Operations Manager 2007 R2 w służbie wirtualizacji opartej na technologiach Microsoft. Część 2: Instalacja SCVMM 2008 R2

Udostępnij na: Facebook

Autor: Joanna Subik

Opublikowano: 2011-06-09

Spis  treści:

 • Wstęp
 • Instalacja serwera VMM 2008 R2
 • Instalacja konsoli administracyjnej VMM 2008 R2
 • Podsumowanie

Wstęp

Wdrożenie SCVMM 2008 R2 (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2) umożliwia administratorom IT użycie jednej konsoli do scentralizowanego zarządzania wirtualizacją niezależnie od tego, czy została ona zrealizowana na platformie Hyper-V, czy VMware ESX (lub Virtual Server 2005 R2). Wraz z progresją liczby maszyn wirtualnych Virtual Machine Manager (VMM) zapewnia niezbędne narzędzia do zarządzania ich sesjami, alokowaniem odpowiedniej ilości pamięci, balansowaniem obciążenia pomiędzy hostami oraz zarządzaniem samymi hostami maszyn wirtualnych.

W niniejszym artykule przedstawię proces instalacji System Center Virtual Machine Manager Server oraz System Center Virtual Machine Manager Administrator Console. Artykuł wchodzi w skład cyklu przedstawiającego sposób wdrażania dwóch produktów z rodziny System Center – Operations Manager 2007 R2 oraz Virtual Machine Manager 2008 R2 – upraszczających codzienne zarządzanie wirtualnym środowiskiem  oraz jego monitorowanie.

Dotychczas ukazały się:

 1. Operations Manager i wirtualizacja: better togehter?

Instalacja serwera VMM 2008 R2

Z wdrożeniowego punktu widzenia VMM jako produkt składa się z sześciu modułów:  

 • serwera VMM,
 • bazy danych SQL,
 • serwera/ów typu Library,
 • portalu samoobsługowego (Self-Service Portal),
 • konsoli administracyjnej,
 • inferfejsu PowerShell i
 • agenta VMM.

W technologiach zarządzania wirtualizacją można wyodrębnić dwa elementy, które są kluczem do wydajności i niezawodności podstawowej infrastruktury systemu: sterowanie, niezawodny transfer danych oraz przepustowość pasma. SCVMM nie stanowi tutaj wyjątku – od momentu powstania pierwszej wersji VMM w 2007 r. rozwijany jest na podstawie frameworku komunikacyjnego wykorzystującego dobrze znany zestaw protokołów (początkowo WS-Management, WS-MAN, WMI itd.), natomiast do przesyłania danych w większości przypadków wykorzystywany jest protokół BITS (w przypadku zarządzania VMware ESX używa się protokołu SFTP).

Poniższy rysunek prezentuje skrócony przegląd architektury Virtual Machine Managera:

Rys. 1. Skrócony przegląd architektury VMM 2008 R2.

Przed przystąpieniem do instalacji należy się upewnić, czy maszyna spełnia wszystkie wymogi konieczne do poprawnego uruchomienia VMM 2008 R2. Pomocna w tym będzie dokumentacja Microsoft, dostępna pod linkiem: Wymagania instalacyjne.

Dodatkowo przed uruchomieniem instalatora VMM zalecane jest zainstalowanie VMM Configuration Analyzer (VMMCA) w celu oceny istotnych ustawień konfiguracyjnych dla serwera, który będzie pełnił funkcje VMM. Można go również pobrać z poziomu ekranu powitalnego instalatora  SCVMM. Przed instalacją VMMCA należy zaopatrzyć się w 64-bitową wersję Microsoft Baseline Configuration Managera (MBCA), dostępnego na stronie Microsoft. Poniższy rysunek przedstawia wynik działania tego narzędzia:

Rys. 2. Raport wygenerowany przez VMMCA.

Diagnostyka wprawdzie nie jest konieczna, ale pozwala zaoszczędzić w przyszłości sporo czasu, który trzeba by było poświęcić na diagnozowanie różnych błędów związanych z utrzymaniem poprawnego działania roli lub funkcji VMM.

1. Instalację serwera VMM rozpoczynamy od wybrania linku VMM Server z możliwych opcji ekranu powitalnego VMM Setup w celu zainicjowania kreatora instalacji Virtual Machine Manager Server Setup Wizard (rys. 3).

