Umbraco CMS - Zarządzanie użytkownikami

Udostępnij na: Facebook

Autor: Wojciech Poniatowski

Opublikowano: 2011-10-05

W poprzednich artykułach z cyklu o Umbraco CMS poznaliśmy elementy panelu administratora oraz dowiedzieliśmy się, w jaki sposób tworzyć i lokalizować zawartość strony. W tym artykule zdobędziemy informacje na temat zarządzania użytkownikami i dowiemy się:

 • jak tworzyć nowych użytkowników i dodawać ich do grup,
 • jak nadawać użytkownikom dostęp do treści oraz funkcjonalności witryny.

Wstęp

Umbraco posiada rozbudowany mechanizm zarządzania użytkownikami oraz ich prawami. Ponadto umożliwia tworzenie grup użytkowników, co znacznie ułatwia pracę administratora. Dzięki odpowiedniej konfiguracji kont użytkowników, bezpieczeństwo naszej witryny wzrasta. Z jednej strony minimalizujemy ryzyko, że nasi użytkownicy przypadkowo zmienią konfigurację, z drugiej strony, mając ograniczony dostęp do panelu administratora, możemy się bardziej skupić na czynnościach, które do nich należą.

Panel administratora

Zarządzanie użytkownikami odbywa się w panelu administratora w sekcji Users (Rys. 1.).

Rys. 1. Sekcja "Users".

W sekcji Users znajdują się opcje:

 • Users – zarządzanie użytkownikami (tworzenie, edycja i usuwanie),
 • User types – zarządzanie grupami użytkowników oraz uprawnieniami grupy,
 • User permissions – zarządzanie uprawnieniami użytkowników do zawartości stron.

Zarządzanie użytkownikami

Aby dodać nowego użytkownika witryny, opartej o Umbraco CMS, należy w panelu sterowania, w sekcji Users, kliknąć prawym klawiszem myszy na opcję Users (Rys. 2.) i z menu kontekstowego wybrać opcję Create.

Rys. 2. Tworzenie nowego użytkownika.

Wówczas na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym należy podać nazwę nowego użytkownika, a następnie zatwierdzić zmianę przyciskiem Create (Rys. 3.).

Rys. 3. Wprowadzanie nazwy nowego użytkownika.

Po zatwierdzeniu nazwy nowego użytkownika, zobaczymy szczegółowy widok, z polami danych dotyczących użytkownika (Rys. 4.).

Rys. 4. Szczegóły dotyczące nowego użytkownika.

Teraz możemy uzupełnić pozostałe informacje o nowym użytkowniku:

 • Password – hasło użytkownika,
 • User type – grupa, do jakiej należy użytkownik,
 • Language – język, w jakim będzie wyświetlany panel administratora,
 • Start Node in Content – domyślnie użytkownik ma dostęp do całego drzewa stron z zawartością (w sekcji Content). Klikając na link Choose, możesz ten dostęp ograniczyć i wybrać taki element z drzewa, od którego użytkownik będzie widział podległe mu elementy. Rys. 5. przedstawia widok ograniczania stron z zawartością. Jeśli na przykład wybierzesz stronę Wycieczki, użytkownik będzie miał dostęp do strony Wycieczki oraz wszystkich jej podstron: Autor, Mapa i Sprzęt, nie będzie natomiast miał dostępu do całej gałęzi stron Travel.

Rys. 5. Ograniczanie dostępu do stron z zawartością.

 • Start Node in Media – ta opcja pozwala na ograniczanie dostępu do elementów w sekcji Media. Ograniczanie działa analogicznie jak opcja Start Node in Content.
 • Redirect to canvas on login – ta opcja odpowiada za to, czy użytkownik po zalogowaniu się ma być przekierowany do trybu edycji „na żywo”.
 • Disable Umbraco Access – opcja ta odpowiada za blokowanie dostępu do Umbraco. Użytkownik nie ma możliwości zalogowania się. Próba logowania kończy się wyświetleniem komunikatu o nieprawidłowej nazwie użytkownika lub hasła.
 • Disable User – opcja ta odpowiada za blokowanie użytkownika. Blokada ta jest permanentna.
 • Sections – tworzy listę sekcji, do których użytkownik ma dostęp.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień użytkownika, należy zapisać zmiany klikając na przycisk Zapisz w górnym pasku narzędzi.

