Licencjonowanie dostępu do produktów serwerowych  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-05-10

Artykuł ten ma za zadanie przybliżyć zagadnienie licencjonowania dostępu do produktów serwerowych dla deweloperów. Wśród produktów dla deweloperów znajdują się produkty serwerowe, takie jak np. Visual Studio Team Foundation Server. Licencja na produkt serwerowy upoważnia (co do zasady) do zainstalowania danego produktu serwerowego. Nie upoważnia ona jednak użytkowników do korzystania z tego produktu. Użytkownicy chcący korzystać z produktów serwerowych muszą posiadać stosowne licencje, upoważniające ich do uzyskiwania dostępu do serwera. W niektórych przypadkach, produkt serwerowy sprzedawanych jest w pakiecie z pewną ilością licencji dostępowych do serwera, upoważaniających określoną ilość użytkowników do uzyskiwania dostępu do serwera (np. w przypadku zakupu subskrypcji MSDN uzyskujemy zarówno licencje na Team Foundation Server, jak i jedną licencję dostępową do tego serwera).

Sposoby licencjonowania dostępu do serwera

Istnieją trzy sposoby licencjonowania dostępu do serwera:

  • serwer + CAL,
  • serwer + external connector,
  • licencja na procesor.

Nie wszystkie produkty serwerowe, licencjonowane można znaleźć w każdym z tych wariantów. Sposoby licencjonowania poszczególnych produktów serwerowych opisane zostały w dokumencie Prawa do używania produktów.

Poszczególne sposoby licencjonowania omówione zostały poniżej.

Wariant serwer + CAL

Licencja dostępowa klienta (ang. Client Access License - CAL) upoważnia użytkownika lub urządzenie do uzyskiwania dostępu do usług danego rodzaju serwera, w wersji nie wyższej niż wersja posiadanej licencji (np. licencja dostępowa CAL do TFS 2008 nie upoważnia do uzyskiwania dostępu do Team Foundation Server w wersji 2010, ale licencja dostępowa CAL do TFS 2010 pozwala na uzyskiwanie dostępu do TFS 2008 oraz TFS 2010). Jedna licencja dostępowa CAL upoważnia użytkownika lub urządzenie do uzyskania dostępu do wielu serwerów w danej organizacji (np. programista, posiadając licencję CAL do TFS 2010, może podłączyć się do wszystkich przykładowych 5 serwerów TFS 2010 w jego organizacji). Licencje dostępowe mogą występować w wersji „na użytkownika” (per user) lub na urządzenie (per device). Pozwalają one odpowiednio uzyskiwać dostęp danemu użytkownikowi z dowolnej ilości komputerów lub dowolnej ilości użytkowników, z określonego komputera. Przykładowo, gdy jeden programista ma wiele stacji, z których chce uzyskiwać dostęp do serwera, korzystniejszy będzie zakup licencji na użytkownika. W przypadku wydzielenia kilku stacji operatorskich, z których wielu programistów będzie uzyskiwało dostęp do serwera, korzystniejszy będzie zakup licencji „na urządzenie”.

Licencji, posiadanych przez daną organizację, nie można wykorzystywać do uzyskiwania dostępu do serwerów innej organizacji. Czyli programista, posiadający licencję dostępową do TFS 2010, zakupioną przez firmę A, nie może jej wykorzystywać do podłączania się do serwera TFS 2010 w firmie B. Firma B musi zapewnić mu stosowną licencję dostępową.

Jeżeli zewnętrzni konsultanci uzyskają dostęp do serwerów, możemy zakupić dla nich licencję dostępową bądź rozważyć zakup licencji External Connector (w zależności od tego, co będzie bardziej opłacalne).

