Korzystanie z aparatu programu Windows PowerShell 2,0Using the Windows PowerShell 2.0 Engine

Program Windows PowerShell został zaprojektowany tak, aby był zgodny z poprzednimi wersjami.Windows PowerShell is designed to be backward compatible with previous versions. Polecenia cmdlet, dostawcy, przystawki, moduły i skrypty zapisane dla programu Windows PowerShell 2,0 nie zostały zmienione w nowszych wersjach środowiska Windows PowerShell.Cmdlets, providers, snap-ins, modules, and scripts written for Windows PowerShell 2.0 run unchanged in newer versions Windows PowerShell. Jednak Microsoft .NET Framework 4 zmienił zasad aktywacji środowiska uruchomieniowego.However, Microsoft .NET Framework 4 changed the runtime activation policy. Programy hosta programu Windows PowerShell przeznaczone dla programu Windows PowerShell 2,0 i skompilowane przy użyciu środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) 2,0 nie mogą być uruchamiane bez modyfikacji w nowych wersjach środowiska Windows PowerShell, które są kompilowane przy użyciu środowiska CLR 4,0 (lub nowszego).Windows PowerShell host programs written for Windows PowerShell 2.0 and compiled with Common Language Runtime (CLR) 2.0 cannot run without modification in new versions Windows PowerShell that are compiled with CLR 4.0 (or higher).

Aparat programu Windows PowerShell 2,0 jest przeznaczony do użycia tylko w przypadku, gdy nie można uruchomić istniejącego skryptu lub programu hosta, ponieważ jest on niezgodny z programem Windows PowerShell 5,1.The Windows PowerShell 2.0 Engine is intended to be used only when an existing script or host program cannot run because it is incompatible with Windows PowerShell 5.1. Przykładami takich elementów są starsze wersje programu Exchange lub modułów SQL Server.Examples of this include older versions of Exchange or SQL Server modules. Takie przypadki powinny być rzadkie.Such cases are expected to be rare.

Wiele programów, które wymagają aparatu Windows PowerShell 2,0, uruchamia go automatycznie.Many programs that require the Windows PowerShell 2.0 Engine start it automatically. Te instrukcje są uwzględniane w rzadkich sytuacjach, w których konieczne jest ręczne uruchomienie aparatu.These instructions are included for the rare situations in which you need to start the engine manually.

Kwestie dotyczące wycofania i zabezpieczeńDeprecation and security concerns

Program Windows PowerShell 2,0 został uznany za przestarzały w sierpniu, 2017.Windows PowerShell 2.0 was deprecated in August, 2017. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z [ogłoszeniem][] na blogu programu PowerShell.For more information, see the announcement on the PowerShell blog.

W programie Windows PowerShell 2,0 brakuje znacznej ilości funkcji ograniczania funkcjonalności i zabezpieczeń dodanych w wersjach 3, 4 i 5.Windows PowerShell 2.0 is missing a significant amount of the hardening and security features added in versions 3, 4, and 5. Zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy nie korzystali z niej w celu uzyskania pomocy.We highly, highly recommend that users not use it if they can help it. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz porównanie zabezpieczeń języka powłoki i skryptów oraz programu PowerShell ♥ niebieskim zespołem.For more information, see A Comparison of Shell and Scripting Language Security and PowerShell ♥ the Blue Team.

Instalowanie i włączanie wymaganych programówInstalling and Enabling Required Programs

Przed uruchomieniem aparatu Windows PowerShell 2,0 Włącz aparat Windows PowerShell 2,0 i Microsoft .NET Framework 3,5 z dodatkiem Service Pack 1.Before starting the Windows PowerShell 2.0 Engine, enable the Windows PowerShell 2.0 Engine and Microsoft .NET Framework 3.5 with Service Pack 1. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Instalowanie programu Windows PowerShell.For instructions, see Installing Windows PowerShell.

Systemy, w których zainstalowano system Windows Management Framework 3,0 lub nowszy, mają wszystkie wymagane składniki.Systems on which Windows Management Framework 3.0 or higher is installed have all of the required components. Nie jest konieczna żadna dodatkowa konfiguracja.No further configuration is necessary. Informacje o instalowaniu programu Windows Management Framework można znaleźć w temacie Install and configure WMF.For information about installing Windows Management Framework, see Install and configure WMF.

Jak uruchomić aparat programu Windows PowerShell 2,0How to start the Windows PowerShell 2.0 Engine

Po uruchomieniu programu Windows PowerShell Najnowsza wersja zostanie uruchomiona domyślnie.When you start Windows PowerShell the newest version starts by default. Aby uruchomić program Windows PowerShell za pomocą aparatu programu Windows PowerShell 2,0, użyj parametru Version PowerShell.exe .To start Windows PowerShell with the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the Version parameter of PowerShell.exe. Polecenie można uruchomić w dowolnym wierszu polecenia, w tym w programie Windows PowerShell i Cmd.exe.You can run the command at any command prompt, including Windows PowerShell and Cmd.exe.

