Podręcznik administratora programu Visual Studio, cz.I

Program Visual Studio 2010 można wdrożyć w sieci, należy jednak pamiętać przy tym, że komputery docelowe muszą spełniać minimalne wymagania instalacyjne.

Obsługiwane wersje systemu operacyjnego

Komputer docelowy musi być wyposażony w jedną z niżej wymienionych wersji systemu operacyjnego:

 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji pobierania dla powyższych wersji systemów operacyjnych, przeczytaj temat Dodatki Service Pack (Service Packs) na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web.

Dlaczego należy instalować dodatki Service Pack?

Dodatki Service Pack są używane do dystrybucji aktualizacji produktów. Mogą one zawierać także ulepszenia dotyczące niezawodności systemu, zgodności programów, zabezpieczeń, oraz inne.

Podklucze wykrywania i podklucze serwisowe

Podklucze wykrywania, znajdujące się w rejestrze, pozwalają na określenie, czy na danym komputerze jest już zainstalowany pakiet Visual Studio. Podklucze serwisowe pozwalają zaś na wykrycie, czy zainstalowana jest poprawka serwisowa dla istniejącego produktu.

W poniższej tabeli przedstawiono listę podkluczy wykrywania oraz podkluczy serwisowych dla poszczególnych wersji programu Visual Studio.

Ciąg LCID w poniższej tabeli zastępuje identyfikator ustawień regionalnych (locale ID) dla danej instalacji. Aby zapoznać się z listą prawidłowych identyfikatorów ustawień regionalnych, przeczytaj temat Identyfikatory ustawień regionalnych przypisane przez firmę Microsoft (Locale IDs Assigned by Microsoft) na stronie sieci Web Microsoft Developer Network.

Dla wymienionych niżej podkluczy wartość dword:00000001 oznacza prawdę, zaś wartość dword:00000000 oznacza fałsz.

Wersja Klucz
Visual Studio 2010 Ultimate

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DevDiv\VS\Servicing\10.0\VSTSCore\LCID\Install

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DevDiv\VS\Servicing\10.0\VSTSCore\LCID\SP

Visual Studio 2010 Premium

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DevDiv\VS\Servicing\10.0\VSTDCore\LCID\Install

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DevDiv\VS\Servicing\10.0\VSTDCore\LCID\SP

Visual Studio 2010 Professional

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DevDiv\VS\Servicing\10.0\PROCore\LCID\Install

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DevDiv\VS\Servicing\10.0\PROCore\LCID\SP

Kody powrotu (kody błędu)

Poniższa tabela zawiera listę ważnych kodów powrotu (kodów błędu).

Wartość zwracana Czy instalacja się powiodła Opis
0 Tak Instalacja zakończona pomyślnie.
3010, 1641 Tak Instalacja zakończona pomyślnie. Aby móc używać zainstalowanego programu, wymagany jest ponowny rozruch.
3015, 1615 W toku Instalacja jest w toku. Aby instalator mógł kontynuować działanie, wymagany jest ponowny rozruch.
1602 Nie Instalacja anulowana.
5100 Nie Instalacja zablokowana. Wersja wstępna oprogramowania, lub coś do niej podobnego, nie pozwala na kontynuowanie pracy instalatora. W celu kontynuacji należy odinstalować tę wersję wstępną, a następnie ponownie uruchomić Instalator.
Pozostałe wartości Nie Podczas instalowania produktu napotkano błąd.

Określanie ustawień dotyczących opinii klientów

Konfiguracja ustawień dotyczących włączenia mechanizmu opinii klientów programu Visual Studio na poszczególnych komputerach jest możliwa za pomocą zmiany podkluczy znajdujących się w następującym kluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW\VSSetup\Nazwa Produktu\10.0\.

Uwaga
Ciąg Nazwa Produktu należy zastąpić wartością VSSWProdName określoną w pliku setup.sdb, który znajduje się w folderze n:\setup\ na nośniku instalacyjnym. Przykładowa pełna nazwa klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW\VSSetup\Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate\10.0\.