Rys. 3. Ekran  powitalny VMM Setup.
* *

2. Kolejnym krokiem jest akceptacja EULA.

Rys. 4. Ekran określający warunki licencjonowania SCVMM 2008 R2.

* *

3. Następnie pojawia się możliwość wyboru sposobu aktualizowania SVMM 2008 R2 (rys. 5). Opcją zalecaną jest użycie Microsoft Update, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać inny sposób aktualizowania narzędzia, ale bez względu wybór metody nie należy całkowicie pozostawiać serwera bez możliwości aktualizacji.

Rys. 5. Wybór sposobu aktualizacji SCVMM 2008 R2.

* *

4. Kolejny ekran pozwala na możliwość partycypowania w programie Customer Experience Improvement Program (rys. 6). W przypadku wyrażenia zgody, do Microsoftu będą przesyłane informacje o konfiguracji serwera (zarówno o platformie sprzętowej, jak i softwarowej), jak również dane dotyczące sposobu wykorzystywania SCVMM 2008 R2 i jego komponentów. W każdej chwili można też zrezygnować z uczestnictwa w programie.

Rys. 6. Ekran umożliwiający zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie CEIP.

* *

5. W celu rejestracji produktu należy podać dane wymagane przez kreator (rys. 7).

Rys. 7. Rejestracja produktu.

 

6. VMM Server Setup sprawdza, czy wszystkie warunki konieczne do poprawnej instalacji zostały spełnione. Jeśli informacje przekazane na początku artykułu zostały zastosowane w praktyce, wynik analizy powinien wyglądać podobnie jak na rysunku 8.

Rys. 8. Analiza możliwości instalacji VMM.

* *

7. Po zweryfikowaniu wymagań wstępnych należy wskazać lokalizację folderu przeznaczonego do przechowywania plików SCVMM 2008 R2 (rys. 9). Domyślnie jest to C:\Program Files\Microsoft System Operations Manager 2008 R2.

Rys. 9. Wskazanie lokalizacji katalogu przechowującego pliki programu SCVMM 2008 R2.

* *

8. Następnie instalator prosi o podanie informacji, gdzie będą hostowane dane (rys. 10). Do wyboru są dwie możliwości:

 • wykorzystanie SQL Express Edition (jeśli VMM instalowany jest w celach testowych takie rozwiązanie jest wystarczające).
 • Wykorzystanie pełnej wersji SQL Server, co wiąże się z podaniem następujących informacji:
  – nazwy serwera SQL, który będzie hostował dane,
  – poświadczenia umożliwiającego podłączenie się do wybranego serwera i utworzenie bazy danych (jeśli osoba wdrażająca VMM nie posiada odpowiednich uprawnień na wskazanym serwerze SQL),
  – nazwy bazy danych dla VMM (możliwość wyboru nazwy jest ograniczona do 128 bajtów). Domyślna nazwa bazy to VirtualManagerDB.

Rys. 10. Konfiguracja ustawień serwera SQL.

9.       W oknie Library Share Settings należy wprowadzić informacje dotyczące katalogu zasobów, który będzie używany do tworzenia maszyn wirtualnych. Domyślne ustawienia przedstawione są na rysunku 11, ale można również wprowadzić własne nazewnictwo i lokalizację magazynu (można też użyć już istniejącego, jeżeli jest to możliwe).

Rys. 11. Konfiguracja Library Share.

* *

10.   Następne okno przedstawia zestaw ustawień globalnych, jakie zostaną zastosowane do hostów maszyn wirtualnych w środowisku VMM. Co więcej, te ustawienia są używane podczas instalacji agentów VMM oraz na każdym hoście maszyn wirtualnych, który będzie zarządzany z poziomu konsoli VMM 2008 R2. Ustawienia obejmują:

 • porty – domyślne zostały przedstawione na rysunku 12,
 • konto usługi VMM – ustawienie określające, jakie konto będzie używane do zarządzania hostami maszyn wirtualnych z poziomu SCVMM 2008 R2. Konto musi mieć również uprawnienia administracyjne na każdym hoście zarządzającym maszynami wirtualnymi.

Rys. 12. Konfiguracja portów komunikacyjnych i konta usługi.

* *

11. Po skonfigurowaniu ustawień przedstawionych powyżej kreator wyświetla podsumowanie wszystkich dokonanych wyborów (rys. 13). Po jego przejrzeniu i zatwierdzeniu rozpocznie się proces instalacji (rys. 14).

