Uruchamianie programu Windows PowerShellStarting Windows PowerShell

Windows PowerShell to aparat skryptów .DLL osadzony na wielu hostach.Windows PowerShell is a scripting engine .DLL that's embedded into multiple hosts. Najczęstsze hosty, które będą uruchamiane, to interaktywny wiersz polecenia PowerShell. exe i interaktywne środowisko skryptów powershell_ise. exe.The most common hosts you'll start are the interactive command-line powershell.exe and the Interactive Scripting Environment powershell_ise.exe.

Aby uruchomić program Windows PowerShell® w systemie Windows Server® 2012 R2, Windows® 8,1, Windows Server 2012 i Windows 8, zobacz typowe zadania zarządzania i nawigacja w systemie Windows.To start Windows PowerShell® on Windows Server® 2012 R2, Windows® 8.1, Windows Server 2012, and Windows 8, see Common Management Tasks and Navigation in Windows.

Program PowerShell Core ma nazwę binarnąPowerShell Core has renamed binary

Program PowerShell Core, nazywany w programie PowerShell, jest w wersji 6 i nowszej, który jest otwarty w środowisku .NET Core.PowerShell Core, referred to as PowerShell, is version 6 and higher that's open source and uses .NET Core. Obsługiwane wersje są dostępne w systemach Windows, macOS i Linux.Supported versions are available on Windows, macOS, and Linux.

Począwszy od programu PowerShell 6, zmieniono nazwę pliku binarnego programu PowerShell pwsh. exe dla systemów Windows i pwsh dla macOS i Linux.Beginning in PowerShell 6, the PowerShell binary was renamed pwsh.exe for Windows and pwsh for macOS and Linux. Możesz uruchomić program PowerShell w wersji zapoznawczej przy użyciu pwsh-Preview.You can start PowerShell preview versions using pwsh-preview. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz co nowego w programie PowerShell Core 6,0 i Informacje o pwsh.For more information, see What's New in PowerShell Core 6.0 and About pwsh.

Aby znaleźć dokumentację dotyczącą poleceń cmdlet i Instalatora programu PowerShell 7, użyj następujących linków:To find cmdlet reference and installation documentation for PowerShell 7, use the following links:

DokumentDocument LinkLink
Dokumentacja poleceń cmdletCmdlet reference Przeglądarka modułów programu PowerShellPowerShell Module Browser
Instalacja systemu WindowsWindows installation Instalowanie programu PowerShell Core w systemie WindowsInstalling PowerShell Core on Windows
Instalacja macOSmacOS installation Instalowanie programu PowerShell Core w systemie macOSInstalling PowerShell Core on macOS
Instalacja systemu LinuxLinux installation Instalowanie programu PowerShell Core w systemie LinuxInstalling PowerShell Core on Linux

Aby wyświetlić zawartość dla innych wersji programu PowerShell, zobacz jak korzystać z dokumentacji programu PowerShell.To view content for other PowerShell versions, see How to use the PowerShell documentation.

Jak uruchomić program Windows PowerShell we wcześniejszych wersjach systemu WindowsHow to Start Windows PowerShell on Earlier Versions of Windows

W tej sekcji wyjaśniono, jak uruchomić program Windows PowerShell i środowisko Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) w systemie Windows® 7, Windows Server® 2008 R2 i Windows Server® 2008.This section explains how to start Windows PowerShell and Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) on Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, and Windows Server® 2008. Wyjaśniono także, jak włączyć opcjonalną funkcję dla Windows PowerShell ISE w programie Windows PowerShell 2,0 w systemie Windows Server® 2008 R2 i Windows Server® 2008.It also explains how to enable the optional feature for Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell 2.0 on Windows Server® 2008 R2 and Windows Server® 2008.

Użyj dowolnej z poniższych metod, aby uruchomić zainstalowaną wersję programu Windows PowerShell 3,0 lub Windows PowerShell 4,0, jeśli ma to zastosowanie.Use any of the following methods to start the installed version of Windows PowerShell 3.0, or Windows PowerShell 4.0, where applicable.

Z menu StartFrom the Start Menu

 • Kliknij przycisk Start, wpisz PowerShell, a następnie kliknij pozycję Windows PowerShell.Click Start, type PowerShell, and then click Windows PowerShell.
 • W menu Start kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję akcesoria, kliknij folder Windows PowerShell , a następnie kliknij pozycję Windows PowerShell.From the Start menu, click Start, click All Programs, click Accessories, click the Windows PowerShell folder, and then click Windows PowerShell.

