releases of Windows PowerShell, you can run the following command to get the value of the Application Base property of the PowerShellEngine registry key: (Get-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\3\PowerShellEngine -Name ApplicationBase).ApplicationBase. Począwszy od programu Windows PowerShell 5.0, możesz uruchomić Get ItemPropertyValue-HKLM ścieżki:\oprogramowania\Microsoft\PowerShell\3\PowerShellEngine — ApplicationBase nazwy .Starting in Windows PowerShell 5.0, you can run Get-ItemPropertyValue -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\3\PowerShellEngine -Name ApplicationBase.

 • Konsolę programu Windows PowerShell używa teraz kolorowania, podobnie jak w przypadku środowiska Windows PowerShell ISE.The Windows PowerShell console now uses syntax coloring, just as in Windows PowerShell ISE.

 • Nowy moduł NetworkSwitch zawiera polecenia cmdlet, które umożliwiają zastosowanie przełącznika, wirtualnej sieci LAN (VLAN) i podstawowa konfiguracja portu przełącznika sieci warstwy 2 do przełączników sieciowych z certyfikatem logo systemu Windows Server 2012 R2.A new NetworkSwitch module contains cmdlets that enable you to apply switch, virtual LAN (VLAN), and basic Layer 2 network switch port configuration to Windows Server 2012 R2 logo-certified network switches.

 • Dodano parametr element FullyQualifiedName do poleceń cmdlet Import-Module i Remove-Module, do obsługi, przechowywania wielu wersji pojedynczy moduł.The FullyQualifiedName parameter has been added to Import-Module and Remove-Module cmdlets, to support storing multiple versions of a single module.

 • Save-Help, Update-Help, Import-PSSession, Export-PSSession i Get-Command ma nowy parametr FullyQualifiedModule typu ModuleSpecification.Save-Help, Update-Help, Import-PSSession, Export-PSSession, and Get-Command have a new parameter, FullyQualifiedModule, of type ModuleSpecification. Dodaj ten parametr, aby określić modułu w jego w pełni kwalifikowanej nazwy.Add this parameter to specify a module by its fully qualified name.

 • Wartość $PSVersionTable.PSVersion został zaktualizowany do wersji 5.0.The value of $PSVersionTable.PSVersion has been updated to 5.0.

Nowe funkcje programu Windows PowerShell Desired State ConfigurationNew features in Windows PowerShell Desired State Configuration

 • Ulepszenia języka programu Windows PowerShell umożliwiają definiowanie zasobów Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) przy użyciu klas.Windows PowerShell language enhancements let you define Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) resources by using classes. Import-DscResource jest teraz dynamiczne słowo kluczowe true; Program Windows PowerShell analizuje określony moduł "™ s głównego modułu Wyszukiwanie klas, które zawierają atrybut DscResource.Import-DscResource is now a true dynamic keyword; Windows PowerShell parses the specified module'™s root module, searching for classes that contain the DscResource attribute. Klasy umożliwia teraz zdefiniować zasoby DSC, w których nie jest wymagany plik MOF, ani podfolderu DSCResource w folderze modułu.You can now use classes to define DSC resources, in which neither a MOF file nor a DSCResource subfolder in the module folder is required. Plik modułu programu Windows PowerShell może zawierać wielu klas zasobów DSC.A Windows PowerShell module file can contain multiple DSC resource classes.

 • Nowy parametr ThrottleLimit, dołączonym do następujących poleceń cmdlet w PSDesiredStateConfiguration module.A new parameter, ThrottleLimit, has been added to the following cmdlets in the PSDesiredStateConfiguration module. Dodaj parametr ThrottleLimit, aby określić liczbę komputerów docelowych lub urządzeń, na których ma zostać polecenia do pracy w tym samym czasie.Add the ThrottleLimit parameter to specify the number of target computers or devices on which you want the command to work at the same time.

  • Get-DscConfigurationGet-DscConfiguration

  • Get-DscConfigurationStatusGet-DscConfigurationStatus

  • Get-DscLocalConfigurationManagerGet-DscLocalConfigurationManager

  • Przywracanie DscConfigurationRestore-DscConfiguration

  • Test-DscConfigurationTest-DscConfiguration

  • Porównaj DscConfigurationCompare-DscConfiguration

  • Publikowanie DscConfigurationPublish-DscConfiguration

  • Set-DscLocalConfigurationManagerSet-DscLocalConfigurationManager

  • Start-DscConfigurationStart-DscConfiguration

  • Update-DscConfigurationUpdate-DscConfiguration

 • Za pomocą scentralizowanego DSC raportowanie błędów, szczegółowych informacji o błędach jest nie tylko rejestrowane w zdarzeń dziennika, ale mogą być wysyłane do centralnej lokalizacji w celu późniejszej analizy.With centralized DSC error reporting, rich error information is not only logged in the event log, but it can be sent to a central location for later analysis. Do przechowywania błędy konfiguracji DSC, które miały miejsce dla każdego serwera w swoim środowisku, można użyć tej centralnej lokalizacji.You can use this central location to store DSC configuration errors that have occurred for any server in their environment. Po zdefiniowaniu w metadanych konfiguracji serwera raportów wszystkie błędy są wysyłane do serwera raportów, a następnie przechowywane w bazie danych.After the report server is defined in the meta-configuration, all errors are sent to the report server, and then stored in a database. Możesz skonfigurować tę funkcję, niezależnie od tego, czy węzeł docelowy jest skonfigurowany do ściągania konfiguracji z serwera ściągania.You can set up this functionality regardless of whether or not a target node is configured to pull configurations from a pull server.

 • Ulepszenia środowiska Windows PowerShell ISE jej obsługi ułatwiają realizację tworzenia zasobu DSC.Improvements to Windows PowerShell ISE ease DSC resource authoring. Można teraz wykonaj następujące czynności.You can now do the following.

  • Wyświetla listę wszystkich zasobów DSC w ramach konfiguracji lub węzła bloku, wprowadzając Ctrl + spacja w pustym wierszu w bloku.List all DSC resources within a configuration or node block by entering Ctrl+Space on a blank line within the block.

  • Automatyczne uzupełnianie na właściwości zasobów wyliczenie typu.Automatic completion on resource properties of the enumeration type.

  • Automatyczne uzupełnianie na DependsOn własności zasobów DSC, w oparciu o innych wystąpień zasobów w konfiguracji.Automatic completion on the DependsOn property of DSC resources, based on other resource instances in the configuration.

  • Ulepszone kartę zakończenia wartości właściwości zasobu.Improved tab completion of resource property values.

 • Użytkownik może teraz uruchomić zasobami dostępnymi w ramach określonego zestawu poświadczeń, dodając PSDscRunAsCredential atrybutu do bloku węzła.A user can now run a resource under a specified set of credentials by adding the PSDscRunAsCredential attribute to a Node block. Na przykład PSDscRunAsCredential = Get-Credential Contoso\DscUser.For example, PSDscRunAsCredential = Get-Credential Contoso\DscUser. Ta funkcja jest przydatne w przypadku tworzenia konfiguracji, które uruchom Instalator Windows i instalatory pliku wykonywalnego, dostęp do gałęzi rejestru użytkownika lub wykonywać inne zadania poza bieżący kontekst użytkownika.This functionality is useful for creating configurations that run Windows Installer and executable installers, access the per-user registry hive, or perform other tasks outside the current user context.

 • Dodano obsługę (w oparciu o x86) 32-bitową konfiguracji — słowo kluczowe.32-bit (x86-based) support has been added for the Configuration keyword.

 • Program Windows PowerShell teraz obejmuje obsługę niestandardowej pomocy dla konfiguracji DSC, określonych przez dodanie [CmdletBinding()] funkcji wygenerowaną konfigurację.Windows PowerShell now includes support for custom help for DSC configurations, defined by adding [CmdletBinding()] to the generated configuration function.

 • Nowy DscLocalConfigurationManager atrybut określa blok konfiguracji meta-konfiguracji, który jest używany do konfigurowania DSC Local Configuration Manager.A new DscLocalConfigurationManager attribute designates a configuration block as a meta-configuration, which is used to configure the DSC Local Configuration Manager. Ten atrybut ogranicza konfiguracji zawierającego tylko elementy, co powoduje ich skonfigurowanie DSC Local Configuration Manager.This attribute restricts a configuration to containing only items which configure the DSC Local Configuration Manager. Podczas przetwarzania tej konfiguracji generuje *. plik meta.mof, który jest następnie wysyłana do węzłów odpowiedniego obiektu docelowego, uruchamiając polecenie cmdlet Set-DscLocalConfigurationManager.During processing, this configuration generates a *.meta.mof file that is then sent to the appropriate target nodes by running the Set-DscLocalConfigurationManager cmdlet.

 • Konfiguracje częściowe są teraz dozwolone w programie Windows PowerShell 5.0.Partial configurations are now allowed in Windows PowerShell 5.0. Konfiguracja dokumentów można dostarczyć do węzła we fragmentach.You can deliver configuration documents to a node in fragments. Dla węzła do odbierania wielu fragmentów dokumentu konfiguracji węzła "™ s Local Configuration Manager należy najpierw ustawić do określenia oczekiwanych fragmentówFor a node to receive multiple fragments of a configuration document, the node'™s Local Configuration Manager must be first set to specify the expected fragments

 • Synchronizacja między komputerami jest nowa w DSC w programie Windows PowerShell 5.0.Cross-computer synchronization is new in DSC in Windows PowerShell 5.0. Za pomocą wbudowanych WaitFor* zasobów (WaitForAll, WaitForAny, i WaitForSome), możesz teraz określić zależności na komputerach podczas konfiguracji jest uruchamiana, bez zewnętrznych aranżacji.By using the built-in WaitFor* resources (WaitForAll, WaitForAny, and WaitForSome), you can now specify dependencies across computers during configuration runs, without external orchestrations. Te zasoby zawierają synchronizacji węzła do węzła przy użyciu połączenia modelu wspólnych informacji za pośrednictwem protokołu WS-Man.These resources provide node-to-node synchronization by using CIM connections over the WS-Man protocol. Konfiguracja poczekać, aż inny komputer "™ zmianę stanu określonego zasobu s.A configuration can wait for another computer'™s specific resource state to change.

 • Po prostu wystarczająco administracji (JEA), nowa funkcja zabezpieczeń delegowanie, korzysta z DSC i programu Windows PowerShell ograniczone obszary działania ułatwiające przedsiębiorstwom bezpieczne od utraty danych lub naruszenie przez pracowników, czy zamierzone lub przypadkowe.Just Enough Administration (JEA), a new delegation security feature, leverages DSC and Windows PowerShell constrained runspaces to help secure enterprises from data loss or compromise by employees, whether intentional or unintentional. Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii JEA, w tym, gdzie można pobrać zasobu xJEA DSC, zobacz Just Enough Administration, krok po kroku.For more information about JEA, including where you can download the xJEA DSC resource, see Just Enough Administration, Step by Step.

 • Dodano następujące nowe polecenia cmdlet modułu PSDesiredStateConfiguration.The following new cmdlets have been added to the PSDesiredStateConfiguration module.