W kluczu tym dostępne są następujące podklucze. Dla każdego z podkluczy wartość dword:00000001 oznacza prawdę, zaś wartość dword:00000000 oznacza fałsz.

 • Podklucz o nazwie "VSSWUXEnabled" określa, czy informacje dotyczące opinii klientów dla procesu SQM mają być ukryte i nie wysyłane.
 • Podklucz o nazwie “VSSWUIDefaultChecked” określa, czy pole wyboru dotyczące opinii klientów ma być zaznaczone.
 • Podklucz o nazwie “VSSWUIDisabled” określa, czy pole wyboru dotyczące opinii klientów ma być wyłączone.

Tematy pokrewne

Temat Opis
Poradnik: Tworzenie ustawień instalacyjnych i uruchamianie instalacji nienadzorowanej pakietu Visual Studio (How to: Create and Run an Unattended Visual Studio Setup) Opisuje instalację programu Visual Studio w trybie nienadzorowanym.
Poradnik: Wdrażanie pakietu Visual Studio przy użyciu oprogramowania Microsoft System Configuration Manager (SCCM) (How to: Deploy Visual Studio Using Microsoft System Configuration Manager (SCCM)) Opisuje instalację programu Visual Studio przy użyciu oprogramowania Microsoft System Configuration Manager (SCCM).
Indywidualne wdrażanie składników pakietu Visual Studio (Deploying Visual Studio Components Individually) Opisuje proces indywidualnej instalacji składników programu Visual Studio.
Instalacja pakietu Visual Studio (Installing Visual Studio) Zawiera łącza do tematów oraz informacji dotyczących procesu instalacji programu Visual Studio.

Poradnik: Tworzenie ustawień instalacyjnych i uruchamianie instalacji nienadzorowanej pakietu Visual Studio

Program instalacyjny pakietu Visual Studio nie musi być uruchamiany z dysków DVD, zamiast tego można wykorzystać tryb dostosowanej instalacji dyskretnej, znany jako instalacja nienadzorowana. Niniejszy temat opisuje sposób przygotowania pakietu Visual Studio do instalacji z udziału sieciowego.

Tworzenie obrazu sieciowego

Najpierw należy utworzyć obraz sieciowy nośnika pakietu Visual Studio.

Aby utworzyć obraz sieciowy

1.     Na serwerze należy utworzyć folder, nazwany na przykład <drive>:\VS2010\.

2.     Do utworzonego folderu VS2010 należy skopiować zawartość dysku DVD pakietu Visual Studio.

3.     W przypadku użycia innego nośnika dystrybucyjnego, niż nośnik pochodzący z handlu detalicznego, należy przejść do punktu numer 5.

4.     Należy utworzyć wstępnie wypełniony klucz produktu dla użytkownika.

a.     Należy otworzyć podfolder Setup znajdujący się w folderze VS2010.

b.     Po otworzeniu pliku setup.sdb za pomocą edytora tekstu, takiego jak Notatnik, należy znaleźć linię zawierającą ciąg [Product Key].

c.     Zaraz za ciągiem [Product Key] należy dodać 25-znakowy klucz produktu, który znaleźć można na opakowaniu dysku DVD. Nie należy wpisywać kresek w kluczu.

d.     Należy zachować zmiany i zamknąć plik.

5.     Folder VS2010 należy udostępnić w sieci, oraz określić odpowiednie ustawienia zabezpieczeń.

Ścieżka sieciowa do programu instalacyjnego pakietu Visual Studio ma format \\<servername>\VS2010\setup.exe.

Uwaga
Instalacja może nie powieść się, jeżeli jakakolwiek kombinacja ścieżki i nazwy pliku ma długość większą niż 260 znaków. Maksymalna długość ścieżki w pakiecie Visual Studio wynosi 221 znaków. Długość ścieżki lokalnej nie powinna przekraczać 70 znaków, zaś długość ścieżki sieciowej nie powinna przekraczać 39 znaków.

Instalacja może nie powieść się także, jeżeli nazwy folderów znajdujących się w ścieżce zawierają spacje, jak na przykład "\\<servername>\VS 2010" lub "\\<servername>\Visual Studio\".

