Tabela ProductSubcategory (AdventureWorks)

Na przykład zawiera podkategorie produktów: rowery górskie, koła, rękawice, hełmów i środki czyszczące.

Definicja tabela ProductSubcategory

The ProductSubcategory tabela is contained in the Production schema.

Kolumna

Typ danych

opcje dopuszczania wartości null

Description

ProductSubcategoryID

smallint

Niedozwolone wartości null

Klucz podstawowy ProductSubcategory wiersze.

ProductCategoryID

int

Nie nNull

Numer identyfikacyjny produktu kategorii.klucz obcy do ProductCategory.ProductCategoryID.

Imię i nazwisko

Nazwa (typ zdefiniowany przez użytkownika)

nvarchar(50)

Niedozwolone wartości null

Opis podkategorii.

ROWGUID

uniqueidentifier ROWGUIDCOL

Niedozwolone wartości null

Numer ROWGUIDCOL, który unikatowo identyfikuje wiersz.Używane do obsługi próby replikacja łączenia.

ModifiedDate

datetime

Niedozwolone wartości null

Data i godzina ostatniej aktualizacji wiersza.