Wysoka dostępność uslug DHCP - DHCP Failover  

Udostępnij na: Facebook

Autor: Witold Miszkiewicz

Opublikowano: 2013-01-17

DHCP Failover

Nowa funkcjonalność DHCP Failover, która pojawiła się w najnowszych systemie Windows Server 2012 wydaje się być najlepszym dostępnym rozwiązaniem dla zapewnienia ciągłości działania usług DHCP. Metoda ta polega na połączeniu dwóch serwerów z zainstalowaną usługą DHCP w klastrze, gdzie informacje o dzierżawach są cały czas replikowane pomiędzy partnerami. Mamy dwa dostępne tryby konfiguracji. Pierwszym trybem jest Hot Standby, gdzie jeden z serwerów, komunikując się z klientami, jest aktywny, a drugi oczekuje i uaktywnia się dopiero po stwierdzeniu jego awarii. Drugim trybem jest Load Sharing, polegający na rozłożeniu obciążenia pomiędzy dwie maszyny w oparciu o procentowo skonfigurowane wartości, np. 50%\50% oznacza, że serwery w równym stopniu odpowiadają na zapytania klientów.

Brak wymaganych skomplikowanych technologii do wdrożenia sprawia, że DHCP Failover jest funkcjonalnością, którą łatwo i szybko można zaimplementować, zarówno dla dużych, jak i małych środowisk, a sposób jej działania znacznie upraszcza uruchomienie wysokiej dostępności w rozproszonej geograficznie infrastrukturze.

Przygotowanie

W tym przewodniku dowiesz się, jak poprawnie skonfigurować usługę DHCP z wykorzystaniem DHCP Failover w oparciu o Windows Server 2012.

Efektem końcowym, po wybraniu odpowiedniej ścieżki: Hot Standby lub Load sharing, który chcemy uzyskać, jest działająca usługa DHCP z uruchomioną funkcjonalnością DHCP Failover, pracującą na dwóch serwerach pod kontrolą Windows Server 2012.

Wymagania wstępne

Do poprawnego skonfigurowania usługi DHCP potrzebne są dwa serwery pracujące w tej samej domenie z zainstalowanym systemem Windows Server 2012**.**Serwery te muszą posiadać ustawione statyczne adresy IP na kartach sieciowych.

Kroki do realizacji zadania

Środowisko, z wykorzystaniem DHCP Failover, zostanie skonfigurowane prawidłowo po wykonaniu następujących kroków:

 1. Instalacja na dwóch serwerach usługi DHCP oraz konfiguracja zakresu – opis instalacji usługi DHCP w systemie Windows Server 2012 oraz konfiguracji niezbędnego zakresu zawarty jest w artykule: DHCP – Instalacja usługi i konfiguracja pierwszego zakresu. Usługa DHCP instalowana jest na obu serwerach, a zakres konfigurowany jest tylko na jednym.
 2. Konfiguracja DHCP Failover jako Hot Standby – konfiguracja serwerów w trybie Hot Standby, gdzie pierwszy serwer będzie serwerem aktywnym, a drugi pasywnym.
 3. Konfiguracja DHCP Failover jako Load Sharing – konfiguracja serwerów w trybie Load Sharing, w którym serwery będą po równo współdzielić swoje obciążenie.

Konfiguracja DHCP Failover w trybie Hot Standby.

 1. Logujemy się na pierwszym serwerze z zainstalowaną usługą DHCP na konto z uprawnieniami Administratora.

 2. Otwieramy konsolę Server Manager.

 3. Otwieramy konsolę do zarządzania serwerem DHCP.

 4. Zaznaczamy zakres, który chcemy zabezpieczyć, i wybieramy z menu kontekstowego Configure Failover…

 5. W pierwszym oknie konfiguratora DHCP Failover możemy wybrać tylko jeden zakres do zabezpieczenia lub wybrać wszystkie (domyślne ustawienie) znajdujące się na serwerze. Następnie wybieramy Next.

 6. W oknie Specify the partner server to use for failover, w polu Partner Server podajemy nazwę drugiego serwera DHCP (lub adres IP), który w razie awarii będzie przejmował obowiązki pierwszego. Następnie wybieramy Next.