Tworzenie plików unattend.ini

Aby wdrożyć pakiet Visual Studio w trybie nienadzorowanym, konieczne jest utworzenie skojarzonego pliku .ini. Dla każdego docelowego systemu operacyjnego konieczne jest utworzenie unikatowego pliku .ini, na przykład plik .ini utworzony dla systemu Windows XP nie może zostać użyty w systemie Windows Vista.

Uwaga
Podczas instalacji komputer może automatycznie uruchomić się ponownie jeden, lub większą liczbę razy. Po ponownym uruchomieniu konieczne jest ponowne zalogowanie się za pomocą tego samego konta użytkownika administracyjnego, który był zalogowany przed ponownym uruchomieniem. Można uniknąć automatycznego ponownego uruchomienia komputera, instalując wstępnie wymagane składniki przed uruchomieniem instalacji nienadzorowanej.

Aby utworzyć plik unattend.ini pakietu Visual Studio

1.     Należy włożyć dysk DVD pakietu Visual Studio 2010 do stacji dysków i zignorować komunikat autouruchamiania.

2.     Kliknąć przycisk Start, po czym kliknąć opcję Uruchom (Run) i wpisać polecenie dysk**:\setup\Setup.exe /createunattend**ścieżka tworzonego pliku .ini.

Przykład: D:\setup\setup.exe /createunattend c:\VS2010_deployment.ini

3.     Należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na stronie Start Instalatora, po czym kliknąć przycisk Dalej (Next).

4.     Na stronie Opcje (Options) Instalatora, należy wybrać opcję Dostosuj  (Customize), po czym kliknąć przycisk Dalej (Next).

5.     Na stronie Dostosuj (Customize) Instalatora, należy wybrać funkcje, które chcemy wdrożyć, po czym kliknąć opcję Zachowaj ustawienia (Save Settings).

Aby utworzyć plik unattend dotyczący dokumentacji pakietu Visual Studio 2010 (opcjonalnie)

1.     Należy kliknąć przycisk Start, po czym kliknąć opcję Uruchom (Run).

2.     Wpisać następujące polecenie (lub zachować je w pliku .bat, który następnie należy uruchomić):

<dysk i lokalizacja źródłowa programu Help Library Manager >HelpLibraryManager.exe /silent /content /<parametry (opis w dalszej części dokumentu)>

Dla przykładu, jeśli treść znajduje się na dysku DVD, zaś dysk ten znajduje się w napędzie, któremu przydzielono literę dysku D, powyższe polecenie będzie miało następującą postać: "C:\Program Files\Microsoft Help Viewer\v1.0\HelpLibManager.exe" /silent /product VS /version 100 /locale en-US /content C:\ProgramData\Microsoft\HelpLibrary /sourceMedia D:\ProductDocumentation\HelpContentSetup.msha

Następujące parametry pozwalają zdefiniować treść instalowaną na komputerze klienckim:

Parametr Opis
/product Kod produktu, przykładowa wartość parametru: vs.
/version Wersja instalowanego produktu, przykładowa wartość: 100.
/locale Ustawienia regionalne instalowanego produktu, przykładowa wartość: en-us.
/silent Powoduje wykonanie instalacji żadnych monitów i bez wyświetlania jakiegokolwiek interfejsu użytkownika.
/content Parametr ten jest wymagany, jeśli określony został parametr /silent. Określa on lokalizację lokalnego magazynu treści Pomocy, jeśli lokalizacja taka nie została określona uprzednio. Parametr ten jest ignorowany, jeśli lokalizacja ta została już określona.
/brandingPackage Nazwa pliku zawierającego pakiet znakowania dla katalogu. Parametr ten jest ignorowany, jeśli katalog już istnieje.
/sourceMedia Lokalizacja, którą należy uwzględnić w poszukiwaniu plików instalacyjnych treści Pomocy. Jeśli lokalizacja ta nie zostanie odnaleziona, lub nie będzie ona zawierać plików potrzebnych do działania programu Help Viewer, użyty zostanie parametr /sourceWeb.
/sourceWeb Punkt końcowy HTTP ServiceApi, gdzie dostępne są książki.
/mediaBookList Parametr określany dla instalacji dyskretnej. Jeśli argument ten nie zostanie określony, zainstalowane zostaną wszystkie książki dostępne w lokalizacji określonej przez parametr /sourceMedia. Nazwy książek określa się za pomocą nazw plików, na przykład book1.html, book2.html.
/webBookList Parametr ten określa się dla instalacji dyskretnej. Jeśli nie zostanie on określony, zainstalowane zostaną wszystkie książki odnalezione w punkcie końcowym określonym za pomocą argumentu sourceWeb, pasujące do ustawień lokalnych katalogu. Do określenia wartości tego parametru należy użyć ścieżek względnych, bazowy identyfikator URI jest określony za pomocą argumentu sourceMedia.
/NoOnline Parametr ten jest wykorzystywany przez dostawców treści dla powłoki Visual Studio Shell (trybu izolowanego), aby wskazać, że funkcje odnajdowania zawartości oraz sprawdzania uaktualnień w trybie online nie powinny być obsługiwane w dostarczanych przez nich katalogach. Parametr ten jest stosowany przy tworzeniu skrótu uruchamiającego polecenie HelpLibraryManager i jest ignorowany jako część Instalatora.

