Podręcznik administratora programu Visual Studio, cz.II

Program Visual Studio 2010 można wdrożyć w sieci, należy jednak pamiętać przy tym, że komputery docelowe muszą spełniać minimalne wymagania instalacyjne.

Utworzenie programu zawierającego parametry konfiguracyjne oraz parametry instalacji dla platformy .NET Framework

Niniejsza sekcja opisuje kroki, które należy wykonać aby utworzyć program potrzebny do wdrożenia platformy .NET Framework w wersji 4 przy wykorzystaniu instalacji dyskretnej.

Aby utworzyć program dla pakietu Visual Studio (platforma .NET Framework 4)

1.     Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Programy (Programs), wskazać opcję Nowy (New), po czym kliknąć opcję Program (Program).

2.     Na stronie Ogólne (General) należy wpisać w pole Nazwa (Name) nazwę pakietu, w niniejszym przykładzie będzie to MSI 4.5 silent installation. W polu Wiersz polecenia (Command line) należy wpisać setup.exe.

3.     Z listy Uruchamianie (Run) należy wybrać opcję Ukryty (Hidden).

4.     Należy zweryfikować, że na liście Po uruchomieniu (After running) zaznaczona jest opcja Nie jest wymagana żadna akcja (No action required). Należy kliknąć przycisk Dalej (Next), po czym, na stronie Wymagania (Requirements), ponownie kliknąć Dalej (Next).

5.     Na stronie Środowisko (Environment) w liście Program może być uruchamiany (Program can run) należy określić, czy użytkownik musi być zalogowany [lub „wybrać opcję Niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany” – być może błąd w tekście źródłowym, por. http://tiny.pl/hg5sd]. Wybranie tej opcji spowoduje włączenie ustawienia Uruchamiaj z uprawnieniami administracyjnymi (Run with administrative rights)  dla pola Tryb uruchomienia (Run mode). Pole Tryb dysku (Drive mode) należy pozostawić ustawione na wartość Uruchamia się z nazwą UNC (Runs with UNC name), po czym należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

6.     Na stronie Zaawansowane (Advanced), należy wybrać opcję Pomiń powiadomienia programu (Suppress program notifications). Należy także wybrać opcję Uruchmom najpierw inny program (Run another program first), po czym zaznaczyć pakiet Visual Studio 2010 oraz program MSI 4.5. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

Uwaga
Jeśli użytkownicy mają być świadomi faktu instalacji za sprawą powiadomień pojawiających się na ich komputerach, należy upewnić się, że opcja Pomiń powiadomienia programu (Suppress program notifications) nie została zaznaczona.

7.     Na stronie **Instalator systemu Windows (Windows Installer)**należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

Uwaga
Jeśli chcemy określić kod produktu i nazwę pliku Instalatora systemu Windows, należy kliknąć opcję Importuj (Import), po czym przeglądać w poszukiwaniu katalogu zawierającego plik EnterpriseWW.msi. W niniejszym przykładzie pełna nazwa tego pliku to \\SCCM\Office2007\Enterprise\Enterprise.WW\EnterpriseWW.msi. Po wybraniu pliku .msi pola o nazwach Kod produktu Instalatora systemu Windows (Windows Installer product code) oraz Plik Instalatora systemu Windows (Windows Installer file) wyświetlą informacje skojarzone z wybranym plikiem .msi.

8.     Należy kliknąć przycisk Dalej (Next), po czym na karcie Tryb konserwacji MOM (MOM Maintenance Mode) należy ponownie kliknąć przycisk Dalej (Next).

9.     Aby wyświetlić stronę Podsumowanie (Summary) należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

10.  Aby zakończyć tworzenie nowego programu, należy kliknąć przycisk Dalej (Next) po czym na stronie Praca kreatora została ukończona (Wizard Completed) należy kliknąć przycisk Zamknij (Close).

