Jak dodać hosty Hyper-V w rozłącznym obszarze nazw w programie VMM

 

Dotyczy: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Przy użyciu poniższej procedury można dodać hosty Hyper-V lub klastry hostów Hyper-V znajdujące się w rozłącznym obszarze nazw jako zarządzane hosty Hyper-V w programie Virtual Machine Manager (VMM).

Rozłączny obszar nazw występuje, gdy sufiks podstawowej domeny DNS (Domain Name System) komputera nie jest zgodny z domeną, której jest on członkiem. Rozłączny obszar nazw występuje na przykład w sytuacji, gdy komputer o nazwie DNS HyperVHost03.contosocorp.com znajduje się w domenie o nazwie DNS contoso.com. Więcej informacji o rozłącznych obszarach nazw można znaleźć w temacie Naming conventions in Active Directory for computers, domains, sites, and OUs (Konwencje nazewnictwa w usłudze Active Directory dla komputerów, domen, lokacji i jednostek organizacyjnych).

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tej procedury należy sprawdzić, czy zostały spełnione następujące wymagania wstępne:

 • Usługa programu System Center Virtual Machine Manager musi być uruchomiona jako konto systemu lokalnego lub konto domeny z uprawnieniami do zarejestrowania głównej nazwy usługi (SPN) w usługach domenowych Active Directory (AD DS).

 • Przed dodaniem klastra hostów znajdującego się w rozłącznym obszarze nazw do serwera zarządzania programu VMM, który nie znajduje się w rozłącznym obszarze nazw, należy dodać sufiks DNS (Domain Name System) klastra hostów do ustawień połączenia TCP/IP na serwerze zarządzania programu VMM.

 • Jeśli ustawienia usługi Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM) są konfigurowane przy użyciu zasad grupy, należy przed dodaniem hosta funkcji Hyper-V do serwera zarządzania programu VMM zrozumieć następujące ograniczenia:

  • Program VMM obsługuje jedynie konfigurację ustawień usługi Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM) za pośrednictwem zasad grupy, i tylko na hostach znajdujących się w zaufanej domenie Active Directory. Ściślej mówiąc, program VMM obsługuje konfigurację następujących ustawień zasad grupy: Zezwalaj na automatyczną konfigurację odbiorników, Włącz odbiornik HTTP zgodności i Włącz odbiornik HTTPS zgodności. Konfiguracja innych ustawień zasad usługi WinRM nie jest obsługiwana.

  • Jeśli ustawienie zasad Zezwalaj na automatyczną konfigurację odbiorników jest włączone, musi być skonfigurowane pod kątem zezwalania na wiadomości z dowolnego adresu IP. Aby to sprawdzić, należy wyświetlić ustawienia zasad i upewnić się, że filtry protokołów IPv4 i IPv6 (zależnie od tego, czy jest używany protokół IPv6) są ustawione na wartość „*”.

  • Program VMM nie obsługuje konfiguracji ustawień klienta usługi WinRM za pośrednictwem zasad grupy. Jeśli ustawienia zasad grupy klienta usługi WinRM zostaną skonfigurowane, mogą spowodować zastąpienie właściwości klienta, których program VMM wymaga do prawidłowego działania agenta programu VMM.

  W przypadku włączenia dowolnych nieobsługiwanych ustawień zasad grupy usługi WinRM instalacja agenta programu VMM może zakończyć się niepowodzeniem.

  Uwaga

  Ustawienia zasad usługi WinRM są przechowywane w węźle Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM) edytora lokalnych zasad grupy lub Konsoli zarządzania zasadami grupy.

Aby dodać hosta funkcji Hyper-V w rozłącznym obszarze nazw

 1. Wykonaj kroki opisane w temacie Jak dodać zaufane hosty funkcji Hyper-V i klastry hostów w programie VMM. Uwaga:

  • Na stronie Poświadczenia wprowadź poświadczenia dla prawidłowego konta domeny.

  • Na stronie Zakres odnajdowania wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny hosta. Zaznacz również pole wyboru Pomiń weryfikację AD.

 2. Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ, aby dodać hosta.

  Gdy za pomocą Kreatora dodawania zasobów dodawany jest komputer znajdujący się w rozłącznym obszarze nazw, program VMM sprawdza usługi domenowe Active Directory (AD DS) w celu stwierdzenia, czy główna nazwa usługi (SPN) istnieje. Jeśli nie, program VMM spróbuje ją utworzyć. Jeżeli usługa programu System Center Virtual Machine Manager jest uruchomiona w ramach konta z uprawnieniami pozwalającymi na dodanie głównej nazwy usługi, brakujaca główna nazwa usługi zostanie automatycznie dodana przez program VMM. W przeciwnym razie dodanie hosta nie powiedzie się.

  Jeśli dodawanie hosta zakończy się niepowodzeniem, należy ręcznie dodać główną nazwę usługi. Aby dodać główną nazwę usługi, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, gdzie <FQDN> reprezentuje w pełni kwalifikowaną nazwę domeny rozłącznego obszaru nazw, a <NetBIOSName> jest nazwą NetBIOS hosta:

  setspn -A HOST/<FQDN> <NetBIOSName>

  Na przykład: setspn –A HOST/hypervhost03.contosocorp.com hypervhost03.

  System_CAPS_ICON_tip.jpg Porada

  Aby wyświetlić listę zarejestrowanych nazw głównych usług dla hosta, w wierszu polecenia wpisz polecenie setspn -l <NetBIOSName>, gdzie <NetBIOSName> jest nazwą NetBIOS hosta.

Zobacz też

Omówienie dodawania serwerów z systemem Windows jako hostów funkcji Hyper-V w programie VMM