Uruchamianie instalacji nienadzorowanej

Należy zweryfikować dostępność pakietu Visual Studio w sieci.

Aby uruchomić nienadzorowaną instalację pakietu Visual Studio na komputerze klienckim

 • Należy kliknąć przycisk Start, po czym kliknąć polecenie Uruchom (Run), a następnie wpisać polecenie \\<nazwa_serwera>\VS2010\Setup\setup.exe /unattendfile <ścieżka do pliku .ini pakietu Visual Studio>

Przykład: \\server\VS2010\Setup\setup.exe /unattendfile \\server\VS2010\VS2010_deployment.ini

Aby uruchomić nienadzorowaną instalację dokumentacji pakietu Visual Studio na komputerze klienckim (opcjonalnie)

 • Należy kliknąć przycisk Start, po czym kliknąć polecenie Uruchom (Run).
 • Należy wpisać następujące polecenie lub zachować je w pliku .bat, który następnie należy uruchomić:

<dysk źródłowy programu Library Manager>:HelpLibManager.exe /silent /content /<parametry – opis we wcześniejszej części dokumentu>

Przykład:

”C:\Program Files\Microsoft Help Viewer\v1.0\HelpLibManager.exe” /silent /product VS /version 100 /locale en-US /content C:\ProgramData\Microsoft\HelpLibrary /sourceMedia \\mojSerwer\ProductDocumentation\HelpContentSetup.msha

Uwaga
Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Instalatora dokumentacji pakietu Visual Studio 2010, należy zapoznać się z plikiem readme systemu Pomocy. Plik ten, znajdujący się w folderze \\Program Files\Microsoft Help Viewer\v1.0 jest instalowany jako część pakietu Visual Studio 2010.

Konserwacja instalacji

Konserwacji istniejącej instalacji pakietu Visual Studio można dokonać wykorzystując Panel sterowania w celu ponownego uruchomienia Instalatora.

Uwaga
Aby móc użyć trybu konserwacji, użytkownik musi posiadać poświadczenia administracyjne na komputerze lokalnym.

Aby wykonać konserwację instalacji na komputerze klienckim

 • Należy otworzyć Panel sterowania po czym kliknąć opcję Dodaj lub usuń programy (Add or Remove Programs) (dla systemu Windows XP) lub Programy i funkcje (Programs and Features) (dla systemu Windows Vista).
 • Należy wybrać pozycję o nazwie Visual Studio, po czym kliknąć przycisk Zmień/Usuń (Change/Remove) (dla systemu Windows XP) lub Odinstaluj/Zmień (Uninstall/Change) (dla systemów Windows 7 oraz Windows Vista).

Poradnik: Wdrażanie pakietu Visual Studio przy użyciu oprogramowania Microsoft System Configuration Manager (SCCM)

W przypadku posiadania skonfigurowanej infrastruktury pomocniczej oprogramowania Configuration Manager możliwe jest wdrożenie pakietu Visual Studio 2010 przez utworzenie i zdefiniowanie pięciu obszarów podstawowych. Obszary te opisane są w poniższej tabeli.