  • Nowe polecenie cmdlet Get-DscConfigurationStatus pobiera ogólne informacje o stanie konfiguracji z węzła docelowego.A new Get-DscConfigurationStatus cmdlet gets high-level information about configuration status from a target node. Można uzyskać stanu ostatniego lub wszystkie konfiguracje.You can obtain the status of the last, or of all configurations.

  • Nowe polecenie cmdlet Compare-DscConfiguration porównuje określonej konfiguracji z faktycznym stanem co najmniej jeden węzeł docelowy.A new Compare-DscConfiguration cmdlet compares a specified configuration with the actual state of one or more target nodes.

  • Nowe polecenie cmdlet Publish-DscConfiguration kopiuje pliku MOF konfiguracji do węzła docelowego, ale nie ma zastosowania konfiguracji.A new Publish-DscConfiguration cmdlet copies a configuration MOF file to a target node, but does not apply the configuration. Konfiguracja jest stosowana podczas następnego przebiegu spójności lub po uruchomieniu polecenia cmdlet Update-DscConfiguration.The configuration is applied during the next consistency pass, or when you run the Update-DscConfiguration cmdlet.

  • Nowe polecenie cmdlet Test-DscConfiguration umożliwia zweryfikowanie, że wynikowa konfiguracja odpowiada wymaganą konfiguracją, zwraca wartość PRAWDA, jeśli konfiguracji dopasowuje odpowiednią konfigurację, lub FAŁSZ, jeśli rzeczywista konfiguracja nie jest zgodna żądany Konfiguracja.A new Test-DscConfiguration cmdlet lets you verify that a resulting configuration matches the desired configuration, returning either True if the configuration matches the desired configuration, or False if the actual configuration does not match the desired configuration.

  • Nowe polecenie cmdlet Update-DscConfiguration wymusza konfiguracji do przetworzenia.A new Update-DscConfiguration cmdlet forces a configuration to be processed. W przypadku programu Local Configuration Manager w tryb ściągania, polecenie cmdlet pobiera konfigurację z serwera ściągania przed zastosowaniem.If the Local Configuration Manager is in pull mode, the cmdlet gets the configuration from the pull server before applying it.

Nowe funkcje w środowisku Windows PowerShell ISENew features in Windows PowerShell ISE

 • Teraz możesz edytować zdalnego skryptów programu Windows PowerShell i plikami w lokalnej kopii środowiska Windows PowerShell ISE, uruchamiając Enter-PSSession, aby rozpocząć sesję zdalną na komputerze, który "™ s przechowywania plików, który chcesz edytować, a następnie uruchomienia PSEdit .You can now edit remote Windows PowerShell scripts and files in a local copy of Windows PowerShell ISE, by running Enter-PSSession to start a remote session on the computer that'™s storing the files you want to edit, and then running PSEdit . Ta funkcja ułatwia edycji plików programu Windows PowerShell, które są przechowywane w opcji instalacji Server Core systemu Windows Server, których nie można uruchomić program Windows PowerShell ISE.This feature eases editing Windows PowerShell files that are stored on the Server Core installation option of Windows Server, where Windows PowerShell ISE cannot run.

 • Polecenie cmdlet Start-zapis jest teraz obsługiwany w środowisku Windows PowerShell ISE.The Start-Transcript cmdlet is now supported in Windows PowerShell ISE.

 • Można teraz debugować skrypty zdalnego w środowisku Windows PowerShell ISE.You can now debug remote scripts in Windows PowerShell ISE.

 • Nowe polecenie menu, Przerwij wszystko (Ctrl + B) przerywa debugowanie lokalne i zdalne uruchamianie skryptów.A new menu command, Break All (Ctrl+B), breaks into the debugger for both local and remotely-running scripts.

Nowe funkcje w usługach sieci Web programu Windows PowerShell (rozszerzenie zarządzania OData IIS)New features in Windows PowerShell Web Services (Management OData IIS Extension)

 • Począwszy od programu Windows PowerShell 5.0, można wygenerować zestaw poleceń cmdlet programu Windows PowerShell, oparte na funkcji udostępnianych przez dany punkt końcowy OData, uruchamiając polecenie cmdlet Export-ODataEndpointProxy, znaleziono w nowym Microsoft.PowerShell.OdataUtils modułu.Starting in Windows PowerShell 5.0, you can generate a set of Windows PowerShell cmdlets based on the functionality exposed by a given OData endpoint, by running the Export-ODataEndpointProxy cmdlet, found in the new Microsoft.PowerShell.OdataUtils module.

Istotne poprawki błędów w programie Windows PowerShell 5.0Notable bug fixes in Windows PowerShell 5.0

 • Windows PowerShell 5.0 zawiera nową metodę implementacji modelu COM, która oferuje znaczne ulepszenia wydajności, podczas pracy z obiektami COM.Windows PowerShell 5.0 includes a new COM implementation, which offers significant performance improvements when you are working with COM objects. Wideo demonstracyjne efekt, zobacz Com_Perf_Improvements.For a video demonstration of the effect, see Com_Perf_Improvements.

 • Wprowadzono znaczne ulepszenia wydajności w pierwszym zakończenie karty w sesji programu Windows PowerShell, skrócić czas ukończenia karty przez prawie 500 ms.Significant performance improvements have been made to the first tab completion in a Windows PowerShell session, shortening tab completion time by nearly 500 ms.

Nowe funkcje programu Windows PowerShell 4.0New features in Windows PowerShell 4.0

Windows PowerShell 4.0 jest zgodne z poprzednimi wersjami.Windows PowerShell 4.0 is backward-compatible. Polecenia cmdlet, dostawców, moduły, przystawki, skrypty, funkcje i profile, które zostały zaprojektowane dla programu Windows PowerShell 3.0 i Windows PowerShell 2.0 działają w programie Windows PowerShell 4.0, bez konieczności wprowadzania zmian.Cmdlets, providers, modules, snap-ins, scripts, functions, and profiles that were designed for Windows PowerShell 3.0 and Windows PowerShell 2.0 work in Windows PowerShell 4.0 without changes.

Windows PowerShell 4.0 jest zainstalowana domyślnie w systemie Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2.Windows PowerShell 4.0 is installed by default on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2. Aby zainstalować program Windows PowerShell 4.0, Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2, Pobierz i zainstaluj Windows Management Framework 4.0.To install Windows PowerShell 4.0 on Windows 7 with SP1, or Windows Server 2008 R2, download and install Windows Management Framework 4.0. Pamiętaj odczytać szczegółów pobierania i spełniać wszystkie wymagania systemowe, przed zainstalowaniem programu Windows Management Framework 4.0.Be sure to read the download details, and meet all system requirements, before you install Windows Management Framework 4.0.

Windows PowerShell 4.0 obejmuje następujące nowe funkcje.Windows PowerShell 4.0 includes the following new features.

Nowe funkcje w programie Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell

 • Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) jest systemem zarządzania w programie Windows PowerShell 4.0, umożliwiająca wdrażanie i zarządzanie dane konfiguracyjne dla usług oprogramowania i środowiska, w którym są uruchomione te usługi.Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) is a new management system in Windows PowerShell 4.0 that enables the deployment and management of configuration data for software services and the environment in which these services run. Aby uzyskać więcej informacji na temat DSC, zobacz Rozpoczynanie pracy z usługą Windows PowerShell Desired State Configuration.For more information about DSC, see Get Started with Windows PowerShell Desired State Configuration.

 • Save-Help teraz umożliwia zapisywanie pomocy dla modułów, które są zainstalowane na komputerach zdalnych.Save-Help now lets you save help for modules that are installed on remote computers. Save-Help umożliwia pobieranie modułu pomocy z klienta podłączonej do Internetu (na którym nie wszystkie moduły, dla których ma dotyczyć pomoc są musi być zainstalowany), a następnie skopiuj zapisane pomocy do zdalnego folderu udostępnionego lub komputerze zdalnym, który nie ma Internet dostęp.You can use Save-Help to download module Help from an Internet-connected client (on which not all of the modules for which you want help are necessarily installed), and then copy the saved Help to a remote shared folder or a remote computer that does not have Internet access.

 • Debuger programu Windows PowerShell został rozszerzony w celu zezwolenia na debugowanie przepływów pracy programu Windows PowerShell, a także skrypty, które są uruchomione na komputerach zdalnych.The Windows PowerShell debugger has been enhanced to allow debugging of Windows PowerShell workflows, as well as scripts that are running on remote computers. Przepływy pracy środowiska Windows PowerShell można teraz debugować na poziomie skryptu z wiersza polecenia środowiska Windows PowerShell lub programu Windows PowerShell ISE.Windows PowerShell workflows can now be debugged at the script level from either the Windows PowerShell command line or Windows PowerShell ISE. Można teraz debugować skrypty programu Windows PowerShell, w tym skryptowych przepływach pracy, sesji zdalnej.Windows PowerShell scripts, including script workflows, can now be debugged over remote sessions. Sesji debugowania zdalnego zostaną zachowane w sesji zdalnej programu Windows PowerShell, które rozłączone, a następnie później ponownie podłączony.Remote debugging sessions are preserved over Windows PowerShell remote sessions that are disconnected and then later reconnected.

 • A RunNow parametr Register-ScheduledJob i Set-ScheduledJob eliminuje potrzebę zestawu bezpośredniego daty i godziny rozpoczęcia zadań przy użyciu Wyzwalacza parametru.A RunNow parameter for Register-ScheduledJob and Set-ScheduledJob eliminates the need to set an immediate start date and time for jobs by using the Trigger parameter.

 • Invoke-RestMethod i Invoke-WebRequest umożliwiają teraz ustawić wszystkie nagłówki przy użyciu parametru nagłówków.Invoke-RestMethod and Invoke-WebRequest now let you set all headers by using the Headers parameter. Mimo że ten parametr ma zawsze istniała, była jedną z kilku parametrów dla polecenia cmdlet w sieci web, które spowodowały błędy lub wyjątki.Although this parameter has always existed, it was one of several parameters for the web cmdlets that resulted in exceptions or errors.

 • Get-Module ma nowy parametr element FullyQualifiedName, typu ModuleSpecification[].Get-Module has a new parameter, FullyQualifiedName, of the type ModuleSpecification[]. Element FullyQualifiedName parametr Get-Module umożliwia teraz określić modułu przy użyciu modułu nazwę, wersję i, opcjonalnie, jego identyfikator GUID.The FullyQualifiedName parameter of Get-Module now lets you specify a module by using the module's name, version, and optionally, its GUID.

 • Domyślne ustawienie zasad wykonywania w systemie Windows Server 2012 R2 jest RemoteSigned.The default execution policy setting on Windows Server 2012 R2 is RemoteSigned. Na Windows 8.1 nie ma zmian w domyślnych ustawień.On Windows 8.1, there is no change in default setting.

 • Począwszy od programu Windows PowerShell 4.0, wywołanie metody przy użyciu nazw metoda dynamiczna jest obsługiwana.Starting in Windows PowerShell 4.0, method invocation by using dynamic method names is supported. Można użyć zmiennej do przechowywania nazwy metody, a następnie dynamicznie wywołania metody, wywołując zmiennej.You can use a variable to store a method name, and then dynamically invoke the method by calling the variable.

