Xml Contact.AdditionalContactInfo kolumn — informacje

The Contact tabela stores typical customer contact information such as name, telephone number, and email address.W tej tabela także zawiera kolumna o nazwie typu danych xml AdditionalContactInfo.

Klienci mogą mieć wiele telefony, telefonów komórkowych, wiadomości e-mail i pagery.Ponieważ dokładną liczbę dodatkowych punktów kontaktowych mogą nie być dostępne w czasie projektowania, nie jest możliwe dowiedzieć się, ile kolumn będą potrzebne do przechowywania tych informacji.Zamiast tworzenia kilku kolumn, które zawierają informacje i trzeba przechowywać wartości NULL, można utworzyć jeden typ XML kolumna do przechowywania dokumentów XML zawierający dodatkowe informacje kontaktowe dla każdego nabywcy.

W AdventureWorks Baza danych, ta kolumna nosi nazwę AdditionalContactInfo.Te dodatkowe informacje kontaktowe, następnie może być współużytkowany z innymi aplikacjami.Na przykład ta informacja może okazać się pomocne do aplikacji Zarządzanie relacje z klientami (CRM).

W tym aplikacji CRM może być również przechowywać informacje kontaktowe kolumna.Może to być informacje, takie jak data nawiązano klienta i notatki do konwersacji.

Jest to maszynowy XML kolumna.Schematy, używane w tym kolumna mogą być wyświetlane w tej chwili Witryny firmy Microsoft w sieci Web.To kolumna używa następujących schematów:

 • AdventureWorks ContactInfo Schemat

 • AdventureWorks ContactRecord Schemat

 • AdventureWorks ContactTypes Schemat

Przykładowe XML wystąpienie, przechowywane w tej kolumnie

Wystąpienie XML próbki jest następujący:

<AdditionalContactInfo xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/adventure-works/ContactInfo" xmlns:crm="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/adventure-works/ContactRecord" xmlns:act="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/adventure-works/ContactTypes">
 <act:telephoneNumber>
  <act:number>111-111-1111</act:number>
  <act:SpecialInstructions>
    Call only after 5PM.
   </act:SpecialInstructions>
 </act:telephoneNumber>
 Note that customer has second home at this address.
 <act:homePostalAddress>
  <act:Street>123 Oak</act:Street>
  <act:City>Seattle</act:City>
  <act:StateProvince>WA</act:StateProvince>
  <act:PostalCode>777</act:PostalCode>
  <act:CountryRegion>USA</act:CountryRegion>
  <act:SpecialInstructions>If correspondance to the primary address 
    fail, try this one</act:SpecialInstructions>
 </act:homePostalAddress>
 Customer provided additional email address.     
 <act:eMail>
  <act:eMailAddress>customer1@xyz.com</act:eMailAddress>
 <act:SpecialInstructions>Dont send emails for urgent issues. Instead use
    this emergency contact phone
    <act:telephoneNumber>
     <act:number>112-111-1111</act:number>
    </act:telephoneNumber>.
 </act:SpecialInstructions>
</act:eMail>
<crm:ContactRecord date="2001-06-02Z">This customer is interested in 
      puchasing a high end bicycles for his family. The customer 
      contacted Mike in sales.
 </crm:ContactRecord>
</AdditionalContactInfo>

Uruchom następującą kwerendę, aby znaleźć kolejne wystąpienia XML:

select AdditionalContactInfo
from  Person.Contact

See Also

Concepts