W wierszu poleceniaAt the Command Prompt

W programie cmd. exe, Windows PowerShell lub Windows PowerShell ISE, aby uruchomić program Windows PowerShell, wpisz:In cmd.exe, Windows PowerShell, or Windows PowerShell ISE, to start Windows PowerShell, type:

PowerShell

Możesz również użyć parametrów programu PowerShell. exe , aby dostosować sesję.You can also use the parameters of the powershell.exe program to customize the session. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc w wierszu polecenia programu PowerShell. exe.For more information, see PowerShell.exe Command-Line Help.

Z uprawnieniami administracyjnymi (Uruchom jako administrator)With Administrative privileges (Run as administrator)

Kliknij przycisk Start, wpisz PowerShell, kliknij prawym przyciskiem myszy program Windows PowerShell, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.Click Start, type PowerShell, right-click Windows PowerShell, and then click Run as administrator.

Jak uruchomić Windows PowerShell ISE we wcześniejszych wersjach systemu WindowsHow to Start Windows PowerShell ISE on Earlier Releases of Windows

Użyj dowolnej z poniższych metod, aby uruchomić Windows PowerShell ISE.Use any of the following methods to start Windows PowerShell ISE.

Z menu StartFrom the Start Menu

 • Kliknij przycisk Start, wpisz ISE, a następnie kliknij przycisk Windows PowerShell ISE.Click Start, type ISE, and then click Windows PowerShell ISE.
 • W menu Start kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Wszystkie programy, kliknij pozycję akcesoria, kliknij folder Windows PowerShell , a następnie kliknij przycisk Windows PowerShell ISE.From the Start menu, click Start, click All Programs, click Accessories, click the Windows PowerShell folder, and then click Windows PowerShell ISE.

W wierszu poleceniaAt the Command Prompt

W programie cmd. exe, Windows PowerShell lub Windows PowerShell ISE, aby uruchomić program Windows PowerShell, wpisz:In cmd.exe, Windows PowerShell, or Windows PowerShell ISE, to start Windows PowerShell, type:

PowerShell_ISE

lubor

ISE

Z uprawnieniami administracyjnymi (Uruchom jako administrator)With Administrative privileges (Run as administrator)

Kliknij przycisk Start, wpisz ISE, kliknij prawym przyciskiem myszy Windows PowerShell ISE, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.Click Start, type ISE, right-click Windows PowerShell ISE, and then click Run as administrator.

Jak włączyć Windows PowerShell ISE we wcześniejszych wersjach systemu WindowsHow to Enable Windows PowerShell ISE on Earlier Releases of Windows

W programie Windows PowerShell 4,0 i Windows PowerShell 3,0 Windows PowerShell ISE jest włączona domyślnie we wszystkich wersjach systemu Windows.In Windows PowerShell 4.0 and Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell ISE is enabled by default on all versions of Windows. Jeśli ta funkcja nie jest jeszcze włączona, program Windows Management Framework 4,0 lub Windows Management Framework 3,0 włączy tę funkcję.If it isn't already enabled, Windows Management Framework 4.0 or Windows Management Framework 3.0 enables it.

W programie Windows PowerShell 2,0 Windows PowerShell ISE jest domyślnie włączona w systemie Windows 7.In Windows PowerShell 2.0, Windows PowerShell ISE is enabled by default on Windows 7. Jednak w systemach Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 jest to funkcja opcjonalna.However, on Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2008, it's an optional feature.

Aby włączyć Windows PowerShell ISE w programie Windows PowerShell 2,0 w systemie Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008, należy wykonać poniższą procedurę.To enable Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell 2.0 on Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2008, use the following procedure.

Aby włączyć zintegrowane środowisko skryptów programu Windows PowerShell (ISE)To enable Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)

 1. Uruchom Menedżera serwera.Start Server Manager.
 2. Kliknij pozycję funkcje , a następnie kliknij pozycję Dodaj funkcje.Click Features and then click Add Features.
 3. W obszarze Wybieranie funkcji kliknij pozycję Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).In Select Features, click Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).

Uruchamianie 32-bitowej wersji programu Windows PowerShellStarting the 32-Bit Version of Windows PowerShell

Po zainstalowaniu programu Windows PowerShell na komputerze 64-bitowym program Windows PowerShell (x86) jest instalowany w wersji 32-bitowej programu Windows PowerShell oprócz wersji 64-bitowej.When you install Windows PowerShell on a 64-bit computer, Windows PowerShell (x86), a 32-bit version of Windows PowerShell is installed in addition to the 64-bit version. Po uruchomieniu programu Windows PowerShell domyślnie jest uruchamiana wersja 64-bitowa.When you run Windows PowerShell, the 64-bit version runs by default.