 • Zadania asynchronicznego przepływu pracy nie jest już są usuwane, gdy przed upłynięciem limitu czasu określony przez PSElapsedTimeoutSec upłynął typowego parametru przepływu pracy.Asynchronous workflow jobs are no longer deleted when the time-out period that is specified by the PSElapsedTimeoutSec workflow common parameter has elapsed.

 • Nowy parametr RepeatIndefinitely, została dodana do New-JobTrigger i Set-JobTrigger polecenia cmdlet.A new parameter, RepeatIndefinitely, has been added to the New-JobTrigger and Set-JobTrigger cmdlets. Pozwala to wyeliminować konieczność określania TimeSpan.MaxValue wartość RepetitionDuration parametru, aby uruchomić zaplanowanego zadania wielokrotnie nieokreślony.This eliminates the necessity of specifying a TimeSpan.MaxValue value for the RepetitionDuration parameter to run a scheduled job repeatedly for an indefinite period.

 • A Passthru parametr został dodany do Enable-JobTrigger i Disable-JobTrigger polecenia cmdlet.A Passthru parameter has been added to the Enable-JobTrigger and Disable-JobTrigger cmdlets. Z parametru Passthru Wyświetla wszystkie obiekty, które są tworzone lub modyfikowane przez polecenie.The Passthru parameter displays any objects that are created or modified by your command.

 • Nazwy parametrów do określania grupy roboczej w Add-Computer i Remove-Computer poleceń cmdlet teraz są spójne.The parameter names for specifying a workgroup in the Add-Computer and Remove-Computer cmdlets are now consistent. Oba polecenia cmdlet teraz użyć parametru Nazwa_grupy_roboczej.Both cmdlets now use the parameter WorkgroupName.

 • Nowy parametr typowe PipelineVariable, został dodany.A new common parameter, PipelineVariable, has been added. PipelineVariable pozwala zapisać wyniki gazociągami polecenie (lub część polecenia gazociągami) jako zmienną, który może być przekazywany przez resztę potoku.PipelineVariable lets you save the results of a piped command (or part of a piped command) as a variable that can be passed through the remainder of the pipeline.

 • Filtrowanie przy użyciu składni metody kolekcji jest teraz obsługiwane.Collection filtering by using a method syntax is now supported. Oznacza to, czy można teraz filtrować zbiór obiektów przy użyciu uproszczoną składnię, podobnie jak w przypadku Where() lub Where-Object, sformatowane jako wywołania metody.This means that you can now filter a collection of objects by using simplified syntax, similar to that for Where() or Where-Object, formatted as a method call. Oto przykład: .where (Get-Process) ({$. Nazwa — dopasowania "powershell"})The following is an example: (Get-Process).where({$.Name -match 'powershell'})

 • Get-Process polecenie cmdlet ma nowy parametr przełącznika IncludeUserName.The Get-Process cmdlet has a new switch parameter, IncludeUserName.

 • Nowe polecenie cmdlet Get FileHash, która zwraca wartość skrótu pliku w jednym z kilku formatów dla określonego pliku, został dodany.A new cmdlet, Get-FileHash, that returns a file hash in one of several formats for a specified file, has been added.

 • W programu Windows PowerShell 4.0, jeśli moduł DefaultCommandPrefix klucza w swoim manifeście lub jeśli użytkownik importuje moduł o prefiksu parametru ExportedCommandswłaściwość modułu zawiera polecenia w module z prefiksem.In Windows PowerShell 4.0, if a module uses the DefaultCommandPrefix key in its manifest, or if the user imports a module with the Prefix parameter, the ExportedCommands property of the module shows the commands in the module with the prefix. Po uruchomieniu polecenia przy użyciu składni kwalifikowana modułu ModuleName\CommandName, nazwy poleceń musi zawierać prefiks.When you run the commands by using the module-qualified syntax, ModuleName\CommandName, the command names must include the prefix.

 • Wartość $PSVersionTable.PSVersion została zaktualizowana w celu 4.0.The value of $PSVersionTable.PSVersion has been updated to 4.0.

 • WHERE() zachowanie operator został zmieniony.Where() operator behavior has changed. Collection.Where('property -match name') akceptowanie wyrażenia ciągu w formacie "Property -CompareOperator Value" nie jest już obsługiwana.Collection.Where('property -match name') accepting a string expression in the format "Property -CompareOperator Value" is no longer supported. Jednak Where() operator akceptuje wyrażenia ciągu w formacie scriptblock; ta funkcja jest nadal obsługiwana.However, the Where() operator accepts string expressions in the format of a scriptblock; this is still supported.

Nowe funkcje w Windows PowerShell zintegrowane Scripting Environment (ISE)New features in Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)

 • Windows PowerShell ISE obsługuje debugowanie przepływu pracy programu Windows PowerShell i zdalne debugowanie skryptu.Windows PowerShell ISE supports both Windows PowerShell Workflow debugging and remote script debugging.

 • Dodano obsługę funkcji IntelliSense dla dostawców Desired State Configuration programu Windows PowerShell i konfiguracji.IntelliSense support has been added for Windows PowerShell Desired State Configuration providers and configurations.

Nowe funkcje w przepływie pracy programu Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell Workflow

 • Dodano obsługę nowej PipelineVariable typowego parametru w kontekście iteracyjne potoki, takich jak te używane przez System Center Orchestrator; oznacza to, Uruchom polecenia, po prostu od lewej do prawej, w przeciwieństwie do potoków przeplatane uruchomiona przy użyciu przesyłania strumieniowego.Support has been added for a new PipelineVariable common parameter in the context of iterative pipelines, such as those used by System Center Orchestrator; that is, pipelines that run commands simply left-to-right, as opposed to interspersed running by using streaming.

 • Wiązanie parametru został znacząco udoskonalony w celu pracować poza kartę uzupełniania scenariuszy, takich jak polecenia, które nie istnieją w bieżącym obszarze działania.Parameter binding has been significantly enhanced to work outside of tab completion scenarios, such as with commands that do not exist in the current runspace.

 • Obsługa kontenerów niestandardowych działań dołączonym do przepływu pracy środowiska Windows PowerShell.Support for custom container activities has been added to Windows PowerShell Workflow. W przypadku parametru działania typów działania, działania[]""lub jest kolekcją ogólną działania "i dostarczone przez użytkownika bloku skryptu jako argument, a następnie Windows Przepływ pracy programu PowerShell konwertuje blok skryptu XAML, podobnie jak w przypadku normalnej kompilacji pracy skryptu programu Windows PowerShell.If an activity parameter is of the types Activity, Activity[]'”or is a generic collection of activities'”and the user has supplied a script block as an argument, then Windows PowerShell Workflow converts the script block to XAML, as with normal Windows PowerShell script-to-workflow compilation.

 • Po awarii programu Windows PowerShell Workflow automatycznie połączy się ponownie na węzłach zarządzanych.After a crash, Windows PowerShell Workflow automatically reconnects to managed nodes.

 • Teraz możesz ograniczyć Foreach-równoległe instrukcji działania przy użyciu ThrottleLimit właściwości.You can now throttle Foreach -Parallel activity statements by using the ThrottleLimit property.

 • ErrorAction typowego parametru ma nową prawidłową wartość Wstrzymaj, która jest przeznaczona wyłącznie dla przepływów pracy.The ErrorAction common parameter has a new valid value, Suspend, that is exclusively for workflows.

 • Punkt końcowy przepływu pracy teraz automatycznie zamyka, jeśli istnieją nie aktywne sesje, żadne zadania w toku i żadne oczekujące zadania.A workflow endpoint now automatically closes if there are no active sessions, no in-progress jobs, and no pending jobs. Ta funkcja zmniejsza wykorzystanie zasobów na komputerze, który działa jako serwer przepływu pracy po spełnieniu warunków automatycznego zamknięcia.This feature conserves resources on the computer that is acting as the workflow server, when the automatic closure conditions have been met.

Nowe funkcje w usługach sieci Web programu Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell Web Services

 • Po wystąpieniu błędu w usługach sieci Web Services (PSWS, również o nazwie OData IIS rozszerzenie do zarządzania), podczas Windows PowerShell polecenia cmdlet jest uruchomiony, bardziej szczegółowy komunikat o błędzie komunikaty są zwracane do obiektu wywołującego.When an error occurs in Windows PowerShell Web Services (PSWS, also called Management OData IIS Extension), while a cmdlet is running, more detailed error messages are returned to the caller. Ponadto, postępuj zgodnie z kodami błędów wytycznych kod błędu systemu Windows Azure REST API.In addition, error codes follow Windows Azure REST API error code guidelines.

 • Punkt końcowy można teraz określić wersję interfejsu API, a także wymusić użycie określonej wersji interfejsu API.An endpoint can now define the API version, as well as enforce the usage of a specific API version. Zawsze, gdy wystąpi niezgodność wersji między klientem i serwerem, błędy są wyświetlane zarówno klient, jak i serwera.Whenever version mismatches occur between client and server, errors are displayed to both the client and the server.

 • Zarządzanie schematem wysyłania został uproszczony przez automatyczne generowanie wartości dla wszystkich pól, brakuje w schemacie.Management of the dispatch schema has been simplified by automatically generating values for any missing fields in the schema. Generowanie występuje, jako dobry punkt wyjścia, nawet jeśli schemat wysyłania nie istnieje.Generation occurs, as a helpful starting point, even if the dispatch schema does not exist.

 • Typ obsługi w PSWS został ulepszony, aby obsługiwać typy, które zachowuje się podobnie jak za pomocą innego konstruktora niż Konstruktor domyślny PSTypeConverter w programie Windows PowerShell.Type handling in PSWS has been improved to support types that use a different constructor than the default constructor, by behaving similarly to the PSTypeConverter in Windows PowerShell. Dzięki temu można korzystać z PSWS tych typów złożonych.This lets you use complex types with PSWS.

 • PSWS teraz umożliwia rozwijanie skojarzonego wystąpienia podczas wykonywania zapytania.PSWS now allows expanding an associated instance while running a query. Dla większych binarne zawartości (takich jak obrazy, audio lub wideo) koszt transferu jest znaczący, a lepiej transferu danych binarnych bez kodowania.For larger binary contents (such as images, audio, or video), the transfer cost is significant, and it is better to transfer binary data without encoding. PSWS używa strumieni nazwany zasób dla przesyłania bez kodowania.PSWS uses named resource streams for transferring without encoding. Strumień zasobu o nazwie jest właściwością jednostki Edm.Stream typu.The named resource stream is a property of an entity of the Edm.Stream type. Każdego strumienia nazwany zasób ma oddzielne identyfikator URI dla operacji GET lub aktualizacji.Each named resource stream has a separate URI for GET or UPDATE operations.

 • Akcje protokołu OData teraz mechanizm umożliwiający wywoływanie innego niż CRUD (tworzenia, odczytu, aktualizacji i usuwania) metod w zasobie.OData actions now provide a mechanism for invoking non-CRUD (Create, Read, Update, and Delete) methods on a resource. Możesz wywołać akcję, wysyłając żądanie HTTP POST do identyfikatora URI, który jest zdefiniowany dla akcji.You can invoke an action by sending an HTTP POST request to the URI that is defined for the action. Parametry akcji są definiowane w treści żądania POST.The parameters for the action are defined in the body of the POST request.

 • Aby były zgodne z wytycznymi dotyczącymi platformy Windows Azure, można uprościć wszystkie adresy URL.To be consistent with Windows Azure guidelines, all URLs should be simplified. Zmiany zawarte w klucza jako Segment umożliwia pojedynczego kluczy może być reprezentowana jako segmentów.A change included in Key As Segment allows single keys to be represented as segments. Należy pamiętać, odwołań, korzystających z wielu wartości klucza tak jak poprzednio wymagają formacie wartości rozdzielanych przecinkami w nawiasach notacji.Note that references that use multiple key values require comma-separated values in parenthetical notation, as before.

 • Przed tym wydaniem PSWS tylko aż do wykonania, tworzenia, aktualizacji i usuwania działań był Post wywoływanie, umieść lub usunąć z zasobem najwyższego poziomu.Before this release of PSWS, the only way to perform Create, Update, or Delete operations was to invoke Post, Put, or Delete on a top-level resource. Nowość w tej wersji PSWS operacje zasobów znajdujących się umożliwiają użytkownikom osiągnąć takie same wyniki podczas osiągnięciem tego samego zasobu mniej bezpośrednio zbliża się tak, jakby były zawarte w tych zasobów.New in this release of PSWS, Contained Resource operations let users achieve the same results while reaching the same resource less directly, approaching as if these resources were contained.

Nowe funkcje w programie Windows PowerShell Web AccessNew features in Windows PowerShell Web Access

 • Można odłączyć od i ponowne łączenie do istniejącej sesji w konsoli internetowej programu Windows PowerShell Web Access.You can disconnect from and reconnect to existing sessions in the web-based Windows PowerShell Web Access console. A Zapisz przycisk w konsoli sieci web umożliwia rozłączyć sesję bez usuwania go i ponownie połączyć się z sesją innego czasu.A Save button in the web-based console lets you disconnect from a session without deleting it and reconnect to the session another time.

 • Domyślne parametry mogą być wyświetlane na stronie logowania.Default parameters can be displayed on the sign-in page. Aby wyświetlić parametry domyślne, należy skonfigurować wszystkie ustawienia wyświetlane w wartości opcjonalne ustawienia połączenia obszar strony logowania w pliku o nazwie web.config. Możesz użyć web.config pliku, aby skonfigurować wszystkie opcjonalne ustawienia połączenia z wyjątkiem drugi lub alternatywnego zestawu poświadczeń.To display default parameters, configure values for all of the settings displayed in the Optional Connection Settings area of the sign-in page in a file named web.config. You can use the web.config file to configure all optional connection settings except for a second or alternate set of credentials.

 • W systemie Windows Server 2012 R2 można zdalnie zarządzać reguł autoryzacji programu Windows PowerShell Web Access.In Windows Server 2012 R2, you can remotely manage authorization rules for Windows PowerShell Web Access. Add-PswaAuthorizationRule i Test-PswaAuthorizationRule polecenia cmdlet zawierają teraz parametr Credential, która umożliwia administratorom zarządzanie reguły autoryzacji na komputerze zdalnym lub w Sesja programu Windows PowerShell Web Access.The Add-PswaAuthorizationRule and Test-PswaAuthorizationRule cmdlets now include a Credential parameter that enables administrators to manage authorization rules from a remote computer or in a Windows PowerShell Web Access session.

 • Istnieje już wiele sesji programu Windows PowerShell Web Access w pojedynczej sesji przeglądarki, za pomocą nowej karcie przeglądarki dla każdej sesji.You can now have multiple Windows PowerShell Web Access sessions in a single browser session by using a new browser tab for each session. Nie potrzebujesz już można otworzyć nową sesję przeglądarki, aby nawiązać połączenie z nową sesję w konsoli internetowej programu Windows PowerShell.You no longer need to open a new browser session to connect to a new session in the web-based Windows PowerShell console.

Istotne poprawki błędów w programie Windows PowerShell 4.0Notable bug fixes in Windows PowerShell 4.0

 • Get-Counter teraz można zwrócić liczniki, które zawiera znak apostrofu w francuskim wersji systemu Windows.Get-Counter can now return counters that contain an apostrophe character in French editions of Windows.

 • Możesz teraz przeglądać GetType metoda po deserializacji obiektów.You can now view the GetType method on deserialized objects.

 • #Requires instrukcje umożliwiają teraz użytkownikom, muszą mieć prawa dostępu administratora, jeśli to konieczne.#Requires statements now let users require Administrator access rights, if needed.

 • Woluminów Csv Import polecenia cmdlet obecnie ignoruje pustych wierszy.The Import-Csv cmdlet now ignores blank lines.

 • Problem, w których program Windows PowerShell ISE używa zbyt dużo pamięci podczas korzystania z Invoke-WebRequest polecenia został rozwiązany.A problem where Windows PowerShell ISE uses too much memory when you are running an Invoke-WebRequest command has been fixed.

 • Get-Module wyświetli teraz wersje modułu w wersji kolumny.Get-Module now displays module versions in a Version column.

 • Remove-Item - Recurse teraz usuwa elementy z podfolderów, zgodnie z oczekiwaniami.Remove-Item -Recurse now removes items from subfolders as expected.

 • A UserName właściwość została dodana do Get-Process danych wyjściowych obiektów.A UserName property has been added to Get-Process output objects.

 • Invoke RestMethod polecenie cmdlet zwraca teraz wszystkie dostępne wyniki.The Invoke-RestMethod cmdlet now returns all available results.

 • Dodawanie elementu członkowskiego teraz zostaną uwzględnione w obiektach HashTable, nawet jeśli tabele nie mają jeszcze dostępne.Add-Member now takes effect on hashtables, even if the hashtables have not yet been accessed.

 • Select-Object - rozwiń już nie powiedzie się lub generuje wyjątek, jeśli wartość właściwości ma wartość null lub pusty.Select-Object -Expand no longer fails or generates an exception if the value of the property is null or empty.

 • Get-Process można teraz używać w potoku z innymi poleceniami, które pobierają ComputerName właściwości z obiektów.Get-Process can now be used in a pipeline with other commands that get the ComputerName property from objects.

 • ConvertTo Json i ConvertFrom-Json mogą teraz akceptować warunków w ramach podwójnych cudzysłowów, a jego komunikaty o błędach są teraz możliwych do zlokalizowania.ConvertTo-Json and ConvertFrom-Json can now accept terms within double quotes, and its error messages are now localizable.

 • Get-Job teraz zwraca wszelkie ukończone zaplanowane zadania, nawet w nowej sesji.Get-Job now returns any completed scheduled jobs, even in new sessions.

 • Problemy związane z Instalowanie i odinstalowywanie wirtualnych dysków twardych za pomocą FileSystem dostawcy w programie Windows PowerShell 4.0 zostały naprawione.Issues with mounting and unmounting VHDs by using the FileSystem provider in Windows PowerShell 4.0 have been fixed. Programu Windows PowerShell jest teraz w stanie wykryć nowe dyski, gdy są zainstalowane w tej samej sesji.Windows PowerShell is now able to detect new drives when they are mounted in the same session.

 • Nie trzeba jawnie załadować ScheduledJob lub przepływu pracy modułów, aby pracować z ich typy zadań.You no longer need to explicitly load ScheduledJob or Workflow modules to work with their job types.

 • Wprowadzono ulepszenia wydajności procesu importowania przepływów pracy, które definiują zagnieżdżone przepływy pracy; Ten proces działa teraz szybciej.Performance improvements have been made to the process of importing workflows that define nested workflows; this process is now faster.

Nowe funkcje w środowisku Windows PowerShell 3.0New features in Windows PowerShell 3.0

Windows PowerShell 3.0 zawiera następujące nowe funkcje.Windows PowerShell 3.0 includes the following new features.

Przepływ pracy programu Windows PowerShellWindows PowerShell Workflow

Przepływ pracy programu Windows PowerShell oferuje funkcje programu Windows Workflow Foundation dla programu Windows PowerShell.Windows PowerShell Workflow brings the power of Windows Workflow Foundation to Windows PowerShell. Można pisanie przepływów pracy w XAML lub w języku środowiska Windows PowerShell i uruchom je tak, jak należy uruchomić polecenie cmdlet.You can write workflows in XAML or in the Windows PowerShell language and run them just as you would run a cmdlet. Get-Command polecenie cmdlet pobiera workflw poleceń i Get-Help polecenie cmdlet pobiera tematy Pomocy dotyczące przepływów pracy.The Get-Command cmdlet gets workflw commands and the Get-Help cmdlet gets help for workflows.

Przepływy pracy są sekwencji działań związanych z zarządzaniem multicomputer, które są długotrwałych, powtarzalne, często powtarzane, równoległego, przerywania, suspendable i ponownego uruchamiania.Workflows are sequences of multicomputer management activities that are long-running, repeatable, frequent, parallelizable, interruptible, suspendable, and restartable. Przepływy pracy, może zostać wznowiona od zamierzonych lub przypadkowych przerwy w usługach, takich jak awaria sieci, ponowne uruchomienie Windows lub awarii zasilania.Workflows can be resumed from an intentional or accidental interruption, such as a network outage, a Windows restart, or a power failure.

Przepływy pracy są również przenośne; może być wyeksportowany jako lub importowane z plików XAML.Workflows are also portable; they can be exported as or imported from XAML files. Możesz tworzyć niestandardowe konfiguracje sesji, które umożliwiają przepływu pracy lub działania w przepływie pracy do uruchamiania przez użytkowników delegowanego lub podrzędnego.You can write custom session configurations that allow workflow or activities in a workflow to be run by delegated or subordinate users.

Poniżej przedstawiono zalety przepływu pracy środowiska Windows PowerShellThe following are the benefits of Windows PowerShell Workflow

 • Automatyzacja sekwencji długotrwałych zadań.Automation of sequenced, long-running tasks.

 • Zdalne monitorowanie podzadań długotrwałych.Remote monitoring of long-running tasks. Stan i postęp działań są widoczne w dowolnym momencie.Status and progress of activities are visible at any time.

 • Zarządzanie multicomputer.Multicomputer management. Jednocześnie uruchamiać zadania jako przepływy pracy na tysięcy węzłów zarządzanych.Simultaneously run tasks as workflows on hundreds of managed nodes. Przepływu pracy środowiska Windows PowerShell zawiera wbudowane bibliotekę typowych parametrów zarządzania, takich jak PSComputerName, która umożliwia zarządzanie wieloma komputerami scenariuszy.Windows PowerShell Workflow includes a built-in library of common management parameters, such as PSComputerName, which enable multi-computer management scenarios.

