Operations Manager 2007 R2 w służbie wirtualizacji opartej na technologiach Microsoft. Część 4: Server Virtualization Management Pack.

Udostępnij na: Facebook

Autor: Joanna Subik

Opublikowano: 2011-06-16

Spis  treści:

 1. Informacje wstępne
 2. Zawartość Management Pack Server Virtualization
 3. Podsumowanie

Jednym z Management Pack wymaganych do kompleksowego monitorowania wirtualnego środowiska jest – działający pod kontrolą Virtual Server 2005 R2 lub System Center Machine Manager 2007 – Server Virtualization Management Pack. Mimo iż wiele organizacji nie używa już Virtual Server 2005 R2, a jeszcze więcej wspomnianego Virtual Machine Managera 2007 zaktualizowało do najnowszej wersji dostępnej na rynku, nadal pozostaje mały odsetek tych firm, które z różnych powodów tego nie zrobiły.

Niniejszy artykuł ma na celu pokazać  elementy składowe Management Pack oraz wskazanie zależności, jakie wewnątrz niego zachodzą. Artykuł wchodzi w skład serii mającej na celu przedstawienie, w jaki sposób wdrożenie dwóch produktów z rodziny System Center – Operations Manager 2007 R2 oraz Virtual Machine Manager 2008 R2 – upraszcza codzienne zarządzanie wirtualnym środowiskiem  oraz jego monitorowanie.

Dotychczas ukazały się:

 1. Operations Manager i wirtualizacja: better togehter?
 2. Instalacja oraz SCVMM 2008 R2.
 3. Management Pack dla Virtual Machine Manager 2008 R2.

1. Informacje wstępne

Server Virtualization Management Pack dla SCOM 2007 R2 zawiera wszystkie funkcjonalności dostarczane przez Virtual Server 2005 R2 Management Pack oraz nowe, dostarczane przez Virtual Machine Manager Management Pack dla VMM 2007 (to ważna informacja – aby poprawnie monitorować wszystkie funkcje dostarczane przez nowszą wersję VMM 2008 R2, należy pobrać i zainstalować przeznaczony dla niego MP), który umożliwia monitorowania i tworzenie raportów dotyczących całego zwirtualizowanego środowiska.  Omawiany Management Pack monitoruje kondycję i wydajność komponentów składowych VMM 2007 od serwerów począwszy, poprzez bazy danych, hosty na maszynach wirtualnych skończywszy.

Do plików wchodzących w skład Server Virtualization zaliczamy:

 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2007.mp
 • Microsoft.Virtualization.Library.mp
 • Microsoft.Virtualization.Reports.mp
 • Microsoft.Virtualization.VirtualServer.2005R2.mp
 • SC Management Pack Supplemental notice – notatka licencyjna
 • VM_MP_OpsMgr2007 – dokumentacja

Aby administrator mógł poprawnie wykorzystywać Management Pack w środowisku SCOM 2007 R2, niezbędne jest wykonanie kilku kroków przed jego zaimportowaniem:

 1. Zaimportować wszystkie Management Packs, które są powiązane zależnościami z omawianym MP (lista wymaganych MP dostępna jest w pod linkiem: Dokumentacja ).
 2. Zaimportować omawiany MP.
 3. Upewnić się, czy na komputery zawierające komponenty podlegające monitorowaniu zostały zainstalowane agenty SCOM 2007 R2 – jeśli nie, należy to uczynić.

Warto jeszcze zapamiętać, że zestaw reguł, alertów, monitorów itp., który wchodzi w skład Management Pack, jest zestawem „startowym” i może podlegać modyfikacjom ze strony administratora w celu najlepszego dopasowania monitorowania do potrzeb funkcjonalnych monitorowania.

2. Zawartość Management Pack

1. Grupy

Server Virtualization Management Pack można podzielić na następujące grupy:

 • VMM 2007 Library Server Group – zawierająca wszystkie instancje bibliotek VMM 2007,
 • VMM 2007 Self-Service Server Group – zawierająca wszystkie instancje serwerów typu Self-Service,
 • VMM 2007 Server Group – zawierająca wszystkie instancje serwerów VMM 2007,
 • Virtual Machine Group – zawierająca wszystkie instancje maszyn wirtualnych stworzonych na serwerach Virtual Server 2005 R2,
 • Virtual Server Group – zawierająca wszystkie instancje serwerów Virtual Server 2005 R2.