Rys. 6. przedstawia przykład dotyczący użytkownika „anna.nowicka”, zalogowanego w panelu administratora. Użytkownik ma uprawnienia do sekcji Content oraz Media. Dodatkowo widzi on tylko strony z polską zawartością.

Rys. 6. Przykład panelu administratora użytkownika "anna.nowicka".

Grupy użytkowników

Poza tworzeniem użytkowników, Umbraco pozwala również na tworzenie grup. Dzięki temu administrator łatwiej może zarządzać uprawnieniami. Zarządzanie grupami użytkowników jest możliwe w sekcji Users w opcji User types. Można także tworzyć grupy użytkowników, którzy wykonują podobne zadania (np. tworzenie treści, przeglądanie treści, administratorzy, tłumacze treści). Rys. 7. przedstawia listę trzech grup użytkowników (writer, editor, viewer).

Rys. 7. Grupy użytkowników.

Informacja
Istnieje także dodatkowa grupa Administrators. Grupy tej nie widać na liście User types, ale jest widoczna poza listą i można ją nadawać w szczegółach użytkownika (Rys. 10.).

Po kliknięciu na dowolną z istniejących grup, możemy przeglądać i edytować ustawienia. Przede wszystkim sprowadza się to do nadawania uprawnień grupy. Rys. 8. przedstawia uprawnienia grupy writer (osoby tworzące treść). Użytkownicy tej grupy mogą na przykład tworzyć nową treść, wysyłać ją do publikacji, edytować strony w trybie podglądu na żywo oraz aktualizować strony, nie mogą natomiast usuwać stron, zmieniać ich kolejności, zarządzać uprawnieniami itd.

Rys. 8. Uprawnienia grupy "writer".

Aby dodać nową grupę, naciśnij prawym klawiszem myszki na opcję User types i wybierz opcję Create. Następnie, w oknie dialogowym, podaj nazwę nowej grupy (Rys. 9.) i zatwierdź zmianę klawiszem Create.

Rys. 9. Tworzenie nowej grupy.

Teraz wystarczy zaznaczyć uprawnienia. Aby dodać użytkownika do nowej grupy, przejdź do edycji użytkownika i wybierz z listy User type nowo utworzoną grupę (Rys. 10.).

Rys. 10. Dodawanie użytkownika do grupy.

Uwaga
Nie ma możliwości dodawania użytkownika do więcej niż jednej grupy.

Po wybraniu grupy, zatwierdź zmiany w ustawieniach użytkownika poprzez kliknięcie na opcję Zapisz, która jest umieszczona na górnym pasku narzędzi.

Uprawnienia użytkowników do stron z zawartością

Użytkownicy jednej grupy mają te same uprawniania, co cała grupa. Ale Umbraco pozwala na dodatkowe, szczegółowe uprawnienia dla indywidualnych użytkowników. Pozwala również ustawić użytkownikowi różne uprawniania dla różnych stron z zawartością.

Do zarządzania uprawnieniami użytkowników służy opcja User permissions, która znajduje się w sekcji Users.

Aby nadać lub zmienić uprawnienia indywidualnemu użytkownikowi, wybierz użytkownika z listy poprzez kliknięcie na jego nazwę lewym klawiszem myszki. W lewej części prawego okna zostanie wyświetlona lista stron z zawartością. Wybierz stronę z zawartością, której uprawnienia chcesz zmienić. Wówczas na ekranie pojawi się lista uprawnień. Wybierz uprawnienia, po czym kliknij na opcję Zapisz, znajdującą się w górnym pasku narzędzi (Rys. 11.). Zapisz zmiany.

Rys. 11. Szczegółowe uprawnienia użytkowników do stron z zawartością.

Podsumowanie

W tym artykule nauczyliśmy się, jak w prosty sposób zarządzać użytkownikami, grupami oraz ich uprawnieniami w witrynie, opartej o Umbraco CMS.

 • Aby ograniczać dostęp do sekcji, należy edytować bezpośrednio ustawienia użytkownika.
 • Jeśli kilku użytkowników wykonuje podobną pracę, należy przypisać ich do jednej grupy.
 • Aby ograniczać dostęp do opcji menu kontektowego w sekcji Settings, należy edytować ustawienia grupy.
 • Aby mieć pełną kontrolę nad każdym użytkownikiem i ograniczać jego dostęp do menu kontektowego w sekcji Setting, oddzielnie dla każdej strony z treścią, należy wybrać opcję User Permissions.

W kolejnym artykule dowiemy się, jak tworzyć makra XSLT.