PowerShell.exe -Version 2

Jak uruchomić sesję zdalną za pomocą aparatu programu Windows PowerShell 2,0How to start a remote session with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Aby uruchomić aparat programu Windows PowerShell 2,0 w sesji zdalnej, należy utworzyć konfigurację sesji (znaną również jako punkt końcowy ) na komputerze zdalnym, który ładuje aparat programu Windows PowerShell 2,0.To run the Windows PowerShell 2.0 Engine in a remote session, create a session configuration (also known as an endpoint ) on the remote computer that loads the Windows PowerShell 2.0 Engine. Konfiguracja sesji jest zapisywana na komputerze zdalnym i może być używana przez dowolnego autoryzowanego użytkownika do tworzenia sesji korzystających z aparatu Windows PowerShell 2,0.The session configuration is saved on the remote computer and can be used by any authorized user to create sessions that use the Windows PowerShell 2.0 Engine.

Jest to zaawansowane zadanie, które zwykle jest wykonywane przez administratora systemu.This is an advanced task that is typically performed by a system administrator.

Poniższa procedura używa parametru PSVersion polecenia cmdlet register-PSSessionConfiguration w celu utworzenia konfiguracji sesji korzystającej z aparatu Windows PowerShell 2,0.The following procedure uses the PSVersion parameter of the Register-PSSessionConfiguration cmdlet to create a session configuration that uses the Windows PowerShell 2.0 Engine. Można również użyć parametru PowerShellVersion polecenia cmdlet New-PSSessionConfigurationFile , aby utworzyć plik konfiguracji sesji dla sesji ładującej aparat programu Windows PowerShell 2,0 i można użyć parametru PSVersion parametru Set-PSSessionConfiguration , aby zmienić konfigurację sesji na korzystanie z aparatu programu Windows PowerShell 2,0.You can also use the PowerShellVersion parameter of the New-PSSessionConfigurationFile cmdlet to create a session configuration file for a session that loads the Windows PowerShell 2.0 Engine and you can use the PSVersion parameter of the Set-PSSessionConfiguration parameter to change a session configuration to use the Windows PowerShell 2.0 Engine.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików konfiguracji sesji, zobacz about_Session_Configuration_Files.For more information about session configuration files, see about_Session_Configuration_Files. Aby uzyskać informacje o konfiguracjach sesji, w tym o instalacji i zabezpieczeniach, zobacz about_Session_Configurations.For information about session configurations, including setup and security, see about_Session_Configurations.

Aby rozpocząć sesję zdalną programu Windows PowerShell 2,0To start a remote Windows PowerShell 2.0 session

 1. Aby utworzyć konfigurację sesji wymagającą aparatu Windows PowerShell 2,0, użyj parametru PSVersion Register-PSSessionConfiguration polecenia cmdlet o wartości 2.0 .To create a session configuration that requires the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the PSVersion parameter of the Register-PSSessionConfiguration cmdlet with a value of 2.0. Uruchom to polecenie na komputerze po stronie serwera lub po zakończeniu połączenia.Run this command on the computer at the "server side" or receiving end of the connection.

  Poniższe przykładowe polecenie tworzy konfigurację sesji PS2 na komputerze Serwer01.The following sample command creates the PS2 session configuration on the Server01 computer. Aby uruchomić to polecenie, uruchom program Windows PowerShell przy użyciu opcji Uruchom jako administrator .To run this command, start Windows PowerShell with the Run as administrator option.

  Register-PSSessionConfiguration -Name PS2 -PSVersion 2.0
  
 2. Aby utworzyć sesję na komputerze Serwer01, który używa konfiguracji sesji PS2, użyj parametru ConfigurationName poleceń cmdlet, które tworzą sesję zdalną, taką jak polecenie cmdlet New-PSSession.To create a session on the Server01 computer that uses the PS2 session configuration, use the ConfigurationName parameter of cmdlets that create a remote session, such as the `New-PSSession cmdlet.

  Gdy rozpocznie się sesja, która korzysta z konfiguracji sesji, aparat programu Windows PowerShell 2,0 zostanie automatycznie załadowany do sesji.When a session that uses the session configuration starts, the Windows PowerShell 2.0 Engine is automatically loaded into the session.

  Następujące polecenie uruchamia sesję na komputerze Serwer01, który używa konfiguracji sesji PS2.The following command starts a session on the Server01 computer that uses the PS2 session configuration. Polecenie zapisuje sesję w $s zmiennej.The command saves the session in the $s variable.

  $s = New-PSSession -ComputerName Server01 -ConfigurationName PS2
  

Jak uruchomić zadanie w tle za pomocą aparatu programu Windows PowerShell 2,0How to start a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Aby uruchomić zadanie w tle za pomocą aparatu programu Windows PowerShell 2,0, użyj parametru PSVersion polecenia cmdlet Start-Job .To start a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine, use the PSVersion parameter of the Start-Job cmdlet.

Następujące polecenie uruchamia zadanie w tle za pomocą aparatu programu Windows PowerShell 2,0The following command starts a background job with the Windows PowerShell 2.0 Engine

Start-Job {Get-Process} -PSVersion 2.0

Aby uzyskać więcej informacji na temat zadań w tle, zobacz about_Jobs.For more information about background jobs, see about_Jobs.