Kurs JavaScript - Kod - Operatory  Udostępnij na: Facebook

Autor: Piotr Bubacz

Opublikowano: 2011-12-12

Pisząc kod w dowolnym języku programowania, bardzo często wykorzystuje się operatory – znaki o specjalnym znaczeniu. Dzięki nim można określić, jakie operacje mają zostać wykonane. Do podstawowych operatorów należą operatory arytmetyczne, logiczne, porównania oraz przypisania.

Przed wykonaniem zadań powinieneś wiedzieć:

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

 • używać operatorów w języku JavaScript.

Implementacja

W przeglądarce Internet Explorer (od wersji 8) otwórz stronę internetową jTest.html, znajdującą się w pliku JavaScript.zip. Jeśli nie możesz pobrać pliku, zobacz Jak przygotować stronę samouczka JavaScript.

Operatory arytmetyczne i przypisania

Lista operatorów arytmetycznych, dostępnych w języku JavaScript, została przedstawiona w poniższej tabeli:

Operator Opis Przykład
+ Dodawanie 2+2
- Odejmowanie 4-3
* Mnożenie 2*3
/ Dzielenie 4/2
% Reszta z dzielenia 5%2
++ Inkrementacja a++ , ++a
-- Dekrementacja a--, --a

Lista operatorów przypisania została przedstawiona w poniższej tabeli:

Operator Przykład Równoważne z
= a=b  
+= a+=y a=a+c
-= a-=b a=a-b
*= a*=b a=a*b
/= a/=b a=a/b
%= a%=b a=a%b

Celem pierwszego zadania jest sprawdzenie, jaki wpływ na działanie skryptu mają komentarze.

 1. Otwórz stronę internetową jTest.html, wciśnij przycisk F12 lub wybierz Tools­>F12 developer tools.
 2. W oknie, kliknij na zakładkę Script (oznaczoną 1 na Rys.1,), a następnie w wierszu, w prawym dolnym rogu (oznaczonym 2 na Rys. 1.), wpisz:
a=5

Rys. 1. Narzędzia programistyczne do JavaScript w Internet Explorer 9.

 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
a+=6
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
a++
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
++a
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
a%6
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Sprawdź, czy otrzymałeś wyniki, jak na Rys. 2.

Rys. 2. Wynik podstawowych operatorów arytmetycznych i przypisania.

Informacja
Zauważ, że a++ oraz ++a mają inne wyniki.
 1. W wierszu wpisz:
a="Ala "
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
b="ma kota"
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
a+b
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie sprawdź, czy został wyświetlony napis: „Ala ma kota”.
Informacja
Operator arytmetyczny dodawania umożliwia również łączenie ciągów znaków (konkatenację).

Operatory porównania

Operatory porównania zwracają wynik prawda (true) lub fałsz (false) i są najczęściej wykorzystywane w instrukcji warunkowej oraz pętlach. Lista dostępnych operatorów porównania została zamieszczona w poniższej tabelce:

Operator Opis Przykład Wynik
== jest równe

3==4

3=="3"

false

true

=== jest identyczne

3===3

3==="3"

True

false

!= nie jest równe 13!=4 true
jest większe 13>4 true
jest mniejsze 13<4 false
>= większe lub równe 13>=4 true
<= mniejsze lub równe 13<=4 false
 1. W wierszu, w prawym dolnym rogu (oznaczonym 2 na Rys. 1.), wpisz:
 2. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
13==4
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
13!=4
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
13<4
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
3===3
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
3=="3"
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
3==="3"
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie sprawdź, czy otrzymałeś wyniki, jak na Rys. 3.

Rys. 3. Operatory porównania w języku JavaScript.

Informacja
Zwróć uwagę na to, iż 3 jest równe "3" (3=="3"), ale nie jest identyczne z "3" (3==="3").

Operatory logiczne

Operatory logiczne umożliwiają realizacje podstawowych operacji algebry Boole’a – łączenie pojedynczych warunków. Lista dostępnych operatorów logicznych została zamieszczona w poniższej tabelce:

Operator Opis Przykład Wynik
&&

AND

i

(3>4) && (3<4)

(5>3)&&(7<9)

false

true

||

OR

lub

(3>4) && (3<4)

(5>3)&&(7<9)

true

true

!

NOT

Negacja

!(3>4) true
 1. W wierszu, w prawym dolnym rogu (oznaczonym 2 na Rys. 1.), wpisz:
(3>4) && (3<4)
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
(5>3)&&(7<9)
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
(3>4) || (3<4)
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie sprawdź, czy otrzymałeś wyniki, jak na Rys. 4.

Rys. 4. Operatory logiczne w języku JavaScript.

Operator warunkowy

Operator warunkowy – na podstawie pewnego warunku umożliwia przypisanie do zmiennej wartości. Składnia:

zmienna=(warunek)?wartość1:wartość2

Jeśli warunek jest spełniony, to do zmiennej przypisywana jest wartość1, jeśli nie, to wartość2.

 1. W wierszu, w prawym dolnym rogu (oznaczonym 2 na Rys. 1.), wpisz:
a=(3>4)?"Ala":"Basia"
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie wpisz:
a=(3<4)?"Ala":"Basia"
 1. Wciśnij Enter lub przycisk Run Script. Następnie sprawdź, czy otrzymałeś wyniki, jak na Rys. 5.

Rys. 5. Operator warunkowy w języku JavaScript.

Podsumowanie

W tym samouczku nauczyłeś się, jak używać operatorów w języku JavaScript.

W kolejnym samouczku nauczysz się, jak używać zmienne w języku JavaScript oraz jaka jest różnica między zmiennymi globalnymi i lokalnymi.