Utworzenie programu zawierającego parametry konfiguracyjne oraz parametry instalacji dla pakietu Visual Studio

Niniejsza sekcja opisuje kroki, które należy wykonać, aby utworzyć program potrzebny do wdrożenia pakietu Visual Studio 2010 przy wykorzystaniu instalacji dyskretnej.

Aby utworzyć program dla pakietu Visual Studio

1.     Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Programy (Programs), wskazać opcję Nowy (New), po czym kliknąć opcję Program (Program).

2.     Na stronie Ogólne (General) należy wpisać w pole Nazwa (Name) nazwę pakietu, w niniejszym przykładzie będzie to is Visual Studio 2010 silent installation.

3.     W polu **Wiersz polecenia (Command line)**należy wpisać setup\setup.exe /q /norestart /unattendfile <twójplikunattend.ini>.

4.     Z listy Uruchamianie (Run) należy wybrać opcję Ukryty (Hidden).

5.     Należy zweryfikować, że na liście Po uruchomieniu (After running) zaznaczona jest opcja Nie jest wymagana żadna akcja (No action required). Należy kliknąć przycisk Dalej (Next), po czym, na stronie Wymagania (Requirements), ponownie kliknąć przycisk Dalej (Next).

6.     Na stronie Środowisko (Environment) w liście Program może być uruchamiany (Program can run) należy określić, czy użytkownik musi być zalogowany [lub „wybrać opcję Niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany” – być może błąd w tekście źródłowym, por. http://tiny.pl/hg5sd]. Wybranie tej opcji spowoduje włączenie ustawienia Uruchamiaj z uprawnieniami administracyjnymi (Run with administrative rights) dla pola Tryb uruchomienia (Run mode). Pole Tryb dysku (Drive mode) należy pozostawić ustawione na wartość Uruchamia się z nazwą UNC (Runs with UNC name), po czym należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

7.     Na stronie Zaawansowane (Advanced), należy wybrać opcję Pomiń powiadomienia programu (Suppress program notifications). Należy także wybrać opcję Uruchom najpierw inny program (Run another program first), po czym zaznaczyć pakiet Visual Studio 2010 oraz program MSI 4.5. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

Uwaga
Jeśli użytkownicy mają być świadomi faktu instalacji za sprawą powiadomień pojawiających się na ich komputerach, należy upewnić się, że opcja Pomiń powiadomienia programu (Suppress program notifications) nie została zaznaczona.

8.     Na stronie **Instalator systemu Windows (Windows Installer)**należy kliknąć opcję Importuj (Import), po czym przeglądać w poszukiwaniu katalogu zawierającego plik EnterpriseWW.msi. W niniejszym przykładzie pełna nazwa tego pliku to \\SCCM\Office2007\Enterprise\Enterprise.WW\EnterpriseWW.msi. Po wybraniu pliku .msi pola o nazwach Kod produktu Instalatora systemu Windows (Windows Installer product code) oraz Plik Instalatora systemu Windows (Windows Installer file) wyświetlą informacje skojarzone z wybranym plikiem .msi.

9.     Należy kliknąć przycisk Dalej (Next), po czym na karcie Tryb konserwacji MOM (MOM Maintenance Mode) należy ponownie kliknąć przycisk Dalej (Next).

10.  Aby wyświetlić stronę Podsumowanie (Summary) należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

11.  Aby zakończyć tworzenie nowego programu, należy kliknąć przycisk Dalej (Next) po czym na stronie Praca kreatora została ukończona (Wizard Completed) należy kliknąć przycisk Zamknij (Close).

Wybór punktu dystrybucji

Aby użyć serwera jako punktu dystrybucji pozwalającego na dostarczanie pakietów do komputerów klienckich, konieczne jest najpierw wyznaczenie systemu lokacji jako punktu dystrybucji. W niniejszej sekcji jako punkt dystrybucji wyznaczony został serwer lokacji o nazwie SCCM, skonfigurowany zarówno jako punkt zarządzania, jak i punkt dystrybucji.

