Monitorowanie Hyper –V z wykorzystaniem Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2

Udostępnij na: Facebook

Autor: Joanna Subik

Opublikowano: 2011-06-28

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Scenariusz i sposób instalacji
  Instalacja wymaganego Management Packa
  Dystrybucja agentów na serwery Hyper-V
 3. Zawartość Management Packa
 4. Podsumowanie

1. Wstęp

O samych korzyściach związanych z wykorzystaniem technik wirtualizacyjnych nie potrzeba wiele mówić. Niezależnie od wykorzystanej technologii, infrastruktura zbudowana w oparciu o dobrze zarządzaną wirtualizację zapewnia niższe koszty, wyższy poziom usług oraz większą elastyczność. W kontekście niewątpliwych korzyści warto wspomnieć o konsolidacji serwerów, pozwalającej na znaczną redukcję ilości fizycznego sprzętu przy zachowaniu tej samej funkcjonalności. Następstwami tego kroku są: zmniejszenie kosztów, redukcja zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania i  chłodzenia serwerów oraz oczywiście wydajniejsza utylizacja powierzchni serwerowni. Wirtualizacja pozwala również na realizację innego – ale ostatnimi czasy modnego zagadnienia w informatyce – Green IT.

Jedne korzyści generują następne – ograniczona ilość fizycznych serwerów to mniejsza złożoność zarządzanego środowiska, co pozwala na efektywniejszą obsługę maszyn. Wirtualizacja umożliwiła również redukcję czasu koniecznego do testowania kompatybilności oprogramowania, zapewniła większą bezawaryjność oraz elastyczne przenoszenie i replikację maszyn wirtualnych.

Dobry administrator musi jednak pamiętać o zapewnieniu sobie kontroli i monitoringu całej spójnej infrastruktury wirtualnej. Ot, chociażby dlatego, że mimo wszystkich korzyści, jakie są możliwe do uzyskania przy zastosowania technologii wirtualizacji Microsoft Hyper-V, całość nadal pracuje na sprzęcie fizycznym. A sprzęt – jak wiadomo – lubi się zepsuć w najbardziej niedogodnym momencie. Do tego należy monitorować dostępność i wydajność samych serwerów Hyper-V oraz maszyn, jakie na tych serwerach są hostowane.

2. Scenariusz i sposób instalacji

Dla celów niniejszego artykułu załóżmy zatem, że dysponujemy kilkoma serwerami Hyper-V, które hostują po kilkanaście maszyn wirtualnych. Całą infrastrukturę należy monitorować. Do tego celu wymagany będzie produkt z rodziny Microsoft System Center – Operations Manager 2007 R2, oraz odpowiedni Management Pack, a dokładniej Windows Server Hyper-V Management Pack for System Center Operations Manager 2007. Konsola zarządzająca do SCOM 2007 R2 została przedstawiona na rys. 1.

Rysunek 1. Konsola SCOM 2007 R2.

Wymagany Management Pack można pobrać ze strony Microsoft lub zaimportować bezpośrednio z konsoli Operations Managera. Jednak zanim przystąpimy do tego kroku, warto zwrócić uwagę na następujące ograniczenia Management Pack do Hyper-V:

 • pozwala on na monitorowanie roli serwerowej Hyper-V, maszyn i sieci wirtualnych, a także wirtualnych dysków twardych i instancji kart sieciowych. Jeżeli wymogi administracyjne zakładają monitorowanie innych elementów, należy poszukać MP firm trzecich lub stworzyć je samodzielnie,
 • wspiera monitorowanie do 20 wirtualnych maszyn per host. Próba monitorowania większej ilości maszyn sprawi, że nadmiarowe maszyny zostaną zignorowane,
 • nie wspiera tzw. monitorowania bezagentowego. Na każdym hoście Hyper-V musi być zainstalowane oprogramowanie agenta Operations Manager 2007 R2.

Instalacja wymaganego Management Pack

Aby zainstalować Windows Server Hyper-V Management Pack for System Center Operations Manager 2007 2007 R2, należy:

 1. Zalogować się z uprawnieniami administracyjnymi do konsoli Operations Manager i przejść do zakładki Administrations. Następnie prawym klawiszem myszy wybrać Management Packs à Import Management Packs.

  Rysunek 2. Importowanie Management Packs – krok 1.