Serwer + External Connector

Licencja External Connector upoważnia nieskończoną ilość zewnętrznych użytkowników do uzyskiwania dostępu do konkretnego serwera danego rodzaju. W przypadku instalacji kolejnego serwera należy dokupić kolejną licencję External Connector dla użytkowników zewnętrznych, jedynie przez których może być wykorzystywana. Nie można jej używać dla licencjonowania dostępu pracowników danej firmy do jej serwerów.

Zgodnie z PUR:

  • *„Użytkownicy zewnętrzni” są to użytkownicy, którzy nie są: (i) pracownikami Państwa ani Państwa podmiotów stowarzyszonych, ani (ii) kontrahentami świadczącymi swe usługi na miejscu u Państwa lub Państwa podmiotów stowarzyszonych, lub przedstawicielami Państwa, lub Państwa podmiotów stowarzyszonych, *
  • Licencje External Connector nie są potrzebne w odniesieniu do użytkowników zewnętrznych, którzy uzyskują dostęp do wystąpień oprogramowania serwera wyłącznie za pośrednictwem Internetu i nie podlegają wówczas przeprowadzanej przez to oprogramowanie procedurze uwierzytelniania lub innego rodzaju procedurze identyfikowania tożsamości.

Licencja na procesor

Licencja na procesor upoważnia nieskończoną ilość użytkowników do podłączenia się do serwera, pod warunkiem że zakupiona została odpowiednia ilość licencji na wykorzystywane procesory. Sekcja Narzędzia dla deweloperów dokumentu Prawa do używania produktów nie zawiera żadnych produktów licencjonowanych na procesor, dlatego ten typ licencjonowania nie został szczegółowo omówiony w tym dokumencie.

Multiplexing

Multipleksowanie  jest zgodne z dokumentem PUR:

Sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane do: (i) grupowania połączeń, przekierowywania informacji, (ii) redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do produktu bądź korzystających z niego lub (iii) zmniejszania liczby środowisk systemu operacyjnego, urządzeń lub użytkowników bezpośrednio zarządzanych za pomocą produktu (niekiedy nazywane „multipleksowaniem” lub „grupowaniem”).

Dokument PUR jednoznacznie stwierdza, iż zastosowanie mechanizmu, zdefiniowanego jako multipleksowanie, nie zmniejsza liczby wymaganych licencji dowolnego typu. Samo stosowanie multipleksingu nie jest niezgodne z umową licencyjną, jednak nie zwalnia ono z konieczności posiadania stosownej ilości licencji dostępowych lub licencji External Connector.

Typowy przykład multipleksingu to sytuacja, kiedy aplikacja webowa została uruchomiona na jednym koncie użytkownika, i na tym koncie podłączana jest do serwera SQL Serwer. Mimo że serwer SQL jest świadomy istnienia tylko jednego użytkownika, to należy nabyć ilość licencji dostępowych, uzależnionej od ilości użytkowników lub urządzeń, ukrytych za multiplekserem.

Produkty serwerowe wymagające działania innego produktu serwerowego

SQL Server wymaga działania Windows Server. Analizując inną sytuację, nie jest możliwe korzystanie z SharePoint Server bez serwera SQL Server. W sytuacji, kiedy do działania danego rozwiązania konieczne jest zainstalowanie wielu serwerów, należy pamiętać o tym, aby zapewnić właściwe licencje dostępowe dla każdego z tych serwerów.

Podsumowanie

W przypadku narzędzi deweloperskich dostępne są dwa tryby licencjonowania – Server + CAL oraz Serwer + External Connector. Dla użytkowników z danej organizacji koniecznie jest zakupienie licencji dostępowej CAL. Dla użytkowników zewnętrznych można zakupić licencje dostępowe CAL lub licencję External Connector, w zależności od tego, co będzie bardziej opłacalne (im większa ilość użytkowników zewnętrznych, tym bardziej prawdopodobne, że licencja External Connector będzie bardziej opłacalna).

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach:

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu:http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania/Licencjonowanie-dostpu-do-produktw-serwerowych--Kurs-Licencjonowania-cz-8