Aby wybrać punkt dystrybucji dla nowoutworzonego pakietu

1.     Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Punkty dystrybucji (Distribution Points), po czym kliknąć opcję Nowe punkty dystrybucji (New Distribution Points) a następnie kliknąć przycisk Dalej (Next) i wybrać punkt dystrybucji (w tym przykładzie noszący nazwę SCCM). Następnie należy kliknąć przycisk Dalej (Next).

2.     Należy kliknąć przycisk Zamknij (Close).

Tworzenie ogłoszenia dla pakietu Visual Studio

Następnym krokiem jest ogłoszenie pakietu, nazwanego Microsoft Visual Studio 2010 English (US), który zawiera teraz zarówno punkt dystrybucji programu Configuration Manager jak i program z informacjami koniecznymi do wdrożenia instalacji dyskretnej pakietu Visual Studio.

Przed ogłoszeniem pakietu należy zweryfikować czy został on zainstalowany w punkcie dystrybucji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji statusu pakietu, przeczytaj temat Jak sprawdzić status pakietu (How to View the Status of a Package) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.

Aby utworzyć ogłoszenie

1.     Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Ogłoszenia (Advertisements) a następnie wskazać opcję Nowy (New) i kliknąć opcję Ogłoszenie (Advertisement).

2.     Na stronie Ogólne (General) w Kreatorze nowego ogłoszenia (New Advertisement Wizard) należy wpisać Visual Studio 2010 w pole Nazwa (Name). Następnie należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) w polu Pakiet (Package) po czym wybrać pakiet, który ma być ogłoszony – w tym przypadku jest to pakiet o nazwie Microsoft Visual Studio 2010 English (US) – po czym kliknąć przycisk OK.

3.     Należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) w polu Kolekcja (Collection) po czym wybrać kolekcję – w tym przypadku jest to kolekcja o nazwie Komputery-Docelowe – po czym kliknąć przycisk OK, a następnie kliknąć przycisk Dalej (Next).

4.     Na stronie Harmonogram (Schedule) w ramce Czas rozpoczęcia ogłoszenia (Advertisement start time) należy wpisać datę i godzinę, od której ogłoszenie ma być dostępne, po czym kliknąć przycisk oznaczony gwiazdką aby otworzyć dialog Przydziały obowiązkowe (Mandatory Assignments).

5.     Na stronie Harmonogram przydziałów (Assignment Schedule) należy kliknąć opcję Harmonogram (Schedule), po czym wpisać tę samą datę i godzinę, która została wpisana uprzednio na stronie Harmonogram (Schedule). Następnie należy kliknąć przycisk OK aby powrócić do strony Harmonogram (Schedule).

6.     Na stronie Harmonogram (Schedule) należy zaznaczyć opcje Włącz Wake On LAN (Enable Wake On LAN), Ignoruj okna obsługi przy uruchamianiu programu (Ignore maintenance windows when running program), oraz Zezwól na ponowne uruchomienie systemu poza oknami obsługi (Allow system restart outside maintenance windows), po czym kliknąć przycisk Dalej (Next).

Uwaga
W używanym środowisku produkcyjnym mogą funkcjonować zasady wymagające innych ustawień harmonogramu przydziałów niż te opisane powyżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, przeczytaj temat Właściwości nazwy ogłoszenia: zakładka Harmonogram (Advertisement Name Properties: Schedule Tab) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.

7.     Na stronach Punkty dystrybucji (Distribution Points), Interakcja (Interaction), Zabezpieczenia (Security), oraz Podsumowanie (Summary) należy kliknąć przycisk Dalej (Next), po czym na stronie Praca kreatora została ukończona (Wizard Completed) kliknąć przycisk Zamknij (Close).

Wybrany pakiet zostanie teraz ogłoszony kolekcji docelowej a dyskretna instalacja pakietu Visual Studio 2010 będzie mogła się rozpocząć.