Obszar Opis
Kolekcje Grupy zasobów oprogramowania Configuration Manager, na przykład użytkownicy, grupy użytkowników lub komputery na których chcemy przeprowadzać wdrożenie oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolekcji, przeczytaj temat Omówienie kolekcji (Collections Overview) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.
Pakiety Zestaw plików źródłowych instalacji, które są zarządzane i dystrybuowane w celu wdrożenia oprogramowania przez z wykorzystaniem programu Configuration Manager. Informacja znajdująca się w pakiecie obejmuje punkty dystrybucji oraz program. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów, przeczytaj temat Omówienie pakietów (About Packages) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.
Programy Programy są częścią konfiguracji pakietu oprogramowania Configuration Manager. Zawierają one przełączniki linii poleceń oraz dodatkowe parametry dla wybranych plików źródłowych w pakiecie, takich jak “Setup.exe”. Aby uzyskać więcej informacji na temat programów, przeczytaj temat Omówienie programów (About Programs) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.
Punkty dystrybucji Punkty dystrybucji to systemy lokacji oprogramowania Configuration Manager, które przechowują wybrane pakiety w celu wdrożenia ich przy użyciu klientów oprogramowania Configuration Manager. Po otrzymaniu i przetworzeniu stosownego ogłoszenia przez klienta, ten łączy się z punktem dystrybucji w celu pobrania pakietu, po czym rozpoczyna proces instalacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów dystrybucji, przeczytaj temat Omówienie punktów dystrybucji (About Distribution Points) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.
Ogłoszenia Ogłoszenia wiążą pakiety i programy z kolekcjami oraz pozwalają administratorom na skierowanie wdrożenia określonych lub dostosowanych aplikacji do kolekcji komputerów lub użytkowników. Ogłoszenie określa pakiet, program oraz kolekcję, do której skierowane zostanie ogłoszenie lub wdrożenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat ogłoszeń, przeczytaj temat Omówienie ogłoszeń (About Advertisements) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.

Wdrożenie pakietu Visual Studio w środowisku testowym

Sekcja ta opisuje testowe środowisko sieciowe infrastruktury oprogramowania Configuration Manager. Zawiera ona także kroki, których wykonanie jest konieczne w celu wdrożenia pakietu Visual Studio za pomocą oprogramowania Configuration Manager.

Środowisko sieciowe

Testowe środowisko sieciowe użyte w niniejszym przykładzie pokazane jest na poniższej ilustracji.

Wszystkie serwery (A, B oraz C) działają pod kontrolą systemu Windows Server 2008 i są członkami tej samej domeny (CPANDL.COM), która obejmuje także komputery klienckie (D), działające pod kontrolą systemu Windows Vista Enterprise. Aplikacje działające na każdym z serwerów, skonfigurowane na nich role oraz w pełni kwalifikowane nazwy domeny (FQDN) dla każdego komputera klienckiego przedstawione są poniżej:

A - Active Directory, DNS, DHCP <DC.CPANDL.COM>

B - Microsoft SQL Server 2008 <SQLSRV.CPANDL.COM>

C - System Center Configuration Manager 2007 R2 (punkt zarządzania, punkt dystrybucji) <SCCM.CPANDL.COM>

D – System operacyjny Windows Vista Enterprise, klient System Center Configuration Manager 2007 <WVC01.CPANDL.COM>

Uwaga
W przedstawionym podstawowym testowym środowisku sieciowym serwer lokacji pełni jednocześnie kilka ról systemu lokacji, na przykład punktu zarządzania oraz punktu dystrybucji. Nie zalecamy jednakże takiej konfiguracji w przypadku środowisk produkcyjnych, posiadających dużą liczbę zasobów.

Niniejszy przykład zawiera szczegółowe informacje na temat wdrożenia pakietu Visual Studio w określonym powyżej środowisku testowym oprogramowania Configuration Manager. Wymienione poniżej kroki pokazują wykorzystanie oprogramowania Configuration Manager do wdrożenia pakietu Visual Studio przy użyciu instalacji dyskretnej, przy wykorzystaniu której proces instalacji przebiega bez interakcji z użytkownikiem.

