Odciążony transfer danych w systemie Windows — omówienie

 

Dotyczy: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Ten temat zawiera omówienie funkcji odciążonego transferu danych w systemie Windows (ODX, funkcji zwanej również odciążaniem kopii). Funkcja odciążonego transferu danych umożliwia bezpośredni transfer danych w ramach urządzeń magazynujących lub między zgodnymi urządzeniami magazynującymi bez konieczności transferu danych przez komputer-host.

Czy chodziło o:

Opis funkcji

Funkcja odciążonego transferu danych w systemie Windows (ODX) pozwala uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji w inteligentne tablice magazynowe, pozwalając tablicom na bezpośredni transfer danych w ramach urządzeń magazynujących lub między zgodnymi urządzeniami magazynującymi z pominięciem komputera-hosta.

Przeniesienie transferu plików do tablic magazynowych za pomocą funkcji odciążonego transferu danych pozwala zredukować opóźnienia, uzyskać maksymalną przepływność tablic, a także zmniejszyć obciążenie zasobów, na przykład zużycie procesora i sieci na komputerze-hoście. Funkcja odciążonego transferu danych w systemie Windows działa w sposób przezroczysty i automatyczny podczas przenoszenia lub kopiowania plików, niezależnie od tego, czy pliki są przeciągane i upuszczane w programie Eksplorator plików, czy używane są polecenia kopiowania plików w wierszu poleceń.

Zastosowania praktyczne

Niektóre zastosowania funkcji odciążonego transferu danych:

 • Szybkie importowanie i eksportowanie maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V, które są przechowywane w tablicy magazynowej z funkcją odciążonego transferu danych i dostępne za pośrednictwem protokołu iSCSI, protokołu Fibre Channel lub udziałów plików SMB.

 • Transfer dużych plików, na przykład plików baz danych lub plików wideo, z większą szybkością, przy mniejszym zużyciu procesora i sieci na serwerze hosta.

Ważne funkcje

W przypadku tradycyjnego transferu plików przy użyciu hosta dane do przesłania muszą być:

 1. odczytane z magazynu przez serwer źródłowy,

 2. przesłane przez sieć do serwera docelowego,

 3. zapisane z powrotem w magazynie przez serwer docelowy.

Aby wyeliminować to nieefektywne podejście, funkcja odciążonego transferu danych używa mechanizmu opartego na tokenach do odczytywania i zapisywania danych w ramach inteligentnych tablic magazynowych lub między nimi. Między serwerem źródłowym i docelowym przesyłany jest niewielki token, a dane nie są przesyłane za pośrednictwem hosta. Token stanowi reprezentację danych w określonej chwili. Na przykład w przypadku kopiowania pliku lub migrowania maszyny wirtualnej między lokalizacjami przechowywania (w ramach tablic magazynowych lub między nimi) kopiowany jest token reprezentujący plik maszyny wirtualnej, co powoduje, że nie ma konieczności kopiowania danych podstawowych za pośrednictwem serwerów.

Na poniższej ilustracji przedstawiono kroki, jakie mają miejsce w ramach operacji kopiowania opartej na tokenach.

Rysunek 1. Operacja kopiowania oparta na tokenie

Rysunek 1. Operacja kopiowania oparta na tokenach

Ta procedura jest opisana w poniższych krokach:

 1. Użytkownik kopiuje lub przenosi plik przy użyciu Eksploratora Windows, interfejsu wiersza polecenia lub w ramach migracji maszyny wirtualnej.

 2. System Windows automatycznie przekłada to żądanie transferu na odciążony transfer danych (jeśli jest on obsługiwany przez tablicę magazynową) i otrzymuje token reprezentujący dane.

 3. Token jest kopiowany między serwerem źródłowym i docelowym.

 4. Token jest dostarczany do tablicy magazynowej.

 5. Tablica magazynowa wykonuje wewnętrzną operację kopiowania lub przenoszenia i udostępnia użytkownikowi informacje o stanie.

Uwaga

 • Jeśli ścieżka wielościeżkowego wejścia/wyjścia przejdzie w tryb failover, system Windows ponowi próbę transferu z użyciem funkcji odciążenia transferu danych. Jeśli to działanie zakończy się niepowodzeniem, system Windows zainicjuje tryb failover klastra (jeśli działania są wykonywane w klastrze trybu failover).

 • Jeśli klaster pracuje w trybie failover, a aplikacja jest aplikacją typu cluster-aware, system Windows wznowi transfer z użyciem funkcji odciążonego transferu danych po zakończeniu trybu failover.

 • Jeśli system Windows nie będzie mógł wznowić ani uruchomić ponownie transferu z użyciem funkcji odciążonego transferu danych po pracy ścieżki wielościeżkowego wejścia/wyjścia lub klastra w trybie failover, system Windows zresetuje jednostkę LUN w urządzeniu magazynującym, kończąc wszystkie oczekujące operacje w jednostce LUN. Do aplikacji zostanie zwrócona informacja o błędzie We/Wy.