Aby uzyskać informacje na temat monitorowania statusu ogłoszenia, przeczytaj temat Jak sprawdzić status ogłoszenia (How to View the Status of an Advertisement) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.

Aby uzyskać informacje na temat kodów błędu występujących przy instalacji systemu Office, zobacz temat Kody błędów przy instalacji systemu Office 2007 (Error codes for 2007 Office system installations) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web.

Zasoby dotyczące wdrażania infrastruktury

Niniejsza sekcja zawiera zasoby pomocne w zrozumieniu i konfiguracji infrastruktury pozwalającej przetestować wdrożenie pakietu Office przy użyciu programu Configuration Manager.

Active Directory, DNS, DHCP

Usługi domenowe w usłudze Active Directory dla systemu Windows Server 2008 (Active Directory Domain Services for Windows Server 2008) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web

Wkazówki krok po kroku odnośnie systemu DNS w małych sieciach przy wykorzystaniu sytemu Windows Server 2008 (Windows Server 2008 Step-by-Step Guide for DNS in Small Networks) na stronie Centrum pobierania Microsoft w sieci Web

Serwer DNS (DNS Server) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web

Serwer DHCP (DHCP Server) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web

Program SQL Server 2008

Instalowanie programu SQL Server 2008 (wideo na temat programu SQL Server) (Installing SQL Server 2008 (SQL Server Video)) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web

Omówienie zebezpieczeń programu SQL Server 2008 dla administratorów baz danych (SQL Server 2008 Security Overview for Database Administrators) na stronie sieci Web Microsoft.com

Program System Center Configuration Manager 2007 R2 (punkt zarządzania, punkt dystrybucji)

Wkazówki odnośnie zatwierdzenia koncepcji instalacji programu System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 (System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 POC Installation Guidelines) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web

Planowanie i wdrożenie programu Configuration Manager w jednej lokacji (Configuration Manager Single Site Planning and Deployment) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web

System Windows Vista Enterprise, klient programu System Center Configuration Manager

Planowanie i wdrożenie klientów programu Configuration Manager 2007 (Planning and Deploying Clients for Configuration Manager 2007) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web

Informacje dotyczące instalacji systemu Office 2007 (Setup reference for the 2007 Office system) na stronie Microsoft TechNet w sieci Web

Jak uzyskać klucz licencji zbiorczej dla programów Office 2007 i Office 2003 w wersji dla przedsiębiorstw (How to obtain a volume license key for enterprise editions of Office 2007 and Office 2003) na stronie Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft w sieci Web

Indywidualne wdrażanie poszczególnych składników pakietu Visual Studio

Administratorzy sieci mogą wdrażać poszczególne składniki pakietu Visual Studio indywidualnie. Poniższe tabele prezentują wszystkie możliwe do zainstalowania składniki pakietu Visual Studio, wraz z lokalizacją każdego z nich oraz poleceniami instalacji dyskretnej.

Uwaga
Przy indywidualnym wdrażaniu wymienionych poniżej składników należy wcześniej zainstalować następujące produkty:
  • Program Instalator systemu Windows w wersji 4.5
  • Platforma .NET Framework w wersji 4

Wstępnie wymagane składniki (potrzebne przed zainstalowaniem pakietuVisual Studio 2010)

Poniższa tabela wymienia wszystkie składniki potrzebne przed zainstalowaniem pakietu Visual Studio 2010.

Składnik Katalog Polecenie instalacji dyskretnej
Instalator systemu Windows 4.5 Pakiet redystrybucyjny  Windows Installer 4.5 Redistributable (łącze prowadzi do strony sieci Web Centrum pobierania Microsoft) Należy przeczytać instrukcje instalacji pakietu MSI w wersji 4.5 (Windows Installer 4.5 Redistributable)
Platforma Microsoft .NET Framework w wersji 4 WCU\dotNetFramework dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q /norestart /ChainingPackage “ADMINDEPLOYMENT”
Poprawka Microsoft Windows Installer 4.5 Hotfix

Baza wiedzy Microsoft Knowledge Base: KB958655

Blog zespołu programu Instalator systemu Windows – Aktualizacja do wersji MSI4.5

Przeczytaj instrukcje instalacji poprawki MSI 4.5 Hotfix (Baza wiedzy Microsoft Knowledge Base: KB958655)
Raportowanie błędów aplikacji firmy Microsoft* WCU\Watson dw20shared.msi /log ”%temp%\dd_dw20shared_x86_msi.txt”
Biblioteka Microsoft Visual C Runtime 9.0* WCU\VC90SP1 vc_red.msi USING_EXUIH=1 /log "%TEMP%\dd_vc_90_x86_runtime_msi.txt"
Biblioteka Microsoft VC Runtime 2010*

WCU\VCRuntimes\<arch>

<arch>=x86 or x64

X86:

vc_runtime_x86.msi NOVSUI=1 /log "%TEMP%\dd_vc_x86_runtime_msi.txt"

X64:

vc_runtime_x86.msi NOVSUI=1 /log "%TEMP%\dd_vc_x64_runtime_msi.txt"

vc_runtime_x64.msi NOVSUI=1 /log "%TEMP%\dd_vc_x86_runtime_msi.txt"

Wymagania wstępne aplikacji Microsoft Visual Studio 2010 w wersji 64-bitowej (x64)*+ WCU\64bitPrereq\x64

X64:

VS_Prerequisites_x64_enu.msi USING_EXUIH=1 OIINSTALLDIR="[Katalog_instalacyjny_VS]Common7\IDE\PrivateAssemblies\" /log "%TEMP%\dd_MSI45_log.txt"

Biblioteka Microsoft Visual F# Runtime* WCU\FSharp FSharpRedist2.0.msi /log "%TEMP%\dd_FSharp_2.0_msi.txt"
Narzędzia Microsoft Visual Studio Macro Tools WCU\VSA vsa_env.exe VSEXTUI=1 /log "%TEMP%\dd_vsa_env_msi.txt"
Interfejs Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model WCU\TFS

X86:

TFSObjectModel-x86_ENU.msi USING_EXUIH=1 "%TEMP%\dd_TFSObjectModel-x86_ENU_msi.txt"

X64:

TFSObjectModel-x64_ENU.msi USING_EXUIH=1 "%TEMP%\dd_TFSObjectModel-x64_ENU_msi.txt"

Pakiet Microsoft .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack WCU\MTPack NetFx_DTP.msi EXTUI=1 /log "%TEMP%\dd_netfx_dtp.txt"

* Wszystkie instalatory MSI powinny obsługiwać standardowe parametry wiersza polecenia zdefiniowane dla programu MSIExec. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj temat Msiexec (parametry wiersza polecenia) (Msiexec (command-line options)).

+ Wymagane jedynie w systemach operacyjnych dla procesorów x64.

Składniki do zainstalowania po instalacji pakietu Visual Studio 2010

Poniższa tabela wymienia składniki, które należy zainstalować po instalacji pakietu Visual Studio 2010.

Składnik Katalog Polecenie instalacji dyskretnej
Narzędzie Microsoft Web Deployment Tool (x86)* WCU\MSDeploy

X86:

WebDeploy_x86_en-US.msi SKIPVISTASP1CHECK=1 SKIPFX20SP1CHECK=1 SKIPINSTALLSHORTCUTS=1
/log "%TEMP%\dd_x86_msdeploy.msi.txt"

X64:

WebDeploy_x64_en-US.msi SKIPVISTASP1CHECK=1 SKIPFX20SP1CHECK=1 SKIPINSTALLSHORTCUTS=1
/log "%TEMP%\dd_x64_msdeploy.msi.txt"

Platforma Microsoft ASP.NET MVC 2* WCU\ASPNETMVC AspNetMVC2.msi /log "dd_AspNetMVC2.msi.txt"
Narzędzia Microsoft ASP.NET MVC 2 Tools* WCU\ASPNETMVC VS2010ToolsMVC2.msi/log "dd_VS2010ToolsMVC2.msi.txt"
Platforma Microsoft Silverlight 3* WCU\Silverlight Silverlight.3.0_Developer.exe /q /ignorewarnings
Zestaw Microsoft Silverlight 3 SDK* WCU\Silverlight silverlight_sdk.msi /log "dd_silverlight_sdk.msi.txt"
Środowisko uruchomieniowe Visual Studio Tools for Office Runtime WCU\VSTO

X86:

x86\vstor40_x86.exe TRIUMPH.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8="[Katalog_instalacyjny_VS]Visual Studio
Tools for Office" /log "%TEMP%\dd_vstor40_x86_msi.txt"

X64:

x64\vstor40_x64.exe TRIUMPH.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8="[Katalog_instalacyjny_VS]Visual Studio
Tools for Office" /log "%TEMP%\dd_vstor40_x64_msi.txt"

Narzędzia Microsoft Office Development Tools for Visual Studio 2010* WCU\VSTO

X86:

vstodt40_x86.msi TRIUMPH.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8="[Katalog_instalacyjny_VS]Visual Studio
Tools for Office" /log "%TEMP%\dd_vstodt40_x64.msi.txt"

X64:

vstodt40_x64.msi TRIUMPH.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8="[Katalog_instalacyjny_VS]Visual Studio
Tools for Office" /log "%TEMP%\dd_vstodt40_x86.msi.txt"

Pakiet Dotfuscator Software Services - Community Edition* WCU\Dotfuscator DotfuscatorCE.msi /log "%TEMP%\dd_DotfuscatorCE_MSI.txt"
Szablony Crystal Reports templates for Visual Studio 2010* WCU\Crystal Reports CrystalReportsTemplates.msi /log "dd_CrystalReportsTemplates.txt"
Program Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2* WCU\SSCE

X86:

SSCERuntime_x86-ENU.msi /log "%TEMP%\dd_SSCERuntime_x86_MSI.txt"

X64:

SSCERuntime_x86-ENU.msi /log "%TEMP%\dd_SSCERuntime_x86_MSI.txt"

SSCERuntime_x64-enu.msi /log "%TEMP%\dd_SSCERuntime_x64_MSI.txt"

Narzędzia Microsoft Visual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact* WCU\SSCE SSCEVSTools-ENU.msi /log "%TEMP%\dd_SQLCEToolsForVS2007_MSI.txt"
Platforma Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 SP1* WCU\Synchronization

X86:

Synchronization_x86_enu.msi APPGUID={2E1F8484-12D1-3CA9-8ADB-C8F2AA34004B}/log
"%TEMP%\dd_SyncFrameworkRuntime_x86_MSI.txt"

X64:

Synchronization_amd64_enu.msi APPGUID={2E1F8484-12D1-3CA9-8ADB-C8F2AA34004B} /log
"%TEMP%\dd_SyncFrameworkRuntime_amd64_MSI.txt"

Dostawca synchronizacji Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 SP1* WCU\Synchronization

X86:

SyncServicesADO_x86_enu.msi APPGUID={2E1F8484-12D1-3CA9-8ADB-C8F2AA34004B} /log
"%TEMP%\dd_SyncFrameworkRuntime_x86_MSI.txt"

X64:

SyncServicesADO_amd64_enu.msi APPGUID={2E1F8484-12D1-3CA9-8ADB-C8F2AA34004B} /log
"%TEMP%\dd_SyncFrameworkRuntime_amd64_MSI.txt"

Pakiet Microsoft Sync Framework Services v1.0 SP1* WCU\Synchronization

X86:

ProviderServices_x86_enu.msi APPGUID={2E1F8484-12D1-3CA9-8ADB-C8F2AA34004B} /log
"%TEMP%\dd_ProviderServices_x86_MSI.txt"

X64:

ProviderServices_amd64_enu.msi APPGUID={2E1F8484-12D1-3CA9-8ADB-C8F2AA34004B} /log
"%TEMP%\ dd_ProviderServices_amd64_MSI.txt"

Zestaw Microsoft Sync Framework SDK v1.0 SP1* WCU\Synchronization

X86:

SyncSDK_x86_enu.msi APPGUID={2E1F8484-12D1-3CA9-8ADB-C8F2AA34004B} /log
"%TEMP%\dd_ProviderServices_x86_MSI.txt"

X64:

SyncSDK_amd64_enu.msi APPGUID={2E1F8484-12D1-3CA9-8ADB-C8F2AA34004B} /log
"%TEMP%\ dd_ProviderServices_amd64_MSI.txt"

Platforma Microsoft Visual C++ 2010 x64 Designtime*+ WCU\VCDesigntime\x64

X64:

VC_x64Designtime. NOVSUI=1 /log "%TEMP%\dd_vc_designtime_x64_msi.txt"

Narzędzia Microsoft Visual Studio 2010 Performance Collection Tools* WCU\Profiler

X86:

PerformanceCollectionTools_x86_enu.msi USING_EXUIH=1 /log "dd_Performance_Collection_Tools_x86_MSI.txt"

X64:

PerformanceCollectionTools_x64_enu.msi USING_EXUIH=1 /log "dd_Performance_Collection_Tools_x64_MSI.txt"

Narzędzie Microsoft Visual Studio 2010 Historical Debugger collection (x64)*+ WCU\TraceDebugger

X64:

TraceDebugger_NativeBits_amd64_enu.msi USING_EXUIH=1 /log "dd_TraceDebugger_NativeBits_amd64_enu_MSI.txt"

Kreator Microsoft SQL Server Database Publishing Wizard 1.4* WCU\SQLPub SqlPubWiz.msi IsInvokedFromVS= /log "%TEMP%\dd_SqlPubWiz_14_msi.txt"
Pakiet SQL Server System CLR Types* WCU\SMO

X86:

SQLSysClrTypes_x86_enu.msi /log "%TEMP%\dd_SQLSysClrTypes_x86_msi.txt"

X64:

SQLSysClrTypes_x86_enu.msi /log "%TEMP%\dd_SQLSysClrTypes_x86_msi.txt"

SQLSysClrTypes_amd64_enu.msi /log "%TEMP%\dd_SQLSysClrTypes_x64_msi.txt"

Pakiet SQL Server 2008 R2 Management Objects* WCU\SMO

X86:

SharedManagementObjects_x86_enu.msi /log:"%TEMP%\dd_SharedManagementObjects_x86_MSI.txt"

X64:

SharedManagementObjects_x86_enu.msi /log "%TEMP%\dd_SharedManagementObjects_x86_MSI.txt"

SharedManagementObjects_amd64_enu.msi /log "%TEMP%\dd_SharedManagementObjects_x64_MSI.txt"

Program Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition WCU\SSE

X86:

SQLExpr32_x86_enu.exe /q /ACTION=Install /FEATURES=SQL /INSTANCENAME=SQLEXPRESS
/SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /SQLSVCStartupType=Automatic /AddCurrentUserAsSqlAdmin
/ENABLERANU=1 /SKIPRULES=RebootRequiredCheck /hideconsole /TIMESTAMP="VSExpress_10.0"

X64:

SQLExpr_x64_enu.exe /q /ACTION=Install /FEATURES=SQL /INSTANCENAME=SQLEXPRESS
/SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /SQLSVCStartupType=Automatic /AddCurrentUserAsSqlAdmin
/ENABLERANU=1 /SKIPRULES=RebootRequiredCheck /hideconsole /TIMESTAMP="VSExpress_10.0"

Platforma Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Framework* WCU\DAC DACFramework_enu.msi /log "%TEMP%\dd_DACFramework_enu_MSI.txt"
Pakiet Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Project* WCU\DAC DACProjectSystemSetup_enu.msi /log "%TEMP%\dd_DACProjectSystemSetup_enu_MSI.txt"
Usługa Microsoft SQL Server 2008 R2 Transact-SQL Language Service* WCU\DAC TSqlLanguageService_enu.msi /log "%TEMP%\dd_TSqlLanguageService_enu_MSI.txt"
Narzędzia Microsoft Visual Studio 2010 SharePoint Developer Tools* WCU\SpTools SpTools_x86_enu.MSI USING_EXUIH=1 /log "%TEMP%\dd_SpTools_x86_enu.txt"
Narzędzia Microsoft Visual Studio 2010 ADO.NET Entity Framework Tools* WCU\EFTools ADONETEntityFrameworkTools_enu.msi USING_EXUIH=1 /log "dd_ADONETEntityFrameworkTools_enu_MSI.txt"
Program Microsoft Help Viewer WCU\Viewer

X86:

HelpSetup_x86.exe USING_EXUIH=1 VS_SETUP=1 /log "%TEMP%\dd_HelpSetup_MSI.txt"

X64:

HelpSetup_x64.exe USING_EXUIH=1 VS_SETUP=1 /log "%TEMP%\dd_HelpSetup_MSI.txt"

* Wszystkie instalatory MSI powinny obsługiwać standardowe parametry wiersza polecenia zdefiniowane dla programu MSIExec. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj temat Msiexec (parametry wiersza polecenia) (Msiexec (command-line options)).

+ Wymagane jedynie w systemach operacyjnych dla procesorów x64.

Aby zainstalować składnik wykorzystując mechanizm instalacji dyskretnej

1.     Należy kliknąć przycisk Start po czym kliknąć polecenie Uruchom (Run).

2.     Należy wpisać polecenie cmd, po czym kliknąć przycisk OK.

3.     Należy przejść do odpowiedniego katalogu (lista katalogów znajduje się w pierwszej tabeli niniejszego tematu) na dysku DVD pakietu Visual Studio, po czym wpisać polecenie instalacji nienadzorowanej dla danego składnika. Dla przykładu, jeśli chcemy zainstalować platformę .NET Framework, należy przejść do folderu \WCU\dotNetFramework\, po czym wpisać następujące polecenie w wierszu polecenia:

dotNetx40_Full_x86_x64.exe /q /norestart /ChainingPackage "ADMINDEPLOYMENT"

Poniższa tabela zawiera listę opcji wiersza polecenia dla Instalatora.

Opcja wiersza polecenia Opis
Msiexec Nazwa pliku wykonywalnego Instalatora systemu Windows.
/p Zezwala Instalatorowi systemu Windows na zastosowanie aktualizacji na istniejącej instalacji.
[ścieżka\nazwa pliku MSP z aktualizacją] Ścieżka i nazwa pliku .msp zawierającego aktualizację.
/a Zezwala Instalatorowi systemu Windows na wykonanie instalacji administracyjnej produktu przy wykorzystaniu udziału sieciowego.
[ścieżka\nazwa pliku MSI] Ścieżka i nazwa pliku zawierającego pakiet Instalatora systemu Windows z oryginalnym obrazem administracyjnym.
/qb Ustawia poziom interfejsu użytkownika na podstawowy (podstawowy wskaźnik postępu i obsługa błędów).
/L*v Włącza rejestrowanie i ustawia ścieżkę pliku dziennika. Flaga *v powoduje, że przełącznik ten włącza rejestrowanie wszystkich informacji.
[ścieżka\nazwa pliku dziennika] Ścieżka i nazwa pliku dziennika programu Instalator systemu Windows. Jeśli nie zostanie ona podana, należy poszukać pliku o nazwie pasującej do wzorca MSI*.log w folderze tymczasowym na komputerze, na którym polecenie zostało uruchomione.
[ścieżka\nazwa folderu docelowego] Ścieżka i nazwa folderu docelowego, gdzie znajdzie się obraz administracyjny.