Kroki te są podzielone na następujące sekcje:

 • Utworzenie pliku Unattend.
 • Utworzenie kolekcji.
 • Utworzenie katalogu źródłowego dla pakietu.
 • Utworzenie programu zawierającego parametry konfiguracyjne oraz parametry instalacji programu Windows Installer.
 • Utworzenie programu zawierającego parametry konfiguracyjne oraz parametry instalacji platformy .NET Framework.
 • Utworzenie programu zawierającego parametry konfiguracyjne oraz parametry instalacji pakietu Visual Studio.
 • Wybranie punktu dystrybucji.
 • Utworzenie ogłoszenia dla pakietu Visual Studio.

Utworzenie pliku Unattend

Aby utworzyć plik Unattend

 • Utwórz plik Unattend dla dyskretnej instalacji pakietu Visual Studio. (Alternatywnie, jeśli wystarczająca jest pełna instalacja, można wykorzystać opcje wiersza polecenia /q /norestart.) Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj temat Poradnik: Tworzenie ustawień instalacyjnych i uruchamianie instalacji nienadzorowanej pakietu Visual Studio (How to: Create and Run an Unattended Visual Studio Setup).

Utworzenie kolekcji

Niniejsza sekcja ilustruje wykorzystanie reguł członkostwa bezpośredniego w celu utworzenia kolekcji programu Configuration Manager, co pozwala na wybranie zasobów komputerów docelowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł członkostwa (dotyczy to zarówno reguł bezpośrednich jak i reguł opartych na kwerendach), przeczytaj temat Omówienie reguł członkostwa (About Membership Rules) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolekcji, przeczytaj temat Kolekcje w programie Configuration Manager (Collections in Configuration Manager) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.

Aby utworzyć kolekcję

1.     Przejdź do ekranu System Center Configuration Manager / Baza danych lokacji (Site database) / Zarządzanie komputerem (Computer Management) / Kolekcje (Collections).

2.     Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Kolekcje (Collections), po czym kliknij opcję Nowa kolekcja (New Collection).

3.     Na stronie Ogólne (General) Kreatora Nowej Kolekcji (New Collection Wizard) należy wpisać nazwę kolekcji. W niniejszym przykładzie użyta została nazwa Komputery-Docelowe.

4.     Na stronie **Reguły Członkostwa (Membership rules)**należy kliknąć ikonę komputera w celu otworzenia Kreatora Utworzenia Reguły Bezpośredniego Członkostwa (Create Direct Membership Rule Wizard), a następnie kliknąć opcję Dalej (Next).

5.     Na stronie Wyszukaj zasoby (Search for Resources), w menu Klasa zasobu (Resource class) należy wybrać opcję Zasób systemowy (System Resource). W menu Nazwa atrybutu (Attribute name), należy wybrać opcję Nazwa (Name). W polu Wartość (Value), należy wpisać %, po czym kliknąć przycisk Dalej (Next).

6.     Na stronie Ograniczenia kolekcji (Collection Limiting) należy kliknąć opcję Przeglądaj (Browse), po czym wybrać pozycję Wszystkie systemy Windows Workstation i Professional (All Windows Workstation or Professional Systems), kliknąć przycisk OK, po czym kliknąć przycisk Dalej (Next).

7.     Na stronie Wybierz zasoby (Select Resources), należy wybrać wszystkie docelowe zasoby komputerowe. W niniejszym przykładzie wybrano komputery o nazwach KomputerTestowy01 oraz KomputerTestowy02. Kliknij przycisk Dalej (Next).

8.     Na stronie Zakończono (Finished), kliknij przycisk Zakończ (Finish).

9.     Na stronie Reguły członkostwa (Membership Rules) Kreatora Nowej Kolecji (New Collection Wizard), kliknij przycisk Dalej (Next).

10.  Na stronie Ogłoszenia (Advertisements) nie należy jeszcze przypisywać ogłoszenia, ponieważ nie zostało ono jeszcze utworzone. Należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

11.  Na stronie Zabezpieczenia (Security) należy zaakceptować ustawienia domyślne, kliknąć przycisk Dalej (Next), po czym kliknąć przycisk Zamknij (Close).

