Zarządzanie rozszerzeniami pakietu Visual Studio

Pakiet Visual Studio 2010 oferuje funkcję o nazwie Extension Manager (Menedżer rozszerzeń), która umożliwia dodawanie, usuwanie, włączanie i wyłączanie rozszerzeń pakietu Visual Studio. Interfejs użytkownika Menedżera rozszerzeń przypomina interfejs Panelu sterowania Windows. Aby otworzyć Menedżera urządzeń, w menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Extension Manager.

Dodatkowo istnieje możliwość instalowania innych szablonów poprzez kliknięcie polecenia Search Online Templates (Wyszukaj szablony w trybie online) w okienku Templates (Szablony) okna dialogowego New Project (Nowy projekt).

Aby zapobiec konfliktom podczas programowania, deweloperzy rozszerzeń powinni odinstalować wcześniejsze wersje opracowywanych rozszerzeń oraz usunąć lub wyłączyć potencjalnie niezgodne rozszerzenia.

Interfejs użytkownika Menedżera rozszerzeń


Okno Menedżera rozszerzeń jest podzielone na trzy obszary (okienka). Okienko po lewej stronie umożliwia wybieranie następujących grup elementów: zainstalowane rozszerzenia, nowe rozszerzenia z galerii online lub aktualizacje zainstalowanych rozszerzeń.

Rozszerzenia z wybranej grupy są wyświetlane w okienku środkowym. Listę można sortować na podstawie różnych filtrów.

Po wybraniu rozszerzenia w środkowym okienku informacje na jego temat są wyświetlane w okienku po prawej stronie. Jeśli rozszerzenie nie jest jeszcze zainstalowane, można je pobrać. Jeżeli rozszerzenie jest już zainstalowane, można je odinstalować, włączyć lub wyłączyć.

Okno Menedżera rozszerzeń zawiera także pole wyszukiwania. W zależności od wyboru dokonanego w okienku po lewej stronie można przeszukiwać zainstalowane rozszerzenia, galerię online lub dostępne aktualizacje.

Galeria online


Menedżer rozszerzeń umożliwia instalowanie rozszerzeń z Galerii pakietu Visual Studio (j.ang) w witrynie MSDN w sieci Web. Rozszerzenia mogą być pakietami, szablonami lub innymi składnikami dodającymi nowe funkcje do środowiska Visual Studio.

Typy rozszerzeń

Menedżer obsługuje rozszerzenia w formacie pakietu VSIX, które mogą zawierać szablony projektów i elementów, elementy przybornika, składniki platformy Managed Extension Framework (MEF) oraz pakiety VSPackages. Menedżer rozszerzeń pozwala także wczytywać i instalować rozszerzenia w formacie MSI, ale nie umożliwia ich włączania lub wyłączania. Galeria pakietu Visual Studio zawiera rozszerzenia w formatach VSIX i MSI.

Obsługa zależności

Podczas próby zainstalowania rozszerzenia z zależnościami instalator weryfikuje, czy zależności te zostały zainstalowane. Jeśli nie, w Menedżerze rozszerzeń wyświetlana jest lista zależności, które należy spełnić przed zainstalowaniem danego rozszerzenia.

Instalacja bez użycia Menedżera rozszerzeń


Rozszerzenia w postaci plików .vsix mogą być dostępne w innych miejscach niż Galeria pakietu Visual Studio. Menedżer rozszerzeń nie jest w stanie wykryć takich plików. Mimo to plik .vsix można zainstalować, klikając go dwukrotnie i postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zainstalowaniu rozszerzenia można je włączyć, wyłączyć lub usunąć za pomocą Menedżera rozszerzeń.

Typy rozszerzeń nieobsługiwane przez Menedżera rozszerzeń


Pakiet Visual Studio nadal obsługuje takie technologie wdrażania, jak Visual Studio Content Installer (VSI) oraz Microsoft Installer (MSI), ale nie za pośrednictwem Menedżera rozszerzeń. Format VSI może być stosowany w przypadku makr, dodatków, fragmentów kodu oraz innych typów rozszerzeń pakietu Visual Studio. Format MSI, który jest powszechnie wykorzystywany w przypadku aplikacji, również może być używany do obsługi rozszerzeń. Zarówno pliki .vsi, jak i .msi zawierają kompletne pakiety, które można dystrybuować, a następnie instalować za pomocą dwukrotnego kliknięcia.