Wymagania sprzętowe

Aby można było użyć odciążonego transferu danych, tablice magazynowe muszą spełniać następujące wymagania:

 • Tablice magazynowe muszą mieć certyfikat zgodności z funkcją odciążonego transferu danych w systemie Windows (ODX).

 • Aby zapewnić obsługę odciążonego transferu danych pomiędzy tablicami magazynowymi, należy upewnić się, że menedżer kopii dla tablic magazynowych obsługuje tę funkcję, a tablice magazynowe pochodzą od tego samego dostawcy.

 • Tablice magazynowe muszą być połączone za pomocą jednego z następujących protokołów:

  • iSCSI

  • Fibre Channel

  • Fibre Channel over Ethernet

  • Serial Attached SCSI (SAS)

 • Tablice magazynowe muszą używać jednej z następujących konfiguracji:

  • Jeden serwer z jedną tablicą magazynową

  • Jeden serwer z dwiema tablicami magazynowymi

  • Dwa serwery z jedną tablicą magazynową

  • Dwa serwery z dwiema tablicami magazynowymi

Wymagania dotyczące oprogramowania

Aby można było korzystać z funkcji ODX, środowisko musi spełniać następujące wymagania:

 • Na komputerze inicjującym transfer danych musi być uruchomiony system Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 lub Windows 8.

 • Sterowniki filtrów systemu plików, takie jak programy antywirusowe i szyfrujące, muszą akceptować funkcję ODX. Odciążony transfer danych nie jest obsługiwany przez następujące sterowniki filtrów systemu plików:

  • Deduplikacja danych

  • Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker

 • Pliki muszą się znajdować na nieszyfrowanej partycji podstawowej. Miejsca do magazynowania i woluminy dynamiczne nie są obsługiwane.

 • Pliki muszą znajdować się w woluminie sformatowanym przy użyciu systemu plików NTFS. Systemy plików ReFS i FAT nie są obsługiwane. Pliki można przesyłać bezpośrednio na ten wolumin lub z tego woluminu albo z jednego z następujących kontenerów:

  • Wirtualny dysk twardy (VHD) w formacie VHD lub VHDX

  • Udział plików korzystający z protokołu SMB

 • Pliki muszą mieć wielkość co najmniej 256 kB — mniejsze pliki są przesyłane przy użyciu tradycyjnej operacji transferu plików (bez odciążonego transferu danych).

 • Aplikacja wykonująca transfer danych musi być przystosowana do obsługi odciążonego transferu danych. Obecnie następujące aplikacje obsługują odciążony transfer danych:

  • operacje zarządzania funkcją Hyper-V, związane z transferem dużych ilości danych w tym samym czasie, takie jak tworzenie wirtualnego dysku twardego (VHD) o stałym rozmiarze, scalanie migawki lub konwertowanie wirtualnych dysków twardych,

  • Eksplorator plików

  • polecenia kopiowania w programie Windows PowerShell,

  • polecenia kopiowania w wierszu polecenia systemu Windows (w tym Robocopy).

 • Pliki nie powinny być bardzo pofragmentowane. W przypadku transferów bardzo pofragmentowanych plików wydajność jest niższa.

Wymagania dotyczące funkcji Hyper-V

Aby używać odciążonego transferu danych z maszynami wirtualnymi hostowanymi przez funkcję Hyper-V, należy upewnić się, że te maszyny wirtualne uzyskują dostęp do magazynu z tablicy magazynowej obsługującej odciążony transfer danych. Można to osiągnąć za pomocą jednej z poniższych metod.

 • Przechowywanie wirtualnego dysku twardego (VHD) w jednostce LUN protokołu iSCSI zgodnej z funkcją odciążonego transferu danych.

 • Przypisanie jednostek LUN protokołu iSCSI obsługujących odciążony transfer danych do inicjatora iSCSI maszyny wirtualnej.

 • Przypisanie jednostek LUN protokołu Fibre Channel obsługujących odciążony transfer danych do wirtualnej karty Fibre Channel maszyny wirtualnej.

 • Połączenie hosta lub maszyny wirtualnej z udziałem plików SMB na innym komputerze hostowanym w tablicy magazynowej obsługującej odciążony transfer danych.

Zobacz też

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi zasobami.

Typ zawartości

Odwołania

Wdrażanie

Wdrażanie funkcji odciążonego transferu danych systemu Windows

Społeczność

Czy funkcja odciążonego transferu danych (ODX) działa prawidłowo? (Blog w witrynie TechNet)

Dokumentacja interfejsu API

HIPERLINK ""  Kod sterowania FSCTL_OFFLOAD_READ | Kod sterowania FSCTL_OFFLOAD_WRITE | Specyfikacja polecenia podstawowego T10 SCSI (SPC4r36) | Wymagania dotyczące urządzeń z systemem Windows 8