Utworzenie katalogu źródłowego pakietów

Folder źródłowy pakietów zawiera wszystkie pliki i podkatalogi wymagane do uruchomienia programów z tego pakietu. W niniejszym przykładzie katalog źródłowy ma nazwę \\SCCM\VisualStudio2010\  i zawiera on kopię nośnika instalacyjnego pakietu Visual Studio.

Uwaga
Może się okazać, że da się zmniejszyć rozmiar pliku pakietu tworzonego przez program Configuration Manager poprzez usunięcie wszystkich niepotrzebnych plików (na przykład inne programy znajdujące się na nośniku pakietu Visual Studio, które nie będą wdrażane).

Aby uzyskać więcej informacji na temat katalogów źródłowych pakietów, przeczytaj temat Jak skonfigurować katalog źródłowy pakietów (How to Set Up a Package Source Directory) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.

Następnym krokiem jest utworzenie pakietu, który będzie zawierał parametry konieczne do zainstalowania oprogramowania (w tym przypadku pakietu Visual Studio), a także lokalizację, z której pakiet ten będzie dystrybuowany do zarządzanych klientów programu Configuration Manager. Lokalizacja ta znana jest jako punkt dystrybucji. Niniejszy przykład prezentuje kroki konieczne, aby stworzyć pakiet ręcznie. Po utworzeniu pakietu, należy stworzyć dla niego punkt dystrybucji, oraz program zawierający parametry konfiguracyjne oraz parametry instalacji dla pakietu Visual Studio.

Uwaga
W celu zilustrowania opisywanego procesu, niniejszy temat zawiera informacje na temat tego, jak stworzyć pakiet. Niemniej jednak, możliwe jest zaimportowanie pliku definicji pakietu, na przykład Pliku definicji pakietu SMS Visual Studio 2010 (.sms) (Visual Studio 2010 SMS package definition file (.sms)). Aby wykorzystać pliki tego typu do automatycznego importu szczegółów pakietu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Pakiety (Packages), po czym kliknąć opcję Nowy (New), a następnie Pakiet na podstawie pliku definicji (Package From Definition). Mamy wtedy możliwość przeglądania w poszukiwaniu folderu zawierającego plik definicji pakietu i wybrania odpowiedniego pliku .sms.

Aby utworzyć pakiet

1.     W konsoli programu Configuration Manager należy przejść do ekranu System Center Configuration Manager / Baza danych lokacji (Site Database) / Zarządzanie komputerem (Computer Management) / Dystrybucja oprogramowania (Software Distribution) / Pakiety (Packages).

2.     Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Pakiety (Packages), wskazać opcję Nowy (New), po czym kliknąć opcję Pakiet (Package).

3.     Na stronie Ogólne (General) w Kreatorze Nowego Pakietu (New Package Wizard) należy wypełnić pola Nazwa (Name), Wersja (Version), Producent (Manufacturer) oraz Język (Language). Przykładowe wartości dla poszczególnych pól: Visual Studio, 2010, Microsoft, English (US).

4.     Na stronie Źródło Danych (Data Source) należy wybrać opcję Ten pakiet zawiera pliki źródłowe (This package contains source files). Należy wybrać opcję Ustaw (Set), po czym w polu Katalog źródłowy (Source directory) wpisać ścieżkę do lokalizacji plików źródłowych. Dla potrzeb niniejszego przykładu należy wpisać lokalizację katalogu źródłowego na dysku lokalnym, na przykład C:\VisualStudio2010, zawierającego kopię dysku instalacyjnego DVD pakietu Visual Studio.

5.     Należy kliknąć przycisk OK, po czym kliknąć przycisk Dalej (Next) na stronach Dostęp do danych (Data Access), Ustawienia dystrybucji (Distribution Settings), Raportowanie (Reporting) oraz Bezpieczeństwo (Security). Na stronie Praca kreatora została ukończona (Wizard Completed) należy kliknąć przycisk Zamknij (Close).