 2. W otwartym oknie dialogowym kolejno wybrać Add from Catalog, wyszukać wspomniany Management Pack, a następnie zaimportować.

  Rysunek 3. Importowanie Management Packs – krok 2.

 3. Jeżeli import zakończy się sukcesem, odpowiednia informacja zostanie wyświetlona w oknie dialogowym (podobnie rzecz będzie się miała dla niepomyślnie zakończonej próby importu), a zaimportowany Management Pack można podejrzeć na liście zainstalowanych MP w konsoli Operations Managera.

Dystrybucja agentów na serwery Hyper-V

Jak już zostało wspomniane, monitorowanie hostów Hyper-V jest możliwe jedynie po wykonaniu dystrybucji na serwery oprogramowania agentów SCOM 2007 R2. Można dokonać tego na dwa sposoby – automatycznie z konsoli lub ręcznie, uruchamiając odpowiednie oprogramowanie na każdym z wymaganych serwerów. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona instalacja automatyczna.

Aby rozdystrybuować agentów SCOM 2007 R2 na wymagane serwery, należy:

 1. Przejść na zakładkę Administration z uprawnieniami administracyjnymi i uruchomić Discovery Wizard. W nowo otwartym kreatorze należy wybrać Windows Computers.

  Rysunek 4. Dystrybucja agenta SCOM 2007 R2 na serwer Hyper-V – krok 1.

 2. Wybrać metodę wykonania wykrywania serwerów oraz Management Server, do którego będzie raportował zainstalowany agent.

  Rysunek 5. Dystrybucja agenta SCOM 2007 R2 na serwer Hyper-V – krok 2.

 3. W kolejnym oknie dialogowym wybrać Browse for, Ortype-in computernames, i wskazać odpowiednie nazwy serwerów Hyper-V, które będą monitorowane.

  Rysunek 6. Dystrybucja agenta SCOM 2007 R2 na serwer Hyper-V – krok 3.

 4. Następnie należy wybrać odpowiednie konto typu Management Server Action Account, gdzie będzie zainstalowany agent SCOM 2007 R2 w celu wykonania operacji wykrywania serwera oraz późniejszej instalacji oprogramowania agenta Operations Managera. Można wybrać konto zdefiniowane podczas instalacji serwera SCOM 2007 R2 lub konto z odpowiednio wysokimi uprawnieniami zdefiniowane w domenie albo konto lokalne. W zdecydowanej większości przypadków wymagane konto jest już zdefiniowane i wybór ogranicza się do zaznaczenia pola wyboru Useselected Management Server Action Account.

  Rysunek 7. Dystrybucja agenta SCOM 2007 R2 na serwer Hyper-V – krok 4.

 5. Po pomyślnym zakończeniu procesu wykrywania maszyna do zarządzania jest gotowa do zainstalowania na niej oprogramowanie agenta SCOM. Warto przy okazji pamiętać, aby pomiędzy serwerem Operations Managera a serwerem, który będzie monitorowany, otworzyć port, przez który przebiega komunikacja agenta z serwerem, tj. TCP 5723. W większości stosowanych zapór ogniowych nie jest on standardowo otwierany, gdyż nie należy do standardowo używanych portów, jak np. TCP 80, 443 itd.

  Rysunek 8. Dystrybucja agenta SCOM 2007 R2 na serwer Hyper-V – krok 5.

 6. Ostatnim krokiem jest wybór katalogu instalacji oprogramowania agenta SCOM 2007 R2 (domyślnie jest to ProgramFiles\\System Center Operations Manager 2007), konta, w kontekście którego operacja ma zostać wykonana, i zakończenie operacji. Następnie zostanie wyświetlona informacja pozwalająca na weryfikację, czy agent został zainstalowany pomyślnie. Jeśli tak – jego instancja zostanie wyświetlona w zakładce Administracjaà Agent Managed. Jeśli  nie – instalator przedstawi przyczynę błędu i możliwe rozwiązanie.

  Rysunek 9. Dystrybucja agenta SCOM 2007 R2 na serwer Hyper-V – krok 6.

3. Zawartość Management Packs

Hyper-V Management Pack umożliwia wdrożenie dwóch scenariuszy monitorowania – dla komputerów będących serwerami Hyper-V oraz dla maszyn wirtualnych, które na tych serwerach zostały uruchomione.

Rysunek 10. Możliwe scenariusze monitorowania.