 • Pojedyncze zadanie wykonywania złożonych procesów.Single task execution of complex processes. Możesz łączyć pokrewne skrypty, które implementują cały scenariusz end-to-end w jednym przepływie pracy.You can combine related scripts that implement an entire end-to-end scenario into a single workflow.

 • Trwałość. : przepływ pracy jest zapisany (lub wskazywany przez sprawdzenie) w określonych punktach definiowane przez jego autora wznowienia przepływu pracy od ostatniego utrwalonego zadania (lub punktu kontrolnego), zamiast ponownego uruchamiania przepływu pracy od samego początku.Persistence.: a workflow is saved (or check-pointed) at specific points defined by its author so you can resume the workflow from the last persisted task (or checkpoint), instead of restarting the workflow from the beginning.

 • Niezawodność.Robustness. Automatyczne odzyskiwanie po awarii.Automated failure recovery. Przepływy pracy poradzą sobie planowanych i nieplanowanych ponownego uruchomienia.Workflows survive planned and unplanned restarts. Można wstrzymać wykonywania przepływu pracy i wznowienie przepływu pracy od ostatniego punktu stanu trwałego.You can suspend workflow execution and then resume the workflow from the last persistence point. Autorzy przepływu pracy można wyznaczyć konkretne działania, ponowne uruchamianie w razie awarii na jeden lub więcej węzłów zarządzanych.Workflow authors can designate specific activities to be re-run in case of failure on one or more managed nodes.

 • Możliwość odłączyć, połącz się ponownie i uruchamiać w odłączonej sesji.Ability to disconnect, reconnect, and run in disconnected sessions. Użytkownicy mogą połączyć i odłączyć się od serwera przepływu pracy, ale przepływ pracy działa w sposób ciągły.Users can connect and disconnect from the workflow server, but the workflow runs continuously. Możesz wylogować się z komputera klienckiego lub uruchom ponownie komputer i Monitoruj wykonywanie przepływu pracy z innego komputera bez przerywania przepływu pracy.You can log off of the client computer or restart the client computer and monitor the workflow execution from another computer without interrupting the workflow.

 • Podczas planowania.Scheduling. Podobnie jak wszystkie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell lub skryptu można zaplanować zadania przepływu pracy.Workflow tasks can be scheduled like any Windows PowerShell cmdlet or script.

 • Przepływ pracy i ograniczania przepustowości połączenia.Workflow and Connection Throttling. Połączenia z węzłami i wykonywanie przepływu pracy mogą być ograniczone, umożliwiając w ten sposób scenariusze dotyczące skalowalności i wysokiej dostępności.Workflow execution and connections to nodes can be throttled, thus enabling scalability and high-availability scenarios.

Windows PowerShell Web AccessWindows PowerShell Web Access

Windows PowerShell Web Access jest funkcją systemu Windows Server 2012, która pozwala użytkownikom na uruchamianie poleceń programu Windows PowerShell i skryptów z poziomu konsoli sieci web.Windows PowerShell Web Access is a Windows Server 2012 feature that lets users run Windows PowerShell commands and scripts in a web-based console. Urządzenia korzystające z konsoli sieci web, które nie wymagają programu Windows PowerShell, oprogramowanie do zarządzania zdalnego lub instalacje wtyczki przeglądarki.Devices that use the web-based console do not require Windows PowerShell, remote management software, or browser plug-in installations. Wszystko, co jest wymagane jest prawidłowo skonfigurowana brama programu Windows PowerShell Web Access i przeglądarka na urządzeniu klienckim obsługuje język JavaScript, która akceptuje pliki cookie.All that is required is a properly-configured Windows PowerShell Web Access gateway and a client device browser that supports JavaScript and accepts cookies.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wdrożenia Windows PowerShell Web Access.For more information, see Deploy Windows PowerShell Web Access.

Nowe funkcje programu Windows PowerShell ISENew Windows PowerShell ISE Features

Dla programu Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell zintegrowane Scripting Environment (ISE) oferuje wiele nowych funkcji, w tym funkcji IntelliSense, okno polecenia Show ujednoliconego okienku konsoli, fragmenty kodu, parowanie nawiasów klamrowych, Rozwiń / Zwiń sekcje, automatycznego zapisywania, ostatnio używanych elementów listy, kopię sformatowanego, blokowanie kopiowania i Pełna obsługa pisania przepływów pracy skryptów programu Windows PowerShell.For Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) has many new features, including IntelliSense, Show-Command window, a unified Console Pane, snippets, brace-matching, expand-collapse sections, auto-save, recent items list, rich copy, block copy, and full support for writing Windows PowerShell script workflows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz about_Windows_PowerShell_ISE [3].For more information, see about_Windows_PowerShell_ISE [v3].

Obsługa Microsoft .NET Framework 4Support for Microsoft .NET Framework 4

Program Windows PowerShell jest skompilowana wspólnej 4.0 środowiska uruchomieniowego języka.Windows PowerShell is built against the Common Language Runtime 4.0. Polecenia cmdlet, skrypty i autorzy przepływów pracy za pomocą nowych klas Microsoft .NET Framework 4 w programie Windows PowerShell, funkcje, które obejmują zgodności aplikacji i wdrożenia, Managed Extensibility Framework, przetwarzania równoległego, sieć, Windows Communication Foundation i Windows Workflow Foundation.Cmdlet, script, and workflow authors can use the new Microsoft .NET Framework 4 classes in Windows PowerShell, with features that include Application Compatibility and Deployment, Managed Extensibility Framework, Parallel Computing, Networking, Windows Communication Foundation and Windows Workflow Foundation.

Obsługa środowiska preinstalacji WindowsSupport for Windows Preinstallation Environment

Windows PowerShell 3.0 jest składnikiem opcjonalnym Windows środowisko preinstalacji systemu Windows (Windows PE) 4.0 dla systemu Windows 8.Windows PowerShell 3.0 is an optional component of Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 4.0 for Windows 8. Windows PE to minimalny system operacyjny, który uruchamia komputer, który nie ma systemu operacyjnego i przygotowuje je do instalacji Windows.Windows PE is a minimal operating system that starts a computer that has no operating system and prepares it for Windows installation. Środowiska Windows PE może służyć do partycji i sformatować dyski twarde, kopiować obrazy dysków na komputerze i inicjowania Instalatora Windows z udziału sieciowego.Windows PE can be used to partition and format hard drives, copy disk images to a computer, and initiate Windows Setup from a network share. Windows PowerShell 3.0 może służyć w środowisku Windows PE do zarządzania wdrażaniem, diagnostyki i scenariuszy odzyskiwania.Windows PowerShell 3.0 can be used on Windows PE to manage deployment, diagnostics, and recovery scenarios.

Sesje rozłączoneDisconnected Sessions

Począwszy od programu Windows PowerShell 3.0 trwały zarządzany przez użytkownika sesji ("sterować") tworzonych za pomocą polecenia cmdlet New-PSSession są zapisywane na komputerze zdalnym.Beginning in Windows PowerShell 3.0, persistent user-managed sessions ("PSSessions") that you create by using the New-PSSession cmdlet are saved on the remote computer. Nie są one zależne od sesji, w którym zostały utworzone.They are no longer dependent on the session in which they were created.

Teraz możesz odłączyć od sesji bez zakłócania pracy z poleceniami, które są uruchomione w sesji.You can now disconnect from a session without disrupting the commands that are running in the session. Można zamknąć sesję i Wyłącz komputer.You can close the session and shut down your computer. Później można ponownie połączyć się z sesją z innej sesji na tym samym lub na innym komputerze.Later, you can reconnect to the session from a different session on the same or on a different computer.

ComputerName parametru Get-PSSession polecenie cmdlet pobiera z wszystkich sesji użytkownika, które podłączenia do komputera, teraz nawet, jeśli zostały one uruchomione w innej sesji na innym komputerze.The ComputerName parameter of the Get-PSSession cmdlet now gets all of the user's sessions that connect to the computer, even if they were started in a different session on a different computer. Można nawiązać sesji, Pobierz wyniki polecenia, Uruchom nowe polecenia i następnie rozłączyć sesję.You can connect to the sessions, get the results of commands, start new commands, and then disconnect from the session.

Dodano nowe polecenia cmdlet do obsługi funkcji sesji o odłączony tym Disconnect-PSSession, Connect-PSSession, i Receive-PSSession, a nowe parametry zostały dodane do polecenia cmdlet, które sterować, zarządzania, takimi jak InDisconnectedSession parametru Invoke-Command polecenia cmdlet.New cmdlets have been added to support the Disconnected Sessions feature, including Disconnect-PSSession, Connect-PSSession, and Receive-PSSession, and new parameters have been added to cmdlets that manage PSSessions, such as the InDisconnectedSession parameter of the Invoke-Command cmdlet.

Ta funkcja odłączony sesji jest obsługiwana tylko wtedy, gdy komputery, zarówno na poziomie źródłowym ("client") i przerywa końcach połączenia ("serwer") są uruchomione programu Windows PowerShell 3.0.The Disconnected Sessions feature is supported only when the computers at both the originating ("client") and terminating ("server") ends of the connection are running Windows PowerShell 3.0.

Łączność niezawodnej sesjiRobust Session Connectivity

Windows PowerShell 3.0 wykrywa nieoczekiwany straty korzystać z łączności między klientem a serwerem i podejmie próbę ponownego ustanowienia łączności i automatycznie wznowić wykonywanie.Windows PowerShell 3.0 detects unexpected losses of connectivity between the client and server and attempts to reestablish connectivity and resume execution automatically. Jeśli nie można ponownie ustanowić połączenia klient serwer, w wyznaczonym czasie, użytkownik jest powiadamiany, a sesja zostaje rozłączona.If the client-server connection cannot be reestablished in the allotted time, the user is notified and the session is disconnected. Podczas próby ponownego połączenia programu Windows PowerShell udostępnia ciągłym informacjom użytkownika.During the attempt to reconnect, Windows PowerShell provides continuous feedback to the user.

Jeśli rozłączona sesja została uruchomiona przy użyciu invokecommand —, programu Windows PowerShell tworzy zadanie odłączonej sesji ułatwić Połącz się ponownie i wznowić wykonywanie.If the disconnected session was started by using the InvokeCommand, Windows PowerShell creates a job for the disconnected session to make it easier to reconnect and resume execution.

Te funkcje zapewniają bardziej niezawodne i możliwe do odzyskania Obsługa komunikacji zdalnej i umożliwiają użytkownikom do wykonywania długotrwałych zadań, które wymagają niezawodne sesje, takie jak przepływy pracy.These features provide a more reliable and recoverable remoting experience and allow users to perform long-running tasks that require robust sessions, such as workflows.

System aktualizowalnej pomocyUpdatable Help System

Możesz teraz pobrać pliki zaktualizowane pomocy dla poleceń cmdlet w modułach.You can now download updated help files for the cmdlets in your modules. Update-Help polecenia cmdlet identyfikuje najnowszych plików pomocy, pobiera je z Internetu, wypakowuje je, sprawdza poprawność ich i instaluje je w poprawnym katalogu specyficzny dla języka dla modułu.The Update-Help cmdlet identifies the newest help files, downloads them from the Internet, unpacks them, validates them, and installs them in the correct language-specific directory for the module.