Pakiet, w tym przykładzie nazwany Microsoft Visual Studio 2010 English (US), zostanie teraz utworzony.

Następnym krokiem jest utworzenie programu dla oprogramowania Configuration Manager, który będzie zawierał parametry konfiguracyjne oraz parametry instalacji dla programu Visual Studio.

Aby uniknąć ponownego uruchamiania komputera w trakcie instalacji, w procesie tym zdefiniowane zostaną trzy programy (program Windows Installer 4.5, platforma .NET Framework 4, oraz pakiet Visual Studio 2010). Dzięki wykorzystaniu logiki zależności programu SCCM, programy te zostaną zainstalowane w odpowiednim porządku, zaś komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie przed instalacją następnego programu.

Utworzenie programu zawierającego parametry konfiguracyjne oraz parametry instalacji dla programu Instalator systemu Windows

Niniejsza sekcja opisuje kroki, które należy wykonać, aby utworzyć program potrzebny do wdrożenia Instalatora systemu Windows w wersji 4.5 przy wykorzystaniu instalacji dyskretnej.

Aby utworzyć program dla pakietu Visual Studio (Instalator systemu Windows w wersji 4.5)

1.     Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Programy (Programs), wskazać opcję Nowy (New), po czym kliknąć opcję Program (Program).

2.     Na stronie Ogólne (General) należy wpisać w pole Nazwa (Name) nazwę pakietu, w niniejszym przykładzie będzie to MSI 4.5 silent installation.

3.     W polu Wiersz polecenia (Command line) należy wpisać setup.exe.

4.     Z listy Uruchamianie (Run) należy wybrać opcję Ukryty (Hidden).

5.     Należy zweryfikować, że w polu Po uruchomieniu (After running) zaznaczona jest opcja Nie jest wymagana żadna akcja (No action required).

6.     Należy kliknąć przycisk Dalej (Next), po czym, na stronie Wymagania (Requirements), ponownie kliknąć Dalej (Next).

7.     Na stronie Środowisko (Environment) w liście Program może być uruchamiany (Program can run) należy określić, czy użytkownik musi być zalogowany [lub „wybrać opcję Niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany” – być może błąd w tekście źródłowym, por. http://tiny.pl/hg5sd]. Wybranie tej opcji spowoduje włączenie ustawienia Uruchamiaj z uprawnieniami administracyjnymi (Run with administrative rights) dla pola Tryb uruchomienia (Run mode). Pole Tryb dysku (Drive mode) należy pozostawić ustawione na wartość Uruchamia się z nazwą UNC (Runs with UNC name), po czym należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

8.     Na stronie Zaawansowane (Advanced), należy wybrać opcję Pomiń powiadomienia programu (Suppress program notifications), po czym kliknąć przycisk Dalej (Next).

Uwaga
Jeśli użytkownicy mają być świadomi faktu instalacji za sprawą powiadomień pojawiających się na ich komputerach, należy upewnić się, że opcja Pomiń powiadomienia programu (Suppress program notifications) nie została zaznaczona.

9.     Na stronie **Instalator systemu Windows (Windows Installer)**należy kliknąć opcję Importuj (Import), po czym przeglądać w poszukiwaniu katalogu zawierającego plik EnterpriseWW.msi. W niniejszym przykładzie pełna nazwa tego pliku to \\SCCM\Visualstudio2010\vs_setup.msi. Po wybraniu pliku .msi pola o nazwach Kod produktu Instalatora systemu Windows (Windows Installer product code) oraz Plik Instalatora systemu Windows (Windows Installer file) wyświetlą informacje skojarzone z wybranym plikiem .msi.

10.  Kliknij przycisk Dalej (Next), po czym na karcie Tryb konserwacji MOM (MOM Maintenance Mode) należy ponownie kliknąć przycisk Dalej (Next).

11.  Aby wyświetlić stronę Podsumowanie (Summary) należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

12.  Aby zakończyć tworzenie nowego programu, należy kliknąć przycisk Dalej (Next) po czym na stronie Praca kreatora została ukończona (Wizard Completed) należy kliknąć przycisk Zamknij (Close).