Operations Manager 2007 R2 w służbie wirtualizacji opartej na technologiach Microsoft. Część 5: Uruchomienie i wykorzystanie PRO Tips.

Udostępnij na: Facebook

Autor: Joanna Subik

Opublikowano: 2011-06-29

Spis  treści:

 • SCOM i VMM – dlaczego integrować?
 • Przeprowadzenie procesu integracji
 • Wykorzystanie PRO Tips
 • Włączenie PRO Tips

System Center Virtual Machine Manager (VMM), Performance and Resource Optimization (PRO) oraz System Center Operations Manager (OpsMgr) tworzą zgrany zespół współpracujący ze sobą, aby dać administratorom pewność, że zarządzane przez nich środowisko wirtualizacji funkcjonuje w sposób wydajny i optymalny. Problemy ze „zdrowiem” komponentów infrastruktury monitorowanych przez SCOM mogą być automatycznie rozwiązywane za pomocą wskazówek PRO (PRO Tips), bez konieczności interwencji ze strony użytkownika. Ze względu na swój dynamiczny charakter PRO jest kluczową cechą pozwalającą na redukcję kosztów – poprzez minimalizację czasu przestojów oraz poprawienie niezawodności i kondycji całej zwirtualizowanej infrastruktury.

W niniejszym artykule opiszemy sposobu integracji SCOM i VMM w celu uruchomienia PRO Tips oraz omówimy ich wykorzystanie. Artykuł wchodzi w skład serii przedstawiającej, w jaki sposób wdrożenie dwóch produktów z rodziny System Center, tj. Operations Manager 2007 R2 oraz Virtual Machine Manager 2008 R2, upraszcza codzienne zarządzanie wirtualnym środowiskiem  oraz jego monitorowanie.

Dotychczas ukazały się:

 1. Operations Manager i wirtualizacja: better togehter?
 2. Instalacja SCVMM 2008 R2.
 3. Management Pack dlaVirtual Machine Manager 2008 R2.
 4. Management Pack dlaServer Virtualization.

SCOM i VMM – dlaczego integrować?

Integracja System Center Operations Manager (OpsMgr) z VMM jest niezbędna, aby rozszerzyć funkcjonalność VMM do automatycznego zarządzania monitoringiem wirtualnego środowiska. Operations Manager umożliwia monitoring centrów danych w czasie rzeczywistym za pomocą odpowiednych Management Pack. VMM pomaga też administratorom w zarządzaniu i optymalizowaniu wirtualnej infrastruktury. Zapewnienie integracji pomiędzy tymi dwoma produktami umożliwi użycie OpsMgr do wskazania możliwości optymalizacji monitorowanych aplikacji czy usług w czasie rzeczywistym – za pomocą odpowiednych Management Pack zaimportowanych w Operations Manager.

Dzięki integracji Operations Manager z Virtual Machine Manager możliwe jest uruchomienie Tips PRO. Jest to nic innego, jak zdolność rozszerzenia zarządzania usługami oraz wykorzystania rozwiązań i wiedzy dostępnej w Management Pack do podjęcia dodatkowych działań lub zaleceń,które mogą poprawić wydajność działania środowiska maszyn wirtualnych.  Trzeba wiedzieć, że PRO wykorzystuje informacje zbierane przez Management Pack, tj. zdrowie, wydajność, dane konfiguracyjne z zarządzanych komputerów, aby móc dostarczyć serię automatycznych (a wręcz można by powiedzieć inteligentnych) zaleceń dla administratorów wirtualizacji. Zaleceń, które będą automatycznie reagowały na zmiany warunków środowiskowych. Co więcej, PRO wykorzystuje także możliwości ostrzegania (alerty) oraz zadania naprawcze (recoverytasks) dotychczas możliwe tylko z poziomu konsoli Operations Managera. Warto wiedzieć także, że PRO obsługuje wszystkie platformy wirtualizacyjne zarządzane przez VMM, a więc Hyper-V, ESX oraz Virtual Server. Podsumowując, wskazówki PRO tworzą serie zaleceń dla administratora VMM, łącznie z rodzajem działań naprawczych, jakie należy podjąć, aby przywrócić hosty oraz maszyny wirtualne do dobrego stanu. Poprzez wgląd w system Operations Manager i zarządzane przez niego maszyny Tips PRO może powiadamiać administratora o rozmaitych incydentach dotyczących zarządzanego środowiska VMM – od wydajności i stanu maszyn począwszy, na problemach sprzętowych hostów skończywszy. Wszystko po to, by przyspieszyć czas potrzebny na rozwiązanie problemu. Administratorzy mogą ręcznie zaimplementować wskazówki PRO (uruchamiając zadania naprawcze powiązane z alertami) lub zbudować środowisko VMM automatycznie implementujące wskazówki PRO, bazujące na poziomie nasilenia obciążenia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niepożądanego przestoju. Poniższy rysunek (nr 1) przedstawia działanie wskazówki PRO.