Aby użyć plików pomocy zaktualizowany, po prostu wpisz Get-Help.To use the updated help files, just type Get-Help. Nie trzeba uruchomić system Windows lub programu Windows PowerShell.You do not need to restart Windows or Windows PowerShell. Aby zaktualizować Pomoc dla modułów w katalogu $pshome, należy uruchomić program Windows PowerShell przy użyciu opcji "Uruchom jako administrator".To update help for modules in the $pshome directory, start Windows PowerShell with the "Run as administrator" option.

Do obsługi użytkowników, którzy nie mają dostępu do Internetu i użytkowników za zaporami, nowa Save-Help polecenie cmdlet pobiera pliki pomocy do katalogu w systemie plików, na przykład do udziału plików.To support users who don't have Internet access and users behind firewalls, the new Save-Help cmdlet downloads help files to a file system directory, such as a file share. Użytkownicy mogą następnie korzystać Update-Help polecenie cmdlet umożliwiające uzyskanie pomocy zaktualizowanych plików z udziału plików.Users can then use the Update-Help cmdlet to get updated help files from the file share.

Możesz użyć Update-Help pliki wszystkie polecenia cmdlet, aby zaktualizować pomoc lub moduły określonego we wszystkich obsługiwanych interfejsu użytkownika kultur.You can use the Update-Help cmdlet to update help files for all or particular modules in all supported UI cultures. Możesz nawet umieścić Update-Help polecenia w swoim profilu programu Windows PowerShell.You can even put an Update-Help command in your Windows PowerShell profile. Domyślnie środowisko Windows PowerShell pliki do pobrania plików pomocy dla modułu nie więcej niż jeden raz każdego dnia.By default, Windows PowerShell downloads the help files for a module no more than once each day.

Moduły systemu Windows 8 i Windows Server 2012 nie dołączaj plików pomocy.Windows 8 and Windows Server 2012 modules do not include help files. Aby pobrać najnowsze pliki pomocy, wpisz Update-Help.To download the latest help files, type Update-Help. Aby uzyskać więcej informacji, wpisz Get-Help (bez parametrów) lub adresem about_Updatable_Help.For more information, type Get-Help (without parameters) or see about_Updatable_Help.

Gdy pliki pomocy dla polecenia cmdlet nie są zainstalowane na komputerze, Get-Help polecenie cmdlet wyświetla teraz Pomoc wygenerowany automatycznie.When the help files for a cmdlet are not installed on the computer, the Get-Help cmdlet now displays auto-generated help. Wygenerowany automatycznie pomocy zawiera składnię polecenia i instrukcje dotyczące korzystania z Update-Help polecenia cmdlet do pobierania plików pomocy.The auto-generated help includes the command syntax and instructions for using the Update-Help cmdlet to download help files.

Wszelkie autora modułu może obsługiwać aktualizowalnej pomocy dla swojego modułu.Any module author can support Updatable Help for their module. Możesz uwzględnić pliki pomocy w module i za pomocą aktualizowalnej pomocy aktualizować lub Pomiń pliki pomocy i używać aktualizowalnej pomocy do zainstalowania go.You can include help files in the module and use Updatable Help to update them or omit the help files and use Updatable Help to install them. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi aktualizowalnej pomocy zobacz Obsługa aktualizowalnej pomocy w bibliotece MSDN.For more information about supporting Updatable Help, see Supporting Updatable Help in MSDN.

Rozszerzoną pomoc OnlineEnhanced Online Help

Pomoc programu Windows PowerShell jest wartościowy zasób przeznaczony dla wszystkich użytkowników, ale jest szczególnie ważne dla użytkowników, którzy nie obsługują lub nie można zainstalować pliki zaktualizowane pomocy.Windows PowerShell online help is a valuable resource for all users, but it is especially important to users who do not or cannot install updated help files.

Aby uzyskać pomoc online dla każdego polecenia cmdlet programu Windows PowerShell, wpisz:To get online help for any Windows PowerShell cmdlet, type:

Get-Help <cmdlet-name> -Online

Program Windows PowerShell spowoduje otwarcie wersji online tematu pomocy w domyślnej przeglądarce internetowej.Windows PowerShell opens the online version of the help topic in your default Internet browser.

Get-Help-Online funkcji w środowisku Windows PowerShell 3.0 jest teraz jeszcze bardziej wydajne, ponieważ działa ona, nawet gdy plików pomocy dla polecenia cmdlet nie są zainstalowane na komputerze.The Get-Help -Online feature in Windows PowerShell 3.0 is now even more powerful because it works even when help files for the cmdlet are not installed on the computer. Get-Help-Online funkcja pobiera identyfikator URI dla tematu Pomocy online z właściwości HelpUri, poleceń cmdlet i zaawansowane funkcje.The Get-Help -Online feature gets the URI for online help topic from the HelpUri property of cmdlets and advanced functions.

PS C:\>(Get-Command Get-ScheduledJob).HelpUri
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=223923

W programie Windows PowerShell 3.0, autorzy C# polecenia cmdlet można wypełnić HelpUri właściwości, tworząc HelpUri atrybutów klasy polecenia cmdlet.Beginning in Windows PowerShell 3.0, authors of C# cmdlets can populate the HelpUri property by creating a HelpUri attribute on the cmdlet class. Autorzy zaawansowane funkcje mogą definiować HelpUri właściwość CmdletBinding atrybutu.Authors of advanced functions can define a HelpUri property on the CmdletBinding attribute. Wartość HelpUri właściwości musi zaczynać się od "http" lub "https".The value of the HelpUri property must begin with "http" or "https".

Możesz również uwzględnić HelpUri wartość pierwszego łącza powiązane z pliku pomocy polecenia cmdlet opartego na XML lub. Dyrektywa łącze Pomoc oparta na komentarz w funkcji.You can also include a HelpUri value in the first related link of an XML-based cmdlet help file or the .Link directive of comment-based help in a function.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi pomocy online, zobacz Obsługa pomocy Online w bibliotece MSDN.For more information about supporting online help, see Supporting Online Help in MSDN.

Integracja modelu CIMCIM integration

Windows PowerShell 3.0 zawiera obsługę dla modelu wspólnych informacji (CIM), oferujący wspólnych definicji informacji o zarządzaniu systemy, sieci, aplikacji i usług, umożliwiając im wymianę informacji o zarządzaniu między systemy heterogenicznych.Windows PowerShell 3.0 includes support for the Common Information Model (CIM), which provides common definitions of management information for systems, networks, applications, and services, allowing them the exchange of management information between heterogeneous systems. Obsługa modelu wspólnych informacji w programie Windows PowerShell 3.0, w tym możliwość tworzenia środowiska Windows PowerShell polecenia cmdlet na podstawie klasy modelu CIM nowej lub istniejącej, poleceń na podstawie polecenia cmdlet definicji plików XML, pomocy technicznej dla platformy .NET modelu wspólnych informacji.Support for CIM in Windows PowerShell 3.0, including the ability to author Windows PowerShell cmdlets based on new or existing CIM classes, commands based on cmdlet definition XML files, support for CIM .NET Framework. Interfejs API modelu wspólnych informacji polecenia cmdlet do zarządzania i dostawców usługi WMI w wersji 2.0.API, CIM management cmdlets and WMI 2.0 providers.

Pliki konfiguracji sesjiSession Configuration Files

Począwszy od programu Windows PowerShell 3.0 można zaprojektować niestandardową konfigurację sesji przy użyciu pliku.Beginning in Windows PowerShell 3.0, you can design a custom session configuration by using a file. Plik konfiguracji nowej sesji umożliwia określenie środowiska sesji korzystających z konfiguracji sesji, które moduły skryptów, w tym i pliki w formacie są ładowane do sesji, można użyć poleceń cmdlet i język elementy użytkowników, którzy, które moduły i Skrypty można uruchomić, a zmienne, które mogą zobaczyć.The new session configuration file lets you determine the environment of sessions that use the session configuration, including which modules, scripts, and format files are loaded into sessions, which cmdlets and language elements users can use, which modules and scripts they can run, and which variables they can see.

Można zaprojektować sesji, w którym użytkownicy mogą jedynie uruchamiać polecenia cmdlet z jednego konkretnego modułu lub sesji, w której użytkownicy mają pełną obsługą języka, dostęp do wszystkich modułów i dostęp do skryptów służących do wykonywania zaawansowanych zadań.You can design a session in which users can only run the cmdlets from one particular module, or a session in which users have full language, access to all modules, and access to scripts that perform advanced tasks.

W poprzednich wersjach programu Windows PowerShell, kontroli na tym poziomie była dostępna tylko dla osób, które można zapisać C# program lub skrypt uruchamiania złożonych.In previous versions of Windows PowerShell, control at this level was available only to those who could write a C# program or a complex start-up script. Teraz każdy członek grupy Administratorzy na komputerze można dostosować konfigurację sesji przy użyciu pliku konfiguracji.Now, any member of the Administrators group on the computer can customize a session configuration by using a configuration file.

Aby utworzyć plik konfiguracji sesji, użyj New PSSessionConfigurationFile polecenia cmdlet.To create a session configuration file, use the New-PSSessionConfigurationFile cmdlet. Aby zastosować plik konfiguracji sesji do konfiguracji sesji, należy użyć Register-PSSessionConfiguration lub Set-PSSessionConfiguration polecenia cmdlet.To apply the session configuration file to a session configuration, use the Register-PSSessionConfiguration or Set-PSSessionConfiguration cmdlets.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz about_Session_Configuration_Files i New PSSessionConfigurationFile.For more information, see about_Session_Configuration_Files and New-PSSessionConfigurationFile.

Zaplanowane zadania i integracja harmonogramu zadańScheduled Jobs and Task Scheduler Integration

Możesz teraz zaplanować zadania w tle programu Windows PowerShell i zarządzać nimi w programie Windows PowerShell i w harmonogramie zadań.You can now schedule Windows PowerShell background jobs and manage them in Windows PowerShell and in Task Scheduler.

Zadania zaplanowane w programie Windows PowerShell są przydatne w środowisku hybrydowym zadania harmonogramu zadań i zadań w tle programu Windows PowerShell.Windows PowerShell scheduled jobs are a useful hybrid of Windows PowerShell background jobs and Task Scheduler tasks.

Np. zadań w tle programu Windows PowerShell zaplanowane zadania uruchamiane asynchronicznie w tle.Like Windows PowerShell background jobs, scheduled jobs run asynchronously in the background. Wystąpienia elementu Zaplanowane zadanie, które zostały wykonane można zarządzać za pomocą polecenia cmdlet zadania, takie jak zadanie rozpoczęcia i Get-Job.Instances of scheduled jobs that have completed can be managed by using the job cmdlets, such as Start-Job and Get-Job.