 1. Komponenty typu Discovery:

  • Rola Hyper-V (wykrywanie odbywa się raz dziennie – możliwe do rekonfiguracji).
  • Wirtualne maszyny (wykrywanie odbywa się co dwie godziny – możliwe do rekonfiguracji).
  • Wirtualne sieci (wykrywanie odbywa się co dwie godziny – możliwe do rekonfiguracji. Warto zapamiętać, że wykrywaniu podlegają jedynie wirtualne sieci wewnętrzne i zewnętrzne. Prywatne sieci wirtualne nie są wykrywane).
  • Wirtualne adaptery sieciowe (wykrywanie odbywa się raz dziennie – możliwe do rekonfiguracji, przy czym należy pamiętać, że jeśli  maszyna działa na platformie Windows Server 2008 w wersji Core, relacja pomiędzy wirtualnymi zewnętrznymi sieciami a kartami sieciowymi nie jest wykrywana).
  • Wirtualne dyski twarde.

  Rysunek 11.Obiekty typu Discovery obecne w Management Packs przeznaczonym do monitorowania Hyper-V.

 2. Klasy zdefiniowane w zaimportowanym Management Packs.

  Poniższy diagram przedstawia klasy zdefiniowane w Management Packs służącym do monitorowania Hyper-V. Pola wypełnione szarą barwą wskazują na klasy, które zostały zdefiniowane  w innych Management Packach (ich nazwy umieszczono w nawiasach).

  Rysunek 12.Klasy obecne w Management Packs przeznaczonym do monitorowania Hyper-V (żródło: http://i.technet.microsoft.com/ff756004.ed22e083-39eb-499a-a664-4bfdf5fa2a07(en-us,TechNet.10).gif)

 3. Dostępne widoki

  Po zaimportowaniu Hyper-V Management Packs na zakładce Monitoring w katalogu Microsoft Windows Hyper-V można podejrzeć cztery domyślnie zdefiniowane widoki. Należą do nich:
  - Alert View – widok przedstawiający wszystkie widoki powiązane z serwerami Hyper-V i hostowanymi przez nie maszynami wirtualnymi
  - Server Role View – widok przedstawiający stan monitorowanych serwerów Hyper-V oraz powiązanych z nimi komponentów,

  Rysunek 13.Widok Server Role.

  - Virtual Machine – widok przedstawiający stan monitorowanych maszyn wirtualnych i powiązanych z nimi komponentów,

  Rysunek 14.Widok Virtual Machine.

  - Virtual Network – widok przedstawiający stan monitorowanych sieci wirtualnych i powiązanych z nimi komponentów.

  Rysunek 15.Widok Virtual Network.

  Widoki można dowolnie personalizować, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego widoku i naciskając PersonalizeView. Przykładowy zestaw wyświetlanych właściwości prezentuje poniższy rysunek:

  Rysunek 16.Komponenty służące do personalizacji określonych widoków.

 • Dostępne monitory

W ramach Hyper-V Management Packs na bardzo podstawowym poziomie dostępne są monitory przedstawione na poniższym rysunku. Jako monitory podstawowe są one łączone w większe grupy, jak przedstawiono poniżej:

Rysunek 17.Monitory zawarte w Hyper-V Management Pack.