Jak to zrobić: Instalowanie i usuwanie rozszerzeń pakietu Visual Studio

W celu instalowania i usuwania rozszerzeń pakietu Visual Studio oraz zarządzania nimi należy używać Menedżera rozszerzeń.

Instalowanie rozszerzenia

 1. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Extension Manager (Menedżer rozszerzeń).
 2. W okienku po lewej stronie Menedżera rozszerzeń kliknij opcję Online Gallery (Galeria online).
 3. W środkowym okienku wybierz rozszerzenie, które ma zostać dodane.
  Listę można filtrować za pomocą menu w okienku po lewej stronie.
 4. Kliknij przycisk Download (Pobierz), aby zainstalować rozszerzenie.

Usuwanie rozszerzenia

 1. W okienku po lewej stronie Menedżera rozszerzeń kliknij opcję Installed Extensions (Zainstalowane rozszerzenia).
 2. W środkowym okienku wybierz rozszerzenie, które ma zostać usunięte.
 3. Kliknij polecenie Uninstall (Odinstaluj), a następnie kliknij przycisk Yes (Tak), aby usunąć rozszerzenie.

Jak to zrobić: Wyłączanie i ponowne włączanie rozszerzeń pakietu Visual Studio

Menedżer rozszerzeń umożliwia wyłączanie zainstalowanych rozszerzeń i ponowne włączanie ich, gdy są potrzebne. Funkcja ta dotyczy rozszerzeń w formacie VSIX — rozszerzeń opartych na pakietach MSI nie można wyłączać ani włączać.

Wyłączanie rozszerzenia

 1. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Extension Manager (Menedżer rozszerzeń).
 2. W okienku po lewej stronie Menedżera rozszerzeń kliknij opcję Installed Extensions (Zainstalowane rozszerzenia).
 3. W środkowym okienku wybierz rozszerzenie, które ma zostać wyłączone.
  Listę można filtrować za pomocą menu w okienku po lewej stronie.
 4. Kliknij przycisk Disable (Wyłącz), aby wyłączyć rozszerzenie.

Aby zmiany zostały wprowadzone, należy zrestartować pakiet Visual Studio.

Włączanie rozszerzenia

 1. W okienku po lewej stronie Menedżera rozszerzeń kliknij opcję Installed Extensions (Zainstalowane rozszerzenia).
 2. W środkowym okienku wybierz rozszerzenie, które ma zostać włączone.
 3. Kliknij przycisk Enable (Włącz), aby włączyć rozszerzenie.

Aby zmiany zostały wprowadzone, należy zrestartować pakiet Visual Studio.

Jak to zrobić: Znajdowanie i instalowanie składników społeczności

Pojęcie “składniki społeczności” odnosi się do rozszerzeń pakietu Visual Studio, które są dystrybuowane w postaci plików .vsi i instalowane za pomocą instalatora zawartości pakietu Visual Studio. Stosowanie formatu .vsi jest zalecane tylko w przypadku makr, dodatków i fragmentów kodu IntelliSense.

Składniki społeczności można pobrać z sieci Web lub otrzymać od innych deweloperów. W celu użycia składnika należy go zainstalować w pakiecie Visual Studio.

Wersje składników społeczności i pakiet Visual Studio


W przypadku wersji Visual Studio 2010 i Visual Studio 2008 autorzy składników społeczności mogą wybierać wersje pakietu Visual Studio obsługiwane przez składnik. W pakiecie Visual Studio 2010 można zainstalować składniki utworzone przy użyciu wersji Visual Studio 2005. Składniki utworzone za pomocą pakietu Visual Studio 2010 mogą jednak być niezgodne z wersjami Visual Studio 2005 lub Visual Studio 2008 w zależności od decyzji autora. Więcej informacji można znaleźć w temacie Jak to zrobić: Tworzenie pakietów składników do użytku w instalatorze zawartości pakietu Visual Studio (j.ang).