Np. zadań harmonogramu zadań można uruchamiać zadania zaplanowane, jednorazowe lub powtarzającym się harmonogramem lub w odpowiedzi na akcję lub zdarzeń.Like Task Scheduler tasks, you can run scheduled jobs on a one-time or recurrent schedule, or in response to an action or event. Można wyświetlać i zarządzać zaplanowanych zadań w harmonogramie zadań, włączać i wyłączać je, zgodnie z potrzebami, uruchamiaj je lub ich używać jako szablonów i określenie warunków, w których rozpoczęciem zadań.You can view and manage scheduled jobs in Task Scheduler, enable and disable them as needed, run them or use them as templates, and set conditions under which the jobs start.

Ponadto zaplanowane zadania są dostarczane z dostosowany zestaw poleceń cmdlet do zarządzania nimi.In addition, scheduled jobs come with a customized set of cmdlets for managing them. Polecenia cmdlet umożliwiają tworzenia, edytowania, zarządzania, wyłączyć i ponownie włącz zaplanowane zadania, tworzenie zaplanowanego zadania wyzwalaczy i ustaw opcje zaplanowanego zadania.The cmdlets let you create, edit, manage, disable, and re-enable scheduled jobs, create scheduled job triggers and set scheduled job options.

Aby uzyskać więcej informacji o zaplanowanych zadaniach, zobacz about_Scheduled_Jobs.For more information about scheduled jobs, see about_Scheduled_Jobs.

Ulepszenia języka programu PowerShell WindowsWindows PowerShell Language Enhancements

Windows PowerShell 3.0 zawiera wiele funkcji, które ułatwiają jego język prostsze, łatwiejsze do użycia oraz uniknąć typowych błędów.Windows PowerShell 3.0 includes many features that are designed to make its language simpler, easier to use, and to avoid common errors. Ulepszenia obejmują właściwości wyliczenia, liczby i długości właściwości skalarne obiektów, nowych operatorów przekierowania, modyfikator zakresu $Using, formatowanie automatycznych zmiennych, elastyczne skryptu PSItem, atrybutów, zmiennych, uproszczone atrybutu argumenty, nazwy poleceń liczbowych, analizowania Stop — operator, tablicy udoskonalone splatting, nowe operatory bitowe, uporządkowany słowników, PSCustomObject rzutowania i rozszerzona Pomoc oparta na komentarzach.The improvements include property enumeration, count and length properties on scalar objects, new redirection operators, the $Using scope modifier, PSItem automatic variable, flexible script formatting, attributes of variables, simplified attribute arguments, numeric command names, the Stop-Parsing operator, improved array splatting, new bit operators, ordered dictionaries, PSCustomObject casting, and improved comment-based help.

Nowe polecenia cmdlet CoreNew Core Cmdlets

Nowe polecenia cmdlet zostały dodane do instalacji programu Windows PowerShell Core, w tym polecenia cmdlet do zarządzania zaplanowanych zadań, odłączonej sesji, integracja modelu wspólnych informacji i aktualizowalnej pomocy systemu.New cmdlets were added to the Windows PowerShell Core installation, including cmdlets to manage scheduled jobs, disconnected sessions, CIM integration and the Updatable Help System.

Dodaj JobTriggerAdd-JobTrigger Nowe z JobTriggerNew-JobTrigger
Connect-PSSessionConnect-PSSession Nowe PSSessionConfigurationFileNew-PSSessionConfigurationFile
ConvertFrom-JsonConvertFrom-Json New-PSTransportOptionNew-PSTransportOption
ConvertTo JsonConvertTo-Json Nowe PSWorkflowExecutionOptionNew-PSWorkflowExecutionOption
Disable-JobTriggerDisable-JobTrigger New-PSWorkflowSessionNew-PSWorkflowSession
Disable-ScheduledJobDisable-ScheduledJob Nowe ScheduledJobOptionNew-ScheduledJobOption
Odłącz PSSessionDisconnect-PSSession Nowy WinEventNew-WinEvent
Enable-JobTriggerEnable-JobTrigger Odbieranie PSSessionReceive-PSSession
Enable-ScheduledJobEnable-ScheduledJob Zarejestruj CimIndicationEventRegister-CimIndicationEvent
Get-CimAssociatedInstanceGet-CimAssociatedInstance Register-ScheduledJobRegister-ScheduledJob
Get-CimClassGet-CimClass Remove-CimInstanceRemove-CimInstance
Get-CimInstanceGet-CimInstance Remove-CimSessionRemove-CimSession
Get-CimSessionGet-CimSession Usuń TypeDataRemove-TypeData
Get-ControlPanelItemGet-ControlPanelItem Rename-ComputerRename-Computer
Get-IseSnippetGet-IseSnippet Resume-JobResume-Job
Get-JobTriggerGet-JobTrigger Save-HelpSave-Help
Get-ScheduledJobGet-ScheduledJob Set-CimInstanceSet-CimInstance
Get-ScheduledJobOptionGet-ScheduledJobOption Set-JobTriggerSet-JobTrigger
Get-TypeDataGet-TypeData Set-ScheduledJobSet-ScheduledJob
Importuj IseSnippetImport-IseSnippet Zestaw ScheduledJobOptionSet-ScheduledJobOption
Wywoływanie AsWorkflowInvoke-AsWorkflow Polecenia ShowShow-Command
Invoke-CimMethodInvoke-CimMethod Pokaż ControlPanelItemShow-ControlPanelItem
Wywoływanie RestMethodInvoke-RestMethod Wstrzymywanie zadaniaSuspend-Job
Invoke-WebRequestInvoke-WebRequest PSSessionConfigurationFile testuTest-PSSessionConfigurationFile
Nowy CimInstanceNew-CimInstance Odblokuj plikUnblock-File
Nowy CimSessionNew-CimSession Unregister-ScheduledJobUnregister-ScheduledJob
Nowe CimSessionOptionNew-CimSessionOption Update-HelpUpdate-Help
Nowe IseSnippetNew-IseSnippet

Ulepszenia istniejących podstawowych poleceń cmdlet i dostawcówImprovements to Existing Core Cmdlets and Providers

Windows PowerShell 3.0 zawiera nowe funkcje dla istniejących poleceń cmdlet, łącznie z uproszczoną składnię i nowe parametry dla następujących poleceń cmdlet: polecenia cmdlet komputera służące, CSV poleceń cmdlet Get-ChildItem Get-Command, Get-Content, Get-historii, obiekt miary zabezpieczeń polecenia cmdlet Select-Object, wybierz parametry, Split-Path, Rozpocznij proces, program Tee-Object, Test-Connection Dodawanie elementu członkowskiego i polecenia cmdlet usługi WMI.Windows PowerShell 3.0 includes new features for existing cmdlets including the simplified syntax, and new parameters for the following cmdlets: Computer cmdlets, CSV cmdlets, Get-ChildItem, Get-Command, Get-Content, Get-History, Measure-Object, Security cmdlets, Select-Object, Select-String, Split-Path, Start-Process, Tee-Object, Test-Connection, Add-Member, and WMI cmdlets.

Dostawcy programu Windows PowerShell zostały również znacznie poprawiony, łącznie z obsługą dostawcy certyfikatu zarządzania certyfikatami Secure Socket Layer (SSL) dla hosta sieci web, obsługa poświadczeń, dyski sieciowe trwałe i alternatywne strumienie danych w system plików, dysków.The Windows PowerShell providers were also improved significantly, including Certificate provider support for managing Secure Socket Layer (SSL) certificates for web hosting, support for credential, persistent network drives, and alternate data streams in file system drives.

Importowanie modułów zdalnego i odnajdywaniaRemote module import and discovery

Windows PowerShell 3.0 rozszerza odnajdywania modułu, importowanie i możliwości niejawne komunikacji zdalnej na komputerach zdalnych.Windows PowerShell 3.0 extends module discovery, importing, and implicit remoting capabilities on remote computers. Polecenia cmdlet modułu pobieranie modułów na komputerach zdalnych i zaimportować moduły na komputerze lokalnym lub zdalnym przy użyciu komunikacji zdalnej programu Windows PowerShell.The Module cmdlets get modules on remote computers and import the modules to the remote or local computer by using Windows PowerShell remoting. Obsługa nowej sesji CIM umożliwia modelu wspólnych informacji i usługi WMI do zarządzania komputerami z innych niż Windows, importując polecenia na komputerze lokalnym, która niejawnie uruchamiana na komputerze zdalnym.New CIM session support allows you to use CIM and WMI to manage non-Windows computers by importing commands to the local computer that run implicitly on the remote computer.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tematy pomocy dla Get-Module i Import-Module polecenia cmdlet.For more information, see the help topics for the Get-Module and Import-Module cmdlets.

Uzupełnianie po naciśnięciu tabulatora rozszerzoneEnhanced Tab Completion

Uzupełnianie po naciśnięciu tabulatora w konsoli programu Windows PowerShell teraz kończy nazwy poleceń cmdlet, parametry, wartości parametrów, wyliczenia, .NET Framework typy, COM obiektów, ukryte katalogów i więcej.Tab completion in the Windows PowerShell console now completes the names of cmdlets, parameters, parameter values, enumerations, .NET Frameworks types, COM objects, hidden directories, and more. Funkcję uzupełniania karta została napisana, na podstawie nowego analizatora i drzewo abstrakcyjnej składni, aby obsługiwać więcej scenariuszy, w tym drzew analizy w pamięci i uzupełniania po naciśnięciu tabulatora w linii środkowej.The tab completion feature is completely rewritten based on a new parser and abstract syntax tree to support more scenarios, including in-memory parsing trees and midline tab completion.

Automatyczne ładowanie modułuModule Auto-Loading

Get-Command polecenia cmdlet teraz pobiera wszystkie polecenia cmdlet i funkcji ze wszystkich modułów, które są zainstalowane na komputerze, nawet jeśli moduł nie jest zaimportowany do bieżącej sesji.The Get-Command cmdlet now gets all cmdlets and functions from all modules that are installed on the computer, even if the module is not imported into the current session.

Po otrzymaniu polecenia cmdlet, które należy służy ona od razu bez importowania wszystkich modułów.When you get the cmdlet that you need, you can use it immediately without importing any modules. Moduły programu Windows PowerShell są teraz importowane automatycznie podczas korzystania z każdego polecenia cmdlet w module.Windows PowerShell modules are now imported automatically when you use any cmdlet in the module. Nie potrzebujesz już moduł i zaimportować go do korzystania z jego poleceń cmdlet.You no longer need to search for the module and import it to use its cmdlets.

Automatyczne importowanie modułów jest wyzwalany za pomocą polecenia cmdlet za pomocą polecenia działa Get-Command dla polecenia cmdlet bez symboli wieloznacznych lub uruchamia Get-Help dla polecenia cmdlet bez symboli wieloznacznych.Automatic importing of modules is triggered by using the cmdlet in a command, running Get-Command for a cmdlet without wildcards, or running Get-Help for a cmdlet without wildcards.

Można włączyć, wyłączyć i skonfigurować automatyczne importowanie modułów przy użyciu $PSModuleAutoLoadingPreference zmiennej preferencji.You can enable, disable, and configure automatic importing of modules by using the $PSModuleAutoLoadingPreference preference variable.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz modułach, about_Preference_Variables [4]i tematy Pomocy dotyczące Get-Command i Import-Module polecenia cmdlet.For more information, see about_Modules, about_Preference_Variables [v4], and the help topics for the Get-Command and Import-Module cmdlets.