 • Hyper-V 2008 Virtual Machine
  • Virtual Hardware Component Availability Rollup – monitor (typu Dependency Rollup) – przenosi stan zdrowia monitora Virtual Hardware Components do monitora Server running Hyper-V 2008 Virtual Machine
 • Hyper-V Virtual External Network
  • Port Connectivity – monitor (typu Windows Event Reset) sprawdza, czy jest możliwość połączenia ze Switch Port.
  • Port Disconnectivity -  monitor (typu Windows Event Reset) sprawdza, czy jest możliwość rozłączenia się ze Switch Port.
 • Hyper-V Virtual Hard Disk
  • Media Already Present – monitor (typu Manual Reset) sprawdza, czy media jest już obecne w zdefiniowanej lokalizacji. Jego pojawienie się zwykle oznacza, że dane storage media nie może zostać przyłączone do określonej lokalizacji, ponieważ jest ona już używana.
  • Mounted Drive Read-only – monitor (typu Manual Reset) sprawdza, czy obecnie montowany dysk maszyny wirtualnej jest w trybie Read-only. Jeśli tak – operacja nie powiedzie się a monitor jako możliwe rozwiązanie wskaże zmianę trybu dysku z Read-only na Read/Write.
  • Virtual Hard Disk free disk space – monitor (typu Rollup) sprawdza ilość wolnego miejsca na dysku logicznym, który zawiera dynamicznie rozszerzalny lub dyferencyjny dysk maszyny wirtualnej. Zmiana stanu tego monitora jest oparta o wartość parametru w trybie Warning State (wartość domyślna: 2GB) lub Error State (200 MB). Jeśli ilość dostępnego miejsca na dysku twardym jest mniejsza lub równa 200 MB, serwer Hyper-V wstrzymuje działanie hostowanych przez niego maszyn wirtualnych.
 • Hyper-V Virtual Internal Network
  • Port Connectivity – monitor (typu Windows Event Reset) sprawdza, czy jest możliwość połączenia ze Switch Port.
  • Port Disconnectivity -  monitor (typu Windows Event Reset) sprawdza, czy jest możliwość rozłączenia się ze Switch Port.
 • Hyper-V Virtual Machine
  • Virtual Hardware Component Availability Rollup – monitor (typu Dependency Rollup) – przenosi stan zdrowia monitora Virtual Hardware Components do monitora Hyper-V Virtual Machine
 • Hyper-V Virtual Network
  • Port Connectivity – monitor (typu Windows Event Reset) sprawdza, czy jest możliwość połączenia ze Switch Port.
  • Port Disconnectivity -  monitor (typu Windows Event Reset) sprawdza, czy jest możliwość rozłączenia się ze Switch Port.
 • Hyper-V Virtual Network Adapter  
  • Dynamic MAC Address  - monitor (typu Single Event) sprawdza, czy ustawienie dynamicznego adresu MAC dla wirtualnej maszyny jest poprawne
  • MAC Address – monitor (typu Single Event) sprawdza czy adres MAC jest dostępny
  • Static MAC Address – monitor (typu Manual Reset Two Events) sprawdza poprawność adresu MAC.
  • Switch Port – monitor (typu Single Event) – sprawdza czy odniesienie do switch port jest poprawne. Jeżeli maszyna wirtualna zostanie skonfigurowana przy użyciu niedostępnej sieci wirtualnej, nie zostanie ona uruchomiona. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest zmiana ustawień maszyny wirtualnej i poprawna rekonfiguracja jej wirtualnej karty sieciowej.
  • Virtual Network Adapter ID Collision – monitor (typu Windows Event Reset) sprawdza czy wartość pola VirtualSystemIdentifier nie powoduje konfliktu z innym wirtualnym adapterem sieciowym.
 • Server running Hyper-V
  • Virtual Network Availability Rollup – monitor (typu Dependency Rollup) – przenosi stan zdrowia monitora Virtual Network do monitora Server running Hyper-v
 • Server running Hyper-V 2008
  • Image Management Service – monitor (typu Basic Service Monitor) sprawdzający dostępność usługi Image Management Service. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, monitor dokonuje próby jej restartu. Jeśli próba zostanie zakończona niepowodzeniem, monitor zmienia swój stan na Critical.
  • Networking Management Service  - monitor (typu Basic Service Monitor) sprawdzający dostępność usługi Networking Management Service. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, monitor dokonuje próby jej restartu. Jeśli próba zostanie zakończona niepowodzeniem, monitor zmienia swój stan na Critical.
  • Virtual Network Availabity Service - monitor (typu Basic Service Monitor) sprawdzający dostępność usługi Virtual Network Availabity Service. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, monitor dokonuje próby jej restartu. Jeśli próba zostanie zakończona niepowodzeniem, monitor zmienia swój stan na Critical.
  • Virtual Network Availability Rollup – monitor (typu Dependency Rollup) – przenosi stan zdrowia monitora Virtual Network do monitora Server running Hyper-V 2008
 • Windows Server 2008 Logical Disk
  • Virtual Disk free disk space Rollup – monitor typu Aggregate Rollup

4. Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe korzyści wynikające z wirtualizowania środowisk informatycznych oraz metodę jego monitorowania przy użyciu Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2. Omówiony został sposób instalacji Hyper-V Management Packs oraz dystrybucji agentów na hosty Hyper-V. Przedstawiono również składowe komponenty wspomnianego MP, tj. obiekty typu Discovery, domyślne widoki, klasy oraz szczegółowy podział i opis monitorów.