Jeśli na komputerze są zainstalowane dwie wersje pakietu Visual Studio, a użytkownik kliknie dwukrotnie plik .vsi zawierający składnik inny niż dodatek, zostanie on automatycznie zainstalowany dla obu wersji środowiska. Ze względu na wymagania rejestru składniki dodatków społeczności mogą być instalowane wyłącznie do użytku z jedną wersją pakietu Visual Studio jednocześnie. Domyślnie składniki dodatków społeczności są instalowane tylko do użytku z wersją pakietu Visual Studio, w której zostały utworzone.

Instalowanie składnika społeczności

 1. Kliknij dwukrotnie plik .vsi składnika.
  Zostanie wyświetlone okno instalatora zawartości pakietu Visual Studio.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora, aby zainstalować składnik.

Zaleca się przeczytanie informacji w sekcji Publisher Status (Stan wydawcy) w celu określenia, czy formant jest podpisany. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy kliknąć polecenie Review (Sprawdź) w celu wyświetlenia listy plików, które zostaną zainstalowane na komputerze.

Ustawienia administracyjne Menedżera rozszerzeń

Domyślnie pakiet Visual Studio wczytuje wszystkie rozszerzenia. Mimo to można ograniczyć zakres rozszerzeń wczytywanych dla poszczególnych użytkowników.

Większość rozszerzeń pakietu Visual Studio jest instalowana tylko dla konkretnego użytkownika systemu. Rozszerzenia użytkownika są instalowane w katalogu %LokalneDaneAplikacji%\Microsoft\VisualStudio\Wersja pakietu Visual Studio\Extensions\Firma\Produkt\Wersja\.

Rozszerzenia administratora dotyczą wszystkich użytkowników i są instalowane w katalogu \Folder instalacji pakietu Visual Studio\Common7\IDE\Extensions\Firma\Produkt\Wersja\. Opcje opisane w tym dokumencie nie dotyczą rozszerzeń administratora.

Ograniczanie rozszerzeń użytkownika


Aby chronić system przed rozszerzeniami zawierającymi błędy lub złośliwy kod, można ograniczyć wczytywanie rozszerzeń użytkownika wyłącznie do środowiska Visual Studio uruchomionego ze standardowymi prawami użytkownika. Oznacza to, że rozszerzenia użytkownika są wyłączone, gdy pakiet Visual Studio działa z uprawnieniami administratora.

Ograniczanie wczytywania rozszerzeń użytkownika

 1. W menu Tools (Narzędzia) kliknij polecenie Options (Opcje).
 2. W węźle Environment (Środowisko) wybierz element Extension Manager (Menedżer rozszerzeń).
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Load per user extensions when running as administrator (Wczytuj rozszerzenia użytkownika podczas działania z uprawnieniami administratora).
Uwaga
Opcję tę można ustawić programistycznie za pomocą następującego klucza rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\ExtensionManager “EnableAdminExtensions”=0x00000000.

Wyłączanie rozszerzeń użytkownika

Rozszerzenia użytkownika można wyłączyć dla wszystkich użytkowników, ustawiając następujący klucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0\ExtensionManager “DisableUserExtensions”=0x00000001.

Znajdowanie i udostępnianie rozszerzeń

Po wybraniu polecenia Extension Manager... (Menedżer rozszerzeń...) z menu Tools (Narzędzia) można pobrać i zainstalować wiele różnych rozszerzeń. Rozszerzenia można także pobierać bezpośrednio z witryn sieci Web, takich jak Galeria pakietu Visual Studio (j.ang), lub otrzymywać od innych deweloperów.

Istnieje także możliwość tworzenia własnych rozszerzeń i opartych na nich pakietów wdrożeniowych, które następnie można udostępniać innym deweloperom, publikując je w Internecie, na udziale sieciowym lub za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku zastosowania pakietu wdrożeniowego VISX i przekazania go do witryny Galeria pakietu Visual Studio użytkownicy mogą instalować rozszerzenie bezpośrednio z poziomu Menedżera rozszerzeń. Więcej informacji na temat wdrażania rozszerzeń można znaleźć w temacie Wdrażanie rozszerzeń pakietu Visual Studio (j.ang).