Rys. 1. Działanie Tips PRO.

Wskazówki PRO są zawarte w specjalnych Management Pack do Operations Manager, które są powiązane z publiczną klasą PRO. Te Management Pack bywają określane jako PRO packs lub PRO-enabled management packs. Gwoli wyjaśnienia: publiczna klasa PRO oraz funkcjonalności są zawarte w Management Pack do Virtual Machine Manager, który został omówiony w 3. części niniejszej serii artykułów.

Przeprowadzenie procesu integracji

Wykonanie integracji pomiędzy VMM a OpsMgr wymaga wcześniej działającego i skonfigurowanego środowiska VMM. Warto także zapamiętać, że jedna grupa zarządzająca (Management Group) SCOM 2007 R2 może zostać zintegrowana z wieloma środowiskami VMM (np. wieloma serwerami VMM), ale pojedynczy serwer VMM może zostać powiązany z tylko jedną grupą zarządzającą. Jeśli zachodzi potrzeba zintegrowania jednej grupy zarządzającej z wieloma serwerami VMM, to wszystkie muszą być w tej samej wersji. Na przykład jeśli środowisko OpsMgr jest zintegrowane z serwerem VMM 2008 R2, to do tego samego środowiska można dołączyć serwery VMM tylko w wersji VMM 2008 R2. Do innych kryteriów, jakie należy spełnić przed integracja, należą:

 1. zainstalowanie SCOM 2007 SP1 lub SCOM 2007 R2,
 2. wszystkie komputery wchodzące w skład środowiska VMM powinny być monitorowane przez OpsMgr,
 3. na serwerze VMM musi zostać zainstalowana konsola OpsMgr, ponieważ jest ona używana do komunikacji i wymiany danych z serwerem OpsMgr. Brak konsoli spowoduje, że integracja nie zostanie zakończona sukcesem.

Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie Management Pack wymagane przez VMM zostały zaimportowane w SCOM:

 1. VMM Management Pack, który można pobrać z jednego z trzech dostępnych źródeł:
  1. z konsoli OpsMgr,
  2. z katalogu Management Pack na Microsoft PinPoint,
  3. z katalogu \amd64\VirtualizationMP na dysku instalacyjnym VMM;
 2. Microsoft Windows Server Internet Information Services (IIS) Management Packs (w wymaganych wersjach odpowiednio dla IIS 6.0 I IIS 7.0);
 3. Microsoft SQL Server Management Pack (w zależności od posiadanej wersji SQL Server).

Łatwiejszym sposobem wykonania integracji jest uruchomienie okna powitalnego instalatora VMM i zaznaczenie opcji Configure Operations Manager, tak jak to przedstawiono  na rys. 2. Instalator należy uruchomić na wszystkich serwerach zarządzających  OpsMgr ze względu na to, iż przy integracji instalowana jest konsola administracyjna VMM łącznie z cmdletami VMM PowerShell. Są one używane przez Pro Management Pack podczas akcji naprawczych i uruchamiane na serwerze zarządzającym, do którego został przypisany agent monitorujący określony host. Stąd też konsola administracyjna musi być obecna na serwerach zarządzających OpsMgr, które kontrolują monitorowanie hostów odpowiedzialnych za elementy środowiska wirtualizacji.

