Monitorowanie dublowania baz danych

W tej części omówiono Monitor dublowanie bazy danych i sp_dbmmonitor procedury składowane w systemie, wyjaśnia, jak działa dublowanie monitorowania bazy danych (łącznie z **zadanie Monitor dublowanie bazy danych)**i podsumowuje informacje można monitorować sesje dublowanie bazy danych — informacje.Ponadto w tej części omówiono sposób definiowania ostrzeżenie progi dla zestaw dublowanie baz danych wstępnie zdefiniowane zdarzenies i jak skonfigurować alerty dotyczące dublowanie bazy danych zdarzenie.

Można monitorować dublowanego bazy danych podczas sesja dublowanie, aby sprawdzić, czy i jak jest przepływ danych.Do konfigurowania i zarządzania, monitorowania jednej lub kilku dublowanego baz danych w wystąpieniu serwera, można użyć albo Monitor dublowania bazy danych lub sp_dbmmonitor procedury składowane w systemie.

A Monitor dublowanie bazy danychowanie zadanie Monitor dublowanie bazy danych zadanie, działa w tle, niezależnie od Monitor dublowanie bazy danych.SQL ServerAgent wywołania Zadanie Monitor dublowanie bazy danych w regularnych odstępach czasu, domyślnie jest raz minutę i zadanie wywołuje procedura składowana, która aktualizuje stan dublowanie.Jeśli używasz SQL Server Management Studio uruchomić sesja dublowanie Zadanie Monitor dublowanie bazy danych jest tworzony automatycznie.Jednak jeśli używasz wyłącznie ALTER DATABASE <nazwa_bazy_danych> USTAWIĆ partnera uruchomić dublowanie, należy utworzyć zadanie przez uruchomienie procedura składowana.

W tej sekcji

Zobacz także

Inne zasoby