Czasami może być konieczne uruchomienie programu Windows PowerShell (x86), na przykład w przypadku korzystania z modułu wymagającego wersji 32-bitowej lub połączenia zdalnego z komputerem 32-bitowym.However, you might occasionally need to run Windows PowerShell (x86), such as when you're using a module that requires the 32-bit version or when you're connecting remotely to a 32-bit computer.

Aby uruchomić 32-bitową wersję programu Windows PowerShell, użyj dowolnej z poniższych procedur.To start a 32-bit version of Windows PowerShell, use any of the following procedures.

W systemie Windows Server® 2012 R2In Windows Server® 2012 R2

 • Na ekranie startowym wpisz Windows PowerShell (x86).On the Start screen, type Windows PowerShell (x86). Kliknij kafelek Windows PowerShell x86 .Click the Windows PowerShell x86 tile.
 • W Menedżer serweraz menu Narzędzia wybierz pozycję Windows PowerShell (x86).In Server Manager, from the Tools menu, select Windows PowerShell (x86).
 • Na pulpicie Przenieś kursor do prawego górnego rogu, kliknij pozycję Wyszukaj, wpisz PowerShell x86 , a następnie kliknij pozycję Windows PowerShell (x86).On the desktop, move the cursor to the upper right corner, click Search, type PowerShell x86 and then click Windows PowerShell (x86).
 • Za pomocą wiersza polecenia wpisz:%SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeVia command line, enter: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

W systemie Windows Server® 2012In Windows Server® 2012

 • Na ekranie startowym wpisz PowerShell , a następnie kliknij pozycję Windows PowerShell (x86).On the Start screen, type PowerShell and then click Windows PowerShell (x86).
 • W Menedżer serweraz menu Narzędzia wybierz pozycję Windows PowerShell (x86).In Server Manager, from the Tools menu, select Windows PowerShell (x86).
 • Na pulpicie Przenieś kursor do prawego górnego rogu, kliknij pozycję Wyszukaj, wpisz PowerShell , a następnie kliknij pozycję Windows PowerShell (x86).On the desktop, move the cursor to the upper right corner, click Search, type PowerShell and then click Windows PowerShell (x86).
 • Za pomocą wiersza polecenia wpisz:%SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeVia command line, enter: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

W systemie Windows® 8,1In Windows® 8.1

 • Na ekranie startowym wpisz Windows PowerShell (x86).On the Start screen, type Windows PowerShell (x86). Kliknij kafelek Windows PowerShell x86 .Click the Windows PowerShell x86 tile.
 • W przypadku korzystania z Narzędzia administracji zdalnej serwera dla Windows 8.1, można także otworzyć program Windows PowerShell x86 z menu serwer ManagerTools .If you're running Remote Server Administration Tools for Windows 8.1, you can also open Windows PowerShell x86 from the Server ManagerTools menu. Wybierz pozycję Windows PowerShell (x86).Select Windows PowerShell (x86).
 • Na pulpicie Przenieś kursor do prawego górnego rogu, kliknij pozycję Wyszukaj, wpisz PowerShell x86 , a następnie kliknij pozycję Windows PowerShell (x86).On the desktop, move the cursor to the upper right corner, click Search, type PowerShell x86 and then click Windows PowerShell (x86).
 • Za pomocą wiersza polecenia wpisz:%SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeVia command line, enter: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

W systemie Windows® 8In Windows® 8

 • Na ekranie startowym Przenieś kursor do prawego górnego rogu, kliknij pozycję Ustawienia, kliknij pozycję kafelki, a następnie przesuń suwak Pokaż narzędzia administracyjne na wartość tak.On the Start screen, move the cursor to the upper right corner, click Settings, click Tiles, and then move the Show Administrative Tools slider to Yes. Następnie wpisz PowerShell i kliknij Windows PowerShell (x86).Then, type PowerShell and click Windows PowerShell (x86).
 • Jeśli korzystasz z programu Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 8, możesz również otworzyć program Windows PowerShell x86 z menu serwer ManagerTools .If you're running Remote Server Administration Tools for Windows 8, you can also open Windows PowerShell x86 from the Server ManagerTools menu. Wybierz pozycję Windows PowerShell (x86).Select Windows PowerShell (x86).
 • Na ekranie startowym lub na pulpicie wpisz Program PowerShell (x86) , a następnie kliknij pozycję Windows PowerShell (x86).On the Start screen or the desktop, type PowerShell (x86) and then click Windows PowerShell (x86).
 • Za pomocą wiersza polecenia wpisz:%SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeVia command line, enter: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe