Ustawienia pakietu Visual Studio

Poprzez skonfigurowanie ustawień można dostosować zintegrowane środowisko projektowe (IDE) do stylu pracy użytkownika. W tej sekcji przedstawiono informacje na temat wprowadzania, eksportowania oraz importowania ustawień. Sekcja zawiera także ogólne informacje na temat zasad działania ustawień i rodzajów elementów, które można dostosować za ich pomocą. Dodatkowo można poznać sposób określania zestawu ustawień do użytku w zespole.

Praca z ustawieniami

W pakiecie Visual Studio parametry zintegrowanego środowiska projektowego (IDE) są przechowywane w grupach ustawień. Ustawienia mogą być oparte na różnych działaniach związanych z opracowywaniem oraz niestandardowych zmianach wprowadzonych przez użytkownika. Istnieje możliwość dostosowywania i przechowywania takich ustawień, jak widoczność okna narzędzi, układy okien, rozmieszczenie poleceń menu, nazwy menu, dostępność szablonów w oknie dialogowym New Projects (Nowe projekty), a także skróty klawiaturowe.

Za pomocą ustawień można wykonywać następujące zadania:

 • Tworzenie kopii ustawień na potrzeby archiwizacji lub importowania do innego komputera.
 • Udostępnianie ustawień innym deweloperom.
 • Umożliwienie wszystkich członkom zespołu korzystania z tych samych ustawień określonych części środowiska IDE bez wpływu na dostosowanie innych części.
 • Migracja ustawień do innej wersji pakietu Visual Studio.

Co to są ustawienia?


Ustawienia to zmiany elementów środowiska IDE, takich jak układy okien, zachowanie edytora, wstawki kodu IntelliSense oraz opcje pól dialogowych. Ustawienia można zapisywać, eksportować, importować lub resetować w celu ułatwienia obsługi środowiska IDE.

Zazwyczaj aktywny plik ustawień zawiera dwa rodzaje ustawień — wstępnie zdefiniowane i niestandardowe. Wstępnie zdefiniowane ustawienia są instalowane podczas pierwszego uruchomienia pakietu Visual Studio. Ustawienia niestandardowe są tworzone po zmianie ustawień wstępnie zdefiniowanych. Domyślnie aktywne ustawienia są zapisywane w pliku Currentsettings.vssettings.

Więcej informacji dotyczących wstępnie zdefiniowanych ustawień pakietu Visual Studio można znaleźć w następujących tematach.

Temat Lokalizacja
Ustawienia języka Visual Basic (j.ang.) Podstawowe koncepcje dotyczące języka Visual Basic
Ustawienia języka Visual C++ (j.ang.) Rozpoczęcie pracy z językiem Visual C++
Ogólne ustawienia projektowe (j.ang.) Visual Studio — konfigurowanie środowiska projektowego
Ustawienia Visual Web Developer (j.ang.) Tworzenie aplikacji sieci Web przy użyciu technologii ASP .NET w pakiecie Visual Studio

Jak działają ustawienia?


Podczas pierwszego uruchomienia pakietu Visual Studio należy wybrać jeden ze wstępnie zdefiniowanych zbiorów ustawień. W przypadku uaktualnienia z wcześniejszej wersji pakietu Visual Studio można zastosować bieżące ustawienia, wybierając polecenie My Previous Settings (Poprzednie ustawienia).

Wstępnie zdefiniowany zbiór to pierwsza wersja aktywnych ustawień. Po każdej zmianie ustawienia monitorowanego przez pakiet Visual Studio — na przykład po zmianie koloru kodu komentarza w edytorze — poprawki są automatycznie zapisywane. Aktywne ustawienia są automatycznie stosowane przy każdym uruchomieniu pakietu Visual Studio.

Większość ustawień we wstępnie zdefiniowanym zbiorze można zmienić. Na przykład jeśli zbiór ustawień powoduje ukrywanie stron w oknie dialogowym Options (Opcje), strony te można wyświetlić ręcznie, wybierając polecenie Show all settings (Pokaż wszystkie ustawienia). Mimo to niektórych wstępnie zdefiniowanych ustawień nie można zastąpić bez zastosowania innego zbioru Więcej informacji na temat stosowania różnych zbiorów ustawień można znaleźć w temacie Jak to zrobić: Zmiana wybranych ustawień (j.ang.).

Istnieje możliwość zastąpienia wszystkich lub niektórych aktywnych ustawień. Poprzez zaimportowanie pliku .vssettings zawierającego wszystkie możliwe kategorie ustawień lub zastosowanie innego zbioru ustawień można zastąpić wszystkie aktywne ustawienia. Po zaimportowaniu pliku .vssettings, który zawiera tylko podzbiór kategorii ustawień, lub wyczyszczeniu kategorii ustawień w zaimportowanym pliku .vssettings file można zastąpić tylko wybrane ustawienia i pozostawić inne aktywne parametry bez zmian.

Migracja ustawień


Istnieje możliwość migracji ustawień z wcześniejszej wersji pakietu Visual Studio.

Uwaga
Niektóre ustawienia mogą uniemożliwiać migrację. Na przykład podczas próby migracji ustawień z wersji Visual Studio Application Lifecyle Management do wersji Visual Studio Ultimate nie wszystkie parametry zostaną przeniesione, ponieważ pakiet Visual Studio Ultimate nie oferuje takiego samego zestawu funkcji. Podobnie jeśli między wersjami uległa zmianie kategoria ustawień, mogą one zostać przeniesione nieprawidłowo.

Migracja automatyczna

Jeśli na komputerze są zainstalowane różne wersje pakietu Visual Studio, można przeprowadzić automatyczną migrację ustawień między wersjami. Podczas pierwszego uruchomienia pakietu Visual Studio może zostać wyświetlona następująca opcja: „Migrate my eligible settings from a previous version and apply them in addition to the default settings selected below” (Przenieś odpowiednie ustawienia z wcześniejszej wersji i zastosuj je wraz z ustawieniami domyślnymi wybranymi poniżej). Opcję tę należy wybrać, aby przeprowadzić automatyczną migrację ustawień, takich jak ścieżki niestandardowych fragmentów kodu IntelliSense oraz fragmenty przechowywane w folderze \Code Snippets\. Więcej informacji można znaleźć w temacie Okno dialogowe Choose Default Environment Settings (Wybieranie domyślnych ustawień środowiska) (j.ang.).

Uwaga
Ustawień zespołu nie można migrować.

Ustawienia można również przenosić ręcznie.

Migracja ręczna

W celu importowania i stosowania ustawień między wersjami można użyć Kreatora importowania i eksportowania ustawień. Więcej informacji można znaleźć w temacie Jak to zrobić: Udostępnianie ustawień między różnymi komputerami lub wersjami pakietu Visual Studio (j.ang.).

Ustawienia i zabezpieczenia


Niektóre kategorie ustawień mogą zawierać informacje na temat użytkownika lub komputera. Na przykład jeśli środowisko IDE zostało dostosowane w celu zapisywania projektów w udziale sieciowym, ścieżka tego udziału jest przechowywana w pliku ustawień. W przypadku wyeksportowania tego pliku na potrzeby udostępnienia go innym osobom wszyscy użytkownicy, którzy zaimportowali ustawienia, będą kierowani do tego udziału sieciowego. Może to stwarzać ryzyko dotyczące własności intelektualnej. Podobnie w przypadku planowanego importowania ustawień innych użytkowników należy zachować ostrożność ze względu na niebezpieczne kategorie w importowanym pliku.

Obok kategorii ustawień, które mogą stwarzać zagrożenie, wyświetlana jest odpowiednia ikona. Są to następujące kategorie:

 • zewnętrzne listy narzędzi,
 • aliasy okien poleceń.

Jak to zrobić: Udostępnianie ustawień między różnymi komputerami lub wersjami pakietu Visual Studio.

Ustawienia edytora, projektów, debugowania, czcionek i kolorów oraz innych obszarów środowiska IDE można wyeksportować, a następnie zaimportować w celu użycia na innym komputerze, takim jak druga stacja robocza dewelopera lub komputer współpracownika. Ustawienia można także przenosić z wcześniejszej wersji pakietu Visual Studio do innej wersji oprogramowania.

Eksportowanie ustawień do pliku


Wszystkie ustawienia lub ich część można wyeksportować do pliku .vssettings w celu zastosowania go na innym komputerze lub udostępnienia innym deweloperom. Na przykład można wyeksportować wyłącznie kombinacje klawiszy skrótów oraz ustawienia edytora.

Eksportowanie ustawień

 1. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Import and Export Settings (Importowanie i eksportowanie ustawień).
 2. Na stronie Welcome to the Import and Export Settings Wizard (Kreator importowania i eksportowania ustawień — zapraszamy) kliknij polecenie Export selected environment settings (Eksportuj wybrane ustawienia środowiska), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 3. Na stronie Which settings do you want to export? (Które ustawienia chcesz wyeksportować?) wybierz kategorie ustawień, które mają zostać wyeksportowane, a następnie kliknij przycisk Next.
Uwaga
Niektóre kategorie ustawień mogą zawierać informacje na temat użytkownika lub komputera, co może powodować problemy z zabezpieczeniami. Te kategorie ustawień są oznaczone ikonami w kolorze żółto-czarnym.
 1. W polu What do you want to name your settings file (Podaj nazwę pliku ustawień) wprowadź nazwę pliku ustawień.
 2. Aby zapisać plik w innej lokalizacji, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) lub wprowadź nową ścieżkę w polu Store my settings file in this directory (Przechowuj plik ustawień w tym katalogu).
 3. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 4. Na stronie Export Complete (Eksportowanie ukończone) sprawdź w sekcji Details (Szczegóły) ewentualne błędy związane z eksportowaniem ustawień.

Importowanie pliku .vssettings


Po utworzeniu pliku .vssettings można go użyć na innym komputerze poprzez zaimportowanie do innego zainstalowanego pakietu Visual Studio. Istnieje także możliwość importowania i stosowania w pakiecie Visual Studio plików ustawień utworzonych przez innych użytkowników.

Jeśli importowany plik ustawień zawiera wszystkie możliwe kategorie, zaimportowanie go spowoduje zastąpienie dotychczasowych ustawień. Jeśli plik ustawień zawiera tylko podzbiór kategorii ustawień, zaimportowanie pliku spowoduje zastosowanie wyłącznie tych kategorii i nie wpłynie na bieżące ustawienia w kategoriach, które nie zostały zaimportowane.

Uwaga
W przypadku zaimportowania ustawień z innej wersji lub wydania pakietu Visual Studio niektóre ustawienia mogą nie zostać przeniesione. Na przykład podczas próby migracji ustawień z wersji Visual Studio Team System do wersji Visual Studio Professional nie wszystkie parametry zostaną przeniesione, ponieważ pakiet Visual Studio Professional nie oferuje takiego samego zestawu funkcji. Podobnie jeśli kategoria ustawień uległa zmianie między wersjami, próba migracji ustawień należących do tej kategorii może zakończyć się niepowodzeniem.

Przyjmijmy, że deweloper w zespole wyeksportował wszystkie ustawienia do pliku, aby udostępnić je innym członkom zespołu. Aby zastosować tylko ustawienia czcionek, kolorów i klawiatury z tego pliku, można usunąć zaznaczenie pozostałych kategorii ustawień i zastosować tylko wybrane ustawienia bez zmiany parametrów w pozostałych kategoriach.

Importowanie ustawień

 1. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Import and Export Settings (Importowanie i eksportowanie ustawień).
 2. Na stronie Welcome to the Import and Export Settings Wizard (Kreator importowania i eksportowania ustawień — zapraszamy) kliknij polecenie Import selected environment settings (Importuj wybrane ustawienia środowiska), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 3. Na stronie Save Current Settings (Zapisywanie bieżących ustawień) wybierz opcję Yes, save my current settings (Tak, zapisz moje bieżące ustawienia), aby utworzyć kopię zapasową konfiguracji środowiska IDE, lub wybierz opcję No, just import new settings, overwriting my current settings (Nie, zaimportuj tylko nowe ustawienia, zastępując bieżącą konfigurację), aby kontynuować bez tworzenia kopii zapasowej.
 4. W obszarze What collection of settings do you want to import? (Jaki zbiór ustawień chcesz zaimportować) wybierz plik z listy lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby znaleźć plik ustawień, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W obszarze Which settings do you want to import? (Które ustawienia chcesz zaimportować?) wybierz ustawienia, które mają zostać zaimportowane z wybranego pliku .vssettings.
Uwaga
Niektóre kategorie ustawień mogą zawierać informacje powodujące problemy z zabezpieczeniami. Te kategorie ustawień są oznaczone ikonami w kolorze źółto-czarnym.
 1. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 2. W oknie dialogowym Save Current Settings (Zapisywanie bieżących ustawień) zdecyduj, czy chcesz zapisać bieżące ustawienia.
 3. Na stronie Import Complete (Importowanie ukończone) sprawdź w sekcji Details (Szczegóły) ewentualne błędy związane z importowaniem ustawień.

Udostępnianie pojedynczego pliku .vssettings między komputerami


Zamiast utworzenia kopii bieżących ustawień w celu użycia ich na innym komputerze można udostępnić pojedynczy plik .vssettings w ramach udziału sieciowego. Technika ta może być przydatna, jeśli wiele komputerów powinno korzystać zawsze z takiej samej konfiguracji.

W przypadku udostępniania pojedynczego pliku .vssettings wielu komputerom wszelkie wprowadzone zmiany niezależnie od komputera są zapisywane w pliku .vssettings. Na przykład jeśli lista zadań zostanie zamknięta na jednym z komputerów, po kolejnym uruchomieniu pakietu Visual Studio na innych komputerach lista nie zostanie wyświetlona.

Udostępnianie pojedynczego pliku ustawień między komputerami

 1. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Options (Opcje).
 2. W folderze Environment (Środowisko) wybierz pozycję Import and Export Settings (Importowanie i eksportowanie ustawień).
 3. W polu Automatically save my settings to this file (Automatycznie zapisuj moje ustawienia w tym pliku) wprowadź udostępniony katalog lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby znaleźć udział sieciowy.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Na drugim komputerze powtórz kroki od 1 do 4.

Jak to zrobić: Zmiana wybranych ustawień

Aby uzyskać bardziej dostosowane środowisko projektowe, można zastosować podzbiór ustawień z innego zbioru do bieżących ustawień. Więcej informacji na temat wstępnie zdefiniowanych ustawień można znaleźć w temacie Praca z ustawieniami (j.ang.).

Zmiana wybranych ustawień

 1. W menu Tools (Narzędzia) wybierz polecenie Import and Export Settings (Importowanie i eksportowanie ustawień).
 2. Na stronie Welcome to the Import and Export Settings Wizard (Kreator importowania i eksportowania ustawień — zapraszamy) kliknij polecenie Import selected environment settings (Importuj wybrane ustawienia środowiska), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 3. Na stronie Zapisywanie bieżących ustawień wybierz opcję Yes, save my current settings (Tak, zapisz moje bieżące ustawienia), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 4. W obszarze Which collection of settings do you want to import? (Który zbiór ustawień chcesz zaimportować?) wybierz z listy zbiór ustawień, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W obszarze Which settings do you want to import? (Które ustawienia chcesz zaimportować?) rozwiń listę i zaznacz tylko te kategorie lub elementy, które mają zostać zastosowane do bieżących ustawień.
 6. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Na stronie Reset Complete (Resetowanie ukończone) w sekcji Details (Szczegóły) wyświetlane są ewentualne błędy związane z resetowaniem ustawień.

Jak to zrobić: Określanie ustawień dla zespołu


Podczas pracy w grupie być może warto, aby wszyscy deweloperzy używali dokładnie takich samych ustawień określonych obszarów zintegrowanego środowiska projektowego (IDE), takich jak edytor. Taką spójność można zapewnić, tworząc plik .vssettings obejmujący podzbiór dostępnych kategorii ustawień, które mogą być używane przez wszystkich deweloperów w grupie. Po zastosowaniu ustawienia dla zespołu nie zastępują żadnych kategorii, które nie zostały wskazane w pliku .vssettings, co umożliwia deweloperom zachowanie indywidualnej konfiguracji innych elementów środowiska IDE. Informacje na temat tworzenia pliku .vssetting można znaleźć w temacie Jak to zrobić: Udostępnianie ustawień między różnymi komputerami lub wersjami pakietu Visual Studio (j.ang.).

Pakiet Visual Studio sprawdza podczas każdego uruchomienia, czy używana jest najnowsza wersja pliku .vssettings dla grupy. Zmiany w pliku .vssettings są automatycznie stosowane.

Określanie pliku .vssettings do użytku w ramach grupy

 1. W menu Tools (Narzędzia) wybierz polecenie Options (Opcje).
 2. W folderze Environment (Środowisko) wybierz pozycję Import and Export Settings (Importowanie i eksportowanie ustawień).
 3. Wybierz opcję Use team settings file (Użyj pliku ustawień dla zespołu).
 4. Wprowadź adres UNC lub ścieżkę lokalną albo kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby znaleźć plik .vssettings dla grupy.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować ustawienia.

Jak to zrobić: Resetowanie ustawień

Zintegrowane środowisko projektowe (IDE) można zresetować do poprzedniego stanu za pomocą Kreatora importowania i eksportowania ustawień. Domyślnie stosowane są wszystkie ustawienia i kategorie. Aby określić ustawienia, które mają zostać zmienione, należy użyć opcji Import selected environment settings (Importuj wybrane ustawienia środowiska). Więcej informacji można znaleźć w temacie Jak to zrobić: Udostępnianie ustawień między różnymi komputerami lub wersjami pakietu Visual Studio (j.ang.).

Resetowanie ustawień

 1. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Import and Export Settings (Import i eksport ustawień).
 2. Na stronie Welcome to the Import and Export Settings Wizard (Kreator importowania i eksportowania ustawień — zapraszamy) kliknij polecenie Reset all settings (Resetuj wszystkie ustawienia), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 3. Aby zapisać bieżącą kombinację ustawień, kliknij opcję Yes, save my current settings (Tak, zapisz moje bieżące ustawienia), określ nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Next.

lub

Aby usunąć bieżącą kombinację ustawień, wybierz opcję No, just reset settings, overwriting my current settings (Nie, tylko zresetuj ustawienia, zastępując bieżącą konfigurację), a następnie kliknij przycisk Next. Wybranie tej opcji nie spowoduje usunięcia ustawień domyślnych, które nadal będą dostępne podczas następnego użycia kreatora.

 1. W obszarze Which collection of settings do you want reset to? (Który zbiór ustawień chcesz przywrócić?) wybierz z listy zbiór ustawień.
 2. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Na stronie Reset Complete (Resetowanie ukończone) wyświetlane są ewentualne problemy, które wystąpiły podczas resetowania.