2. Zależności

Management Pack jest kierowany do określonej klasy obiektów. Poniższy rysunek (nr 1) przedstawia wszystkie zależności i powiązania występujące pomiędzy omawianym Management Pack a tymi, bez których jego poprawne funkcjonowanie nie jest możliwe. Przez zaimportowaniem Server Virtualization Management Pack należy się upewnić, czy wszystkie Management Packi widoczne na rysunku są już zaimportowane.

Rys. 1. Zależności występujące w Server Virtualization Management Pack.

* *

3. Reguły wykrywania

Do wykrywanych elementów, które następnie będą monitorowane, można zaliczyć:

 • Virtual Machine Manager 2007 Managed Virtual Machine
 • Virtual Machine Manager 2007 Agent
 • Virtual Machine Manager 2007 Managed Host
 • Virtual Machine Manager 2007 Host Group
 • Virtual Machine Manager 2007 Engine Server
 • Virtual Machine Manager 2007 Library Server
 • Virtual Machine Manager 2007 Database
 • Virtual Machine Manager 2007 Self-Service Server
 • Virtual Machine Manager 2007 Self-Service Web site
 • Virtual Machine Manager 2007 Management Group
 • Virtual Server 2005 R2
 • Virtual Machine
 • Virtual Machine Computer

4. Monitory

 • VMMService Service Monitor  – monitor typu unit wskazujący na stan usługi Virtual Machine Manager na serwerze VMM. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, monitor przechodzi w stan krytyczny. Jeśli status usługi jest nieznany, oznacza to, że jeszcze nie jest ona monitorowana.
 • VMMAgent Service Monitor – monitor typu unit wskazujący na stan usługi Engine Agent Service na serwerze VMM. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, monitor przechodzi w stan krytyczny. Jeśli status usługi jest nieznany, oznacza to, że jeszcze nie jest ona monitorowana.
 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2007.VMHealthEvent.Monitor – monitor typu unit  śledzący status wszystkich monitorowanych maszyn wirtualnych.
 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2007.ManagedHost.Monitor – monitor typu unit sprawdzający, czy Virtual Server 2005 R2 hostuje maszyny wirtualne obsługiwane przez VMM 2007. Jeśli tak jest, a Virtual Server nie jest uruchomiony, monitor przechodzi w stan krytyczny.
 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2007.AgentService.Monitor –monitor typu unit wskazujący na dostępność usługi Virtual Machine Manager Agent na hoście lub serwerze typu Library (Library Server). Jeśli usługa nie jest uruchomiona, monitor przechodzi w stan krytyczny. Jeśli status usługi jest nieznany, oznacza to, że jeszcze nie jest ona monitorowana.
 • Agent Availability Rollup to Library Server – monitor typu dependency wskazujący, czy określony serwer typu Library zarządzany przez serwer VMM jest dostępny.
 • Agent Availability Rollup to Managed Host – monitor typu dependency  wskazujący, czy określony host zarządzany przez serwer VMM jest dostępny. Krytyczny stan monitora wskazuje, że przynajmniej jeden z zarządzanych hostów nie jest dostępny. Przyczyną może być zatrzymana usługa  Virtual Machine Manager Agent lub Virtual Server.
 • Database Availability Rollup – monitor typu dependency wskazujący na status baz danych działających na platformie SQL wykorzystywanych przez VMM 2007. Jeśli monitor jest w stanie krytycznym, oznacza to problemy z uzyskaniem dostępu do bazy danych, natomiast jeśli status jest nieznany, oznacza to, że monitorowanie baz SQL przypisanych do VMM 2007 mogło jeszcze nie zostać zainicjowane.
 • Engine Availability Rollup – monitor typu dependency wskazujący na dostępność serwera VMM. Jeśli serwer jest niedostępny, monitor przechodzi w stan krytyczny, a jeśli stan jest nieznany, oznacza to, że monitorowanie serwera mogło jeszcze nie zostać rozpoczęte.