Rys. 13. Ekran z podsumowaniem ustawień VMM.

Rys. 14. Instalacja serwera VMM 2008 R2.

 

12. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone odpowiednie okno (przedstawione na rysunku 15). Można jeszcze skorzystać z sugestii kreatora i sprawdzić, czy pojawiły się nowe aktualizacje, lub przejść do instalacji konsoli administracyjnej.

Rys. 15. Zakończenie instalacji VMM 2008 R2.

Instalacja konsoli administracyjnej VMM 2008 R2

Po zainstalowaniu serwera VMM, utworzeniu bazy danych i przy co najmniej jednym poprawnie działającym serwerze typu Library można przystąpić do instalacji konsoli administracyjnej VMM. Konsola jest komponentem niezbędnym do zarządzania serwerem VMM nie tylko ze względu na możliwość graficznego wykonywania zadań, ale także dlatego, że dopiero po jej instalacji pojawia się możliwość wykorzystywania cmdletów PowerShell dla Virtual Machine Manager. Tak więc – niezależnie,  czy jest się miłośnikiem linii poleceń, czy graficznego interfejsu zarządzającego – konsola administracyjna musi zostać zainstalowana, tym bardziej jeśli w kolejnym kroku przewiduje się integrację SCOM 2007 R2 i SCVMM 2008 R2. Aby ją wykonać, należy na serwerze VMM zainstalować obie konsole – zarówno dla Operations Managera, jak i dla Virtual Machine Managera. Co więcej, dokładnie te same obie konsole muszą zostać zainstalowane na serwerze SCOM 2007 R2.

1. Instalację konsoli administracyjnej  VMM rozpoczniemy od wybrania linku VMM Administrator Console  z możliwych opcji z ekranu powitalnego VMM Setup w celu zainicjowania kreatora instalacji Virtual Machine Manager Server Setup Wizard (rys. 16).

Rys. 16. Ekran  powitalny VMM Setup.

2. Kolejnym krokiem jest akceptacja EULA (rys. 17).

Rys. 17. Ekran określający warunki licencjonowania*.*

* *

3. Następnie pojawia się możliwość wyboru sposobu aktualizowania SVMM Administrator Console (rys. 18). Opcją zalecaną jest użycie Microsoft Update, możemy jednak wykorzystać też inny sposób aktualizowania narzędzia.

Rys. 18. Wybór sposobu aktualizacji SCVMM 2008 R2.
* *

4. Kolejny ekran umożliwia nam partycypowanie w programie Customer Experience Improvement Program (rys. 19).

Rys. 19. Ekran umożliwiający chęć uczestnictwa w programie CEIP.

* *

5. W celu rejestracji produktu należy podać dane wymagane przez kreator (rys. 20).

Rys. 20. Rejestracja produktu.

6. VMM Server Setup sprawdza, czy wszystkie warunki konieczne do poprawnej instalacji zostały spełnione. Jeśli informacje przekazane na początku artykułu zostały zastosowane w praktyce, wynik analizy powinien wyglądać podobnie jak na rysunku 21.

Rys. 21. Analiza możliwości instalacji Administrator Console.

* *

7. Po zweryfikowaniu wymagań wstępnych należy wskazać lokalizację folderu przeznaczonego do przechowywania plików SCVMM Administrator Console (rys. 22). Domyślnie jest to C:\Program Files\Microsoft System Operations Manager 2008 R2:

Rys. 22. Wskazanie lokalizacji katalogu do przechowywania plików SCVMM Administrator Console.

* *

8. Następnie należy podać port, którego VMM Administrator Console będzie używać do komunikacji z serwerem VMM (rysunek 23).

Rys. 23. Przypisanie portu.

* *

9. Po skonfigurowaniu ustawień przedstawionych powyżej kreator wyświetla podsumowanie wszystkich dokonanych wyborów (rys. 24). Po jego przejrzeniu i zatwierdzeniu możemy rozpocząć proces instalacji.

Rys.24. Ekran z podsumowaniem ustawień VMM.

 

10. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone odpowiednie okno (przedstawione na rysunku 25).

Rys. 25. Zakończenie procesu instalacji.

 

Podsumowanie

W niniejszym artykule opisano proces instalacji System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 oraz SCVMM Administrator Console.

 


     https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh264537