Rys. 2. Konfiguracja integracji VMM i OpsMgr.

Następnie należy zaakceptować EULA (rys. 3).

Rys. 3. Ekran określający warunki licencjonowania.

Następnie pojawia się możliwość wyboru sposobu aktualizowania (rys. 4). Opcją zalecaną jest użycie Microsoft Update, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać inny sposób aktualizowania narzędzia.

Rys. 4. Wybór sposobu aktualizacji.

* *

Kolejny ekran pozwala na możliwość partycypowania w programie CustomerExperienceImprovement Program (rys. 5). W przypadku wyrażenia zgody do Microsoftu będą przesyłane informacje o konfiguracji serwera (zarówno o platformie sprzętowej, jak i softwarowej) oraz dane dotyczące sposobu, w jaki sposób SCVMM 2008 R2 i jego komponenty są wykorzystywane. W każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa w programie.

Rys. 5. Ekran umożliwiający akceptację uczestnictwa w programie CEIP.

VMM Server Setup sprawdza, czy wszystkie warunki konieczne do poprawnej instalacji zostały spełnione. Jeśli informacje przekazane na początku artykułu zostały zastosowane w praktyce, wynik analizy powinien wyglądać podobnie jak na rys. 6.

Rys. 6. Analiza możliwości instalacji konsoli administracyjnej.

Po zweryfikowaniu wymagań wstępnych należy wskazać lokalizację folderu przeznaczonego do przechowywania plików SCVMM Administrator Console (rys. 7). Domyślnie jest to C:\Program Files\Microsoft System Operations Manager 2008 R2.

Rys. 7. Wskazanie lokalizacji katalogu na pliki SCVMM Administrator Console.

Następnie należy określić serwer VMM, do którego instalowana konsola administracyjna ma zostać podłączona, oraz wskazać odpowiedni port (rys. 8).

Rys. 8. Określenie serwera VMM oraz portu do połączeń dla instalowanej konsoli administracyjnej.

* *

Na kolejnym ekranie znajdziemy wyliczenie kroków, jakie zostaną podjęte. Warto zwrócić uwagę, że oprócz instalacji konsoli administracyjnej VMM na serwerze OpsMgr zostanie także zrestartowana usługa Operations Manager SDK oraz przeprowadzony będzie proces importu wymaganych określonych Management Pack (rys. 9).

Rys. 9. Podsumowanie ustawień procesu integracji VMM z OpsMgr.

Zainstalowana zostanie konsola VMM Administration Console, co zostanie potwierdzone poniższym rysunkiem (nr 10).

Rys. 10. Zakończenie procesu instalacji.

Po zainstalowaniu konsoli na serwerach OpsMgr można przystąpić do dalszej części integracji.

 1. Należy uruchomić konsolę Administracyjna VMM i przejść do zakładki Administration. Następnie w drzewie widoku wybrać wpis System Center i zaznaczyć Operations Manager Server (rys. 11).

  Rys. 11. Integracja OpsMgr z VMM.
  * *

 2. Wpisać nazwę serwera OpsMgr, z którym zostanie zintegrowany serwer VMM, i kliknąć OK (rys. 12). W tym momencie serwer VMM konfiguruje połączenie z OpsMgr w celu włączenia funkcjonalności PRO. Oczywiście integrację można wykonać również z poziomu konsoli VMM PowerShell, przy użyciu polecenia Set-VMMServer –OpsMgrServer.

  Rys. 12. Integracja OpsMgr z VMM cd.
  * *
  Warto zapamiętać, że wykonanie polecenia Set-VMMServer –OpsMgrServer spowoduje także rozpoczęcie procesu wykrywania komponentów VMM w środowisku OpsMgr. Domyślnie wykrywanie jest wykonywane co 6h, ale ten konkretny cmdletwymusza natychmiastowe rozpoczęcie wykrywania. Konektor łączący VMM z OpsMgr jest także używany do uzyskiwania alarmów dla monitorów przypisanych docelowo dla klas PRO. Proces występuje co 60 sekund.
  Należy również zwrócić uwagę na konfigurację zabezpieczeń. Domyślne (lub określone) konto, na którym wykonywane są akcje OpsMgr, powinno mieć przypisaną rolę administratora VMM. Takie działanie daje pewność, że każda akcja wykonywana przez usługę HealthService kontrolowaną przez OpsMgr jest w pełni autoryzowana przez serwer VMM. Podobnie należy postąpić z kontem usługi VMMService – należy dodać je do wszystkich serwerów OpsMgr z uprawnieniami administratora lokalnego. Warto również się upewnić, czy wskazane konto ma uprawnienia Operations Manager Administrator, które można przypisać w konsoli SCOM.