 7. W oknie Create a new failover relationship, w polu Relationship Name widoczna jest nazwa powiązania naszych dwóch serwerów. Domyślnie są to połączone nazwy FQDN serwerów – można ją nazwać dowolnie. Pole Maximum Client Lead Time zawiera wartość czasu, na którą tymczasowo zostanie przydzielony adres IP z serwera „zapasowego” w razie jego awarii. Wartość ta oznacza również czas, po którym serwer zapasowy przejmie w całości kontrolę nad danym zakresem\zakresami. Wartość ustawiona jest domyślnie na godzinę. W polu Mode wybieramy Hot Standby, czyli tryb, w którym jeden serwer jest aktywny, a drugi pasywny. W polu Role of Partner Server wybieramy wartość Standby – po skonfigurowaniu drugi serwer będzie tym pasywny, oczywiście role można zamienić.  Pole Addresses reserved for standby server zawiera procentową rezerwację adresów dla serwera pasywnego na czas określony w polu Maximum Client Lead Time do czasu pełnego przejęcia kontroli. Domyślna wartość to 5%. Pole State Switchover Interval mówi o  czasie, kiedy jeden z serwerów, po zniknięciu (wyłączeniu, utracie komunikacji, itp.), ma zostać uznany za niedziałający. Po zaznaczeniu pola Enable Message Authentication, powiązane serwery DHCP będą autoryzować swoją komunikację wspólnym hasłem z pola Shared Secret.  Na koniec wybieramy Next.

 8. W kolejnym oknie widoczne jest podsumowanie naszej konfiguracji. Wybieramy Finish.

 9. Po poprawnym przeprowadzeniu zleconej konfiguracji we wszystkich liniach powinniśmy widzieć stan Success.

Po wykonaniu powyższych kroków funkcjonalność DHCP Failover w trybie Hot Standby została prawidłowo skonfigurowana, jeden serwer pełni rolę serwera aktywnego, odpowiadającego klientom, a drugi jest serwerem zapasowym, oczekującym na awarię drugiego.

Konfiguracja DHCP Failover w trybie Load Sharing.

 1. Logujemy się na pierwszym serwerze z zainstalowaną usługą DHCP na konto z uprawnieniami Administratora.

 2. Otwieramy konsolę Server Manager.

 3. Otwieramy konsolę do zarządzania serwerem DHCP.

 4. Zaznaczamy zakres, który chcemy zabezpieczyć, i wybieramy z menu kontekstowego Configure Failover…

 5. W pierwszym oknie konfiguratora DHCP Failover możemy wybrać tylko jeden zakres do zabezpieczenia lub wybrać wszystkie (domyślne ustawienie) znajdujące się na serwerze. Następnie wybieramy Next.

 6. W oknie Specify he partner server to use for failover, w polu Partner Server podajemy nazwę drugiego serwera DHCP (lub adres IP), który w razie awarii będzie przejmował obowiązki pierwszego. Następnie wybieramy Next.

 7. W oknie Create a new failover relationship, w polu Relationship Name widoczna jest nazwa powiązania naszych dwóch serwerów. Domyślnie są to połączone nazwy FQDN serwerów – można ją nazwać dowolnie. Pole Maximum Client Lead Time przedstawia wartość czasu, po którym działający serwer (w razie awarii partnera) w całości przejmie kontrolę nad danym zakresem\zakresami. Wartość ustawiona jest domyślnie na godzinę. W polu Mode wybieramy Load balance, czyli tryb, w którym serwery są równo obciążone żądaniami klientów. W polach Local Server i Partner Server ustawiamy, w jakim procencie serwery dzielą się obsługą klientów. Ustawienie 50%/50% oznacza równe obciążenie maszyn. Pole State Switchover Interval mówi o czasie, kiedy jeden z serwerów po zniknięciu (wyłączeniu, utracie komunikacji, itp.) ma zostać uznany za niedziałający. Po zaznaczeniu pola Enable Message Authentication, powiązane serwery DHCP będą autoryzować swoją komunikację wspólnym hasłem z pola Shared Secret.  Na koniec wybieramy Next.

 8. W kolejnym oknie widoczne jest podsumowanie naszej konfiguracji. Wybieramy Finish.

 9. Po poprawnym przeprowadzeniu zleconej konfiguracji powinniśmy widzieć we wszystkich liniach stan Success.

Po wykonaniu powyższych kroków funkcjonalność DHCP Failover w trybie Load Sharing została skonfigurowana prawidłowo, dwa serwery dzielą się po równo obciążeniem.

Podsumowanie

W tym artykule omówiono proces konfiguracji funkcjonalności DHCP Failover na wcześniej przygotowanych serwerach. Zabezpieczenia usługi DHCP skonfigurowano w dwóch osobnych trybach – Hot Standby, gdzie serwery pracują w modelu aktywny\pasywny, oraz Load Sharing, gdzie serwery są po równo obciążone zapytaniami od klientów.