 • Host Group Availability Rollup to HostGroup – monitor typu dependency wskazujący na dostępność grupy hostów na serwerze VMM w SCVMM. Monitor wskazuje na dostępność każdego podrzędnego hosta w grupie hostów All Hosts. Dostępność całej grupy hostów jest mierzona na podstawie rozpoznawania stanu pojedynczych hostów, które są w niej zawarte. Dostępność hosta jest sprawdzana poprzez wskazanie stanu, w jakim znajduje się usługa Virtual Machine Manager Agent i Virtual Server na hoście.
 • Host Group Availability Rollup to Management Group – monitor typu dependency wskazujący na dostępność grup hostów na serwerze VMM w SCVMM w obrębie zdefiniowanej grupy zarządzającej (Management Group) – czyli wszystkich grup hostów na wybranym serwerze VMM. Status „nieznany” wskazuje, że żadne grupy hostów nie zostały zdefiniowane na serwerze VMM lub żadne hosty nie zostały dodane do grup hostów.
 • Library Availability Rollup – monitor typu dependency wskazujący na dostępność serwerów typu Library w SCVMM, które są dodane do wybranego serwera VMM. Jeśli agent Virtual Machine Manager na żadnym z serwerów typu Library nie jest uruchomiony, status monitorowania zmienia się na krytyczny.
 • Managed Host Availability Rollup – monitor typu dependency wskazujący status wszystkich hostów, które są zarządzane przez serwer VMM.
 • Self-Service Availability Rollup – monitor typu dependency wskazujący na dostępność samoobsługowych maszyn wirtualnych (Self-Service Virtual Machine) dostępnych w ramach grupy zarządzającej SCVMM. Jeśli jakikolwiek portal samoobsługowy (Self-Service Portal) przypisany do wybranego serwera VMM jest niedostępny, monitor zmienia swój stan na krytyczny. Jeśli stan monitora jest nieznany, może to oznaczać, że monitorowanie jeszcze się nie rozpoczęło.
 • Self-Service Website Availability Rollup  – monitor typu dependency wskazujący na dostępność wszystkich portali samoobsługowych na wybranym serwerze. Jeśli witryna jest niedostępna, monitor przechodzi w stan krytyczny. Jeśli stan monitora jest nieznany, może to oznaczać, że monitorowanie portali samoobsługowych jeszcze się nie rozpoczęło.
 • Virtual Server Service Monitor – monitor typu unit, umożliwiający monitorowanie usługi Virtual Server service.
 • Virtual Machine Monitor – monitor typu unit wskazujący na status wirtualnej maszyny. Tekst zwracanego komunikatu jest ustalany w zależności od stanu, w jakim się znajduje. Wszystkie alerty tego typu są generowane przez regułę Virtual Server Service Discovery, która domyślnie wykonuje wykrywanie stanu usługi co 4 h. Alert musi być rozwiązany ręcznie.
 • Virtual Machine Helper Service Monitor  – monitor typu unit wskazujący na stan usługi Virtual Machine Helper dla Virtual Server 2005 R2.

Rys. 2. Wybrane monitory wchodzące w skład Server Virtualization Management Pack.

* *

5. Widoki

Server Virtualization Management Pack zawiera dużą ilość widoków pozwalających na podgląd monitorowanych komponentów. Standardowe widoki zostały przedstawione na rysunku 3, ale warto pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyć własne widoki, zawierające te elementy, które są obiektem szczególnej uwagi administratora.

Rys. 3. Domyślne widoki dostępne  w Server Virtualization Management Pack.

 

Podsumowanie

Server Virtualization Management Pack służy do monitorowania środowisk wirtualnych opartych na platformach Virtual Server 2005 R2 i System Center Virtual Machine Manager 2007. Management Pack monitoruje kondycję i wydajność komponentów składowych. Przedstawiono opis zawartości kluczowych elementów Management Packa: grupy, powiązane zależności, reguły wykrywania, monitory oraz część widoków.