Ulepszenia środowiska modułuModule Experience Improvements

Windows PowerShell 3.0 zapewnia obsługę zaawansowanych funkcji na moduły, w tym następujące nowe funkcje.Windows PowerShell 3.0 brings advanced feature support to modules, including the following new features.

 1. Moduł rejestrowania dla poszczególnych modułów (LogPipelineExecutionDetails) i nowe ustawienie zasad grupy "Włącz na moduł rejestrowania"Module logging for individual modules (LogPipelineExecutionDetails) and the new "Turn on Module Logging" Group Policy setting

 2. Rozszerzony obiektów modułu, które udostępniają wartości z manifestu modułuExtended module objects that expose the values from the module manifest

 3. Nowe ExportedCommands właściwość moduły, w tym zagnieżdżone modułów, które polecenia wszystkich typów łączyNew ExportedCommands property of modules, including nested modules, that combines commands of all types

 4. Ulepszone wykrywanie dostępnych modułów (niezaznaczone zaimportowanych), w tym, co ścieżki i ListAvailable parametry w tym samym poleceniuImproved discovery of available (un-imported) modules, including allowing the Path and ListAvailable parameters in the same command

 5. Nowe DefaultCommandPrefix klucza w manifestach modułu, które pozwala uniknąć konfliktów nazw bez wprowadzania zmian w kodzie modułu.New DefaultCommandPrefix key in module manifests that avoids name conflicts without changing module code.

 6. Ulepszone wymagania modułu, w tym w pełni kwalifikowana wymaganych modułów z wersją i identyfikator GUID i automatyczne zaimportowanie wymaganych modułówImproved module requirements, including fully-qualified required modules with version and GUID and automatic importing of required modules

 7. Zapewniająca, sprawnego funkcjonowania New ModuleManifest polecenia cmdlet.Quieter, streamlined operation of the New-ModuleManifest cmdlet.

 8. Nowe modułu parametr #RequiresNew Module parameter for #Requires

 9. Ulepszone Import-Module polecenia cmdlet z obu MinimumVersion i RequiredVersion parametrów.Improved Import-Module cmdlet with both MinimumVersion and RequiredVersion parameters.

Polecenie uproszczone odnajdywaniaSimplified Command Discovery

Nie trzeba importować wszystkie moduły w celu odnalezienia poleceń dostępnych w sesji środowiska.You no longer need to import all modules to discover the commands available to your session. W programie Windows PowerShell 3.0 Get-Command polecenie cmdlet pobiera wszystkie polecenia z wszystkich zainstalowanych modułów.In Windows PowerShell 3.0, the Get-Command cmdlet gets all commands from all installed modules. I, jeśli używasz polecenia, moduł, który eksportuje polecenie jest automatycznie importowane do sesji.And, if you use a command, the module that exports the command is automatically imported into your session.

Nowy polecenie Pokaż polecenia cmdlet przeznaczone dla początkujących.The new Show-Command cmdlet is designed especially for beginners. Polecenia w oknie można wyszukiwać.You can search for commands in a window. Możesz wyświetlić wszystkie polecenia lub filtrowania przez moduł, zaimportować moduł, klikając przycisk, użyj pola tekstowe i list rozwijanych, aby skonstruować prawidłowe polecenie, a następnie skopiować lub uruchom polecenie bez wychodzenia z okna.You can view all commands or filter by module, import a module by clicking a button, use text boxes and drop-down lists to construct a valid command, and then copy or run the command without ever leaving the window.

Ulepszone rejestrowanie, diagnostyki i obsługa zasad grupyImproved Logging, Diagnostics, and Group Policy Support

Windows PowerShell 3.0 poprawia rejestrowanie i śledzenie pomocy technicznej dla modułów i poleceń, z obsługą śledzenia zdarzeń w dziennikach zdarzeń systemu Windows (Windows), można edytować LogPipelineExecutionDetails właściwość modułów i "Włącz na moduł Grupa rejestrowania"ustawienie zasad.Windows PowerShell 3.0 improves the logging and tracing support for commands and modules with support for Event Tracing in Windows (ETW) logs, an editable LogPipelineExecutionDetails property of modules, and the "Turn on Module Logging" Group Policy setting. Teraz można uzyskać wartości parametrów dane dziennika, wyświetlając właściwości dziennika.You can now get parameter values from log details by displaying the log properties.

Formatowanie i udoskonaleń wyjściowegoFormatting and Output Improvements

Nowy format i danych wyjściowych ulepszenia poprawy efektywności wszyscy użytkownicy programu Windows PowerShell.New formatting and output improvements improve the efficiency of all Windows PowerShell users. Ulepszenia obejmują przekierowywanie danych wyjściowych dla wszystkich strumieni, rozszerzone polecenia cmdlet w typ aktualizacji, które dodaje typy dynamicznie bez plików Format.ps1xml, zawijanie wyrazów w danych wyjściowych, domyślnie właściwości formatowania niestandardowych obiektów PSCustomObject tekst, ulepszone formatowanie dla obiektów WMI heterogenicznych obiektów i pomocy technicznej do przeciążenia metody odnajdywania.The improvements include output redirection for all streams, an enhanced Update-Type cmdlet that adds types dynamically without Format.ps1xml files, word wrap in output, default formatting properties of custom objects, the PSCustomObject type, improved formatting for WMI objects and heterogeneous objects, and support for discovering method overloads.

Środowisko hosta rozszerzonej konsoliEnhanced Console Host Experience

Program hosta w konsoli programu Windows PowerShell oferuje nowe funkcje w środowisku Windows PowerShell 3.0 tym pojedynczego komórek wielowątkowych domyślnie.The Windows PowerShell console host program has new features in Windows PowerShell 3.0 including single threaded apartment by default. Nowa opcja "Uruchom przy użyciu programu PowerShell" w Eksploratorze plików umożliwia uruchamianie skryptów w sesji bez ograniczeń po prostu, klikając prawym przyciskiem myszy.The new "Run with PowerShell" option in File Explorer lets you run scripts in a unrestricted session just by right-clicking. Szybciej uruchamia nowej logiki uruchamiania hosta w konsoli programu Windows PowerShell i nowe czcionki pozwalają personalizować środowisko okna konsoli znanych.New console host launch logic starts Windows PowerShell faster and new fonts allow you to personalize the familiar console window experience.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz about_Run_With_PowerShell.For more information, see about_Run_With_PowerShell.

Nowe polecenie Cmdlet i hostowania interfejsów APINew Cmdlet and Hosting APIs

Nowe polecenia Cmdlet interfejsu API i interfejs API hostingu obejmują drzewo składni zaawansowane publicznych interfejsów API (AST) i interfejsów API dla stronicowania potoku, potoki zagnieżdżonych, uzupełniania po naciśnięciu tabulatora pule obszarem działania, Windows RT, atrybut przestarzałe polecenia cmdlet i czasownik i rzeczownik właściwości obiektu FunctionInfo.The new Cmdlet API and Hosting API include public advanced syntax tree (AST) APIs, and APIs for pipeline paging, nested pipelines, runspace pools tab completion, Windows RT, the Obsolete cmdlet attribute, and Verb and Noun properties of the FunctionInfo object.

Ulepszenia wydajnościPerformance Improvements

Znaczne ulepszenia wydajności w programie Windows PowerShell pochodzą z nowego analizatora języka, który bazuje na dynamicznego środowiska uruchomieniowego języka (DLR) w programie .NET Framework 4. scenę kompilacji skryptu środowiska uruchomieniowego, ulepszenia niezawodności aparatu i zmiany algorytmem Get-ChildItem , ulepszenia jej wydajności, szczególnie w przypadku udziałów wyszukiwanie w sieci.Significant performance improvements in Windows PowerShell come from the new language parser, which is built on Dynamic Runtime Language (DLR) in .NET Framework 4., along with runtime script compilation, engine reliability improvements, and changes to the algorithm of the Get-ChildItem that improve its performance, especially when searching network shares.

Uruchom jako i udostępnione hosta — ObsługaRunAs and Shared Host Support

Windows PowerShell 3.0 obejmuje obsługę funkcji Uruchom jako i udostępnione hosta.Windows PowerShell 3.0 includes support for RunAs and Shared Host features.

RunAs funkcja, przeznaczona dla przepływu pracy programu Windows PowerShell, umożliwia użytkownikom konfiguracji sesji tworzenia sesji, które są uruchamiane z uprawnieniami konta użytkownika udostępnionego.The RunAs feature, designed for Windows PowerShell Workflow, lets users of a session configuration create sessions that run with the permission of a shared user account. Umożliwia to mniej uprzywilejowane użytkownikom na uruchamianie określonych poleceń i skryptów z uprawnieniami administratora oraz zmniejsza potrzebę Dodawanie mniej starszy użytkowników do grupy Administratorzy.This enables less privileged users to run particular commands and scripts with administrator permissions, and reduces the need for adding less senior users to the Administrators group.

SharedHost funkcji umożliwia wielu użytkownikom na wielu komputerach, aby połączyć się z sesją przepływu pracy, który jest jednocześnie, a następnie monitorować postęp przepływu pracy.The SharedHost feature allows multiple users on multiple computers to connect to a workflow session concurrently and monitor the progress of a workflow. Użytkowników można uruchomić przepływu pracy na jednym komputerze, a następnie nawiązać sesji przepływu pracy na innym komputerze bez rozłączeniu sesji z oryginalnego komputera.Users can start a workflow on one computer and then connect to the workflow session on another computer without disconnecting the session from the original computer. Użytkownicy muszą mieć takie same uprawnienia i korzystać z tej samej konfiguracji sesji.Users must have the same permissions and be using the same session configuration. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Systemem Windows przepływu pracy programu PowerShell" w środowisku wprowadzenie przepływu pracy programu Windows PowerShell.For more information, see "Running a Windows PowerShell Workflow" in Getting Started with Windows PowerShell Workflow.

Ulepszenia obsługi znaków specjalnychSpecial Character Handling Improvements

Aby zwiększyć możliwości programu Windows PowerShell 3.0 do interpretacji i zapewnia prawidłowej obsługi znaków specjalnych, LiteralPath parametr, który obsługuje znaki specjalne w ścieżkach, jest prawidłowy w prawie wszystkie polecenia cmdlet, które mają Ścieżka parametru, w tym nowym Update-Help i Save-Help polecenia cmdlet.To improve the ability of Windows PowerShell 3.0 to interpret and correctly handle special characters, the LiteralPath parameter, which handles special characters in paths, is valid on almost all cmdlets that have a Path parameter, including the new Update-Help and Save-Help cmdlets. Analizator obejmuje również logikę specjalną w celu poprawy obsługi znaków początkowych (`) i nawiasy kwadratowe w nazwach plików i ścieżek.The parser also includes special logic to improve handling of the backtick character (`) and square brackets in file names and paths.

Zobacz teżSee Also