Wykorzystanie PRO Tips

Po zaimportowaniu Management Pack dla VMM całe środowisko jest gotowe, aby rozpocząć wykorzystywanie funkcjonalności PRO. Można powiedzieć, że działa ona dwupoziomowo:

 1. na poziomie monitoringu środowiska,
 2. na poziomie automatyzacji przeprowadzania zadań naprawczych.

Na poziomie monitoringu SCOM kontroluje, które monitory należy włączyć, aby wskazówki PRO mogły być publikowane w konsoli VMM.

Na poziomie automatyzacji SCOM kontroluje, które zadania naprawcze powiązane z monitorami należy uruchomić, aby zdarzenia mogły być automatycznie rozwiązywane.

Management Pack przeznaczone dla funkcjonalności PRO definiują trzy typy wskazówek:

 1. Wskazówki PRO kierowane docelowo do maszyny hosta – otrzymują z OpsMgr informacje na temat stanu i wydajności fizycznej maszyny.
 2. Wskazówki PRO kierowane docelowo do maszyny wirtualnej – otrzymują z OpsMgr informacje na temat stanu i wydajności wirtualnej maszyny.
 3. Wskazówki PRO kierowane docelowo do serwera VMM – otrzymują z OpsMgr informacje na temat ogólnego stanu i działania środowiska wirtualizacji oraz rekomendują działania obejmujące wiele maszyn wirtualnych oraz hostów (np. możliwość dynamicznego równoważenia obciążenia we wszystkich węzłach klastra Hyper-V).

Włączenie PRO Tips

Wskazówki PRO mogą zostać włączone na kilku różnych poziomach:

 1. poziom klastra Hyper-V lub VMware (poprzez właściwości odpowiedniego klastra z konsoli administratora VMM),
 2. poziom grupy hostów (dla grupy AllHosts lub określonej grupy),
 3. poziom serwera VMM (dla wskazówek PRO kierowanych docelowo do wybranego serwera).

Aby włączyć PRO dla grupy hostów, należy przejść do zakładki Hosts, zaznaczyć odpowiednią grupę hostów i otworzyć ich właściwości. Następnie w zakładce PRO zaznaczyć Enable PRO On This Host Group (rys. 13). Oczywiście można też włączyć dziedziczenie ustawień wskazówek PRO z nadrzędnej grupy hostów.

Kiedy funkcjonalność PRO zostaje włączona, domyślny poziom zbieranych informacji to zdarzenia krytyczne oraz ostrzeżenia. Można ograniczyć ją tylko do zdarzeń krytycznych,  w zależności od potrzeb administratora. Można także włączyć automatyczne implementowanie wskazówek PRO w środowisku, wybierając: AutomaticallyImplement PRO Tips On This Host Group. Domyślny poziom ustawień zakłada, że zastosowane zostaną jedynie te wskazówki, które rozwiązują zdarzenia krytyczne. 

Rys. 13. Włączanie PRO dla grupy hostów.

Aby włączyć PRO dla konkretnego komponentu serwera VMM, należy przejść do zakładki Administration i zaznaczyć General. Następnie zmodyfikować ustawienia PRO, tak jak to przedstawia rysunek 14.

Rys. 14. Włączanie PRO dla komponentów serwera VMM.

* *

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono proces integracji SCVMM z SCOM. Wyjaśniono też warunki wstępne konieczne do przeprowadzenia integracji, działanie wskazówek PRO oraz sposób ich uruchomienia w zależności od wymaganego poziomu.

 


 

     https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh264537